Kategorie
Praktyka

Dokumentowanie praktyki zawodowej

Sposób dokumentowania praktyki zależy od okresu, w którym praktyka była / jest odbywana. Jesienią 2014 po wejściu w życie nowego rozporządzenia, nastąpiła istotna zmiana przepisów w tym zakresie, stąd też należy rozróżnić dwa przypadki:

Praktyki odbywane po 25.09.2014

Dla praktyk odbywanych od 25 września 2014 roku głównym dokumentem poświadczającym praktykę jest oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, którego wzór zawarto w załączniku do rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dokument podpisywany jest przez kierownika lub patrona praktyki zawodowej.

Głównym załącznikiem do wspomnianego oświadczenia jest zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej, w którym wymienić należy wszystkie prace wykonywane w ramach praktyki.

Praktyki odbyte przed 25.09.2014

Osoby, które odbywały praktyki zawodowe przed 25.09.2014, ale z jakiś względów wcześniej nie przystąpiły do egzaminów, nadal mają możliwość zaliczenia takiej praktyki zawodowej. Warunkiem jest jednak posiadanie wypełnionej książki praktyki zawodowej, która wówczas była stosowana do dokumentowania praktyki. Należy wspomnieć, iż odebraną książkę należało zarejestrować w okręgowej izbie inżynierów, więc jeżeli ktoś wtedy tego nie zrobił, szansy na zaliczenie takiej praktyki miał nie będzie.

Praktyka zawodowa za granicą

W przypadku odbywania praktyki zawodowej za granicą jej dokumentowanie odbywa się za pomocą zaświadczenia wydawanego przez kierownika jednostki, której się odbywała. Cała procedura została opisana tutaj.

Przydatne informacje

  • Od 25.09.2014 nie ma obowiązku rejestracji praktyki w okręgowych izbach samorządu zawodowego. Tak więc wystarczy pobrać wzory dokumentów z internetu i zbierać podpisy oraz pieczątki opiekunów.
  • Każdy opiekun praktyki wypełnia oddzielnie swoje oświadczenie potwierdzające praktykę kandydata. Do oświadczenia kierownika konieczne będzie oddzielne zbiorcze zestawienie praktyki. ( nie wystarczy jedno zbiorcze zestawienie dla kilku opiekunów praktyk )

126 odpowiedzi na “Dokumentowanie praktyki zawodowej”

Czy pracując w zakładzie wodociągów i kanalizacji w dziale Inspektorów Nadzoru na budowie,czy takie doświadczenie liczy się do praktyki?

Witam, chciałam się dowiedzieć czy jeśli skończyłam studia inżynierskie na kierunku gornictwo i geologia natomiast następnie ukończyłam studia magisterskie na kierunku inżynieria środowiska specjalizacja zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków oraz będąc obecnie na stanowisku Mistrza mogę się ubiegać o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych do kierowania robotami bez ograniczeń?

Kierunek inżynieria środowiska jest odpowiedni, stanowisko również. Jedyna niewiadoma to zakres wykonywanych obowiązków oraz odpowiedni kierownik praktyki.

Kierownik ma uprawnienia z zakresu instalacji. Mój zakres ogólny w pracy to nadzor nad pracownikami, podwykonawcami, praca z dokumentacja techniczną, przestrzeganie, dbanie o porzadek BHP, stala wspolpraca z imwestorem oraz bieżąca kontrola zadania (jest to praca przy instalacjach przemysłowych) jednak są to roboty bez pozwolenia na budowę. Jest to praca na zakładzie i czy teraz też taka praktyka może być brana pod uwagę?

Kierownik posiada uprawnienia z instalacji sanitarnych. Zakres moich obowiązków to bieżącą kontrola zadań (jednak praca dotyczy instalacji przemysłowych gdzie nie ma pozwolenia na budowę jest to praca na czynnym zakładzie. I czy takie coś może być brane pod uwagę do praktyk?

Witam. Pracuję jako inżynier budowy w firmie zajmującej się generalnym wykonawstwem wnętrz budynków (tzw. fit-outy, na które nie potrzeba pozwolenia na budowę). Czy praktyka w takiej firmie liczy się do uprawnień konstrukcyjno-budowlanych?

Praktyka powinna być możliwie urozmaicona i zgodna z zakresem specjalności uprawnień o jakie się ubiegamy. Roboty wykończeniowe też są dopuszczalne ale wskazane by nie stanowiły całości praktyki. Ostatecznie i tak decyduje indywidualnie komisja kwalifikacyjna.

Chciałbym zapytać, czy do uprawnień projektowych w specjalności KBI liczy się praca w firmie, której działalność można scharakteryzować następująco:

„Pozwolenie na rozbiórkę (uzyskiwanie). Projekty rozbiórki budynków, tj. obiektów kubaturowych (dom, szkoła, hala). Opinia techniczna ws. budynku lub robót. Odbiór mieszkania, odbiory robót, domów. Inwentaryzacje obiektów. Inspektor nadzoru inwestorskiego branży kubaturowej, ogólnobudowlanej.”

Kluczowe tutaj tak naprawdę zakres wykonywanych obowiązków przez praktykanta oraz odpowiedni kierownik budowy jaki kierujący praktyką.
Wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru oraz jego asystenta nie wlicza się do praktyk zawodowych.

Kierownik ma uprawnienia z zakresu instalacji. Mój zakres ogólny w pracy to nadzor nad pracownikami, podwykonawcami, praca z dokumentacja techniczną, przestrzeganie, dbanie o porzadek BHP, stala wspolpraca z imwestorem oraz bieżąca kontrola zadania (jest to praca przy instalacjach przemysłowych) jednak są to roboty bez pozwolenia na budowę. Jest to praca na zakładzie i czy teraz też taka praktyka może być brana pod uwagę?

Czy liczy się praca w firmie do uprawnień KBI, której działalność, można określi jako:

„Pozwolenie na rozbiórkę (uzyskiwanie). Projekty rozbiórki budynków, tj. obiektów kubaturowych (dom, szkoła, hala). Opinia techniczna ws. budynku lub robót. Odbiór mieszkania, odbiory robót, domów. Inwentaryzacje obiektów. Inspektor nadzoru inwestorskiego branży kubaturowej, ogólnobudowlanej.”

