Kategorie
Praktyka

Kierownik praktyki zawodowej

Kierownik praktyki zawodowej nadzoruje wykonywanie obowiązków przez kandydata ubiegającego się o uprawnienia budowlane. Jest odpowiedzialny za merytoryczny zakres praktyki. Sprawdź jakie wymagania powinien spełnić aby praktyka została zaliczona.

Kierownik praktyki zawodowej to osoba bezpośrednio nadzorująca praktykę zawodową kandydata ubiegającego się o uprawnienia budowlane. Przez cały okres praktyki wydaje polecenie praktykantowi, a na koniec ocenia jego przygotowanie do zawodu oraz potwierdza odbycie praktyki zawodowej.

Wymagania jakie musi spełnić kierownik praktyki

1. Posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych

Kierownik praktyki powinien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane. Przez odpowiednie uprawnienia należy rozumieć uprawnienia odpowiadające swym rodzajem i zakresem uprawnieniom, o nadanie których ubiega się wnioskodawca.

Przykładowo ubiegając się o uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, nasz kierownik praktyki także powinien posiadać uprawnienia konstrukcyjno-budowlane nieograniczone.

W przypadku uprawnień w zakresie ograniczonym kwestia jest nieco bardziej skomplikowana. O ile IARP oficjalnie dopuszcza praktykę pod kierownictwem osoby z uprawnieniami ograniczonymi, to w przypadku PIIB docierają do Nas głosy czytelników, iż  odmawia się im zaliczenia takiej praktyki, a jedynym „zatwierdzonym” zakresem dla kierownika praktyki jest zakres bez ograniczeń. Dlatego też przed rozpoczęciem praktyki pod nadzorem osoby z uprawnieniami w ograniczonym zakresie, polecamy skonsultować się z właściwą Okręgową Izbą Inżynierów.

W przypadku ograniczonych uprawnień kierownika praktyki należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną kwestię związaną z późniejszym ewentualnym rozszerzeniem uprawnień kandydata do uprawnień nieograniczonych:

Według art. 14 ust. 5 Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. do osób ubiegających się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń, posiadających uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalności, nie stosuje się przepisów ust. 3 pkt 1 lit. b i c, pkt 3 lit. b lub pkt 5 lit. b i c.

W związku z tym, nie ma konieczności odbycia ponownej praktyki przez osoby ubiegające się o nadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń, posiadających uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalności pod warunkiem, że osoba nadzorująca pierwotną praktykę posiada uprawnienia bez ograniczeń. Tak więc zdecydowanie bardziej „przyszłościowa” jest praktyka u opiekuna z uprawnieniami bez ograniczeń.

2. Czynne członkostwo w samorządzie zawodowym

Kierownik praktyki przez cały okres praktyki zawodowej kandydata powinien być czynnym członkiem samorządu zawodowego PIIB. Tylko wtedy praktyka pod jego nadzorem zostanie zaliczona.

W praktyce sprowadza się to do faktu opłacenia składek członkowskich z tytułu przynależności do okręgowej i krajowej izby oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Aby sprawdzić czy opiekun praktyki w danym momencie jest czynnym członkiem izby można skorzystać z naszej aplikacji Sprawdź uprawnienia , ewentualnie bezpośrednio na stronie PIIB.

Kto może, a kto nie może być kierownikiem praktyki

Według PIIB kierującym praktyką na budowie powinien być kierownik budowy lub kierownik robót. Natomiast praktykę przy sporządzaniu projektów powinien nadzorować projektant ( autor projektu ).

Dodatkowo ważna informacja, iż PIIB nie zostanie zaliczona praktyka pod kierownictwem inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzającego projekt.

Osoby posiadające uprawnienia budowlane nadane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a posiadające w treści uprawnień pojęcia „o powszechnie znanych rozwiązaniach” , „w budownictwie osób fizycznych” lub „z wyłączeniem skomplikowanych konstrukcji lub instalacjinie mogą kierować praktyką zawodową. (Uwaga! Niektóre izby np. Dolnośląska dopuszczą taką praktykę, ale jedynie do uprawnień w ograniczonym zakresie ).

