ksiazka-praktyki-zawodowejZgodnie z Rozporządzeniem MGPiB  w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dokumentem potwierdzającym przebieg praktyki zawodowej jest książka praktyki zawodowej. Dokument ten jest niezbędny do uzyskania uprawnień budowlanych, warto więc poświęcić szczególną uwagę przy jego wypełnianiu.

 

Wypełniona książka praktyki zawodowej

Przykład wypełnienia


Jak zdobyć książkę praktyki zawodowej?


Osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane pobiera książkę praktyki w oddziale Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odpowiadającemu jego miejscu zameldowania.
Rejestracja i opieczętowanie książki praktyki zawodowej następuje w biurze Izby po przedłożeniu:

 • wniosku o opieczętowanie i zarejestrowanie książki praktyki zawodowej

 • dyplomu ukończenia studiów lub indeksu ( zaświadczenia z uczelni) potwierdzającego ukończenie 3 roku studiów

Niektóre oddziały PIIB w celu wydania dziennika praktyk wymagają wniesienia opłaty, wynosi ona średnio 15 zł.

Uwaga!

Tylko zarejestrowana i opieczętowana książka praktyki może być podstawą do uznania dokumentowanej praktyki zawodowej.

* Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa – adresy i numery telefonów znajdziesz  TUTAJ.

Kto może być opiekunem praktyki ?


Opiekun praktyki to osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w takiej samej specjalności jak zainteresowany. Ważne by opiekun miał opłacone składki w PIIB, w przeciwnym razie cała praktyka zostanie uznana za nieważną.

Po zakończeniu praktyki zawodowej w wymiarze wymaganym do uzyskania uprawnień budowlanych lub przy zmianie jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, osoba pod której kierunkiem odbywana jest praktyka, wpisuje własnoręcznie w książce praktyki zawodowej ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane. Osoba kierująca praktyką podaje swoją funkcję techniczną pełnioną (w projektowaniu lub na budowie) w okresie jej odbywania. Wskazane jest załączenie kserokopii uprawnień osoby nadzorującej praktykę.

Co powinna zawierać książka praktyki zawodowej?


W dzienniku praktyki powinno się:

 • wyszczególnić obiekty budowlane, przy których projektowaniu lub budowie brała udział osoba odbywająca praktykę zawodową określając: rodzaj, przeznaczenie, lokalizację i konstrukcję obiektu oraz, odpowiednio do specjalności uzyskiwanych uprawnień budowlanych, inne charakterystyczne dla danego obiektu parametry techniczne jak np. powierzchnia, kubatura, długość i szerokość oraz klasa drogi, światło mostu, długość i średnica rurociągu, napięcie w kv przewodów, linii i sieci itp.

 • określić czynności wykonywane w każdym tygodniu odbywanej praktyki zawodowej; z potwierdzeniem i zaopiniowaniem co najmniej raz w miesiącu przez osobę, pod kierunkiem której odbywana jest praktyka

Jakie czynności można zaliczyć do praktyki zawodowej?


Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju.

Informacja!

Cały okres praktyki zawodowej powinien być zgodny ze specjalnością uprawnień budowlanych.

Warunki szczegółowe:


 • jeżeli praktykę zawodową odbywa się w niepełnym wymiarze czasu pracy – okres praktyki zawodowej podlega odpowiedniemu wydłużeniu, wynikającemu z różnicy czasu w stosunku do jego pełnego wymiaru

 • za praktykę zawodową może być również uznana praktyka wykonywana w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenia, jeżeli okres jej wykonywania w ramach jednej umowy nie jest krótszy niż l miesiąc w odniesieniu do praktyki projektowej i 3 miesiące w odniesieniu do praktyki na budowie. Ogólny czas praktyki (pracy) wykonywanej w ramach takiej umowy należy podać w godzinach (zgodnie z zawartą umową). Łączny okres takiej praktyki nie może przekroczyć połowy wymaganego wymiaru czasu praktyki zawodowej

 • do praktyki zawodowej zalicza się także pracę w organach nadzoru budowlanego, związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, stanowiącą nie więcej niż połowę okresu praktyki wymaganej przy uzyskiwaniu uprawnień. Praktyka w organach nadzoru budowlanego, w zależności od jej charakteru, może być zaliczana w poczet praktyki na budowie lub praktyki w projektowaniu. Praktyka odbyta do dnia 11.09.2002 r. może być udokumentowana w formie zaświadczeń . Praktyka odbyta od dnia 11.09.2002 r. może być zaliczona, jeżeli została udokumentowana w zarejestrowanej „Książce praktyki zawodowej”

 • praktykę zawodową odbytą w jednostkach podległych ministrowi właściwemu do spraw obrony narodowej lub ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych potwierdza się w formie zaświadczenia; zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wydaje właściwy organ nadzoru budowlanego, podając w nim okres praktyki oraz ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej znajomości zawodu

 • za równoważną może być uznana praktyka bezrobotnego absolwenta odbyta – na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą w formie stażu na stanowisku pracy w zawodzie. Praktykę taką bezrobotny absolwent dokumentuje w zarejestrowanej „Książce praktyki zawodowej”. Zapisy w „Książce” winny być zgodne z „Kartą stażu”, którą absolwentowi wydaje powiatowy urząd pracy. Okres odbywania stażu nie może być krótszy niż 3 miesiące oraz nie może przekraczać 12 miesięcy. Wpisy w „Książce praktyki zawodowej”, na zasadach ogólnych, winny być potwierdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przez pracodawcę. Wpisy te po zakończeniu stażu potwierdza w „Książce praktyki zawodowej” powiatowy urząd pracy (stroną umowy jest starosta). Za równoważne można uznać zaświadczenie o odbyciu stażu. 9) zaliczenie praktyki odbywanej w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecania równocześnie z pracą na etacie może mieć miejsce tylko w przypadku gdy obie praktyki mają inny zakres (projektowanie i wykonawstwo) lub dotyczą innych specjalności. Jeżeli umowa o pracę dotyczy pełnego etatu, to pracę na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia można równolegle zaliczyć maksymalnie w wymiarze 4 godzin, 10) nie mogą być zaliczone do praktyki zawodowej prace w zakładach pracy na stanowiskach technicznych „w komórkach” (działach) administracyjnych, technicznych lub eksploatacyjnych, w których do pracy nie jest wymagane

 • zaliczenie praktyki odbywanej w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecania równocześnie z pracą na etacie może mieć miejsce tylko w przypadku gdy obie praktyki mają inny zakres (projektowanie i wykonawstwo) lub dotyczą innych specjalności. Jeżeli umowa o pracę dotyczy pełnego etatu, to pracę na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia można równolegle zaliczyć maksymalnie w wymiarze 4 godzin

 • nie mogą być zaliczone do praktyki zawodowej prace w zakładach pracy na stanowiskach technicznych „w komórkach” (działach) administracyjnych, technicznych lub eksploatacyjnych, w których do pracy nie jest wymagane posiadanie uprawnień budowlanych

 • nie wchodzą w merytoryczny zakres praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych prace takie jak: inwentaryzacja, elektryczne pomiary eksploatacyjne, obmiary, kosztorysy, rozliczenia budowy, koncepcje projektowe itp. Czaso-okresu wykonywania takich prac nie zalicza się do czasu wymaganej praktyki zawodowej

 • sprawowania nadzoru autorskiego oraz prac pod kierunkiem inspektora nadzoru inwestorskiego nie zalicza się w poczet praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych

Jak wypełnić książkę praktyki zawodowej?