Dzień dobry. Bardzo proszę o rozwianie moich wątpliwości w kwestii praktyki. Będąc po technikum pracowałem jako osoba zarządzająca pracownikami na budowie – tym samym gromadziłem praktykę. Ukończyłem studia – kierunek budownictwo. Czy będąc inżynierem mogę do uprawnień wykonawczych o nieograniczonym zakresie uznać praktykę odbytą jako technik, czy też muszę po ukończeniu 3-go roku studiów udokumentować trzy lata praktyki nie wliczając tej wcześniejszej zdobytej po ukończeniu technikum?

Taka praktyka powinna zostać zaliczona jeżeli nadzorowała ją osoba z uprawnieniami bez ograniczeń oraz zakres obowiązków był odpowiedni. Proszę zwrócić uwagę by były to obowiązki analogiczne do obowiązków kierownika budowy lub robót, a nie np. brygadzisty.

Zaczęłam praktykę pod uprawnienia budowlane bez ograniczeń, na stanowisku asystent kierownika budowy. Czy taka nazwa stanowiska może unieważnić mi praktykę, tj. Czy muszę być na stanowisku inżynier budowy, żeby praktyka była uznana?

Wszystko tutaj zależy od zakresu obowiązków. Nazwa stanowiska asystent kierownika budowy nie wskazuje jednoznacznie iż będą wykonywane obowiązki techniczne na budowie, bo mogą to być np. rozliczenia i inne ” papierowe” sprawy. Być może więc będzie potrzeba dodatkowego udowodnienia izbie co się robiło.

Dzień dobry, rozpoczęłam praktykę pod uprawnienia budowlane bez ograniczeń. Pracuję na stanowisku asystent kierownika budowy. Czy takie stanowisko przyjmą mi pod praktykę?
Martwię się, że może Ona zostać unieważniona.
Izba Szczecin (jeśli ma to jakieś znaczenie)

Kluczowe jest tutaj informacja o zakresie obowiązków jakie się wykonuje. Jeżeli asystowanie polega na np pracy biurowej, fakturach itp to raczej trzeba się martwić. Natomiast jeżeli obowiązki typowo wykonywane z zarządzaniem pracami na budowie to praktyka powinna zostać uznana.

Staram się o zdobycie praktyki zawodowej z branży elektrycznej.
Przez trzy miesiące miałem umowe jako kierownik robót, potem zmieniono mi angaż na elektromontera, czy ten okres liczy mi się do praktyk?

Elektromonter to stanowisko gdzie wykonuje się prace fizyczne a nie zarządzanie. Być może taka praktyka będzie odpowiednia jedynie dla uprawnień ograniczonych dla mistrza, ale pełne uprawnienia na takiej praktyce będzie ciężko zdobyć.

Czy osobie ubiegającej się o uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń praktykę na budowie może potwierdzić osoba mająca uprawnienia bez ograniczeń, ale tylko do kierowania robotami?

Witam, studiuję elektrotechnikę na studiach 1 stopnia. Po zakończeniu 3 roku studiów planuję iść do pracy do biura projektowego w celu zdobycia praktyki przy projektowaniu. Czy jeśli po skończeniu później studiów magisterskich założę firmę wykonującą instalacje elektryczne to będę mógł zaliczyć jej prowadzenie do praktyki na budowie? Czy będę potrzebował mimo posiadania własnej firmy wynająć jakąś osobę żeby została moim „opiekunem”? Bardzo proszę o odpowiedź.

Opiekun praktyki jest zawsze wymagany i jest to kwestia niezależna od formy zatrudnienia. Kierownik nie musi pracować w tej samej firmie, nie trzeba go samodzielnie zatrudniać, natomiast obowiązkowo musicie pracować na tych samych budowach lub projektach.

Witam, w ubiegłej sesji jesiennej uzyskałam uprawnienia projektowe i chce starać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w sesji wiosennej 2023. Czy Komisja powinna uznać mi odbytą już roczną praktykę na budowie, którą udokumentowałam przy pierwszym wniosku przy uprawnieniach projektowych, a teraz jedynie muszę przedstawić brakujący czas praktyki tj. 0,5 roku. Czy konieczne jest odbycie nowej praktyki zawodowej na budowie? Proszę o odpowiedź

Ta kwestia nie jest uregulowana w przepisach. Co do zasady taka praktyka powinna zostać zaliczona na poczet praktyki wykonawczej, natomiast najprościej zapytać bezpośrednio w swojej OKK, gdyż interpretacje komisji w niektórych przypadkach są „ciekawe”.

Dzień dobry. Od 8 lat pracuję w firmie budowlanej. Na umowie o pracę mam wypisane stanowisko „zbrojarz”, mimo wykonywania pracy w różnym zakresie, w tym zakres pracy „prace ogólnobudowlane”. Czy taka umowa może również wliczać się do praktyki zawodowej? Mam ukończone studia inżynierskie na kierunku budownictwo ogólne.

Prace fizyczne nie mogą być zaliczane do praktyki zawodowej. A jedynie prace związane z nadzorowaniem i kierowaniem robotami budowlanymi jakie są wykonane przez osoby uprawnione.

Dzień dobry
Odbywałem praktykę budowlaną no i opiekun praktyki kierownik budowy posiada dokument (uprawnienia budowlane) z października 1988r wydane przez prezydenta miasta Krakowa.
Papiery składam w Małopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.
Teraz czytam że uprawnienia budowlane zdobyte przed 2003r, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez odpowiedni organ (a takie poświadczenia nie uda mi sie zdobyć)
Czy jest szansa że to przejdzie ?

Jeżeli kierownik praktyki jest członkiem tej samej izby, w której praktykant ubiega się o uprawnienia budowlane to nie ma potrzeby składać potwierdzenia.
W innym wypadku potwierdzić może np. izba której kierownik jest członkiem, ewentualnie można także dokonać takiego potwierdzenia notarialnie.