Zagraniczny kierownik praktyki

Przepisy dopuszczają odbywanie praktyki zawodowej pod nadzorem obcokrajowca. W takim przypadku, powinien on legitymować się uprawnieniami budowlanymi wydanymi w danym kraju, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy prawo budowlane.

Zobacz także kto może zostać patronem praktyki zawodowej

82 odpowiedzi na “Kierownik praktyki zawodowej”

Witam, proszę o informację:
1. czy kierownik praktyk musi wpisywać się w dziennik budowy? Jestem pod nadzorem kierownika z ramienia podwykonawcy, w dziennik wpisuje się osoba od generalnego wykonawcy. Czy istnieje taki wymóg ?
2. W jaki sposób weryfikowany jest okres praktyk ? Czy musi to być od pierwszego wpisu do dziennika budowy aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie ?

1. Nie jest takie wymaganie podane w przepisach ale izby bardzo często tego wymagają, bo to potwierdzenie że faktycznie pełni funkcję techniczną na tej budowie, a nie np. pracuje tam ale w innym charakterze np. menażera, kosztorysanta itp.
2. Można wpisywać taki okres w jakim faktycznie wykonywało się obowiązki związane z praktyką zawodową. Nie musi być od początku do końca budowy.

Czy wymagane jest wtedy dodatkowe pismo potwierdzające że faktycznie pełnił funkcję Kierownika Robót na tej budowie ? (A wpisy wykonywał GW)

Wystarczy wpis do dziennika budowy. Nie mamy informacji jak izby podchodzą do innych metod.

Zamierzam ubiegać się o uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności sieci i instalacji sanitarnych mam pytanie odnośnie uprawnień osoby podpisującej moją praktykę projektową.

Projektant, pod którym odbyła się praktyka posiada „Stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie wydane w kwietniu 1980r w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych: 1/ do sporządzania projektów instalacji sanitarnych ; 2/ w budownictwie osób fizycznych – do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego instalacji sanitarnych. Dodam, że posiada on tytuł mgr inż. W związku z powyższym czy uprawnienia te można traktować jako uprawnienia bez ograniczeń? Udokumentowana przeze mnie praktyka przy sporządzaniu projektów budowlanych sieci centralnego ogrzewania i wentylacji , a co za tym idzie projekty, które w zostały przedłożone na tych uprawnieniach do PINB dotyczyły budynków wielorodzinnych, o kubaturach większych od 1000m3.
W związku z powyższym czy Osoba posiadająca takie uprawnienia może być opiekunem praktyki osoby ubiegającej się o uprawnienia bez ograniczeń.?

Ze strony dokumentowania praktyki na budowie – tutaj uprawnienia osoby potwierdzającej praktykę zostały wydane w roku 2010 i są do kierowania robotami bez ograniczeń w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.

Niestety tak zwane „stare uprawnienia projektanta zawierają zapisy, które wskazują, iż jego uprawnienia mogą nie odpowiadać dzisiejszym co wiąże się z brakiem uznania takiej praktyki za odpowiednią.
Proszę przeczyć artykuł o kierowniku praktyki, tam w akapicie o tym piszemy.
Jeżeli chodzi o kierownika praktyki na budowie to wydaje się wszystko w porządku.

Witam, mam dwa pytania: 1. czy kierownik np. robót elektrycznych może prowadzić praktyki w tym samym czasie dla dwóch inżynierów z innych budów ubiegających się o uprawnienia do kierowania?
2. czy w składaniu papierów potrzebne jest ksero „pozwolenia na budowę” na której miało się praktykę?

1/ Tak może prowadzić praktyki dla kilku kandydatów jednocześnie.
2/ Raczej nie jest wymagane natomiast warto zapisać nr pozwolenia na budowę i datę wydania ( wpisuje się potem do dokumentów potwierdzających praktykę )

Witam,
Posiadam tytuł zawodowy technik budownictwa w styczniu planuję otworzyć firmę na razie jdg w branży budowlanej (instalacje wod kan, stan surowy otwarty, budowa dróg itp.) Czy liczy mi się czas praktyki przez prowadzenie firmy ? Lub jak bym otworzył sp. z.o.o. i byłbym współwłaścicielem (ewentualnie umowa zlecenie ) zakres świadczonych usług taki sam jak wyżej. To liczy mi się czas odbywania praktyki? Jeżeli nie to jakieś sugestię?
Z góry dziękuję za odpowiedz.
Pozdrawiam

Forma działalności nie ma znaczenia może być jdg jak i sp. zoo oraz np etat. Kluczowe jest odbywanie praktyki pod nadzorem osoby z odpowiednim uprawnieniami oraz wykonywanie obowiązków związanych z daną specjalnością uprawnień.

Czy praca na budowie na własnej działalności liczy się do stażu. Kierownik na tej samej budowie też był na działalności. Czy może mi podpisać praktykę jeśli nie pracowaliśmy w tej samej firmie? Czy musimy w tym wypadku udowadniać w jakiś sposób, że współpracowaliśmy na tym samym obiekcie np. okazać faktury wystawione inwestorowi? Faktury też wystawialiśmy innym firmom, pomimo, że budowa ta sama.

Forma zatrudnienia nie ma większego znaczenia, może być także JDG. Ważne by pracować na tej samej budowie razem z kierownikiem praktyki. Kierownik jest wpisany w dziennik konkretnej budowy, takie same dane musisz podać w swoim dzienniku praktyki.

Witam,
Przez ostatni rok byłem zatrudniony w firmie, której właściciel nie posiada uprawnień budowlanych, ale zatrudnia projektantów, którzy posiadają wymagane uprawnienia. Moim kierownikiem praktyk był jeden z nich i to we współpracy z nim sporządzałem opracowania poszczególnych projektów, ostatecznie on będzie podpisywał też oświadczenie. Natomiast problemem jest, że czasem był on projektantem, a czasem sprawdzającym. Czy w takim razie starając się o uprawnienia, wystarczy że przedłożę do izby oświadczenie projektanta i zbiorcze zestawienie praktyk, czy skoro umowa zawarta jest z inną firmą, to wymagane będzie dołączenie kopii stron tytułowych z projektów z tabelką, na której wpisany jestem jako opracowujący i czy nie będzie wówczas problemem, że kierownik praktyki w niektórych przypadkach był sprawdzającym projekt ?

Niestety PIIB nie akceptuje praktyki pod nadzorem osoby sprawdzającej, a jedynie projektanta, który faktycznie kierował pracami przy projekcie i za niego odpowiadał.

Dzień dobry,
Przez rok pracowałam w biurze projektowym na stanowisku asystent projektanta. W biurze pracowało dwóch projektantów z uprawnieniami, jeden widniał na projektach zawsze jako projektant, drugi jako sprawdzający. Osoba, podpisująca się na projektach jako projektant, w których opracowywaniu brałam udział, zmarła. Jedyną osobą, która może potwierdzić mi odbyte praktyki jest projektant, który na projektach był projektantem sprawdzających. Obaj panowie byli moimi pracodawcami i wspólnie prowadzili biuro projektowe. Czy tak podpisane praktyki zostaną uwzględnione?

Praktyka pod nadzorem osoby sprawdzającej projekty nie jest generalnie zaliczana, gdyż sprawdzanie to ocena gotowych rozwiązań a nie tworzenie nowych. Tak więc komisja w tym wypadku może to zakwestionować.

Dzień dobry,
Chciałbym dowiedzieć się w jaki sposób prawidłowo potwierdzić praktykę w nastepującej sytacji:
Jestem zatrudniony przez projektanta, pod którego nadzorem wykonuje projekty. W tabliczkach rysunkowych i na stronach tytułowych projektów jestem wpisany jako opracowujący, ale mój opiekun/pracodawca nie figuruje jako projektant tylko sprawdzający, ponieważ formalnie projektantem jest jego współmożonek prowadzący odrębną działalnośc gospodarczą. Czy w takiej sytacji praktykę może potwierdzić mój pacodawca czy raczej ubiegać się o patronat potwierdzony przez głównego projaktanta, mimo że prowadzi odrębną działalność.

Czy kierownik robót z uprawnieniami do kierowania robotami bez ograniczeń, lub z oddzielnymi uprawnieniami do kierowania robotami bez ograniczeń i projektowania bez ograniczeń może poświadczyć odbycie praktyki na budowie osobie starającej się o uprawnienia do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń?

Czy kierownik podpisujący praktyki zawodowe musi mieć jakiś staż pracy jako kierownik z uprawnieniami, żeby podpisać praktyki? Powiedzmy, jest osoba, która ma uprawnienia od grudnia 2022, to czy może podpisać innej osobie wykonanie praktyk już w lutym 2023?

Kierownik praktyki nie musi mieć stażu w pracy w ramach uprawnień. Takie wymaganie dotyczy jedynie patrona praktyki zawodowej i wtedy potrzebne jest 5 lat doświadczenia zawodowego.

Czy kierownik robót, który posiada uprawnienia konstrukcyjno-budowlane zdobyte przed 2014r. może podpisać praktykę osoby ubiegającej się o uprawnienia hydrotechniczne?

Raczej nie będzie to w tym wypadku możliwe ze względu na fakt niezgodności zakresów ówczesnych uprawnień oraz obecnych hydrotechnicznych.

Witam,
czy osoba podpisująca się pod odbytymi praktykami, spełniająca wymagania odnośnie uprawnień, musi koniecznie wpisywać się w dziennik budowy?
Co w przypadku gdy w Dziennik wpisuje się ktoś inny, ale z pewnych względów nie może podpisać praktyki. Czy osoba nie widniejąca w dzienniku budowy (a spełniająca resztę wymagań) może podpisać praktyki? Taka praktyka zostanie zaakceptowana?

Wpis w dzienniku to najłatwiejszy sposób potwierdzenia, iż kierownik praktyki na budowie pracował. Nie jest to obligatoryjne, ale znacząco ułatwia kwestie ewentualnych formalności, gdyby na jakimś etapie kwalifikacji komisja uznała nadzorowanie praktyki za wątpliwe.

Mam pytanie odnośnie artykułu i praktyki. Zbieram praktykę na uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczenia. Kierownik budowy na ktorej pracuje posiada uprawnienia z 1998 roku, czy takie uprawnienia są akceptowane.
Drugie pytanie co do uzupełnienia zestawienia odbytej praktyki zawodowej na budowie, mianowicie Zamawiający w ramach jednej budowy (jedna umowa zawarta z Wykonawcą) swym zakresem zawarł inwestycje na którą uzyskano 3 odrębne pozwolenia na budowę, opracowane przez dwa różne biura projektowe (rok 2015, 2019, 2020). Roboty były wykonywane jednocześnie naprzemiennie, bardzo proszę o informację w jaki sposób ująć to w zestawieniu. Jako, że jest to jedna budowa wpisuję nazwę zadania na jaką wykonawca podpisał umowę a w pozycji nr decyzji pozwolenia na budowę wpisuję trzy pozwolenia, czy lepiej rozbić każde zadanie oddzielnie i szczegółowo opisać rodzaje prac i konkretne tygodnie w jakich zostały wykonane poszczególne tematy?

Jeżeli w decyzji o nadaniu uprawnień kierownikowi nie ma żadnych „dziwnych” zapisów wskazanych w artykule to komisja powinna go zaakceptować.
Jeżeli chodzi o budowy to wszystko zależy ilu było kierowników praktyki na tych obiektach. Jeżeli jeden to można wypełnić jedno oświadczenie oraz jedno zestawienie i wszystkie obiekty wypisać w oddzielnych pozycjach.

Witam . Mój kierownik posiada uprawnienia w stopniu nieograniczonym KBI
w wykonawstwie od 2017-06-20 . Czy może mi podpisać praktykę.

Witam,
Staram się o uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń. Czy praktykę na budowie może mi podpisać główny kierownik budowy, który ma uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz przekazał mi interpretację uprawnień w którym jest zapis:
” W związku z powyższym w zakresie uprawnień budowlanych, które Panu przysługują mieści się uprawnienie do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie dróg, mostów i wyburzeń. ” ?

Jeżeli są to „stare” uprawnienia do wszystkiego to może być problem z zaliczeniem takiej praktyki przez komisję kwalifikacyjną. Nie wiadomo co do końca jest tej decyzji, natomiast wygląda na przypadek podobny, do wymienionych w powyższym artykule.
Polecamy zapytać bezpośrednio w okręgowej izbie.

Witam,
Staram się o uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej bez ograniczeń. Czy praktykę na budowie może mi podpisać główny kierownik budowy, który ma uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń?

Niestety nie może. Praktykę powinien podpisać kierownik praktyki posiadający uprawnienia budowlane odpowiadające swym zakresem uprawnieniom o jakie ubiega się kandydat. W tym wypadku powinien to być kierownik robót z uprawnieniami wykonawczymi w specjalności sanitarnej bez ograniczeń.

Dziękuję za odpowiedź. Kierownik robót w mojej specjalizacji ma uprawnienia z 1987, jak się okazuje ma tytuł technika budowlanego, co sugeruje, że ma ograniczone uprawnienia. Nie bardzo wiem co teraz z tym zrobić:(

Poszukać kogoś innego z takimi uprawnieniami na budowie np. podwykonawcę.
A jeżeli nie ma nikogo to niestety tej praktyki komisja nie zaliczy.

Dzień dobry.

Będę się starać o uprawnienia w nieograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi i tu moje pytanie. Pracuje aktualnie w biurze pod projektantem, który ma uprawnienia budowlane, ale tylko do projektowania bez ograniczeń. Czy może on mi podpisać część praktyki projektowej do wyżej wymienionych uprawnień?

Praktyka wykonawcza powinna odbywać się na terenie budowy lub robót i podpisana może być przez kierownika budowy lub robót z odpowiednimi uprawnieniami wykonawczymi. Projektant jeżeli dodatkowo nie pracuje na budowie oraz nie posiada takich uprawnień praktyki zawodowej wykonawczej podpisać nie może.

Witam. Czy kierownikiem praktyki może być kierownik budowy zatrudniony na umowę zlecenie przez firmę budowlaną, w której pracuję na umowę o pracę? Wydaje się, że wymóg sformalizowania zależności pomiędzy inżynierem budowy a kierownikiem jest spełniony, ale byłbym wdzięczny za zdanie eksperta 🙂
Dzięki za odpowiedź.

Kierownik budowy jest wpisany w dziennik więc nie powinno być problemów. Gorzej gdyby był to tylko kierownik robót, który nie zawsze do dziennika budowy się wpisuje.

Witam
Czy kierownik, który posiada odpowiednie uprawnienia od 4 lat może podpisać praktykę na budowie? Gdzieś się spotkałam z informacją, że kierownik powinien mieć uprawnienia od min. 5 lat, aby móc poświadczać o praktyce.

Wymagania 5 letniej praktyki dotyczy patrona praktyki a nie kierownika.
Aktualnie w przypadku kierownika praktyki nie ma takiego wymagania.

Czy dobrze zrozumiałem, że można zostać kierownikiem praktyki innej osoby kolejnego dnia po odebraniu odpowiednich uprawnień?

Witam. Czy kierownik budowy może jednocześnie podpisać praktykę dwóm rożnym osobom ubiegająca się o uprawnienia, które pracowały na tej samej budowie.. ??

Witam . Jak to jest z potwierdzeniem praktyki zawodowej za granicą dokładnie w Niemczech Bawaria . Pracuje w firmie budowlanej za granicą . Firma zajmuje się wykonywaniem budynków ale również remonty i wyburzenia . Pracujemy również jako podwykonawcy. Według przepisów nie potrzeba uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi

Mam pytanie odnośnie artykułu i praktyki. Zbieram praktykę na uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczenia.
1) mam wypisane jedno oświadczenie od byłego pracodawcy. Jest to okres 10 miesięcy. Były pracodawca posiada uprawnienia do kierowania i zdobył je na podstawie rozporządzenia z 1975 r. W treści jest zwrot …”2. Sporządzanie w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych wszelkich budynków i budowli. 3. Sporządzanie w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych:…….”.
Czy ten okres będzie wliczony ?

2) Od roku pracuje na budowie jako inżynier gdzie kierownikiem jest osoba z uprawnieniami ograniczonymi ale jest inspektor który ma uprawniania bez ograniczenia. Chciałem składać dokumenty na egzamin na uprawnienia na sesje wiosenną. Czy oświadczenia które wypisze mi inspektor bo tak było w planach będzie bezużyteczne ? W rezultacie cała praktyka mi się nie liczy ?

Dzień dobry,
chciałem zapytać o dwie rzeczy(jedna z nich już była poruszana):
1. Co w przypadku gdy pracowałem w dużej firmie i byłem na czterech różnych budowach u czterech różnych kierowników ? Czy dla Komisji nie stanowi problemu, że posiadam czterech kierowników praktyk ?
2. Co w przypadku, gdy Ci kierownicy nie zawsze byli kierownikami budów (wpisującymi się w dziennik) , a kierownikami robót (oczywiście posiadali Uprawnienia i aktualną Izbę). Mianowicie, nie zawsze nasza firma pracowała jako Generalny Wykonawca, zdarzało się że byliśmy Podwykonawcą, ja natmiast zbierałem podpisy u naszych pracowników(kierownik róbót),a nie u kierowników budów(wpisujących się w dziennik).
Pozdrawiam

1. Liczba nie ma dużego znaczenia pod warunkiem że spełniają wszystkie warunki dla kierownika praktyki.
2. Aktualnie nie powinno to jeszcze stanowić dużego problemu i praktyka powinna zostać pozytywnie oceniona. Natomiast w nadchodzących aktualizacjach przepisów pojawiają się zapisy o zaliczeniu praktyki jedynie pod kierownictwem kierownika budowy lub robót wpisanego w dziennik – ale to raczej kwestia przyszłości i ostatecznej formy zmian.

Dzień dobry,

czy jeżeli odbywam praktykę pod kierownikiem, który ma UB elektryczne ograniczone to mogę odbywać pod nim praktykę w celu wyrobienia UB elektrycznych bez ograniczeń?

Witam, Pracuję w firmie „A” gdzie żaden kierownik nie posiada uprawnień w pełnym zakresie. Przy dużej budowie współpracujemy z firmą „B” (konsorcjum). Firma „B” posiada kierownika z uprawnieniami i z miłą chęcią podejmie ze mną współpracę przyuczenia na budowie (czyli odbycia praktyki). W Izbie dowiedziałam się, że powinno wtedy być wypisane „Porozumienie o współpracy”. Ale co dokładnie powinno zawierać i jak można to rozliczyć do praktyki zawodowej

Dokumentowanie i rozliczanie praktyki jest wygląda tak samo jak w przypadku praktyki w ramach np. pracy na etat. Jedyną różnicą jest konieczność wypełnienia dodatkowego dokumentu porozumnienia o współpracy . Powinno ono zawierać kto, na jakich zasadach i w jakim okresie będzie odbywał praktykę zawodową i to wszystko.

Witam. Ukonczylam studia inzynierskie (konstrukcje budowlane na politechnice oczywiscie)mam tytul inż. minelo od twgo momentu 7 lat.Obecnie nie pracuje w zawodzie jednak zastanawiam sie nad zdibyciem uprawnien na KB i powrotem do zawodu.Moze to glupio zabrzmi ale nie jestem pewna od czego powinnam zacząc?Czy szukac pracy w biurze projektowym, w ktorym jest kierownik budowy mogacy podpisac mi praktyki? Czy w jakimkolwiek biurze projektowym a pozniej szukac miejsca i osoby mogacej prowadzic moja praktyke?czy udac sie do Okregowej izby inzynierow na poczatek?czy to naprawde musi byc az 2 lata czynnej praktyki?prosze o poradę

Czy osoba wpisująca się w dziennik budowy, zatrudniona w firmie A może być kierownikiem praktyki dla osoby, która uczestniczy w pracach na tej samej budowie, ale jest zatrudniona w firmie B ?

Z informacji jakie docierają wynika, iż niektóre izby uznają taką praktykę a niektóre nie. Najbezpieczniej zadać pytanie we właściwej swojej lub też podpisać porozumienie między firmami dotyczące odbywania praktyki zawodowej lub ewentualnie bezpośrednio umowę np. o praktykę z taką firmą.

Witam. Czy kierownikiem praktyki na budowie do uprawnień w specjalności architektonicznej może być osoba posiadająca uprawnienia wydane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r., w których znajduje się zapis:
„(…) w zakresie wszelkich budynków i innych budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych (…)”.
W „starych” uprawnieniach nie ma zapisu „bez ograniczeń” lub „w ograniczonym zakresie”.
Jak IARP traktuje takie uprawnienia? Czy ktoś spotkał się z przypadkiem odrzucenia takiej praktyki?

A jak wygląda sytuacja w kolejnictwie a dokładnie u zarządcy infrastruktury? Typowa budowa z kierownikiem robót i projektantem to nie jest i czas liczy się x0,5. Tam też ktoś musi mieć uprawnienia aby potwierdzić odbycie praktyki?

Tak, w takim wypadku czas praktyki wydłuża się 2 krotnie. Pozostałe wymagania takie same jak dla praktyki w firmie.

Czy kierownik budowy w specjalności instalacyjnej by podpisać praktykę musi być w izbie zarejestrowanym od jakiegoś czasu, czy może to być kierownik który np. 2 lata temu zdał uprawnienia i już może podpisywać praktyki innym?

Obecnie wymóg praktyki w zawodzie ma zastosowanie jedynie w przypadku patrona praktyki. W opisywanym przypadku praktyki na budowie kierownik może ją potwierdzać zaraz od uzyskania uprawnień oraz wpisu na listę członków izby.

Witam. Czy kierownik praktyki w przypadku uprawnień do kierowania robotami budowlanymi powinien posiadać jakieś doświadczenie?

Jeżeli pytanie dotyczy doświadczenia w ramach posiadanych uprawnień ( tak jak patron praktyki ) nie nie musi.

Pracuje w PKP Polskie Linie Kolejowe tj. zarządcy infrastruktury kolejowej jako specjalista diagnosta ds. nawierzchni i podtorza. Wykonuje czynności diagnostyczne przy pracach modernizacyjnych linii kolejowej. Modernizację linii kolejowej robi firma zewnętrzna na zlecenie PKP PLK i kierownik budowy tej firmy podpisuje mi praktykę. Okres takiej praktyki wynosi zatem 3 lata?

Witam, byłem w podobnej sytuacji. Sugeruję żeby wykaz podpisał Ci Inspektor lub G I i wtedy taka praktyka wynosi 3 lata (x2 bo u zarządcy infrastruktury, gdy masz inż. lub mgr inż.). Generalnie nie jesteś uczestnikiem procesu budowlanego ani nie masz żadnego nadzoru nad budową (przedstawiciel zamawiającego). Przy czynnościach diagnostycznych praktykę powinien Ci podpisać kierownik prac diagnostycznych z zakładu (tu Inspektor) i wtedy taka praktyka powinna być zaliczona. Sam wypisywałem nadzory diagnostyczne, ale pisanie, że brałeś udział przy całym procesie tworzenia budowy jest łatwe do weryfikacji i odrzucenia.

Witam. Kierownik budowy, jednocześnie jest dyrektorem kontraktu, zdobył uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności kolejowej w latach około 2000 roku. Ukończył studia na kierunku budownictwo i zdobył tytuł inżyniera. Będąc inżynierem po zmianie Ustawy zdał egzamin na uprawnienia budowlane bez ograniczeń. Posiada obecnie tytuł inżyniera i ma uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności kolejowej. Czy taka osoba może podpisać mi praktykę na uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności kolejowej? Ukończyłem studia na budownictwie dróg i mostów, posiadam tytuł mgr inż.

Jeżeli posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, przyznane na nowych zasadach oraz spełnia pozostałe wymagania to jak najbardziej może potwierdzać praktykę zawodową.

Pracuje w PKP Polskie Linie Kolejowe tj. zarządcy infrastruktury kolejowej jako specjalista diagnosta ds. nawierzchni i podtorza. Wykonuje czynności diagnostyczne przy pracach modernizacyjnych linii kolejowej. Modernizację linii kolejowej robi firma zewnętrzna na zlecenie PKP PLK i kierownik budowy tej firmy podpisuje mi praktykę. Okres takiej praktyki wynosi zatem 3 lata?

Czy istotne jest w jakim wymiarze godzin/na jaką umowę zatrudniony jest w firmie kierownik praktyk? Jeśli kierownik będzie miał umowę na pół etatu, a ja na cały to okres praktyk będzie rozliczany w pełnym wymiarze godzin czy obcięty o połowę?

W podstawowym zakresie Izba nie sprawdza tak szczegółowo zatrudnienia kierownika praktyki. Nie wymaga także jego umowy.
W przypadku pojawienia się jednak wątpliwości, może wymagać dodatkowych wyjaśnień i dokumentów więc najlepiej wpisać zgodnie z prawdą.

Mam pytanie czy może być kilku kierowników praktyk w czasie trwania praktyki? W zestawieniu zbiorczym jest napisane 'funkcja kierownika praktyk na obiekcie’ czyli teoretycznie jeśli miałbym w zestawieniu wpisane 5 różnych budów i na każdej inny kierownik praktyk to wszystko byłoby ok?

Może być kilku kierowników praktyki, natomiast każdy składa oddzielne oświadczenie i załączone do niego zestawienie praktyki.

Witam,
Staram się o uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej bez ograniczeń. Czy praktykę na budowie może mi podpisać główny kierownik budowy, który ma uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń?

Rozumiem ze KB z uprawnieniami architektonicznymi bądź konstrukcyjnymi nie może podpisać praktyki osobie która ubiega się o uprawnienia wykonawcza sanitarne ?

Witam. Staram się o praktykę do projektów ale mam pytanie. Mam projektanta który ma uprawnienia z 77 roku i ma tak wpisane.
[ ] posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji KIEROWNKA BUDOWY I ROBÓT w specj. KONSTR-BUDOWL. w zakresie KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH.
Z kolei na odwrocie ma napisane , że do sporządzania W BUDOWNICTWIE OSÓB FIZYCZNYCH projektów . ZAZNACZĘ , ŻE CHODZI MI O PRAKTYKĘ PROJEKTOWĄ.

STARAM SIĘ O UPR. BEZ OGRANICZEŃ.

Niestety PIIB nie zaakceptuje takiego kierownika – jest to przecież zresztą wyraźnie napisane w artykule.

Czy kierownik budowy który ma uprawnienia w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń może podpisac praktykę na budowie komuś kto stara się o uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,.?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *