Sposób dokumentowania praktyki zawodowej zależy od okresu, w którym praktyka była / jest odbywana. Jesienią 2014 po wejściu w życie nowego rozporządzenia, nastąpiła istotna zmiana przepisów w tym zakresie, stąd też należy rozróżnić dwa przypadki:

Praktyki odbywane po 25.09.2014

Dla praktyk odbywanych od 25 września 2014 roku głównym dokumentem poświadczającym praktykę jest oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, którego wzór zawarto w załączniku do rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dokument podpisywany jest przez kierownika lub patrona praktyki zawodowej.

Głównym załącznikiem do wspomnianego oświadczenia jest zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej, w którym wymienić należy wszystkie prace wykonywane w ramach praktyki.

Praktyki odbyte przed 25.09.2014

Osoby, które odbywały praktyki zawodowe przed 25.09.2014, ale z jakiś względów wcześniej nie przystąpiły do egzaminów, nadal mają możliwość zaliczenia takiej praktyki zawodowej. Warunkiem jest jednak posiadanie wypełnionej książki praktyki zawodowej, która wówczas była stosowana do dokumentowania praktyki. Należy wspomnieć, iż odebraną książkę należało zarejestrować w okręgowej izbie inżynierów, więc jeżeli ktoś wtedy tego nie zrobił, szansy na zaliczenie takiej praktyki miał nie będzie.

Praktyka zawodowa za granicą

W przypadku odbywania praktyki zawodowej za granicą jej dokumentowanie odbywa się za pomocą zaświadczenia wydawanego przez kierownika jednostki, której się odbywała. Cała procedura została opisana tutaj.

Przydatne informacje

  • Od 25.09.2014 nie ma obowiązku rejestracji praktyki w okręgowych izbach samorządu zawodowego. Tak więc wystarczy pobrać wzory dokumentów z internetu i zbierać podpisy oraz pieczątki opiekunów.
  • Każdy opiekun praktyki wypełnia oddzielnie swoje oświadczenie potwierdzające praktykę kandydata. Do oświadczenia kierownika konieczne będzie oddzielne zbiorcze zestawienie praktyki. ( nie wystarczy jedno zbiorcze zestawienie dla kilku opiekunów praktyk )

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here