Witam, piszę z pytaniem jak wygląda rozliczenie praktyk jeżeli jednocześnie wykonywane jest 4-5 projektów na różnym etapie zaawansowania natomiast złożenie dokumentów do starostwa następuje praktycznie w jednym miesiącu? Jak w takim przypadku udokumentować rok praktyk?

Należy dokumentować faktycznie zaawansowanie prac oraz wpisywać to co się robiło w danym okresie. Data złożenia nie ma znaczenia.

Witam serdecznie. Jak rozliczyć praktyki jeśli w jednym czasie wykonujemy np. 4-5 różnych projektów na różnych etapach zaawansowania, natomiast do urzędu są one składane w krótkich odstępach czasu od siebie?
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Dzień dobry,
Branża elektryczna:
1. Czy projekty na domki jednorodzinne, które trwają poniżej tygodnia, można wpisać do zestawienia praktyki? czyli jak mam 3 dni wpisuje 0,6 tygodnia?
2. Czy projekty w których brałem udział, ale nie zostałem wpisany jako współpraca do tabelki nadal mogę zamieścić?

Teoretycznie można natomiast jeżeli one będą stanowić całość praktyki to może się to okazać problematyczne, gdyż komisja może uznać, że praktyka nie jest wystarczająco „głęboka” i nie obejmuje wszystkich zagadnień z zakresu danej specjalności.
Lepiej zamieszczać na których jesteśmy wymienieni w tabelce. W innym wypadku komisja może zarządać dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających praktykę.

Cześć, obecnie nadzoruje roboty na remoncie który nie wymagał pozwolenia ani zgłoszenia. Czy można to wpisać do praktyk? Czy tylko budowy mające pozwolenie?

Można ale jako niewielki zakres praktyki. Zdecydowanie nie może to stanowić większości okresu praktykowania.

Dzień dobry,
Pracuje w Urzędzie Gminy na stanowisku Inspektor ds. Inwestycji Gminnych. koordynuję i prowadzę inwestycję związane z m.in. Budową / rozbudową sieci kanalizacyjnej / wodociągowej na terenie Gminy. Ukończyłem studnia II stopnia. Jeżeli chcę udokumentować praktykę na budowie, to mogę prowadzić zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej, nie będąc zatrudniony u wykonawcy robót, a za opiekuna mieć kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia od strony wykonawcy? Czy w takim przypadku musiałbym się zatrudnić u wykonawcy na część etatu / umowa zlecenie itp. aby praktyka została uznana?
I jeżeli byłoby to zatrudnienie na część etatu czy również czas trwania okresu praktyki byłby rok na budowie i rok w biurze proj.? czy ten okres wydłuża się dwukrotnie?

Dzień dobry.

Mam dosyć złożone pytanie. Chce się ubiegać o pełne uprawnienia konstrukcyjno budowlane.
Po ukończeniu 3 roku studiów podjąłem pracę jako Inżynier Budowy u Generalnego Wykonawcy. Na czas studiów byłem zatrudniony na umowie zlecenie, nie było sprecyzowane w umowie ile godzin pracuję tygodniowo. Po ukończeniu studiów objąłem stanowisko Młodszego Majstra Budowy i dostałem umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin. Czy okres umowy zlecenia zalicza się do praktyki zawodowej? Oraz czy moje stanowisko jako Młodszy Majster Budowy – czy te stanowisko jest akceptowane przez komisje czy muszę być zatrudniony jako Inżynier budowy

Tak umowa zlecenie także jest akceptowana przez komisję. Należy tylko przeliczyć dokładnie liczbę godzin jeżeli nie było tego w tej umowie. Stanowisko majster budowy będzie akceptowalne, oczywiście pod warunkiem że zakres obowiązków będzie odpowiedni.

Dzień dobry,

Jestem w trakcie prywatnej budowy czy jako inwestor mogę wpisać moją prywatną budowę do praktyki zawodowej?

Jest taka możliwość, aczkolwiek bardziej jako dodatek niż całość praktyki zawodowej.

Witam,
Ubiegam się o uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej do kierowania robotami bez ograniczeń ( ukończone studia inżynierskie I stopnia ). Obecnie pracuję od 6 lat w firmie zajmującą się instalacjami HVAC w szerokim zakresie. Moja praca polega na nadzorowaniu robót związanych z remontem/modernizacją istniejących powierzchni biurowych oraz nadzór nad pracami związanymi z budową nowych instalacji HVAC. Zdarzają się inwestycje na dziennik budowy ( zbierze się ok 8 miesięcy). Moim opiekunem praktyki jest osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane.
Czy przy pełnieniu tak szerokich obowiązków ( tak naprawdę pełnienie funkcji kierownika łącznie z zakontraktowywaniem robót, koordynowanie ich, uczestnictwo w naradach koordynacyjnych do końcowych odbiorów ), ten okres pracy zostanie zaliczony do praktyki zawodowej ? Okres ten zostanie potwierdzony przez kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami.

Z opisu wynika, iż taka praktyka powinna zostać zaliczona. Należy tylko uważać na roboty nie wymagające pozwolenia ani zgłoszenia bo to może zostać zakwestionowane przez komisję kwalifikacyjną.

Witam, czy praca jako sztygar na kopalni odkrywkowej kruszywa może być wliczana do czasu praktyki zawodowej do uprawnień z zakresu budownictwa drogowego?

Niestety roboty górnicze nie podlegają w zasadzie pod Prawo budowlane, tak więc nie ma takiej możliwości.

Dzień dobry. Staram się zdobyć uprawnia budowlane w specjalności sanitarnej do kierowania robotami. Aktualnie odbywam praktykę zawodową (na umowę o pracę) w firmie zajmującą się dystrybucją mediów ( między innymi woda, gaz, odbiór ścieków). Moja praca polega na nadzorowaniu robót związanych z remontem/modernizacją istniejących sieci zakładowych oraz nadzór nad pracami związanymi z budową nowych przyłączy do danych sieci. Od czasu do czasu zdarzają się inwestycje w postaci nowych odcinków sieci. Oczywiście moim opiekunem praktyki jest osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane. Czy taki rodzaj praktyki może być udokumentowany? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Wszystko zależy od konkretnie wykonywanych obowiązków. Jeżeli czynności polegają np. nad bezpośrednim kierowaniu zespołami pracowników, koordynacją BHP, organizacją robót budowlanych i wykonywaniu czynności pomocniczych kierownikowi budowy lub robót to tak.
Natomiast jeżeli obowiązki dotyczą jedynie formalnego nadzoru, np. weryfikacji dokumentacji, jakości oraz rozliczeń finansowych czyli obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego to takie czynności zaliczyć będzie trudno.

Witam,
Mam pytanie czy praca na stanowisku inspektor w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego może być uznana za praktykę zawodową? Ukończone studia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanych

Taka praktyka może zostać zaliczona na poczet praktyki do uprawnień budowlanych. Natomiast jest mowa o wykonywaniu obowiązków na budowie, a z tego co piszą osoby pracujące w urzędach większość to praca biurowa. Musisz sama stwierdzić jak jest w Twoim przypadku.
Więcej o praktyce w nadzorze budowlanym.

Witam,
pracuję aktualnie jako asystent projektanta branży elektrycznej. Projekty w mojej firmie zlecane są osobom trzecim, z którymi nie mam styczności, ale przechodzą przez moje ręce. Czy zaliczone to zostanie do praktyki zawodowej? Czy w tym wypadku muszę zebrać podpisy od wszystkich projektantów?

Tutaj może być problem gdyż kierownik praktyki powinien bezpośrednio nadzorować obowiązki kandytatów. Skoro nie będziecie mieli kontaktu to o nadzór będzie ciężko. Oczywiście na papierze jest możliwość zdobycia odpowiednich podpisów. Natomiast raczej nie warto się tym chwalić przed komisją.

Witam, jestem inżynierem budowlanym o specjalności konstrukcje żelbetowe, studia ukończyłam w 2005r. W między czasie (w roku2021) ukończyłam studia II stopnia Architektura. Chciałbym przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania bez ograniczeń. Czy mogę mogę wykorzystać praktykę na budowie którą zdobyłam w latach 2014-2019 jako konstruktor, zaliczając 1,5 roczną praktykę na budowie do uprawnień architektonicznych?

Dzień dobry. Pracowałem swego czasu w markecie budowlanym, który co jakiś czas wspierał swoimi usługami potrzebujących po różnego rodzaju wypadkach. Mieliśmy taką sytuację, że robiliśmy charytatywnie (pracownicy tego marketu) remonty zniszczonych, spalonych mieszkań/domów. Na miejscu był kierownik budowy z pełnymi uprawnieniami zatrudniony przez Urząd Miasta/Gminy i w uzgodnieniu z moim pracodawcą oraz Inwestorem mianowano mnie brygadzistą/majstrem robót, jednak w umowie o pracę oraz świadectwie pracy mam wpisane stanowisko z marketu budowlanego – doradca klienta. Czy taki okres pracy charytatywnej mogę wliczyć w okres praktyk zawodowych posiadając oświadczenie kierownika budowy?

Niestety tutaj może być ciężko o zaliczenie takiej praktyki gdyż:
1/ nazwa stanowiska bardzo odbiega od zakresu obowiązków dla praktyki zawodowej ( teoretycznie jest to do obejścia ale pewnie po wielu trudach i wyjaśnieniach przed komisją.
2/ Poważniejszą kwestią będzie tutaj zakres praktyki – prace remontowe mogą okazać się niewystarczające by zaliczyć taką praktykę, gdyż zakres kierowania budową jest znacznie szerszy.

Witam, mam pytanie, otóż mam taką sytuację, że przez okres około 12 miesięcy wstecz prócz podejmowanej pracy na cały etat uczestniczyłem charytatywnie na budowanym innym obiekcie. Czy czas spędzony na tej budowie również może liczyć mi się do odbytych praktyk? Może to niewiele bo poświęcając jeden dzień w tygodniu przez rok nazbierało mi się raptem 10 tygodni (1 dzień = 8 godzin) . Proszę o informację.

Jeżeli praktyki dotyczą tej samej specjalności i rodzaju uprawnień to komisje nie zaliczą więcej niż 8 godzi dziennie. Nie będzie więc możliwości przyspieszenia w ten sposób praktyki zawodowej.

Witam, Pracuję na stanowisku kierowniczym u inwestora – prowadzę projekt budowlany, jednakże nie po stornie wykonawcy a zamawiającego. Uczestniczymy w przeglądzie dokumentacji projektowej, zatwierdzaniu jej oraz odbiorze robót. Praca ma charakter czysto merytoryczny, inżynierski. Czy w Państwa opinii istnieje możliwość zrobienia uprawnień u inwestora (np. projektowych/wykonawczych) czy musi być zatrudnienie po stronie Wykonawcy? Dizkeuję za odpowiedź

Z opisu czynności i stanowiska wynika, iż są to zadania blisko związane z czynnościami inspektora nadzoru inwestorskiego. W tym przypadku PIIB nie akceptuje takiej praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych. Oczywiście do końca nie można przesądzać, natomiast taka jest niestety generalna zasada.

W przypadku praktyki zawodowej tak jak wspomniano we wpisie najważniejsze jest wykonywanie czynności technicznych bezpośrednio na budowie/w biurze projektowym.

Witam.
Jestem zatrudniona w dużym międzynarodowym przedsiębiorstwie budowlanym na umowie zlecenie, na stanowisku: „praca biurowa, wsparcie w obsłudze administracyjnej na projekcie … (tutaj nazwa projektu).”
Czy w takiej sytuacji jest jakakolwiek możliwość, aby zacząć uprawnienia budowlane?

Bardzo trudno będzie udowodnić komisji kwalifikacyjnej wykonywanie obowiązków zawodowych odpowiednich dla uzyskania uprawnień budowlanych na stanowisku biurowo-administracyjnym. Aczkolwiek w 100% nie przekreśla to takiej praktyki jedynie ze względu na nazwę stanowiska. Należy się jednak przygotować na ponadstandardowe dokumenty lub ewentualnie wyjaśnienia osób związanych z praktyką.
Jeżeli jest taka możliwość zalecane jest tutaj jednak stanowisko techniczne.

Dzień dobry, czy w świetle obowiązujących przepisów, kiedy to w przypadku robót budowlanych związanych z wykonywaniem instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji w budynkach użytkowanych, nie jest wymaganie pozwolenie na budowę, a w związku z czym nie jest wymagane sporządzanie projektu budowlanego, to czy praktykę zawodową na budowie można uwzględniać w zbiorczym zestawieniu praktyk?
Czy w przypadku wykonywania projektu wykonawczego (zastępującego projekt budowlany, który to nie jest wymagany przepisami dla sytuacji j.w.), pracę nad takim projektem również można uwzględnić w zbiorczym zestawieniu praktyki?

Dzień dobry, jestem na etapie wypełniania zbiorczego zestawienia odbytej praktyki projektowej i zastanawia mnie okres tej praktyki, jaki powinien zostać udokumentowany. Czy jeżeli do praktyki projektowej wystarczy 1 rok + ewentualny 1/2 miesięczny zapas, to czy zasadnym jest wpisywanie większej ilości projektów z dalszej przeszłości, przy których się pracowało?

Generalnie nie ma takiej potrzeby, natomiast wszystko zależy od rodzaju praktyki i zakresu prac jakie wpisujesz. Jeżeli są to „poważne” roboty nad dużymi projektami o szerokiej różnorodności, oraz związane bezpośrednio ze specjalnością uprawnień o jakie się ubiegasz, to ryzyko obcięcia lub odrzucenia przez komisję kwalifikacyjną będzie znikome.
Jeżeli natomiast cała praktyka będzie złożona z małych budów czy zakresów prac, o takiej samej różnorodności to warto wpisać coś więcej z innej tematyki robót w ramach specjalności. Oczywiście jeżeli ma się takie prace w realizacjach w ramach praktyki zawodowej.

Praktyka projektowa architektoniczna
Witam, mam pytanie dotyczące rodzaju wykonywanych projektów. Obecnie wykonuję głównie projekty zabudowy jednorodzinnej. Czy istnieją konkretne limity liczbowe, ile czasu można przeznaczyć na tego typu obiekty oraz czy istnieje charakterystyka projektów, które muszą stanowić pozostałą część praktyki?

Niestety nie istnieją wytyczne w przepisach odnośnie wymaganych czynności i stopnia ich złożoności przy odbywaniu praktyki zawodowej.
Należy zawsze dążyć do tego by zakres czynności był możliwie jak największy. Stopień skomplikowania projektów jest również istotny.

Natomiast nie należy przekreślać praktyki jedynie przy prostych zadaniach, jeżeli będzie spełniała wszystkie pozostałe wymagania.
Ostateczną decyzję zawsze podejmuje komisja kwalifikacyjna po zapoznaniu się z kompletem dokumentów.

https://uprawnieniabudowlane.pl/zakres-praktyki-zawodowej-na-uprawnienia-budowlane/

mam pytanie, jestem w trakcie kompletowania dokumentów do ubiegania się o uprawnienia bez ograniczeń w zakresie projektowania oraz kierowania budową. Czy w przypadku jeśli moje praktyki przy projektach są podpisywane przez 3 różnych projektantów a kierowanie budową przez 1 kierownika budowy (wszyscy w ramach tej samej firmy) to czy muszę złożyć cztery OSOBNE oświadczenia z zestawieniem praktyki, na każdego z projektantów i kierowników budowy? (dodam, że jeden z projektantów był także kierownikiem budowy)

Ważna jest liczba Twoich kierowników praktyki zawodowej. Każdy powinien podpisać swój zakres praktyki zawodowej, który nadzorował. Tak więc oświadczenie + zestawienie zbiorcze X liczba kierowników praktyki zawodowej.

Dobry wieczór,

mam mały problem z uznaniem praktyki przez PIIB. Bodajże na przełomie 2018/2019r pracowałem jako inżynier budowy na umowie zlecenie. Niestety umowa ta obejmowała bardzo wąski zakres obowiązków co nie pokrywa się z załączonym zbiorczym zestawieniem praktyki zawodowej ( w skrócie w zestawieniu miałem wpisane czynności, które nie obejmowała moja umowa ). Miałem już podejrzenia podczas wypełniania wniosku, jednak Kierownik Budowy uspokajał mnie, że jeżeli On to podbija to oznacza, że „On oświadcza „podpisując” mi to zestawienie, że byłem na budowie i pracowałem . W razie potrzeby, mogę tłumaczyć, że była to praca dodatkowa”.

Niestety, albo i stety Izba poprosiła o wyjaśnienie tego zajścia. Nie bardzo mi się widzi pisać im głupoty, że prace, którymi zapełnione jest zaświadczenie w 90% wykonywałem charytatywnie. Dodam, że tamta umowa była tak źle skonstruowana, że nawet nie pada słowo „inżynier budowy”.

Możecie mi Państwo podpowiedzieć, co powinna Izba traktować w pierwszej kolejności? Czy zaświadczenie o praktyce podbite przez osobę z uprawnieniami czy szczątkową umowę zlecenie? Albo jak z tego wybrnąć z „twarzą”?

Dodam, że to był bardzo krótki epizod w mojej pracy zawodowej, bo szybko zmieniłem pracodawcę, zostając jednak na tej samej budowie, gdy mój były „pracodawca” został wyrzucony.

Proszę o pomoc.

W pierwszej kolejności powinna być brana pod uwagę opinia kierownika praktyki zawodowej, gdyż to on tak naprawdę odpowiada za jej merytoryczny zakres i wg obowiązujacych przepisów potwierdza własnym podpisem odbycie praktyki zawodowej podpisując oświadczenie oraz dołączone do niego zestawienie zbiorcze praktyki.
Wymaganie umowy zostało już wprowadzone przez same okręgowe izby i nie jest wymagane we wszystkich okręgach.

Izba nie wzywa standardowo do składania wyjaśnień. Odstępem od tej reguły jest przypadek gdy przedłożonych dokumentów jest wysoce prawdopodobne, iż odbyta praktyka nie spełniała wymagań lub poświadczono nieprawdę.

Jeżeli praktyka zawodowa została rzetelnie odbyta należy po prostu szczegółowo wyjaśnić z czego wynikają rozbieżności opisując wszystkie istotne dla sprawy okoliczności. Raczej nie proponujemy siłowego rozwiązania sprawy przed sądem gdyż dużo kwestii jest regulowanych na podstawie indywidualnych interpretacji izb i mało kto je wygrywa.

Więcej informacji na temat weryfikowania praktyki zawodowej przez izby

Pracuje w zakładzie energetycznym przy budowie przyłączy energetycznych, mam pytanie czy taką praktykę zalicza do starania się o uprawnienia budowlane

To zależy:
1/ czy jest osoba z odpowiednimi uprawnieniami do nadzorowania praktyki
2/ czy jest wymagane pozwolenie na budowie / kierownik budowy
3/ czy posiadasz już odpowiednie wykształcenie.

Witam,
Czy oświadczenie potwierdzające odbycia praktyki zawodowej powinno być oddzielne do każdej budowy/robót budowlanych czy też można je łączyć mając tego samego opiekuna ?
Pytanie nr 2. Czy to prawda że kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz kopia zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby opiekuna praktyk powinna być „zatwierdzona” przez notariusza?

Witam. Obecnie odbywam praktykę zawodową jako inżynier budowy w firmie realizującej remonty dróg, chodników w ramach bieżącego utrzymania dróg, chodników na terenie danego miasta. Praktykę odbywam pod kierownikiem posiadającego odpowiednie uprawnienia. Obowiązuje nas tylko umowa z miastem, nie ma żadnego przypisanego nr zgłoszenia czy nr budowy do konkretnych robót, gdyż jest to ponoć nie potrzebne w tych pracach dot. bieżącego utrzymania. Czy taka praktyka będzie zaliczana?

Jeżeli w ramach praktyki zawodowej wykonywane będą jedynie drobne prace konserwacyjne typu uzupełnianie nawierzchni to niestety wydaje się to za mały zakres. Zgodnie z rozporządzeniem praktyka wykonawcza była odbywana na terenie budowy lub podczas wykonywania robót budowlanych.

Czy czynności przy konserwacji, utrzymaniu sieci mogą być wpisane jako praktyka zawodowa ? Jako kierowanie i kontrolowanie robót ?

Dzień dobry,

Jestem inżynierem po kierunku Elektrotechnika i chciałbym zrobić uprawnienia w specjalności instalacji elektrycznych. Obecnie pracuję na umowie zleceniu w której jako zakres wykonywanej pracy mam zapisane wykonywanie czynności projektowych, natomiast w związku z dużą liczbą realizacji zostałem przekierowany do pracy na budowie.

Czy w związku z tym zapis w umowie musi zostać zmieniony tak abym mógł bez problemu udokumentować odbycie praktyki na budowie ?
Czy ksero umów też stanowi niezbędny załącznik do oświadczenia o odbyciu praktyki czy wystarczy sama pieczątka i podpis opiekuna praktyk ?

Zakres praktyki powinien być odpowiedni do rodzaju uprawnień o jaki się ubiegamy.
Warto zadbać by obowiązku w umówię także odpowiadały temu zakresowi, który faktycznie wykonujemy – w razie problemów lub wątpliwości łatwo będziemy w stanie udowodnić swoje racje.
Umowy wymagają tylko niektóre izby inżynierów, warto poszukać takiej informacji bezpośrednio na stronie okręgowej komisji kwalifikacyjnej PIIB.

Czy mając ukończone studia mgr.inż na kierunku budownictwo w 2007r , i pracując na budowie jako inżynier budowy zaliczona mi będzie praktyka odbyta przed 2014r. ale w specjalności instalacyjnej (oczywiście pod nadzorem osoby z odp. uprawnieniami)?
W 2020r ukończylem drugie studia „Inż środowiska” i chciałbym sie starać o uprawnienia w spec. instalacyjnej.

Ukończenie studiów na kierunku budownictwo uprawnia do ubiegania się o uprawnienia w specjalności instalacyjnej sanitarnej ale jedynie w ograniczonym zakresie
Tak więc taka praktyka mogłaby zostać zaliczona jednie do ograniczonych uprawnień.

Dzień dobry.
Staram się o nadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń w branży sanitarnej. Osoba, która będzie mi podpisywać wszystkie dokumenty posiada uprawnienia budowlane również bez ograniczeń. W chwili obecnej pracuję na budowie, której kierownikiem budowy jest osoba posiadająca tytuł zawodowy technika i uprawnienia tylko w zakresie sieci wodociągowej. Wszyscy jesteśmy zatrudnieni w jednej firmie. W związku z tym mam pytanie czy mogę wpisać sobie tę budowę jako praktykę a podpisać się pod tym mój „opiekun”, który posiada uprawnienia nieograniczone?

Zasadą praktyki jest aby kierownik praktyki brał bezpośredni udział w pracach na budowie oraz pełnił funkcję kierownika budowy lub robót. Praktykant w takim wypadku pracuje jako jego asystent.
Jeżeli tak jest w tym przypadku to można taką praktykę uznać.
Natomiast jeżeli kierownik podpisujący miałby dostarczać tylko swą pieczątkę i podpis to jest to niezgodne z regulaminami uzyskiwania uprawnień i w razie ujawnienia oznacza duże kłopoty zarówno dla kandydata jak i jego opiekuna.

Wita. Odnośnie zbiorczego zestawiania przy pracy na jednej budowie wystarczy jeden podpis kierownik przy pracy około 24 tyg?
pełniona funkcja : technik budowy: koordynator prac zbrojeniowych jest funkcją akceptowana ?
szczegółowe zestawienie jest w ogóle wymagane po 2015 roku??
staram się o uprawnienie ograniczone wykonawcze konstrukcyjne, czy opiekun praktyk podpisujący oświadczenie może mieć uprawnienia konstrukcyjne tez ograniczone ale takie same o jakie ja się staram?
pozdrawiam

Jeżeli budowa i kierownik się nie zmieniają to jeden podpis wystarczy nawet na cały okres praktyki.
Przy uprawnieniach wykonawczych ograniczonych funkcja technik budowy wydaje się wystarczająca, ale znaczenie ma także zakres wykonywanych obowiązków.
Po 2014 roku szczegółowe zestawienia praktyki nie są już wymagane. To obowiązywało w książce praktyki zawodowej.
Uprawnienia kierownika praktyki powinny odpowiadać uprawnieniom kandydata. W przypadku uprawnień ograniczonych należy tylko uważać na tzw. „stare uprawnienia” do wszystkiego gdyż PIIB w większości ich nie akceptuje.

Witam,
Jako inżynier budowy nadzoruję prace budowlane na obiekcie znajdującym się na terenie dużego zakładu przemysłowego, Inwestor nie wystąpił o Pozwolenie na budowę ani nie dokonał Zgłoszenia. Moje pytanie – czy ten okres pracy zostanie zaliczony do praktyki zawodowej, okres ten zostanie potwierdzony przez kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami, ale jedynym dokumentem potwierdzającym że inwestycja została wykonana jest Umowa miedzy Wykonawcą a Inwestorem

Jeżeli nie ma ani pozwolenia ani zgłoszenia to formalnie nie ma także kierownika budowy, więc w takich okolicznościach ciężko będzie uznać taką praktykę za odpowiednią. Możemy się tylko domyślać, iż skala i zakres prac tego nie wymagają.

Witam,
Staram się o uprawnienia budowlane w zakresie wykonawczym. Pracuję na pełny etat w firmie, która zajmuje się wykonaniem balustrad na różnych obiektach. Czy jako asystent konstruktora oraz pełniący nadzór nad robotami wykonawczymi na tych obiektach mogę starać się o uprawnienia w zakresie wykonawczym? Oczywiście potwierdzone zostanie to wpisem przez kierownika robót posiadającego uprawnienia w specjalności konstrukcyjnej.

Stanowisko asystent konstruktora bardziej wskazuje na wykonywanie czynności związanych z praktyką projektową. W przypadku praktyki wykonawczej komisja może uznać to za problematyczne i zażądać dodatkowych wyjaśnień.

Jestem architektem. Pracuję w biurze projektowym. Biuro, w którym pracuję prowadzi aktualnie kilka inwestycji. Nie chciałabym się z niego zwalniać po to, by iść odbyć praktykę na budowę. Słyszałam, że jest możliwość otrzymania delegacji na rok z biura projektowego na budowę, bez konieczności zwalniania się z biura i zatrudniania na budowie. Czy mogę prosić o więcej informacji na ten temat? Czy istnieje jakiś wzór takiej delegaci? czy na pewno będzie ona pozytywnie zweryfikowana przez Izbę?

Delegacja to już umowa bezpośrednio z pracodawcą z biura projektowego, ale w tym przypadku raczej będzie to mało pomocne.
Dla PIIB będzie potrzebna umowa na podstawie, której praktyka była odbywana ( umowa o pracę, zlecenie, umowa o praktykę, niekiedy umowa wolontariat). Jeżeli biuro samodzielnie nie prowadzi żadnych budów to należy taką umowę zawrzeć z innym pracodawcą.
Jeżeli taka praktyka będzie odbywana równocześnie z pracą w biurze na cały etat, to praktyka na budowie nie będzie mogła być zaliczona w ilości większej niż 4 godziny dziennie.

Dzień dobry, czy opiekun praktyki może być tylko sprawdzającym w projekcie, który opracowuję? Czy mogę taki projekt wpisać do zbiorczego zestawienia praktyki oraz załączyć jako wybraną pracę?

Dzień dobry,
Odbyłam praktykę na budowie instalacji przemysłowej.Czy praktykę może potwierdzić mi kierownik budowy posiadający uprawnienia konstrukcyjno – budowlane bez ograniczeń jeśli ja ubiegam się o uprawnienia sanitarne?

Praktykę może potwierdzić jedynie osoba z takimi samymi uprawnieniami o jakie się ubiegamy.

Witam !
W 2009 roku ukończyłem studia inżynierskie na kierunku konstrukcje budowlane i otwarłem dwie książki praktyki zawodowej jedną uprawnień projektowych oraz drugą do uprawnień wykonawczych w ograniczonym zakresie. Również w roku 2009 otwarłem własną działalność gospodarczą w zakresie projektowania projektowania budynków oraz wykonywania robót budowlanych przy wznoszeniu budynków. W roku 2011 ukończyłem studia drugiego stopnia na kierunku konstrukcje budowlane. Na budowach zajmowałem się bezpośredni wznoszeniem budynków od podstaw do stanu surowego otwartego na zlecenie inwestora. Kierownika budowy zawsze zatrudniał inwestor. Ponadto równolegle w tym okresie projektowałem budynki i występowałem na projektach jako asystent projektanta Własną działalność zakończyłem w roku 2014.
Czy mogę tak zdobyta praktykę na budowie w latach 2009 – 2014 lub 2011-2014 udokumentować wpisami do książki praktyki zawodowej dokonanymi przez tych różnych Kierowników Budów z którymi nie miałem bezpośrednio żadnej umowy?
Czy mając książkę pobraną do uzyskania uprawnień wykonawczych w ograniczonym zakresie wykorzystać teraz do uzyskania uprawnień beż ograniczeń?
Czy mogę tak zdobyta praktykę przy projektowaniu w latach 2009 – 2014 lub 2011-2014 udokumentować wpisami do książki praktyki zawodowej dokonanymi przez różnych Projektantów z uprawnieniami, którzy podpisywali mi te projekty?
Czy mając książkę pobraną do uzyskania uprawnień projektowych w ograniczonym zakresie wykorzystać teraz do uzyskania uprawnień bez ograniczeń?
Przy czym zaznaczam że w miesiącach w których przygotowywałem projekty to nie pracowałem na budowie.
Proszę o odpowiedz!

Praktyka może być potwierdzana przez wiele osób spełniających wymagania dla kierowników praktyki zawodowej. Ważne by sprawowali bezpośredni nadzór nad naszymi pracami, które się na budowie wykonuje.
Od tego czy praktyka zostanie zaliczona zależy wiele czynników, w tym między innymi jej zakres, odpowiednie udokumentowanie oraz odpowiedni kierownik praktyki. Ciężko odpowiedzieć jednoznacznie nie mając wiedzy w tym zakresie.

Czy jako asystent projektanta muszę być wpisana jako opracowująca w projekcie? Czy wystarczy, że opiekun praktyk potwierdzi mój udział w projektach w zbiorczym zestawieniu? Czy jeżeli jestem wpisana w projekcie to czy muszę to potwierdzić podpisem?

Wpis w projekcie o jego wykonywaniu nie jest konieczny, natomiast ułatwia potwierdzenie praktyki zawodowej poprzez jednoznaczne określenie czego dokładnie praktyka dotyczyła. Przy praktyce projektowej izby wymagają także przedłożenia kopii projektów, więc jeżeli takiego podpisu nie będzie, należy zadbać by kierownik praktyki potwierdził na nim, iż podopieczny brał udział w jego opracowywaniu.

Witam, pracuję w Urzędzie Gminy, na stanowisku ds. budowy i utrzymania dróg, czy Wójt Gminy jako pełniący funkcję zarządcy dróg gminnych, ale nie posiadający uprawnień budowlanych może potwierdzić praktykę która będzie akceptowana przez izbę? Jak powinno wyglądać oświadczenie Wójta?

Niestety do potwierdzenia takiej praktyki wymagana jest osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane.

Witam,
Mam do Państwa następujące pytanie, otóż będę się starał o uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jeden z obiektów, przy którym pracowałem to tunel drogowo-kolejowy, oczywiście praktyka przy tym obiekcie będzie podpisana przez osobę posiadającą uprawnienia konstrukcyjno-budowlane, ale mam pytanie czy ten obiekt zostanie uznany do tej specjalności?

Witam, pracuję w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., na stanowisku Inspektor ds. technicznych, w zakres moich obowiązków wchodzi między innymi organizacja i koordynowanie zadań Spółki. Dla przykładu: (zaplanowana jest wymiana sieci wodociągowej, dalej podpisywana jest umowa z wykonawcą robót na określony czas i w umowie jako osoba do kontaktu pojawia się moje imię i nazwisko i stanowisko, następnie po zakończonej inwestycji następuje odbiór robót. Dokumentem potwierdzającym wykonanie w/w robót jest protokół, w którym również jestem wymieniony wraz z kierownikiem sieci wod-kan, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci wod-kan) Czy taki rodzaj praktyki będzie akceptowany przez izbę?

Przepisy dopuszczają możliwość odbywania praktyki zawodowej jedynie w jednostkach państwowych lub samorządowych pełniących funkcję zarządcy infrastruktury drogowej lub kolejowej. MPWiK niestety nie uwzględniono więc praktykę należy odbyć w firmie wykonawczej na ogólnych zasadach.

Witam. Po pierwsze: czy aby móc przystąpić do egzaminu, wystarczy złożyć oświadczenie z datami realizacji poszczególnych zadań czy po każdym tygodniu należy otrzymywać podpis przełożonego? Inaczej: czy jakieś dokumenty należy uzupełniać na bieżąco, czy wystarczy, że gdy minie okres 1 roku w biurze projektowym oraz okres 1 roku na budowie, to wtedy można dopiero iść do przełożonego, aby podpisał oświadczenie?
Po drugie: czy musi być zachowana ciągłość pracy czy liczą się okresy, które później należy zsumować?
Po trzecie: jakie dokumenty są wymagane aby przystąpić do egzaminu?
pozdrawiam

Witam, w przyszłym roku będę się starał o uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Mam odbyty wymagany okres praktyki, ale kierownik który ją poświadcza ma uprawnienia w specjalności mostowej. Czy w takim przypadku praktyka będzie zaliczona do specjalności konstrukcyjno-budowlanej?

Czy składając wniosek na uprawnienia projektowe można w zbiorczym zestawieniu praktyki wpisać te same pozycje, które wpisało się we wniosku o uprawnienia wykonawcze? Chodzi mi o sytuację gdy posiada się wymaganą praktykę do uprawnień projektowo-wykonawczych, ale w najbliższej sesji chce się zdawać jedynie na uprawnienia wykonawcze, a w następnej sesji jedynie na projektowe (bez łączenia obu uprawnień w jednej sesji egzaminacyjnej).

Zakres praktyki powinien być odpowiedni do specjalności i rodzaju uprawnień. Jeżeli kwestia dotyczy uprawnień projektowych to należy w zestawieniu wpisywać jedynie praktykę przy sporządzaniu projektów. ( i analogicznie w przypadku wykonawczych)

Witam.
Czy na umówie o prace powinnam mieć napisany zakres obowiązków ? Moja umowa tego nie posiada, jest jedynie napisane stanowisko – inżynier robot sanitarnych. Czy to wystarczy ?

Dzień dobry,
Czy inspektor budowy może podpisywać zbiorcze zestawienie odbywanej praktyki ? Chodzi o praktyki przy budowie farm PV do uprawnień budowlanych specjalnosci elektrycznej do kierowania robotami.

Proszę mi powiedzieć czy należy rejestrować obecnie praktykę do uprawnień budowlanych wykonawczych bez ograniczeń? Z tego co widzę zmienia się…

Obecnie nie należy rejestrować. Jeżeli wejdą w życie wspomniane przepisy to wtedy należy to robić.

Witam, jak wyglądać będzie teraz zgodnie z nową ustawą rozliczanie praktyki zawodowej do uprawnień? Pracuje jako inżynier budowy pół roku, ukończone studnia II stopnia. W przyszłości chciałbym ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń gdzie dotychczas wystarczyło 1,5 roku praktyki w wykonawstwie jeśli posiadało się ukończone studia II stopnia. Doszły mnie słuchy, że zgodnie z nową ustawą praktyka będzie się liczyła dopiero po uprzednim jej zarejestrowaniu. Jeśli to prawda co wtedy z osobami, które znajdują się w takiej sytuacji jak ja? Praktyka która odbyła się przed wejściem w życie ustawy przepada? Proszę o odpowiedz

Witam. Czy do praktyki można zaliczać prace we własnej JDG we współpracy z osobami uprawnionymi (zlecenia)?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *