Kategorie
Praktyka

Praktyka zawodowa w 2015 roku według nowych zasad

Poniżej prezentujemy nowe zasady dotyczące praktyki zawodowej, które wprowadziło nowe rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wchodzące w życie 25.09.2014.

Zmiany dotyczą przede wszystkim rezygnacji z książki praktyki zawodowej i zastąpienie jej oświadczeniem; możliwości zaliczenia do okresu praktyki zawodowej pracy w organach administracji rządowej, samorządowej i nadzoru budowlanego; konieczność dołączenia do wniosku o nadanie uprawnień  prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki .

Praktyka zawodowa, odbywana jest po uzyskaniu dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub po uzyskaniu tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz jest potwierdzona przez osobę wpisaną na listę członków izby, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

Zakres praktyki zawodowej powinien być zgodny z zakresem specjalności uprawnień budowlanych, o które ubiega się wnioskodawca.

Do praktyki zawodowej zalicza się praktykę odbytą po ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych, potwierdzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i wpisaną na listę członków izby.

Dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki jest:

  1. oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, którego wzór określa załącznik  do rozporządzenia;
  2. dla praktyki zawodowej przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem okresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki, z zakresu danej specjalności.

Praktyka w organach administracji rządowej, samorządowej oraz nadzoru budowlanego (PINB, WINB, GUNB, GDDiK, ZDW

Do praktyki zawodowej można zaliczyć:

  1. wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w organach nadzoru budowlanego;
  2. pracę w organach administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania zarządcy drogi publicznej, polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych;
  3. pracę u zarządcy infrastruktury kolejowej lub w podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury kolejowej we właściwym stanie technicznym działającym na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy lub czynności inspekcyjno-kontrolnych i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk, stanu technicznego budowli i urządzeń budowlanych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych.

Dwa lata pracy przy wykonywaniu czynności, o których mowa powyżej, uznaje się za rok praktyki zawodowej na budowie.

Praktyka zawodowa, wymaga potwierdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i wpisaną na listę członków izby.

Praktyka zawodowa odbywana za granicą

Odbycie praktyki zawodowej za granicą potwierdza się dokumentem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, potwierdzonym przez osobę, pod kierunkiem której była odbywana praktyka, posiadającą uprawnienia odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy.

Dokument powinien zawierać:

  1. wskazanie robót budowlanych i obiektów budowlanych, przy których projektowaniu bezpośrednio uczestniczyła lub pełniła funkcję techniczną na budowie osoba odbywająca praktykę zawodową, z określeniem charakteru wykonywanych czynności oraz z określeniem: rodzaju, przeznaczenia i konstrukcji danego obiektu oraz, odpowiednio do wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych, inne charakterystyczne parametry techniczne lub użytkowe danego obiektu, a także lokalizację inwestycji i nazwę inwestora;
  2. potwierdzenie okresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki;
  3. ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wnioskowanej specjalności, dokonaną przez osobę, pod
    nadzorem której odbywana była praktyka.

 

102 odpowiedzi na “Praktyka zawodowa w 2015 roku według nowych zasad”

Dzień dobry, czy będąc przedsiębiorca prowadzącym budowy domów przez 15 lat a od 10 lat pod nadzorem jednego kierownika z uprawnieniami który potwierdzi ta współpracę jako moje praktyki oraz wpisze te budowy z pozowlniami jako praktyki z lokalizacja i danymi to będę miał zaliczone jako praktyki. Tytuł technika budowlanego otrzymałem w 1994 roku. Pozdrawiam

Jest taka możliwość, natomiast w przypadku technika możemy tutaj myśleć jedynie o uprawnieniach wykonawczych ograniczonych.

Witam.Pracuję u krajowego zarządcy infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A. na stanowisku starszy specjalista diagnosta ds.telekomunikacji.Odpowiadam za systemy bezpieczeństwa,łączność przewodową i bezprzewodową ,diagnostykę danych urządzeń.Biorę udział w odbiorach robót,przeglądach pogwarancyjnych,koordynuję prace na modernizowanych liniach z ramienia Zakładu itp.Moje pytanie brzmi czy dany rodzaj pełnionych obowiązków upoważnia mnie do starania się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie do kierowania robotami w danej specjalizacji.Posiadam tytuł technika telekomunikacji.Licząc 4 lata praktyki na budowie „u zarządcy” czyli 1 rok praktyki liczony jako dwa lata u zarządcy razem 8 żeby spełnić wymóg.Jeżeli mam prawo ubiegać się o dane uprawnienia to jak wyglądać powinna udokumentowana praktyka-praca.Chodzi mi o to czy też wymagany jest podpis i pieczęć osoby posiadającej uprawnienia w danej branży bez ograniczeń czy wystarczy zaświadczenie od dyrektora zakładu na temat pełnionych obowiązków i przebiegu pracy.Pozdrawiam.