W książce praktyki należy:

 • wymienić obiekty budowlane, przy których projektowaniu lub realizacji brała udział osoba odbywająca praktykę zawodową określając rodzaj, przeznaczenie, lokalizację i konstrukcję obiektu oraz odpowiednio do specjalności uzyskiwanych uprawnień inne charakterystyczne dane techniczne np. kubatura, a także lokalizację i nazwę inwestora

 • określić cotygodniowo charakter czynności pełnionych w czasie odbywania praktyki zawodowej z potwierdzeniem i zaopiniowaniem co najmniej raz w miesiącu przez osobę kierującą praktyką, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane

 • praktyka zawodowa odbywana po 1 stycznia 2003 r. może odbywać się wyłącznie pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, wpisanej na listę członków samorządu zawodowego w budownictwie (Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa lub Okręgowa Izba Architektów).Osoba kierująca praktyką potwierdzając praktykę zawodową obowiązana jest podać swój numer rejestracyjny wpisu na listę członków samorządowego zawodowego w budownictwie

Czas praktyki zaliczany jest od pierwszego wpisu, po zarejestrowaniu „Książki Praktyki Zawodowej”.

Pierwsze strony „Książki” przeznaczone są na zbiorcze zestawienia z podziałem na praktykę „projektową” i „wykonawczą. Numeracja obiektów w zestawieniu (L.p.) powinna być zgodna z numeracją na stronach szczegółowych.

W przypadku odbywania praktyki „projektowej” i „wykonawczej”, część książki przeznaczonej na zapisy szczegółowe należy podzielić na dwie części i oddzielnie dokumentować praktykę przy sporządzaniu projektów oraz oddzielnie praktykę na budowie; zapisy należy prowadzić dwustronnie, chronologicznie, w sposób ciągły.

W przypadku wykorzystania w książce wszystkich stron przeznaczonych na zapisy szczegółowe, w okręgowej izbie należy zarejestrować drugi egzemplarz książki i kontynuować w nim dalsze zapisy.

98 Komentarzy
 • Autor: Paweł 19 sierpnia 2010 o 22:14

  Zkąd się wioł zapis że na umowę zlecenie można zrobić tylko połowę praktyki?

  Odpowiedz
  • Autor: Wojtekk W odpowiedzi na: Paweł 26 października 2015 o 19:26

   Moi drodzy potrzebuję waszej porady/pomocy. Pracuje w nowej firmie na etacie, w której nie można zdobyć potrzebnej praktyki zawodowej do uzyskania uprawnień budowlanych. Wcześniej pracowałem w firmie, w której zdobyłem praktykę przy projektowaniu (62 tygodnie udokumentowane w książce praktyki) oraz praktykę na budowie (42 tygodnie udokumentowane) do uzyskania uprawnień budowlanych brakuje mi jeszcze kilkudziesięciu tygodni dlatego chciałbym podjąć jednocześnie drugą pracę na umowę no właśnie zlecenie czy dzieło? Czy taka umowa zlecenie/o dzieło to jest pełny okres praktyki?

   Odpowiedz
 • Autor: Marek 23 września 2010 o 10:45

  Czy opiekun praktyki mając tytuł technika oraz posiadając pełne uprawnienia w wykonawstwie może podbić mi książkę praktyk ?

  Odpowiedz
 • Autor: Ludwik 1 października 2010 o 19:43

  Jest jakaś podstawa prawna tego, że na umowę zlecenie można zrobić tylko połowę praktyki?

  Odpowiedz
 • Autor: Jarek 5 października 2010 o 14:24

  Na umowę zlecenie możesz zrobić połowę praktyki w momencie gdy jednocześnie jesteś zatrudniony na umowę o pracę na cały etat. Z tym że te dwie praktyki muszą być w innej specjalności np. pracujesz na etacie na budowie a dodatkowo na umowę o pracę w biurze projektowym i wtedy praktykę projektową możesz wpisać do książki tylko w wymiarze 4 godzin nawet gdybyś pracował więcej.

  Odpowiedz
 • Autor: piglet 30 listopada 2010 o 11:14

  Wiadomo, że powinno się książkę wypełniać na bieżąco. Wiadomo jednak, że nie wszystkim się to udaje. Co jeśli robiliśmy wpisy na brudno, a potem okazuje się, że zebrane w książce nam się nie mieszczą (np wpisy sprzed 3 miesięcy). Wtedy rejestrujemy nową książkę, ale czy można w takiej drugiej zarejestrowanej książce, stanowiącej kontynuację poprzedniej, wpisywać prace sprzed 3 miesięcy, czyli wcześniejsze niż data rejestracji?

  Odpowiedz
  • Autor: admin W odpowiedzi na: piglet 1 grudnia 2010 o 21:50

   oczywiście, że nie jeżeli masz wpisy na brudno to zmniejszasz pismo, ewentualnie nie wpisujesz wszystkiego tylko najważniejsze rzeczy

   Odpowiedz
 • Autor: łukasz 1 stycznia 2011 o 15:39

  czy moze mi ktos przeslac kilka stron jak wypelnic dziennik praktyk,interesuje mnie zestawienie zbiorcze odbytepraktyki zawodowej wg obiektowj

  Odpowiedz
 • Autor: sonia 3 stycznia 2011 o 21:08

  a czy wiadomo komuś o tym , że jezeli zatrudnię się w firmie wykonawczej, w której kierownikiem budowy jest mój mąż, to on jako członek rodziny nie będzie mógł podpisac mi ksiazki praktyk? takie słuchy mnie dzis doszły a nigdzie nie mogę znaleźć potwierdzenia prawnego tej wiadomości, w izbie inzynierów nie odbierają telefonów, z góry dziekuję

  Odpowiedz
  • Autor: admin W odpowiedzi na: sonia 4 stycznia 2011 o 8:58

   przepisy nie nakładają takich ograniczeń, ale trzeba pamiętać, że weryfikacja to często subiektywna ocena sprawdzającego Niemniej jednak to, że opiekunem praktyki jest członek rodziny nie jest żadną przeszkodą prawną

   Odpowiedz
 • Autor: Wojtek 28 stycznia 2011 o 19:31

  Witam. Tak szukam szukam i znaleźć nie mogę więc z prośbą. Czy któryś z kolegów mógłby wysłać mi skany lub zdjęcia ze swojej książki praktyk. Tzn jak ją wypełniać. Jeżeli to nie byłby problem to prosiłbym o wysłanie skanów lub zdjęć z praktyki projektowej i budowlanej (tej na budowie), oraz przykład zestawienia zbiorczego praktyki. mail: zajacwojciech86@gmail.com POZDRAWIAM

  Odpowiedz
 • Autor: lol 8 lutego 2011 o 17:43

  Witam, Czy technik budownictwa mający uprawnienia bez ograniczen moze podbić ksiązkę praktyk na uprawniania budowlane bez ograniczen??

  Odpowiedz
 • Autor: ciroos 12 lutego 2011 o 17:14

  "nie wchodzą w merytoryczny zakres praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych prace takie jak: inwentaryzacja, elektryczne pomiary eksploatacyjne, obmiary, kosztorysy, rozliczenia budowy, koncepcje projektowe itp. Czasokresu wykonywania takich prac nie zalicza się do czasu wymaganej praktyki zawodowej. " z jakiego przepisu wynika ten zapis? chodzi mi o podstawę prawną takiego ograniczenia.

  Odpowiedz
 • Autor: Piter 20 lutego 2011 o 19:26

  Witam. Mam pytanie czy osoba która doradzała na budowie i posiada niezbędne uprawnienia do kierowania praktyką, a nie jest zatrudniona w danej firmie może potwierdzić praktykę? Jeśli tak jako kogo mozna ją wpisać w rubryce funkcja pełniona na obiekcie ? Z góry dziękuję za odpowiedź

  Odpowiedz
  • Autor: luki2s W odpowiedzi na: Piter 17 kwietnia 2013 o 9:36

   Witam!! 1.Czy ktoś orientuje się jak wygląda zdobywanie uprawnień w przypadku gdy jestem współwłaścicielem firmy wykonawczej i prowadzę osobiście budowy. 2.Czy kierownicy którzy byli u mnie zatrudnieni na umowę zlecenie mogą wpisywać się w książkę praktyk 3.Czy kierownik budowy firmy dla której byłem podwykonawcą może wypisywać książkę.

   Odpowiedz
 • Autor: Marcin 24 lutego 2011 o 14:07

  Wpisujesz go jako opiekun praktyki - osoba która dochodziła podczas odbywania praktyki. Nie ma żadnych wymagań odnośnie tego aby osoba sprawująca opiekę nad inżynierem musiała byc wpisana do nadzoru czyli dziennika budowy dla obiektu-budowy na którym odbywałeś praktykę.

  Odpowiedz
 • Autor: Marcin 24 lutego 2011 o 14:12

  Czy ktoś ma wzór wypełnionej książki praktyki dla uprawnień elektroinstalacyjnych-elektrycznych ? jeśli tak to prosiłbym na adres: xskwarek@wp.pl

  Odpowiedz
 • Autor: robert 9 marca 2011 o 19:55

  Pracuję od 1986 roku, książkę wiozłem w 2000r, do tego czasu pracowałem w firmie zajmującej się eksploatacją, budową i remontem. Jakie i od kogo muszę mieć zaświadczenia potwierdzające moją praktykę?

  Odpowiedz
 • Autor: Łukasz Sz. 1 kwietnia 2011 o 8:36

  Witam, czy opiekun praktyki zawodowej projektowej lub budowlanej może odmówić "podpisania" książki praktyk po zakonczeniu praktyki? Czy jest zobligowany jakimś aktem prawnym do uzupełnienia książki i wystawienia opinii?

  Odpowiedz
 • Autor: Projektant 2 kwietnia 2011 o 12:40

  Łukasz, nie jest niczym zobligowany. Nie ma możliwości wyegzekwować na takim opiekunie podpisu. Niestety, asystent projektanta nie posiada żadnej ochrony przed takimi przypadkami. Może opisz szerzej swój przypadek...

  Odpowiedz
 • Autor: rafal 5 kwietnia 2011 o 9:04

  Witam, czy opiekun praktyki musi być zatrudniony w tej samej firmie co osoba odbywająca praktykę. Czy może być sytuacja że osoba będąca opiekunem praktyki pracuje w firmie podwykonawczej osoby odbywającej praktykę.

  Odpowiedz
 • Autor: Marcinek 5 kwietnia 2011 o 19:35

  Dzień Dobry Jeśli miałby ktoś chwilkę czasu i był zorientowany w temacie, czy mógłby mi odpowiedzieć na kilaka pytań:) 1. Czy osoby które znajduje wyszukiwarka na tej stronie: http://www.piib.org.pl/index.php/lista-czsonkopmenu-45 to członkowie o uprawnieniach bez ograniczeń, z ograniczeniami, czy pomieszanie i gdzie można sprawdzić czy dany delikwent ma ograniczenia czy nie? 2. Czy jeśli np. w firmie gdzie podjąłem pracę nikt nie ma uprawnień bez ograniczeń, to czy osoba nie związana z tą firmą może mi podbijać książkę praktyk zawodowych - np. nasza firma jest podwykonawcą na jakiejś budowie, gdzie jest ktoś z uprawnieniami bez ograniczeń (np. jeden z kierowników budowy). Albo (nie mam pojęcia czy tak można i czy to legalne, więc nie krzyczcie na mnie) sytuacja taka, że książkę podbija mi ktoś w ogóle nie związany z firmą, czy budową - powiedzmy znajomy naszego kierownika, który takowe uprawnienia posiada? Z tego co wyczytałem, to książkę nie musi podbijać ta sama osoba, ale lepiej, żeby jedna osoba nadzorowała daną budowę? 3. Czy jeśli zrobię sobie najpierw uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, czyli w moim przypadku dwa lata na budowie, a później będę chciał zrobić sobie uprawnienia do projektowania, to czy znów będę musiał mieć praktykę na budowie - czy też, wlicza się ten czas spędzony na budowie wcześniej? 4. Czy można podbijać sobie książkę praktyk nie będąc zatrudnionym, czyli pracując na "czarno"? Pytam z ciekawości bo kolega podobno tak robi, a mi się wydaje, że to nie przejdzie i jakie grożą mu i podbijającemu za to konsekwencje? Jak narazie było by to na tyle, ale pewnie coś jeszcze wymyślę:) Z góry dziękuję za odpowiedzi.

  Odpowiedz
 • Autor: Projektant 7 kwietnia 2011 o 9:17

  1. Wszystkie osoby z uprawnieniami proj/wyk. Nie ma możliwości sprawdzenia, jaki dany członek izby ma zakres uprawnień – chyba że osobiście u zainteresowanego. 2. Z tego co wiem to może. Opiekuna praktyki może nie być związany z daną firmą. Potrzebne jest tylko później zaświadczenie kierownika, że w okresie kiedy pracowałeś w danej firmie, ten i ten inżynier był twoim opiekunem praktyki zawodowej. Tak przynajmniej interpretuje przepisy moja OIIB. 3. Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że można to połączyć (nawet logicznie myśląc). 4. Jak ktoś kręci to już jego sprawa. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym ściemniać praktykę „na lewo” i na tej podstawie później wykonywać samodzielną funkcję w budownictwie. Chociaż z drugiej strony to nie widziałem jeszcze na budowie architekta, który by odbywał praktykę do uprawnień, ale jakoś te uprawnienia dostają…

  Odpowiedz
 • Autor: Marcinek 10 kwietnia 2011 o 19:51

  Bardzo dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi i poświęcony czas:) Pozdrawiam

  Odpowiedz
 • Autor: Urbi 13 kwietnia 2011 o 20:43

  Jako student 4 roku chcialem poswiecic nadchodzace wakacje na praktyki zawodowe. Czy bez tytułu mgr inz. moge takowe podjac? I jaki jest minimalny okres odbywania praktyk, które następnie zostaną zaliczone do stazu wymaganego do uzyskania uprawnien (np 1-2 miesieczny okres wakacyjny)

  Odpowiedz
 • Autor: Projektant 14 kwietnia 2011 o 7:49

  Urbi, po trzecim roku studiów dopuszcza się zdobywanie praktyki do uprawnień (ważna uwaga: do praktyki nie wlicza się obowiązkowej praktyki, którą należy odbyć w ramach zajęć na studiach). Musisz tylko zarejestrować dziennik w swojej izbie (koszt to kilkanaście złotych). Co do minimalnego okresu to jeżeli będziesz miał dwa/trzy m-ące to spokojnie możesz to wpisać i komisja nie powinna tego zanegować przy weryfikacji. Dokładnie popytaj w izbie bo każda może nieco inaczej interpretować przepisy.

  Odpowiedz
 • Autor: ania13 26 kwietnia 2011 o 8:02

  Witam. Mam pytanie. Czy może być taka sytuacja, że będę zatrudniona w firmie budowlanej np u mojego ojca, który nie posiada uprawnień, a praktykę będzie podpisywał mi architekt z zewnątrz?

  Odpowiedz
 • Autor: Projektant 29 kwietnia 2011 o 6:32

  ania13, może tak być. Opiekun nie musi być zatrudniony w firmie, w której pracuje praktykujący.

  Odpowiedz
 • Autor: praktykantka 29 kwietnia 2011 o 12:47

  # jeżeli praktykę zawodową odbywa się w niepełnym wymiarze czasu pracy – okres praktyki zawodowej podlega odpowiedniemu wydłużeniu, wynikającemu z różnicy czasu w stosunku do jego pełnego wymiaru W jakim rozporządzeniu jest to zdefiniowane?

  Odpowiedz
 • Autor: projektant 30 kwietnia 2011 o 21:19

  W żadnym rozp. tego nie ma. Jeżeli nie masz pełnego etatu to wychodzi się z założenia, że nie ma pełnego wymiaru pracy i przelicza się 176h/m-ąc. Takie izbowe przepisy wewnętrzne. Inna sprawa jeżeli w umowie masz dokładnie sprecyzowany czas pracy (np. 30h/tydz. lub 1/8 etatu). Najlepiej zawsze zapytać w Okręgowej Izbie - niektóre nieco inaczej interpretują różne rzeczy. Wszystko nt. uprawnień mamy tutaj: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r.) oraz na początku Prawa Budowlanego (do Art. 14).

  Odpowiedz
 • Autor: Łukasz 1 maja 2011 o 15:53

  Witam W przypadku uprawnien bez ograniczeń trzeba spelnić dwe podstawowe rzeczy. Pierwsza to studia mgr. druga to dwa lata praktyki. I tu moje pytanie: Jak OIIB oblicza czas praktyk tak aby wszystko dało 2 lata. Dziekuje z góry za odpowiedz.

  Odpowiedz
 • Autor: projektant 2 maja 2011 o 17:30

  Jak pracujesz na etacie to lecisz tydzień po tygodniu nie patrząc na dni wolne itd. Rok to rok, wyłączając urlop. Jeżeli nie to przeliczasz 1m-ąc = 176h. Na pewno w każdym przypadku dobrze sobie dołożyć kilka tygodni na zapas. Jak wyżej - po dokładną interpretację odsyłam do Twojej lokalnej OIIB.

  Odpowiedz
 • Autor: Łukasz 3 maja 2011 o 19:38

  Nie bardzo się ma czas na latanie po OIIB kiedy pracuje sie do późna i właśnie często bywa tak, że jedyną drogą by rozwiać swoje wątpliwości są takie strony jak ta. No własnie a propos wątpliwości. Zastanawiam się jak wygląda weryfikacja ksiażki? Gość, który ją czyta sprawdza wiarygodność treści czy daty pokrywaja się z tym co działo się na budowie. Bierze 700 paczek za to więc chyba nie robi tego dla sztuki. Pozdrawiam

  Odpowiedz
 • Autor: praktykantka 4 maja 2011 o 9:00

  "W żadnym rozp. tego nie ma. Jeżeli nie masz pełnego etatu to wychodzi się z założenia, że nie ma pełnego wymiaru pracy i przelicza się 176h/m-ąc. Takie izbowe przepisy wewnętrzne. Inna sprawa jeżeli w umowie masz dokładnie sprecyzowany czas pracy (np. 30h/tydz. lub 1/8 etatu)." A gdzie jest w rozporządzeniu napisane, że praktyka ma być w pełnym wymiarze godzin? Dlaczego zatem jak trwa dłużej niż pełny wymiar nie ulega skróceniu analogicznie jak ulega wydłużeniu w wypadku niepełnego wymiaru pracy? Gdzie mogę znaleźć te wewnętrzne przepisy izbowe???? Jest regulamin KKK, regulamin postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzania egzaminów, ale nic tam nie ma na temat pełnego czy nie pełnego wymiaru czasu pracy! Potwierdzeniem praktyki są comiesięczne wpisy prowadzącego praktykę, skąd pomysł o jakiś zapisach w umowie? Żadnej umowy nikt nie ma prawa żądać!!! W rozporządzeniu nie ma mowy, że mam być gdziekolwiek i w jakikolwiek sposób zatrudniony. Rozporządzenie w 2006 roku zostało zmienione, a w izbie powielają stare zapisy obowiązujące w rozp. z 1995 r i wcześniejszych!!!

  Odpowiedz
 • Autor: Ania16 23 maja 2011 o 11:05

  czy do praktyki na uprawnienia liczy się praca w urzędzie na stanowisku ds. inwestycji,jeżeli w zakresie obowiązków był czynny udział w nazdorowaniu i odbiorze inwestycji budowlanych? czy do czasu praktyk liczy się praca wnadzorze budowlanym w roku 2007?

  Odpowiedz
 • Autor: marcin 24 maja 2011 o 9:04

  Witam Czy pracując w firmie wykonującej nadzór inwestorski mogę wpisywać sobie praktyki zawodowe??

  Odpowiedz
 • Autor: praktykantka 26 maja 2011 o 10:38

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA1) z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r.) "4. Do praktyki zawodowej na budowie zalicza się pracę w organach administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania zarządcy drogi publicznej, albo u zarządcy infrastruktury kolejowej lub w podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury kolejowej we właściwym stanie technicznym działającym na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych, w wymiarze stanowiącym nie więcej niż połowę wymaganego okresu.";

  Odpowiedz
 • Autor: inz 8 czerwca 2011 o 16:24

  czy to prawda, że umowa o dzieło przy pracy projektowej musi być równoważna co najmniej 1 miesiącowi?

  Odpowiedz
 • Autor: EMiKA 20 czerwca 2011 o 22:58

  "•sprawowania nadzoru autorskiego oraz prac pod kierunkiem inspektora nadzoru inwestorskiego nie zalicza się w poczet praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych" Witam, cz jeżeli pracuje na budowie jako inzynier od strony nadzoru inwestorskiego to praktyki moze mi podbic inspektor nadzoru, ewentualnie Kierownik Projektu (od Inwestora, nie myslic z kierownikiem budowy)? Nadmienie, ze przez caly okres budowy jestesmy obecni na budowie- mamy biura razem z GW i na biezaco kontrolujemy ich prace( do mnie nalezy oczywiscie wizyty na budowie/ sprawdzanie PB i PW itp) zatem czy to sie wlicza?

  Odpowiedz
 • Autor: Lukasz 25 czerwca 2011 o 20:38

  Witam serdecznie. Mam do Was kilka pytań. Zacznę od tego, że mam tytuł inż. - kierunek: budownictwo ogólne, natomiast mgr uzyskałem na kierunku: drogi. Niestety, albo raczej stety moja kariera zawodowa układa się tak, że "z drogami" raczej nie będe miał juz wiele wspólnego dlatego chciałbym jak najszybciej uzyskać uprawnienia budowlane (wykonawcze) bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Nie jestem jednak pewien czy moja - jak się okazuje nie do końca kiedyś przemyślana decyzja wyboru kierunku studiów magisterskich daje mi taką możliwość? Kolejną sprawą jest moja praktyka zawodowa. Od trzech lat pracuję w firmie budowlanej. Problem polega na tym, że pierwsze 1,5 roku zatrudniony byłem na stanowisku: Referenta Technicznego, a dopiero po tym czasie jako: Technolog. Oczywiście do firmy tej przyszedłem z zamiarem uzyskania uprawnien budowlanych jednak realia kadrowe niestety zmusiły mnie na początku do podjęcia pracy na stanowisku referenta, pomimo tego że w zasadzie większość czasu spędzałem na budowie. W związku z tym czy jeśli uzyskałbym zaświadczenie o tym, że w pierwszym okresie mojej pracy przebywałem na budowie i sprawowałem nadzór na robotami "pod okiem" mgr inż. mającego uprawnienia bez ograniczeń, to zaliczono by mi wpisy w dzienniku praktyk, a co za tym idzie praktykę? Jeżeli tak, to kto takie zaświadczenie powinien mi wypisać? Jednocześnie rozumiem, że pracując później na stanowisku technologa nie powinienem mieć wiekszych problemów z zaliczeniem praktyki? Ostatnia kwestia dotyczy konkretnych wpisów do mojego dziennika praktyk. Otóż firma w której pracuję specjalizuje się w robotach powiedzmy ogólnobudowlanych wykonywanych w zakładach przemysłowych znajdujących sie na terenie całej Polski. Większość prac na ogół nie trwa dłużej niż kilkanaście tygodni w jednym zakładzie. Z uwagi na miejsca prowadzonych prac można się domyśleć, że i materiały stosowane do ich wbudowania charakteryzują się specjalnymi parametrami dlatego na świecie jest tylko kilka firm zajmujących się ich produkcją. Chodzi o to, że pierwszych kilka miesięcy mojej pracy chciałbym mieć podpisane przez przedstawiciela firmy produkujacej owe materiały ponieważ pełnił on nieustanną kontrolę nad prawidłowym wykorzystaniem ich na budowie. Czy jest taka możliwość? Człowiek posiada wymagane uprawnienia i oczywiście opłacał w tym czasie składki, itd. Wiem, kombinuję troszkę ale kierownik budowy jaki był w tym czasie nie ma ukończonych studiów wyższych (brak mgr inż.) pomimo tego, że posiada uprawnienia bez ograniczeń, czyli nie może mi zrobic wpisu - tak? Proszę, jeżeli możecie napiszcie jak zgodnie z prawem można załatwić moje sprawy. Z góry dziękuję i pozdrawiam.

  Odpowiedz
 • Autor: Kaśka 28 czerwca 2011 o 12:28

  Naprawdę nie odliczam urlopów i świąt? A ja od dłuższego czasu szperam po necie i szukam ile godzin ma być w sumie. Bo wszystkie dni wolne odliczałam...

  Odpowiedz
 • Autor: Konrad 29 czerwca 2011 o 18:38

  Witam, 1. Czy pobierając z izby jeden dziennik praktyk do projektowania oraz kierowania, a przykładowo potoczy się tak, że zrobię tylko praktykę do kierowania mogę bez problemu oddać taki dziennik z pustą częścią projektową i podchodzić do egz tylko do kierowania? 2. Czy mając uprawnienia projektowe(i w ramach tego zrobiony wymagany rok na budowie), po jakimś czasie chcąc zrobić uprawnienia wykonawcze wliczony zostanie mi ten rok do czasu praktyki? tzn. czy w tym momencie wystarczy mi jeszcze rok aby zrobić pełną praktykę? 3. Czy odbierał ktoś dziennik w nie swojej izbie?:) tzn. mieszkam, pracuję w warszawie, ale zameldowany jestem w woj. łódzkim, czy mogę próbować odebrać książkę w Izbie z Warszawie? z góry bardzo dziękuję

  Odpowiedz
 • Autor: Magda 18 lipca 2011 o 19:14

  Witam Mam takie pytanie chcę otworzyć dziennik i wiem że muszę mieć 2 lata w projektowaniu i rok na budowie ale czy na budowie nadzór muszę mieć wyłącznie nad swoimi projektami czy mogę nadzorować czyjeś projekty z mojego działu?! Z góry dzięki Pozdrawiam

  Odpowiedz
 • Autor: Ryba 20 lipca 2011 o 9:44

  Moje biuro robi projekty, często jednak polega to na tym, że robię składający się dosłownie z 1 kartki schemat technologiczny, przykladowo stacji uzdatniania wody (np maly zaklad przemysłowy, szpital), dobieram urzadzenia i średnicę rur i dajemy to podwykonawcy do wykonania. Nie zajmuję się żadną papierologią i formalnościami ani rozmieszczeniem rur(bo i tak robią to wedlug swojego widzi mi się). Pytanie jest takie: czy tworzenie dokumentacji POWYKONAWCZEJ, czyli tego co oni zrobili, mogę wpisać do dziennika praktyk? Równiez pytanie: Czy wprowadzanie korekty do poł roku wcześniej wykonanego projektu, a zweryfikowanego obecnie w trakcie wykonywania realizacji mogę wpisać do dziennika?! z góry dziekuje za odpowiedz, serdecznie

  Odpowiedz
 • Autor: Łukasz 24 lipca 2011 o 15:02

  witam,czy jesli zaczołem pisać dziennik i odbywać praktyke w 2004 roku,moge ją skończyc na starych zasadach?Czy mógłby ktoś przesłac na meila ( bazyl_s@tlen.pl)kilka wypełnionych stron swojego dziennika,min. zbiorczego zestawienia odbytej praktyki zawodowej wg obiektów. Zgóry dziękuje

  Odpowiedz
 • Autor: Erikaa 28 lipca 2011 o 13:00

  do praktyki zawodowej zalicza się także pracę w organach nadzoru budowlanego, związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz technicznoorganizacyjnych, stanowiącą nie więcej niż połowę okresu praktyki wymaganej przy uzyskiwaniu uprawnień. Praktyka w organach nadzoru budowlanego, w zależności od jej charakteru, może być zaliczana w poczet praktyki na budowie lub praktyki w projektowaniu. a sprawowania nadzoru autorskiego oraz prac pod kierunkiem inspektora nadzoru inwestorskiego nie zalicza się w poczet praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych. Czym to się różni....?

  Odpowiedz
 • Autor: Piotrek 1 sierpnia 2011 o 17:53

  Czy organizacja i prowadzenie prac związanych z usuwaniem awarii rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych może zostać zaliczona do czasu praktyki zawodowej potrzebnej do uzyskania uprawnień budowlanych. Ukończyłem studia II stopnia na kierunku inżynieria środowiska, uzyskałem tytuł zawodowy magistra inżyniera. Obecnie pracuję w Dziale Eksploatacji Sieci Wodno-Kanalizacyjnej. Komórka, w której pracuje powołana jest do usuwania awarii rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych. Moja praca polega na organizowaniu i prowadzeniu prac naprawczo- remontowych sieci wodno-kanalizacyjnych. Nadzór nad pracą mojej komórki sprawuje pracownik posiadający uprawnienia budowlane

  Odpowiedz
 • Autor: Marcin 3 sierpnia 2011 o 20:10

  Jeśli jestem zatrudniony w firmie elektrycznej na umowę o pracę i chce zacząć praktykę projektowa w biurze na umowie o dzieło bądź zlecenie to ile mogę wpisać godz. w miesiącu (jeśli np jest 20 dni roboczych) Ile w ogóle ma trwać praktyka projektowa i budowlana ?? Można wpierw zrobić jedną a później drugą??

  Odpowiedz
 • Autor: mateusz 8 sierpnia 2011 o 23:35

  WITAM I PROSZĘ O POMOC NA TEMAT ZATWIERDZENIA ODBYTEJ PRAKTYKI PRZEZ OSOBĘ DO TEGO UPRAWNIONĄ. MOJA SYTUACJA PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: PRACUJĘ W FIRMIE WYKONAWCZEJ PRZY BUDOWIE ATOSTRADY. FIRMA TA JEST CZŁONKIEM KONSORCJUM KTÓRE WYGRAŁO PRZETARG. SKOŃCZYŁEM STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, A W ZWIĄZKU Z INWESTYCJĄ REALIZOWANA JEST SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ. SIEĆ TA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ FIRMY „INSTALACYJNE”, KTÓRE SĄ PODWYKONAWCAMI KONSORCJUM. JAKO OSOBA Z WYKSZTAŁCENIEM W TYM KIERUNKU BIORĘ UDZIAŁ W PRACACH BUDOWLANYCH PROWADZONYCH PRZEZ TE FIRMY. MOJE PYTANIE BRZMI NASTĘPUJĄCO: CZY PRACE PROWADZONE PRZEZ FIRMY PODWYKONAWCZE MOGĄ BYĆ WLICZONE DO MOJEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ I MOGĄ ZOSTAĆ POTWIERDZONE PRZEZ KIEROWNIKA ZATRUDNIONEGO PRZEZ TE FIRMY?

  Odpowiedz
 • Autor: Piotr 12 sierpnia 2011 o 11:36

  Co w przypadku gdy jestem zatrudniony w firmie na pełny etat w charakterze inżyniera budowy i chcę jednocześnie uzupełniać dwie książki ze względu na 2 specjalności mnie interesujące. Mam wykształcenie pozwalające na zdobycie uprawnien bez ograniczeń w specjalności (w skrócie) KBI i IŚ. Moja praca dotyczy zarówno KBI i IŚ i aż się prosi, żeby dokumentować to rónocześnie. Wyciągnęłem 2 książki - narazie uzupełniam jedną bo niewiem czy drugą też mogę - jak to pogodzić godzinowo? - czy ktoś mi pomoże i odpowie na moje pytanie ???

  Odpowiedz
 • Autor: ewela 7 września 2011 o 16:37

  Mam ogromny problem. Jesli jest osoba ktora może mi w nim pomoc to bradzo prosze. Zlozylam ksiazki praktyki do Izby, praktyka wykonawcza zostala zatwierdzona, natomiast projektowa odrzucona. Odrzucono ja ze wzgledu na to że w jednym roku wpisy zrobilam nie co tydzien lecz co dwa, trzy tygodnie. Co napisac w odwolaniu aby ta praktykę mi uznali? Czy mam jakies szanse na pozytywną odpowiedź? Dodam tylko że w projektowaniu mam przepracowaną odpowiednią ilość czyli ponad dwa lata, chodzi tylko o formalny zapis w ksiazce.

  Odpowiedz
 • Autor: ola 14 września 2011 o 10:33

  witam, zaczynam 3 rok Inżynierii Środowiska, mam pytanie czy po jego skończeniu mogę starać się o praktykę zawodową na Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych?

  Odpowiedz
 • Autor: rincon78 18 września 2011 o 19:25

  Tak,po ukonczeniu i zaliczeniu 3 roku pobierz zaswiadczenie z dziekanatu i udaj sie do swojej Izby Budownictwa,tam wydadzą Ci ksiązke praktyk..Mozesz rozpocząc praktykowac.Pozdrawiam

  Odpowiedz
 • Autor: mkb 17 października 2011 o 19:21

  witam, mam ukonczone studia I stopnia na kierunku elektronika, teraz zaczalem studia II stopnia na kierunku elektrotechnika, chce robic uprawnienia w zakresie instalacji elektrycznych, czy moge ubiegac sie o wydanie ksiazki praktyki zawodowej juz teraz czy dopiero po skonczeniu studiow?

  Odpowiedz
 • Autor: rincon78 18 października 2011 o 15:56

  Patrz, wyżej!:)

  Odpowiedz
 • Autor: mkb 18 października 2011 o 16:32

  wiem ze po 3 roku mozna, ale ja mam inny kierunek skonczony i czy to ma znaczenie jesli teraz zaczalem wlasciwy dla danej specjalnosci

  Odpowiedz
 • Autor: rincon78 19 października 2011 o 11:10

  Przyjacielu...nie do mnie pretensje,ze tak Ci odpisuje..Twoje pytanie to ,czy juz teraz mogą wydac Ci ksiązke zawodową,czy po ukonczeniu studiow,natomiast nie ma w nim nic o zgodnosci kierunkow:)..wiec nie dziw sie ze skierowalem Cie -tam wyżej.. Odnośnie tego co napisałes teraz,to radzilbym Ci poprostu zadzwonic,albo przejsc sie do Twojej OkręgowejIzby Budownictwa-tam napewno Ci wszystko wytłumaczą a tym samym zyskasz pewność co do dalszej ścieżki kariery:)Pozdrawiam.

  Odpowiedz
 • Autor: jfk 2 listopada 2011 o 20:57

  witam , mam pewna zagwozdke ,ktora dotyczy oczywiscie praktyk budowlanych ,a mianowicie chodzi o to czy praktyki odbywane przed ukonczeniem 3 roku studiow moga zostac w pozniejszym czasie wpisane do ksiazki praktyk ? pzdrawiam

  Odpowiedz
 • Autor: piotr 2 listopada 2011 o 21:54

  Witam, Z tego co wiem po studiach inż (lub po 3 roku) moge pobrac zeszyt praktyk. Uprawnienia ktore chce robic są bezograniczen.Studia mgr bede zaczynal w przyszlym roku.Czy musi byc ciaglosc nauki kiedy robie praktyke w obecym czasie? Albo najpierw zrobić wymaganą praktykę a pożniej studia mgr?

  Odpowiedz
 • Autor: rincon78 9 listopada 2011 o 11:39

  Do jfk..Nie ma takiej opcji,ponieważ praktyka jest liczona od momentu pobrania przez Ciebie książki praktyk-czyli:dopiero wtedy jak pobierzesz książkę,masz prawo rozpocząć praktykę.Pobierając książkę-spełniasz warunki o wykształceniu..tak to jest skomponowane..Pozdrawiam.

  Odpowiedz
 • Autor: jajaja 29 listopada 2011 o 17:28

  Mam takie pytanie, jeśli np. odbyłem praktyki w czasie wakacji, a nie miałem jeszcze wtedy wydanej ksiażki praktyk to mogę je do niej wpisać?

  Odpowiedz
 • Autor: Tomek 2 grudnia 2011 o 0:29

  Witam! Pracuje na budowie autostrady przy budowie mostow ale chcialbym prowadzic ksiazke do uprawnien konstrukcyjnych- moj opiekun posiada odpowiednie uprawnienia. Czy jakis dokument reguluje jaki zakres robot mostowych moge wpisywac do ksiazki? Czy np roboty zelbetowe przy budowie przyczolkow moga byc zaliczane do uprawnien konstrukcyjnych?

  Odpowiedz
 • Autor: Tomasz 7 grudnia 2011 o 19:34

  Witam, mam kilka pytań: 1. Pracuję jako inż. budowy na umowę o dzieło w wymiarze 260h/miesiąc. W książce praktyk 1 miesiąc = 176h, czy więc mogę przeliczyć sobie moje 2 miesiące (ok 520h) na 3 miesiące w książce praktyk (ok 520h) ? 2. Czy mając na umowie o dzieło funkcję inwentaryzacja, jednak faktycznie pracując jako inż. budowy, stanowi to jakiś problem ? W książce praktyk wypełnione mam wszystko zgodnie z wymogami i podpisane przez kierownika budowy. 3. Czy umowy o pracę/zlecenie/dzieło dołączamy do książki praktyk w Izbie ? 4. Czy jeśli mam przykładowo umowę u tego samego pracodawcy najpierw na 1 miesiąc, później na 3 miesiące to czy ten 1 miesiąc również wlicza mi się do praktyki ? ( Wyczytałem, że umowy poniżej 3 miesięcy nie są wliczane)

  Odpowiedz
 • Autor: chaos 30 grudnia 2011 o 10:41

  Witam, mam takie pytanko. Jeśli składając wniosek o zeszyt zaznaczyłem że chce uprawnienia projektowo wykonawcze to już musze sie scisło tego trzymać czy może będe mógł to skrócić na same wykonawcze ?? W zeszycie nie mam nic wpisane jakie mają być te uprawnienia

  Odpowiedz
 • Autor: Vadym Veremov 13 stycznia 2012 o 18:42

  Witam! Mam diplom injenera z Ukraini.Teraz robe siebe praktyke/Jak zdam ekzamen na uprawnienie do budow -BENDE TO UZNAWANE W NIEMCACH???

  Odpowiedz
 • Autor: jk 12 maja 2012 o 7:16

  Witam. Jestem technikiem budownictwa i jestem na pierwszym roku studiów, budownictwo zaocznie. Pracuje jako majster budowlany, moje pytanie jest następujące: czy mogę pobrac dziennik praktyk? Proszę o odpowiedz. Pozdrawiam

  Odpowiedz
 • Autor: gregor 16 czerwca 2012 o 13:41

  Czy pobranie książki praktyk zawodowych w danej okręgowej izbie inż. budownictwa na terenie której jestem obecnie zameldowany do czegoś mnie zobowiązuje tzn. czy mogę spokojnie pracować i mieszkać (dajmy na to że zamelduje się na terenie innej izby) gdziekolwiek chce w kraju i czy to niema wpływu na ważność odbytych praktyk itd. do której izby potem będę musiał się zgłosić w celu zdania egzaminu?

  Odpowiedz
 • Autor: PanieMarianie 19 sierpnia 2012 o 11:21

  Witam zrobilem magisterke z elektrotechniki i mam pytanie, czy wie ktos gdzie szukac pracy jako inzynier budowy zeby zaczac wyrabiac uprawnienia ?

  Odpowiedz
 • Autor: Aleksandra 27 sierpnia 2012 o 19:34

  Witam, chcę odbyć część praktyk za granicą. Czy jest możliwe zaliczenie tego okresu do praktyki na uprawnienia?

  Odpowiedz
 • Autor: Projektant 3 września 2012 o 6:48

  Aleksandra, jest możliwość. Nawet łatwiej niż w kraju bo nie musisz wpisywać co tydzień wszystkich czynności, ale po skończeniu praktyki robisz zestawienie zbiorcze i podpisuje je opiekun praktyki.

  Odpowiedz
 • Autor: Grzegorz 7 września 2012 o 7:41

  Jakie oświadczenie osoby podpisującej praktyki, jest potrzebne, dodam że jest to kierownik robót firmy podwykonawczej. Nigdy nie był wpisywany do dzienników budów, więc de facto, nie można stwierdzić jego obecności na budowie i zarazem mojej (w teorii) Jeśli ktoś takie ma to proszę o wzór - tak z grubsza.

  Odpowiedz
 • Autor: drumian 9 września 2012 o 21:33

  zaginała mi książka praktyki zawodowej (częściowo wypełniona) co należy zrobić w takiej sytuacji? Czy ta praktyka mi przepada?

  Odpowiedz
 • Autor: Adam 19 września 2012 o 9:29

  Mam ukończone studia magisterskie o kierunku telekomunikacja. Od ponad dwudziestu lat prowadzę działalność gospodarczą polegającą na instalacjach central telefonicznych i sieci komputerowych. Czy mogę uzyskać uprawnienia budowlane?

  Odpowiedz
 • Autor: ktom 24 września 2012 o 13:11

  Czy prawidłowe postępowanie w potwierdzeniu praktyki odbytej w Niemczech to uzupełnienie wniosku w języku niemieckim przez uprawnionego niemieckiego inżyniera a następnie przetłumaczenie przez tłumacza przysięgłego na język polski? W związku z tym moje pytanie czy posiadacie takie zaświadczenie w języku niemieckim?

  Odpowiedz
 • Autor: Damian 13 października 2012 o 14:45

  Ukończyłem 6 semestr studiów w specjalnosci budownictwo drogowe, jednak mam warunek z 5 semestru w związku z czym nie mam pieczatki w indeksie "Zaliczam semestr 5" oraz "Zaliczam semestr 6". Mogę już się ubiegać o książkę praktyk czy muszę czekać aż uzupełnię zaliczenie?

  Odpowiedz
 • Autor: Marta 8 listopada 2012 o 15:40

  Mam pytanko. Posiadam tytuł mgr inż. ochrony środowiska. W celu uzyskania uprawnień budowlanych w kategorii inżynieria sanitarna muszę zrobić mgr z inżynierii środowiska ale pojawił się problem, ponieważ muszę nadrobić ilość punktów, żeby dostać się na II stopień inżynierii środowiska czy w związku z tym mogę ubiegać się już o dziennik praktyk?

  Odpowiedz
 • Autor: Paula 4 stycznia 2013 o 9:43

  Pytanie mam, proszę o radę - współpracuję z pewną firmą w branży hydrotechniczno-melioracyjnej i zaproponowali mi założenie własnej działalności i pracę na zlecenia, jak wówczas wygląda sprawa z uzupełnianiem książki praktyk? Wpisuje się wówczas każde zlecenie w wymiarze godzin poświęconych na jego realizację?

  Odpowiedz
 • Autor: magda 15 lutego 2013 o 15:54

  Witam, Czy ktoś pomógłby mi odpowiedzieć na następujące pytanie: Podczas urlopu wychowawczego, będąc zatrudnioną na umowę o pracę (4/5 etatu) w biurze projektowym, odbywałam (za zgodą pracodawcy) praktyki budowlane, będąc tam zatrudnioną na umowę zlecenie... Wyczytałam tu na stronach,że praktyki odbywane na umowę o dzieło czy umowę zlecenie, mogą stanowić tylko połowę wymiaru czasu wymaganego do odbycia praktyki zawodowej... Moje więc pytania: 1)który przepis mówi o wymaganej formie zatrudnienia i czy w ogóle forma zatrudnienia ma znaczenie,czy może jednak liczba godzin wpisana do dziennika i podpisana przez opiekuna praktyki? 2)Czy będąc na wychowawczym (czyli nie pracując w biurze projektowym) można uznać mi cały rok praktyk budowlanych, jesli tylko tam w tym czasie pracowałam? Czy jednak mogę wpisać do książki tylko połowę tego czasu? 3)Który dokładnie przepis mówi o zaliczeniu tylko połowy wymaganego czasu praktyki na umowę zlecenie/umowę o dzieło? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz
  • Autor: dawid W odpowiedzi na: magda 11 marca 2013 o 14:05

   Witam, czy będąc zatrudnionym na 1/2 etatu w firmie jako projektant mogę jednocześnie uzupełniać książkę z zakresu projektowania oraz wykonawstwa przy uczestnictwie w obu tych etapach? pozdrawiam

   Odpowiedz
 • Autor: Darek 22 kwietnia 2013 o 21:56

  Witam. Mam dwa pytania. Otóż dostałem prace w polskiej firmie która pracuje na terenie Austrii. Moim opiekunem praktyk ma być Austriak, który ma wszelkie uprawnienia ale na terenie Austrii. Czy pracując w Polskiej firmie może on wypełniać mi dziennik praktyk? i drugie pytanie: firma ta zajmuję się głównie fasadami na budynkach wielkogabarytowych. Czy praca przy fasadach wlicza się do praktyk czy też jest to wykończeniówka która się nie zalicza??

  Odpowiedz
 • Autor: piwek 27 maja 2013 o 12:04

  Witam. Jak to jest z uwzględnianiem urlopów i L4 w dzienniku praktyk. Trzeba wypisywać każdy tydzień w którym miało się ten urlop lub L4 np. tydzień nr 1- robiłem to i to, tydzień nr 2 - urlop, tydzień nr3 - znów kontynuacja wykonywanej pracy. czy może to poprostu olewamy i puźniej nam odejmą te pięć tygoni(czyli 26dni) na każdy przepracowany rok? Jak to z tym jest? Co w przypadku gdy w tygodniu brało się tylko jeden lub dwa dni wolne czyli niepełmy tydzień. Proszę o podpowiedź najlepiej kogoś kto już przeszedł weryfikację dzienika. Pozdrwiam

  Odpowiedz
  • Autor: magoshka W odpowiedzi na: piwek 15 listopada 2013 o 23:32

   Czy znasz już może odpowiedzi na Swoje pytania? Z tego co wiem w Wielkopolskiej Izbie nie trzeba wpisywać urlopów itp, ale nie wiem na 100 pro

   Odpowiedz
 • Autor: Dawid 1984 9 czerwca 2013 o 11:08

  Witam, Pracuje w firmie technologicznej zajmującej się budową, modernizacją i remontami SUW. Jestem tam zatrudniony na stanowisku technologa/inżyniera budowy (branża instalacyjno- sanitarna) krótko mówiąc jestem odpowiedzialny za prowadzenia budowy- koordynację prac pomiędzy branżami, rozwiązywanie różnych bieżących problemów technicznych na budowie itd. Duża częśc inwestycji z racji tego, że są to tylko remonty stacji uzdatniania wody nie wymaga zakładania dziennika budowy (prace budowlane prowadzone na tzw. zgłoszenia, nie na pozwolenie). Z uwagi na to mam pytanie- czy takie budowy można wpisywac do dziennika praktyki budowlanej? Na każdej z tych budów mamy kierownika budowy (lub robót) z branży instalacyjno- sanitarnej z uprawnieniami bez ograniczeń.

  Odpowiedz
 • Autor: HAKAN 16 lipca 2013 o 20:20

  Witam, Czy będąc zatrudniony na stanowisku:"inżynier, specjalizacja: budowlana" mogę robić wpisy w dzienniku praktyk budowlanych czy koniecznie muszę być zatrudniony na stanowisku: "Inżynier budowy"? pozdrawiam

  Odpowiedz
 • Autor: Ania 24 lipca 2013 o 9:30

  Witam, czy jak byłam na urlopie macierzyńskim to mogę wpisywać czas pracy 8h/dzień?

  Odpowiedz
 • Autor: kk 31 października 2013 o 19:49

  czy to musi być ukończony trzeci rok studiów stacjonarnych? czy jeżeli niestacjonarne na mojej uczelni trwają 4,5 a nie 3,5 roku to też mogę po trzecim roku odbywać praktykę?

  Odpowiedz
 • Autor: ooggii 18 marca 2014 o 14:09

  Witam, mam pytanie, czy będąc zatrudniona w jednej z firm podwykonawczych w której nie ma osoby z uprawnieniami mogę starać się o odbycie praktyki zawodowej np. pod opieką kierownika budowy.

  Odpowiedz
 • Autor: Mkji 6 kwietnia 2014 o 17:01

  Witam, mam problem z wpisami Szczegółowy przebieg praktyki z.... z branży drogowej, wychodzi mi że za każdym razem robiłam to samo. Udział w proj. planu syt. Profil podłużny, niweteta, szczegóły konstrukcyjne, przekroje poprzeczne. Bez przerwy mi się to powtarza nie wiem czy to nie jest za mało, proszę czy ktoś ma jakiś pomysł np. czy drukowanie i składanie dok. liczy się i moge wpisywać?

  Odpowiedz
 • Autor: Mrnk 23 czerwca 2014 o 16:41

  Czy jeśli jestem na studiach I stopnia to muszę złożyć wniosek o wydanie książki praktyk do uprawnień w ograniczonym zakresie?

  Odpowiedz
 • Autor: Mariusz 20 sierpnia 2014 o 14:55

  Witam. Czy wpisy w książce praktyki zawodowej są zaliczane od dnia założenia książki, czy można wpisać praktykę odbytą przed założeniem książki?

  Odpowiedz
  • Autor: uprawnienia W odpowiedzi na: Mariusz 23 sierpnia 2014 o 21:06

   Wpisy zaliczane są od daty założenia książki

   Odpowiedz
   • Autor: Ania W odpowiedzi na: uprawnienia 26 sierpnia 2014 o 17:25

    Witam, Po ukończeniu studiów inżynierskich na kierunku inżynieria środowiska pobrałam dziennik praktyk. Nie wypisywałam go gdyż nie miałam pracy i dalej kontynuowała naukę aby zdobyć tytuł magistra. Po ukończeniu studiów Magisterskich po krótkim okresie udało mi się zdobyć prace. Czy wobec tego mogę teraz dopiero zacząć wypisywać dziennik praktyk pobrany po studiach Inżynierskich Który jak pisałam nie był wcześniej wypisywany. Po prostu teraz chce zacząć wypisywać budowy na bieżąco w jakich pracuje po ukończeniu mgr - czy wszystko będzie w porządku? Z góry dziękuje za odpowiedź.

    Odpowiedz
 • Autor: Tomek 24 września 2014 o 10:39

  Witam, Wie ktoś może jak poprawnie podzielić czas pracy na tygodnie i obiekty budowlane w przypadku kiedy pracuje się nad trzema projektami równocześnie. Chodzi o to jak będzie zliczany czas pracy./odbycia praktyki. powiedzmy kiedy w tygodniu 23-26 września sporządzam 5 rysunków projektu A i w tym samym tygodniu sporządzam rysunki projektu B, liczy się to jako jeden tydzień odbycia praktyk?

  Odpowiedz
 • Autor: przemek 8 listopada 2014 o 16:08

  Mam pytanie zwiazane z uprawnieniami w zakresie projektowania. Posiadam pełne uprawninia w wykonastwie a teraz chce uzyskać uprawnienia w projektowaniu w tej samej specjalizacji. Czy w nowej książce praktyk musze mieć wpisany rok na budowie czy wystarczy ze jestem wpisany jako osoba posiadająca uprawnienia wykonawcze?

  Odpowiedz
 • Autor: berni1625 2 grudnia 2014 o 8:00

  Witam, mam pytanie. Kiedy do izby oddaje się książkę praktyk do weryfikacji? Mogę w styczniu dać żeby przystąpić do egzaminu ma wiosnę 2015 r ? Czy jest jakis wyzanczony termin ze wtedy i wtedy oddaje się książkę? proszę o odpowiedź

  Odpowiedz
 • Autor: Piotr 18 lutego 2015 o 10:27

  Witam, Mam pytanie, czy jeśli zmieniła mi się umowa z zlecenia na umowe o prace, ale zostałem na tej samej budowie, pod tym samym kierownikiem to muszę wypełniać osobne oświadczenie dla umowy zlecenie a potem dla umowy o prace? bo w zestawieniu zbiorczym musze wpisać rodzaj umowy i mam to rozbijać na osobne pozycje?

  Odpowiedz
 • Autor: Mateusz 8 maja 2015 o 13:03

  Witam! Moje pytanie dotyczy przerw w dokumentowaniu praktyki zawodowej. Przez ponad 4 lata byłem zatrudniony w biurze projektowym i przez ten okres nie prowadziłem wpisów na bieżąco. Ponieważ znacząco przekroczyłem limit wymaganego stażu, a w tym czasie pracowałem przy dużej liczbie projektów, chciałbym wpisać tylko te większe (tak, aby po zsumowaniu czasu pracy nad każdym z nich przekroczyć 2 lata). Chcąc zachować chronologię i przybliżony czas pracy nad danym tematem nie zachowuję jednak ciągłości (miesięczne lub dłuższe okresy pomiędzy tematami). Czy takie dokumentowanie praktyki zawodowej jest akceptowane?

  Odpowiedz

Napisz komentarz