Kierownik (opiekun) praktyki zawodowej to osoba bezpośrednio nadzorująca praktykę zawodową kandydata ubiegającego się o uprawnienia budowlane. Przez cały okres praktyki wydaje polecenie praktykantowi, a na koniec ocenia jego przygotowanie do zawodu oraz potwierdza odbycie praktyki zawodowej.

Wymagania jakie musi spełnić kierownik praktyki

1. Posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych

Kierownik praktyki powinien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane. Przez odpowiednie uprawnienia należy rozumieć uprawnienia odpowiadające swym rodzajem i zakresem uprawnieniom, o nadanie których ubiega się wnioskodawca.

Przykładowo ubiegając się o uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, nasz kierownik praktyki także powinien posiadać uprawnienia konstrukcyjno-budowlane nieograniczone.

W przypadku uprawnień w zakresie ograniczonym kwestia jest nieco bardziej skomplikowana. O ile IARP oficjalnie dopuszcza praktykę pod kierownictwem osoby z uprawnieniami ograniczonymi, to w przypadku PIIB docierają do Nas głosy czytelników, iż  odmawia się im zaliczenia takiej praktyki, a jedynym „zatwierdzonym” zakresem dla kierownika praktyki jest zakres bez ograniczeń. Dlatego też przed rozpoczęciem praktyki pod nadzorem osoby z uprawnieniami w ograniczonym zakresie, polecamy skonsultować się z właściwą Okręgową Izbą Inżynierów.

W przypadku ograniczonych uprawnień kierownika praktyki należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną kwestię związaną z późniejszym ewentualnym rozszerzeniem uprawnień kandydata do uprawnień nieograniczonych:

Według art. 14 ust. 5 Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. do osób ubiegających się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń, posiadających uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalności, nie stosuje się przepisów ust. 3 pkt 1 lit. b i c, pkt 3 lit. b lub pkt 5 lit. b i c.

W związku z tym, nie ma konieczności odbycia ponownej praktyki przez osoby ubiegające się o nadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń, posiadających uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalności pod warunkiem, że osoba nadzorująca pierwotną praktykę posiada uprawnienia bez ograniczeń. Tak więc zdecydowanie bardziej „przyszłościowa” jest praktyka u opiekuna z uprawnieniami bez ograniczeń.

2. Czynne członkostwo w samorządzie zawodowym

Kierownik praktyki przez cały okres praktyki zawodowej kandydata powinien być czynnym członkiem samorządu zawodowego PIIB. Tylko wtedy praktyka pod jego nadzorem zostanie zaliczona.

W praktyce sprowadza się to do faktu opłacenia składek członkowskich z tytułu przynależności do okręgowej i krajowej izby oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Aby sprawdzić czy opiekun praktyki w danym momencie jest czynnym członkiem izby można skorzystać z naszej aplikacji Sprawdź uprawnienia , ewentualnie bezpośrednio na stronie PIIB.

Kto może, a kto nie może być kierownikiem praktyki

Według PIIB kierującym praktyką na budowie powinien być kierownik budowy lub kierownik robót. Natomiast praktykę przy sporządzaniu projektów powinien nadzorować projektant ( autor projektu ).

Dodatkowo ważna informacja, iż PIIB nie zostanie zaliczona praktyka pod kierownictwem inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzającego projekt.

Osoby posiadające uprawnienia budowlane nadane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a posiadające w treści uprawnień pojęcia „o powszechnie znanych rozwiązaniach” , „w budownictwie osób fizycznych” lub „z wyłączeniem skomplikowanych konstrukcji lub instalacjinie mogą kierować praktyką zawodową. (Uwaga! Niektóre izby np. Dolnośląska dopuszczą taką praktykę, ale jedynie do uprawnień w ograniczonym zakresie ).

Zagraniczny kierownik praktyki

Przepisy dopuszczają odbywanie praktyki zawodowej pod nadzorem obcokrajowca. W takim przypadku, powinien on legitymować się uprawnieniami budowlanymi wydanymi w danym kraju, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy prawo budowlane.

Zobacz także kto może zostać patronem praktyki zawodowej

6 KOMENTARZE

  1. Rozumiem ze KB z uprawnieniami architektonicznymi bądź konstrukcyjnymi nie może podpisać praktyki osobie która ubiega się o uprawnienia wykonawcza sanitarne ?

  2. Witam. Staram się o praktykę do projektów ale mam pytanie. Mam projektanta który ma uprawnienia z 77 roku i ma tak wpisane.
    [ ] posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji KIEROWNKA BUDOWY I ROBÓT w specj. KONSTR-BUDOWL. w zakresie KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH.
    Z kolei na odwrocie ma napisane , że do sporządzania W BUDOWNICTWIE OSÓB FIZYCZNYCH projektów . ZAZNACZĘ , ŻE CHODZI MI O PRAKTYKĘ PROJEKTOWĄ.

    STARAM SIĘ O UPR. BEZ OGRANICZEŃ.

  3. Czy kierownik budowy który ma uprawnienia w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń może podpisac praktykę na budowie komuś kto stara się o uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,.?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here