Pracuję od 10 lat na stanowisku kierownika projektu. Prowadzę budowy z ramienia inwestora. Rozumiem że w tej sytuacji potrzebuje udokumentować 5 lata praktyki. Kto może podpisać mi praktykę? Inspektor Nadzoru inwestorskiego czy kierownik budowy? Nie zarzuca mi że nastąpił konflikt interesów?

Odbywanie praktyki na stanowisku kierownika projektu to trudne zadanie, gdyż stanowisko to kojarzy się raczej z wykonywaniem obowiązków menadżersko-biurowych niż stricte technicznych. W takim przypadku izba może mieć wątpliwość i zarządzać dodatkowych wyjaśnień, potwierdzeń itp.
Jeżeli chodzi o wymagania dla kierownika praktyki: https://uprawnieniabudowlane.pl/kierownik-praktyki-zawodowej/

Ponawiam pytania zamieszczone już wcześniej:
1. czy w zestawieniu zbiorczym odbytej praktyki jest obowiązek podawania nr decyzji o pozwoleniu na budowę? co w przypadku gdy obiekt pozwolenia nie dostał i projekt poszedł do szuflady, lub gdy obiekt jeszcze nie dostał tego pozwolenia bo trwają przepychanki z urzędem?
2. w zbiorczym zestawieniu: „imię i nazwisko projektanta” należy rozumieć jako głównego architekta, konstruktora, czy tez można podawać kilka informacji, tj. dane każdego z nich, lub nazwę pracowni?

1. Jest to zalecane ale niekonieczne, głównie ze względu na rzeczy które zostały wymienione.
2. zwykle podaję się głównego projektanta, można także podać dodatkowo głównego branżowego jeżeli projekt dotyczy np. instalacji itp.

Czy do zestawienia praktyk można wpisać roboty nie wymagające pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia ? Słyszałem, że są komisje, które nie chcą zaliczać pracy przy takich robotach do czasu praktyki, czy mają ku temu podstawy ?

Generalnie temat praktyki jest słabo uregulowany w przepisach i komisja kwalifikacyjna może interpretować „jak chcę”.
Problem polega na tym, iż jeżeli nie ma pozwolenia na budowę to zwykle są do drobne i mało znaczące prace. W wypadku gdy będą stanowiły one cały okres praktyki komisja może uznać, iż kandydat nie jest dostatecznie merytorycznie przygotowany do uzyskania uprawnień.

Witam,
Czy praca przy izolowaniu turbiny parowej na elektrowni cieplnej może wliczać się do uprawnień w specjalności konstrukcyjno-budowlanej?

Witam,
mam takie pytanie: do kiedy mogę wpisać praktykę zawodową, jeżeli data złożenia wniosku kończy się dnia 11sierpnia 2017, egzamin zaś 17 listopada. Moja budowa będzie trwała jeszcze przynajmniej do listopada…

i drugie pytanie; czy praktykę może mi podpisać inspektor nadzoru? (kierownik ma ograniczone uprawnienia niestety)

Generalnie najpóźniej do daty złożenia wniosku, gdyż kierownik praktyki nie potwierdzi jej ” do przodu” 😉

Będąc pracownikiem firmy w której nie jest zatrudniona osoba z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi, mogę odbyć praktykę budowlaną, jeżeli firma w której pracuje jest podwykonawcą innej firmy w której jest już zatrudniona osoba z odpowiednimi uprawnieniami?

witam
czy w zestawieniu zbiorczym w rubryce forma odbywania praktyki jak wpisze „pełny etat inżynier budowy” to wystarczy? chodzi o uprawnienia wykonawcze i niby wymagają umowy ale podobno moja dolnośląska izba nie wymaga tego w załącznikach. chodzi o to że mam umowe o prace ale podpisaną z firmą budowlaną która oficjalnie nie ma nic wspólnego z budowami podanymi w zestawieniu zbiorczym. mój opiekun praktyk boi sie ze jak wpisze umowa o prace to on poświadczy nie prawde bo ja owszem byłem pod jego opieką i na placu budowy w pełnym wymiarze ale na danej budowie nie miałem umowy o prace. z tego co wiem to umowa o prace jest po to że będąc na placu budowy powinienem mieć opłacone świadczenia i BHP.

To jakie są wymagania można łatwo sprawdzić wchodząc na konkretną stronę okręgowej izby.
Niedawno niektóre izby zaczęły wymagać także opisu czynności ( przykład jest podany w komentarzach: https://uprawnieniabudowlane.pl/wypelniony-wzor-zbiorczego-zestawienia-praktyki-zawodowej/ )
W każdym momencie będąc na budowie jako pracownik powinno się być ubezpieczonym i mieć odpowiednie przeszkolenie, nie tylko w przypadku umowy o pracę.

Całą praktykę budowlaną odbywam na jednej budowie:
Jak mam poprawnie wypełnić zbiorcze zestawieni praktyki.
Pojawi sie u mnie tylko 1 punkt: Nazwa obiektu i jego dane, etc oraz czas trwania 10.2014-…… asystent kierownika budowy, etc ???
Czy powinnam wyszczególnić poszczególne rzeczy ktore robiłam na budowie: pomoc w nadzorze wykonywania fundamentów, etc…. i wtedy poszczególne daty? a może tylko całościowa data.

Jeśli jest jedna budowa to wystarczy jedna pozycja. Niektóre izby wymagają opisania charakteru czynności – raczej trzeba to ogólnie opisać co się robiło, bez konieczności podawania dat.

Witam,
mam pytanie czy pracując w Wydziale Inwestycji w Starostwie i dużo czasu spędzając na budowach reprezentując Starostwo jako Inwestora (współpracując z kierownikami) kierownicy budów mogą podpisać mi praktyki do uprawnień?

Rozporządzenie bezpośrednio wymienia jedynie organy administracji rządowej pełniące funkcję zarządcy infrastruktury drogowej lub kolejowej. W takim przypadku liczy się praktyka polegająca na bezpośrednim wykonywaniu czynności na budowie. Okres praktyki wydłuża się 2 razy.
W przypadku innych obiektów raczej nie będzie szansy na zaliczenie takiej praktyki

Witam,
Czy prace w firmie zajmującej się budową rusztowań na różnego rodzaju budowach (stocznie, rafineria itp.) na stanowisku inżynier budowy mogę zaliczyć jako praktykę? W firmie jest osoba, która posiada uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń.

Szanse na zaliczenie takiej praktyki do praktyki na uprawnienia budowlane są zbliżone do zera.

Witam,
Posiadam tytuł inż. budownictwa, pracuję w Urzędzie Gminy na stanowisku drogowca. Czy do okresu praktyki mogę zaliczyć budowy, przebudowy dróg które nadzorowałem? Czy taka praktykę podbija kierownik budowy? Co z okresem gdy nie były realizowane żadne roboty budowlane?

Teoretycznie może , natomiast wszystko zależy od zakresu praktyki oraz od osoby ją nadzorującej:

pracę w organach administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania zarządcy
drogi publicznej, polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmującą konieczność fachowej oceny
zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych
;

Gdy nie były realizowane żadne roboty to także nie było żadnej praktyki.

Witam,

Czy udzieliłby mi ktoś odpowiedzi na pytanie jeśli ukończyłem 3 rok studiów inżynierskich I stopnia (z wpisem indeks wrzesień.2016) czy mogę zacząć praktykę od październik 2016? czy dopiero po ukończeniu i uzyskaniu tytułu inżyniera elektryka instalacji w budownictwie ?
Pozdrawiam

Witam,
mam 4 pytania:
1. czy w zestawieniu zbiorczym odbytej praktyki jest obowiązek podawania nr decyzji o pozwoleniu na budowę? co w przypadku gdy obiekt pozwolenia nie dostał i projekt poszedł do szuflady, lub gdy obiekt jeszcze nie dostał tego pozwolenia bo trwają przepychanki z urzędem?
2. w zbiorczym zestawieniu: „imię i nazwisko projektanta” należy rozumieć jako głównego architekta, konstruktora, czy tez można podawać kilka informacji, tj. dane każdego z nich, lub nazwę pracowni?
3. czy podpisane zaświadczenie, oraz oświadczenie kierownika praktyki może sobie spokojnie leżeć i czekać przez kilka lat zanim np. nie zdobędę praktyki na budowie koniecznej do pełnych uprawnień, czy powinienem je jakoś wcześniej złożyć do izby, lub zweryfikować?
4. czy to prawda, że praktyka odbywana podczas trwania studiów jest liczona w wymiarze 1/2?
Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam 🙂

Witam,
Pracuję w instytucji Wojskowej przy nadzorze budowy. Jaki jest okres trwania praktyki zawodowej? Ponieważ napisane jest powyżej”Praktyka w organach administracji rządowej, samorządowej oraz nadzoru budowlanego (PINB, WINB, GUNB, GDDiK, ZDW”. Czy tereny zamknięte to obejmuje?Czy praktyka wtedy (chodzi o uprawnienia wykonawcze) wynosi 1,5 roku?

Witam,
Pracuję u zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Plk na stanowisku diagnosty ds. Budynków i budowli. Praca polega na ocenie stanu technicznego budynków i budowli należących do PKP. Moim przełożonym jest osobą posiadającą uprawnienia konstrukcyjne bez ograniczeń. Czy taki rodzaj pracy może być zaliczony do praktyki zawodowej ?

Teoretycznie taka praktyka jest możliwa ( przy czym wymagany okres praktyki ulegnie tutaj dwukrotnemu wydłużeniu ).
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do praktyki zawodowej można zaliczyć:

pracę u zarządcy infrastruktury kolejowej lub w podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury kolejowej we właściwym stanie technicznym działającym na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy lub czynności inspekcyjno-kontrolnych i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk, stanu technicznego budowli i urządzeń budowlanych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych

Natomiast wszystko zależy od zakresu wykonywanych obowiązków oraz poprawnego zdokumentowania praktyki – a tutaj już ostateczna jest decyzja komisji kwalifikacyjnej. Tak naprawdę , taka praktyka obarczona jest „większym ryzykiem” niż standardowa praktyka na budowie.

Mam pytanie:

Czy mogę ubiegać się o uprawnienia projektowe po studiach w Wielkiej Brytanii?
Trzeba zaznaczyć ze po studiach architektonicznych w UK nie posiada się tytułu inżyniera.

Witam,
czy przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane w zakresie projektowania praktykę budowlaną musi podpisać osoba posiadająca również uprawnienia projektowe?
Czy może być to rozbite?
Praktykę projektową podpisuje osoba z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń,
a Praktykę budowlaną podpisuje osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi?

Tak, mogą być dwaj różni kierownicy praktyk wykonawczej i projektowej z odpowiednimi uprawnieniami.

Witam,
jestem na ostatnim roku studiów magiserskich czy odbyta praktyka przed zakonczeniem studiów 2 stopnia (posiadając stopień inżyniera) również się liczy? czy dopiero po skonczonych studiach magisterskich?

Praktyka będzie brana pod uwagę pod warunkiem odpowiedniego jej zakresu, zgodnego z zakresem uprawnień o jaki Pani się ubiega oraz jeśli została odbyta pod nadzorem odpowiedniego kierownika praktyki.

Witam,

Czy pod praktyką zawodową może się podpisać osoba z wykształceniem technika z uprawnieniami budowlanymi?

To już zależy od tego czy jego uprawnienia będą odpowiednie ( większość techników posiada uprawnienia ograniczone) oraz daty kiedy te uprawnienia zostały uzyskane. Osoby posiadające uprawnienia budowlane nadane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a posiadające w treści uprawnień pojęcia „o powszechnie znanych rozwiązaniach” lub „w budownictwie osób fizycznych” nie mogą kierować praktyką zawodową.

Witam, jestem pracownikiem Jednostki Realizującej Projekt w Wodociągach na stanowisku specjalista ds technicznych i zastanawiam się czy jest możliwość aby praca w wodociągach zaliczana była do praktyki zawodowej uzyskania uprawnień projektowych lub/i wykonawczych w branży sanitarnej? Dodam że wykształcenie mam mgr inż. inżynierii środowiska. Pozdrawiam

Oczywiście jest taka możliwość, natomiast chodzi o to by wykonywane przez Pana obowiązku były zgodne z zakresem uprawnień o jakie będzie się Pan ubiegał. Więc jeśli ma Pan np. możliwość aktywnego uczestniczenia w pracach na budowie lub przy wykonywaniu projektów i pod nadzorem odpowiedniego kierownika który to potwierdzi to jak najbardziej.

Dziękuję. Z tego co zrozumiałem i doczytałem w ustawie i rozporządzeniu z 2005 to już wtedy pojawiła się możliwość uzyskania uprawnień przez techników. Dlatego też istnieje możliwość zakwalifikowania praktyki z tamtego okresu. Jednak nie zmienny pozostaje wymóg, że musiał być już wtedy zarejestrowany dziennik praktyk,,,?

Zatem jeśli praktyka faktyczna była na budowach, ale nie było zarejestrowanego dziennika praktyk, to oświadczenia wystawione dziś za tamten okres będą brane pod uwagę ?

Dziękuję za odpowiedź
Paweł

Jestem technikiem budowlanym i od 20 lat mistrzem w zawodzie Monter Instalacji Sanitarnych. Chciałbym ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami w mojej specjalności w ograniczonym zakresie. Moje pytanie to prośba o doprecyzowanie kwestii praktyki. Otóż naturalne jest, że jako technik nie rejestrowałem dziennika praktyk przed zmianą ustawy. Od czasu wejścia w życie zmian minęło dopiero 2 lata. a okres obowiązkowej praktyki to 4 lata. Zatem czy w moim przypadku jak i wielu techników wystarczy udokumentować doświadczenie poprzez wpisy i potwierdzenia zgodne z wymogami ale czynności wykonywanych przed wrześniem 2014? W przypadku jak opisałem powyżej taka praktyka a co za tym idzie realne zdobywanie doświadczenia odbywało się przez kilkanaście lub w niektórych przypadkach kilkadziesiąt lat. Z góry dziękuję za odpowiedź

Jeżeli tytuł technika uzyskał Pan przed 1 stycznia 2006 oraz praktyka zawodowa także została rozpoczęta przed tą datą to jest szansa na zaliczenie takiej praktyki. Więcej szczegółów w załączonym piśmie:

Witam,

Pracuję w firmie zajmującej się szeroko rozumianym konsultingiem budowlanym. Czy będąc zatrudnionym w takiej firmie i pełniąc jednocześnie przy realizowanej inwestycji funkcję inżyniera budowy, ale nie pracując tam jednak z ramienia wykonawcy praktyka podpisana przez kierownika budowy może zostać zaliczona w poczet niezbędnej praktyki do uzyskania uprawnień?

witam

pracowałem jako inż budowy na linii WN od 1.07.2015r kierownik budowy był specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Był też z innej firmy (konsorcjum) kierownik budowy(specjalności elektrycznej, która mnie interesuje), który organizował pracę swoich brygad nie całej budowy
czy może on podbić mi zbiorcze zestawienie praktyki i oświadczenie (wg. nowych zasad odbywania praktyki) za tamten okres skoro nie był kierownikiem tej budowy?

Nie ma obowiązku by kierownik praktyki był kierownikiem budowy. Wystarczy by miał odpowiednie uprawnienia oraz był członkiem izby.. no i oczywiście by faktycznie tą praktyką kierował.

Czy zatem inżynier budowy, nie będący na budowie kierownikiem budowy, lub kierownikiem robót, ale posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane i będący członkiem izby może być kierującym praktyką zawodową?

Jeśli faktycznie pracuje on na tej budowie wykonując samodzielną funkcję techniczną to jest to możliwe. Natomiast prawdopodobnie wzbudzi to „zainteresowanie” komisji kwalifikacyjnej.

Jestem MISTRZEM W RZEMIOŚLE ĆIEŚIELSTWO UZYSKAŁEM DYPLOM W 1994 R W IZBIE RZEMIESLNICZEJ CZY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O UPRAWNIENIA BUDOWLANE POSIDAM WYK.ZAWODOWE.JAN

Tak, może Pan się ubiegać o uprawnienia budowlane wykonawcze ograniczone w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Konieczne będzie odbycie ( udokumentowanie ) 4 letniej praktyki zawodowej.

Witam,
Odbywam praktykę za granicą w biurze architektonicznym jako kreślarz w kierunku architektonicznym (tak jest napisane w umowie). Mam mgr. Inż. Budownictwa. Przygotowuję całą dokumentację projektową poza obliczeniami statyki. W trakcie budowy jeżdżę na kontrole prac. Mój szef ma arch. Inż. Według powyższych, czy tytuł stanowiska ‘’kreślarz w kierunku architektonicznym’’ nadaje się do składania zaświadczenia? Kiedyś ważne było żeby w umowie było stanowisko np. inżynier budowy albo konstruktor, itp. Nie wiem jak jest teraz. Na jakie uprawnienia mogę składać wniosek? Wg mnie nieograniczone z nadzoru i ograniczone projektowe architektoniczne. Zgadza się?

Witam, czy dobrze rozumiem rozporządzenie, iż pracując w PKP PLK (zarządca infrastruktury kolejowej) i posiadając odpowiednie wykształcenie i pracując pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane (spełniając punkt: Praca związana z fachową ocena…..), praca ta może może być zaliczona jako praktyka na budowie???

Witam,

Mam pytanie dotyczące terminów praktyk.Prowadzę jednoosobową firmę projektową, posiadam tyt.iżn. firmę zalożyłam w 2011, od tamtej pory do czasu obecnego, czynnie projektuję, obiekty są realizowane, i oddawane do użytku, czy moge ubiegać sie o uznanie praktyki zawodowej, od poczatku istnienia mojej firmy, aż do teraz , czy była by spełniona praktyka projektowa i budowlana?

Do września 2014 roku obowiązywała książka praktyki zawodowej , którą należało wcześniej zarejestrować. Tak więc zaliczenie tej praktyki nie będzie możliwe ( chyba , że Pani taką książkę sprzed tego okresu posiada).
Praktyka po wrześniu 2014 dokumentowana jest w oświadczeniu i nie trzeba jej rejestrować, więc szansa na zaliczenie takiej praktyki jest. Pod warunkiem, iż była odbywana pod kierownictwem odpowiedniego kierownika i będzie zgodna z zakresem uprawnień o jakie się Pani ubiega.

Pytanie
Mam własną działalność gospodarcz studia I i II stopnia
chciałbym dowiedziecc się jak to jest z praktyka ?
czy faktury wystarcza czy mam zatrudnić kierownika na etat aby podbil mi praktykę?

Nie ma to znaczenia jak jest zatrudniony kierownik praktyki ( nawet jeśli w ogóle nie jest zatrudniony). Dokumentem potwierdzającym praktykę jest oświadczenie kierownika praktyki. Ważne natomiast aby faktycznie on na tej budowie bezpośrednio nadzorował Pana praktykę. Pełnioną przez niego funkcje techniczną wpisuje właśnie w oświadczenie.

Jakie stanowisko muszę objąć, po ukończeniu 3. roku studiów, aby wliczało się do praktyk? Mam ukończone tylko liceum ogólnokształcące, czy mogę pracować jako np. asystent kierownika? Czy może inna funkcja, którą mogę pełnić bez wykształcenia się wlicza?

Pracuję w ZBM Inwestor Zastępczy jako asystentka inspektora nadzoru. Czy ta praca liczy mi się do praktyki zawodowej?

Witam, czy są jakieś obostrzenia w stosunku do powinowactwa opiekuna i praktykanta. Dokładniej czy małżonek może być opiekunem praktyk, czy taki układ jest w jakiś sposób wykluczony. Jeśli tak to jakim przepisem.

Nie jest to uregulowane ustawowymi obostrzeniami. Niemniej jednak zwiększa to prawdopodobieństwo bardziej szczegółowej weryfikacji odbywanej praktyki przez komisję kwalifikacyjną oraz wzmaga dociekliwość komisji na egzaminie ustnym 🙂

Witam,

Czy będąc na stanowisku koordynatora podwykonawców z ramienia GW na budowie, czas który został przepracowany liczy się do uprawnień budowlanych wykonawczych?

Wszystko zależy od zakresu wykonywanych obowiązków na budowie oraz ich zgodności z uprawnieniami o jakie się Pani stara.

Witam.
Jestem inż budownictwa specjalność ogólna.
Jak maja się do tego uprawnienia? Czymoge je zdobyć? Czy muszę isc na mgr o określonej specjalizacji? Nigdzie nie mogę znalezc odpna powyzsze pytanie. Proszę o pomoc.

Tak i dostanie Pan uprawnienia budowlane „ogólnobudowlane” do instalacji elektrycznych i sanitarnych też i będzie mógł pan fałszować dzienniki budów tak jak to robią kierownicy robót konstrukcyjno budowlanych pełniący funkcję kierownika budowy.

Witam, mam pytanie. czy na takich zasadach można udokumentować praktykę zdobyta przed 2015r? Nie zawsze sumiennie wypełniałam dziennik a praktyki mam już sporo. czy do okresu wcześniejszego tylko na dziennik? pozdrawiam

Praktykę zawodową do września 2014 dokumentuje się w dzienniku praktyki. Po tym okresie dokumentujemy w zestawieniu zbiorczym.

Witam. Pracuje w PKP PLK S.A w Zakładzie Linii Kolejowych jako specjalista diagnosta do spraw łączności.W zakładzie pracy jestem zatrudniony od 2009r. Praktykę na budowie dokumentuję od zmiany przyznawania uprawnień budowlanych czyli 24-IX-2014r. do teraz.Mam zapytanie odnośnie lat wstecz czyli okresu od 2009 do 24-IX-2014 .Czy dany wcześniejszy okres pracy na danym stanowisku mogę zaliczyć w okres odbywanej praktyki-w myśl zasady 2lata na stanowisku pracy=1 rok odbytej praktyki czy dopiero od 24-IX-2014 r.ponieważ wcześniej nie miałem założonej książki praktyk.Z góry dziękuję .Pozdrawiam

Jeżeli przed wrześniem 2014 książki praktyki zawodowej nie miał Pan zarejestrowanej to praktyki z tego okresu nie można zaliczyć.

Witam ukończylem studia inżynierskie I stopnia. Pracuje w biurze projektowym jak wyglada sprawa uprawnień?? na jakie uprawnienia moge zdawać egzamin i po jakim czasie czy bez ograniczeń czy sa jakies ograniczenia po studiach I stopnia

Witam, jestem inżynierem branży sanitarnej (Inżynieria Środowiska), aktualnie jestem na 1 roku studiów magisterskich, czy nadal muszę przepracowac 3 lata na bodowie by osiągnąc uprawnienia? Za rok będę mieć już tytuł magistra – czy wówczas te 3 lata przeskakują w 1,5 roku czy ogólnie będąc na mgr wystarczy 1,5 roku?

Witam
Jestem inżynierem programistą który stwierdził że ukończy magistra z elektrotechniki i zrobi sobie uprawnienia. Czy w związku z tym że jestem po 3 roku studiów praktyka którą teraz będę odbywał wliczy mi się w praktykę na uprawnienia budowlane ? Pozostałe warunki zostaną spełnione

Też jestem tego ciekaw…jak to ma się do praktyki. Bo jestem w podobnej sytuacji… nawet mam już mgr inż. i pracuje w branży instalacyjnej i teraz uzupełniam mgr na Inżynierii Środowiska i zastanawiam się od kiedy liczą mi się praktyki? Od skończonego 3 roku inż. na moim podstawowym kierunku czy może dopiero od zaczęcia mgr na Inżynierii Środowiska?

Witam, jestem inżynierem budownictwa pracującym jako specjalista ds. Technicznych w spółdzielni mieszkaniowej. Czy twego rodzaj pracy pod kierownikiem działu z nie ograniczonymi i członkiem Izby Inżynierów i techników zalicza się do uprawnień jako praktyka u zarządcy nieruchomościami wymagającymi fachowej oceny zjawisk ARCHITEKTONICZNO budowlanych?

witaj, pełnie podobną funkcję w swojej spoldzielni w Olsztynie, udało Ci sie uzyskac odpowiedz na Twoje pytanie odnosnie uprawnien budowlanych(sanitarnych w moim przypadku)
pozdrawiam

Witam jestem studentem 4 roku na kierunki inżynieria środowiska o specjalności wodno-sanitanrej. Oprócz tego od kilku lat pracuję w Miejskich Wodociągach w woj. śląskim, na stanowisku starszy referent do spraw techniczno-inwestycyjnych, mam szeroki wachlarz obowiązków od asystenta projektanta (podczas sporządzania dokumentacji projektowej) po kontrole inwestycji oraz prowadzenie dokumentacji. Prowadzimy dużo inwestycji w mieście z czego zazwyczaj są to inwestycje trwające ponad jeden rok. Moje pytanie brzmi czy mógłbym się starać o uprawnienia w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam

Jeżeli prowadzę własną działalność (samozatrudniony) to w rubryce forma odbywanej praktyki muszę mieć umowę o dzieło czy wystarczą wystawione faktury dla firmy, w której pracuje osoba podpisująca mi praktyki? A może jest konieczność zatrudnienia kierownika budowy we własnej firmie np. na 1/8 etatu lub trzeba być zatrudnionym w firmie gdzie pracuję osoba z uprawnieniami? Proszę o jakąś podpowiedz.

Praktykę podbija ci kierownik budowy z danej branży wiec nie ma to znaczenia w jaki sposób pracujesz , wypełniacie oświadczenie i papiery co robiłeś na praktykach to tyle

Witam, pracuję w firmie zajmującej się projektowaniem oraz produkcją szalunków i rusztowań. Chciałabym się dowiedzieć czy praca w takiej firmie będzie liczyła się do praktyki zawodowej potrzebnej do zdobycia uprawnień?

Mam pytanie odnośnie ukończenia 3 roku studiów- czy mam przez to rozumieć że do praktyki zawodowej liczona będzie praca wykonywana dopiero od października (bo wpisanie większości ocen i formalne zaliczenie semestru, a tym samym roku odbywa się dopiero pod koniec września) czy praktyka w okresie wakacji czyli od lipca też już będzie wliczana do okresu tego wymaganego roku? Trochę szkoda zmarnować te 3 miesiące.

Witam, mam pytanie.
Jestem obecnie na studiach mgr, kierunek elektrotechnika, pracuje jako asystent inżyniera budowy przy budowie stacji elektroenergetycznej. Czy moje stanowisko wlicza się do praktyki zawodowej niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych?

witam
nigdzie nie mogę znaleźć konkretnej odpowiedzi, tylko „co kraj to obyczaj”, pytanie – jak wygląda sprawa praktyki jeśli pracuje się w laboratorium drogowym? czy to jest funkcja techniczna na budowie? czasem trzeba jechać na budowę pobrać próbki, zrobić badanie, tylko co wpisać w oświadczeniu, jaki czas praktyki (jeśli oczywiście to się liczy)

Ukończyłam studia Inżynierskie i Magisterskie na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej na kierunku Architektura Krajobrazu. Aktualnie jestem studentką studiów Magisterskich na kierunku Architektura PWr. Czy mogę w trakcie studiów odbywać praktyke budowlaną, czy konieczne jest czekanie na ukończenie studiów na kierunku Architektura ?

Witam; Mam pytanie odnośnie czasu trwania praktyki w obiekcie zamkniętym podległym MON. Czy okres praktyki należy liczyć do momentu zgłoszenia obiektu do odbiory czy do daty ostatecznego odbioru obiektu ( około 1,5 miesiąca różnych prac dodatkowych i usuwania usterek) ?

Do czasu formalnego odbioru przez Nadzór Budowlany obiekt jest placem budowy i odbywają się na nim roboty budowlane ( nawet jeżeli są drobne i dotyczą poprawek).

Mój mąż miał praktyke tylko w Angli i został dopuszczony do egzaminu, teraz juz ma uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Musisz własciwie przygotowac jakby książkę praktyki zawodowej ( opisać kazda prace i zakres obowiazkow jaki wykonywałas) po angielsku, aby Twoj szef podpisał, poxniej to przetłumaczyć u tłumacza przysiegłego.

Witam

Mam pytanie odnosnie praktyki budowlanej dla (przyszli architekci) odbywajacej sie w Anglii. Jakie konkretnie uprawnienia budowlane musi posiadac kierownik budowy w Anglii aby zostalo to uznane przez komisje kwalifikacyjna?
Czy karta Cscs wystarczy? Czy musi miec wyzsze wyksztalcenie lub byc zzeszonym w CIOB?

Podłączam się do pytania Ewy, z tym że ja praktykę odbywałem we Francji. Czy są jakieś jednolite uprawnienia w Unii Europejskiej? Co musi posiadać inżynier mogący poświadczyć odbycie praktyki w UE? Jaki wniosek należy mu przedłożyć?

Mój mąż miał praktyke tylko w Angli i został dopuszczony do egzaminu, teraz juz ma uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Musisz własciwie przygotowac jakby książkę praktyki zawodowej ( opisać kazda prace i zakres obowiazkow jaki wykonywałas) po angielsku, aby Twoj szef podpisał, poxniej to przetłumaczyć u tłumacza przysiegłego.

Aneta, czy wiesz może kto podbijał mu prakytkę na budowie? Jakie wykształcenie/uprawnienia musiał mieć/tytuł oraz zaświadczenia z jakich angielskich izb?

Dzięki wielkie za pomoc
Kasia

Witaj!

Mam aktualnie ten sam problem. Proszę daj znać czy dowiedziałaś się jakie uprawnienia musi mieć osoba potwierdzająca praktykę na budowie w Anglii ?

Z góry dzięki!

Witam,
Mam male pytanie, jestem inzynierem budowy w malej firmie i chcialbym wpisac praktyke zawodowa do zaswiadczenia. Jest maly problem poniewaz kierownik budowy wykonywanego obiektu nie jest zatrudniony w mojej firmie, a obecnie chyba nawet w zadnej firmie nie jest zatrudniony… ( nie wnikam w to i wole nie wiedziec dlaczego) Czy taka osoba bedac formalnie kierownikiem na danej budowie ale nie zatrudniona moze podpisac mi praktyke? Prosze o odpowiedz

Aby zostać kierownikiem budowy należy posiadać odpowiednie uprawnienia, być członkiem PIIB oraz przedłożyć oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy do Nadzoru Budowlanego. Nie ma obowiązku ( wynikającego z PB) zatrudniania takiej osoby. To samo dotyczy podpisywania praktyki zawodowej. Liczy się tylko pełniona samodzielna funkcja techniczna na danym obiekcie.

Witam, chciałbym się zorientować czy będąc współwłaścicielem Spólki Cywilnej, dla której pracuje kierownik budowy, mogę w sposób normalny odbywać praktykę do uprawnień budowlanych we własnej działalności-Spółce, i co wówczas, wpisywać w rubryce zestawienia zbiorczego „Forma odbywania praktyki” ?
Bardzo proszę o odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *