Uprawnienia elektryczne

Uprawnienia elektryczne czyli uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych są niezbędne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych przy wykonywaniu robót elektrycznych jako kierownik robót elektrycznych oraz sporządzania projektów i instalacji  elektrycznych sprawując funkcję projektanta. Uprawnienia elektryczne wymagane są także od inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uprawnienia budowlane elektryczne wydawane są przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa ( PIIB ) po spełnieniu określonych warunków.

Uprawnienia elektryczne –  zakres i rodzaje

Uprawnienia budowlane elektryczne bez ograniczeń umożliwiają projektowanie obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

  • sieci elektryczne
  • instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne
  • kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
  • sieci trakcyjne metra,
  • wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów

Uprawnienia budowlane elektryczne w ograniczonym zakresie umożliwiają natomiast projektowanie obiektów budowlanych lub kierowanie robotami budowlanymi przy instalacjach elektrycznych łącznie z przyłączami o napięciu do 1 kV, w obiektach budowlanych których kubatura nie przekracza 1000 m3.

Uprawnienia elektryczne – wymagania

Aby uzyskać uprawnienia budowlane elektryczne do projektowania bez ograniczeń należy ukończyć studia drugiego stopnia na jednym z kierunków: elektrotechnika, inżynieria elektryczna lub elektroenergetyka. Dodatkowo wymagane jest odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz rocznej praktyki zawodowej na budowie.

Do uzyskania uprawnień elektrycznych wykonawczych bez ograniczeń także potrzebne będzie ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunkach: elektrotechnika, inżynieria elektryczna lub elektroenergetyka  i odbycie 1,5 roku praktyki na terenie budowy.

Alternatywą może być tutaj natomiast ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunkach wcześniej wspomnianych. Natomiast w takim wypadku potrzebne będzie już trzy lata praktyki budowlanej na budowie.

Uprawnienia elektryczne po technikum

Aktualne przepisy umożliwiają uzyskanie uprawnień budowlanych elektrycznych wykonawczych w ograniczonym zakresie po uzyskaniu tytułu zawodowego: technik elektryk, technik elektroenergetyk, technik transportu szynowego lub technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych. Oprócz posiadania niezbędnego wykształcenia niezbędne będzie także odbycie 4 letniej praktyki zawodowej na budowie.

Jak zdobyć uprawnienia elektryczne

Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej wydawane są przez organy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Oprócz posiadania odpowiedniego wykształcenia i praktyki zawodowej wskazanych wcześniej od kandydatów wymaga się także przejścia procesu kwalifikacyjnego oraz złożenia egzaminu na uprawnienia budowlane.

Egzaminy na uprawnienia budowlane odbywają się dwa razy w roku w sesjach wiosennej i jesiennej i są organizowane w poszczególnych miastach przez komisje kwalifikacyjne PIIB.

Egzamin składa się z części testowej ze znajomości przepisów oraz części ustnej, na której oprócz wiedzy z przepisów wymaga się także od kandydata praktycznej wiedzy technicznej. Do egzaminu w części testowej jako kurs bardzo przydatny będzie program do nauki.

Ile kosztują uprawnienia elektryczne

Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności elektrycznej wiąże się z dosyć znacznymi opłatami. W zależności od rodzaju uprawnień ( oddzielnie do projektowania lub kierowania lub oddzielne) koszty kwalifikacji i egzaminu kształtują się w zakresie 1600 zł do 2200 zł.

Dodatkowo do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jako projektant, kierownik lub inspektor w zakresie obiektów i sieci elektroenergetycznych wiąże się z coroczną opłatą w wysokości blisko 500 zł. Opłata stanowi składki członkowskie oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Co dają uprawnienia elektryczne

Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej umożliwiają pracę na stanowiskach wiążących się z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: sporządzaniu projektów obiektów, urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych i energetycznych jako projektant, kierowania robotami przy budowie sieci  i obiektów elektroenergetycznych jako kierownik budowy lub kierownik robót. Nadzorowaniu robót elektrycznych i elektroenergetycznych jako inspektor nadzoru inwestorskiego.

Uprawnienia budowlane elektryczne wymagane są także w organach i jednostkach administracji rządowej oraz pracy u dostawców i regulatorów sieci elektrycznych.

Przeczytaj rówież

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *