Kategorie
Praktyka

Miejsca i formy odbywania praktyki zawodowej

Gdzie i w jakiej formie można odbywać praktykę do uprawnień budowlanych. Jakie nazwy stanowisk są zalecane. Jakie czynności nie można wykonywać odbywając praktykę. Kiedy nie trzeba odbywać praktyki zawodowej.

Praktyka zawodowa to jeden z podstawowych warunków wymaganych do uzyskania uprawnień budowlanych. Jej rolą jest praktyczne przygotowanie kandydata do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Aby wykonywane czynności mogły zostać zaliczone do praktyki wymaganej do uprawnień budowlanych muszą być spełnione odpowiednie warunki związane zarówno z miejscem, czasem praktyki jak i odpowiednimi kompetencjami osoby nadzorującej.

Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na odbywanie wymaganej praktyki zawodowej w różnej formie.

Miejsca odbywania praktyki zawodowej

01. Praktyka na terenie budowy / w biurze projektowym

praktyka w biurze projektowym

To podstawowa i najbardziej zalecana forma odbywania praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych, która w najlepszym stopniu umożliwia zapoznanie się z całym zakresem potrzebnej wiedzy i umiejętności praktycznych. Zgodnie z art.14 ust.4 Ustawy Prawo budowlane warunkiem zaliczenia praktyki jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych lub na pełnieniu funkcji technicznej na budowie.

Zakres takiej praktyki zawodowej w całości powinien odpowiadać zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o których nadanie ubiega się praktykant.

Zalecane stanowiska dla praktyki w biurze i na budowie

Dla praktyki projektowej zalecanym stanowiskiem jest asystent projektanta, który kieruje lub bezpośrednio bierze udział przy sporządzaniu konkretnych zadań projektowych. Asystent powiem brać czynny udział w sporządzaniu projektów: dokumentacji technicznej, opisu technicznego oraz dokonywaniu niezbędnych obliczeń.

W przypadku praktyki na terenie budowy optymalnym będzie zatrudnienie się na stanowisku inżyniera lub majstra budowy, ewentualnie asystenta kierownika budowy / asystenta kierownika robót. Charakter i zakres czynności wykonywanych przez praktykanta powinien odpowiadać pracom jakie wykonuje się podczas kierowania robotami budowlanymi: koordynacja, nadzór i organizacja prac, nadzór i przestrzeganie przepisów BHP, prowadzenie dokumentacji budowy. Oczywiście praktykant zadania te wykonuje pod nadzorem swojego kierownika praktyki.

Nie oznacza to jednak, iż praktyka odbywana na stanowiskach innych niż wymienione będzie z definicji niezaliczona. Tak naprawdę przepisy nie narzucają konkretnych stanowisk – liczy się najbardziej zakres wykonywanych obowiązków i zgodność z uprawnieniami o jakie się ubiegamy. Natomiast w takim przypadku może zajść potrzeba składania dodatkowych wyjaśnień lub przedstawiania dowodów podczas procesu kwalifikacji. Przykładowo odbywając praktykę na stanowisku kosztorysanta, pracownika administracyjnego itp. komisja kwalifikacyjna PIIB / IARP może nabrać wątpliwości czy zakres wykonywanych czynności był faktycznie odpowiedni do uzyskania uprawnień.

02. Praktyka studencka

praktyka studencka a uprawnienia

Ustawa Prawo budowlane w art.14 ust.4a dopuszcza jako praktykę zawodową praktykę odbywaną w ramach programu studiów wyższych. Co bardzo ważne, program takich studiów powinien zostać opracowany z udziałem organu samorządu zawodowego ( PIIB lub IARP ). Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, konkretna uczelnia powinna zawrzeć odpowiednią umowę z organem samorządu zawodowego, który będzie miał udział w tworzeniu programu studiów oraz sposobie odbywania takiej praktyki zawodowej.

Na chwile obecną ( 2021 rok ) żadna z uczelni nie podpisała odpowiedniej umowy z organami samorządów zawodowych, tak więc możliwość zaliczania praktyk studenckich jest czysto teoretyczna. Tradycyjne dotychczas odbywane zawodowe praktyki studenckie ( zwykle 8 tygodniowe ) na ostatnich latach kierunków technicznych więc nie mogą zostać zaliczane na poczet praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych.

03. Praktyka pod patronatem

Ustawa Prawo budowlane w art. 14 ust. 4b umożliwia odbycie rocznej praktyki zawodowej przy sporządzaniu projektów pod patronatem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane tzw. „patrona”. Taka praktyka jest uznana za równoważną z praktyką zawodową polegającą na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych.

Zakres takiej praktyki co do zasady powinien także odpowiadać zakresowi uprawnień o jakie ubiega się kandydat. Najbardziej istotnymi różnicami w stosunku do tradycyjnej praktyki:

  • Praktyka nie musi odbywać się w biurze projektowym. Nie ma nawet potrzeby nawiązywania stosunku pracy – tutaj relacje z kierującym praktyką są nieformalne. Może nim być członek rodziny lub znajomy. Więcej informacji o patronie praktyki.
  • Większe wymagania w stosunku do patrona niż tradycyjnego kierownika praktyki – wymagane 5 letnie doświadczenie w ramach posiadanych uprawnień budowlanych.

Warto wiedzieć, iż pod patronatem może zostać odbywana wyłącznie praktyka przy sporządzaniu projektów. Praktyka wykonawcza nie będzie w tej formie zaliczona przez komisję kwalifikacyjną PIIB.

04. Praktyka w nadzorze budowlanym i w zarządach infrastruktury drogowej / kolejowej

praktyka uprawnienia budowlane

Możliwość odbywania praktyki zawodowej w nadzorze budowlanym oraz zarządzie dróg lub kolei nie została określona bezpośrednio w Prawie budowlanym, natomiast w przepisie wykonawczym do tej ustawy. Chodzi konkretnie o par.2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zgodnie z nim do praktyki zawodowej można zaliczyć:

  • wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w urzędach obsługujących organy nadzoru budowlanego;
  • pracę polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych wykonywaną w urzędach obsługujących organy administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania zarządcy drogi publicznej;
  • pracę u zarządcy infrastruktury kolejowej lub w podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury kolejowej we właściwym stanie technicznym działającym na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy lub czynności inspekcyjno-kontrolnych i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk, stanu technicznego budowli i urządzeń budowlanych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych

Nie jest możliwe odbywanie praktyki w innych organach i urzędach niż te jednoznacznie wymienione w rozporządzeniu, nawet jeżeli ich działalność także związana jest z budownictwem ( np. organy administracji architektoniczno-budowlanej, organy związane z konserwacją zabytków itp.)

Warto pamiętać, iż możliwość odbywania praktyki w organach i urzędach wymienionych powyżej dotyczy jedynie praktyki wykonawczej. Praktykę projektową należy odbywać w innych miejscach.

Kolejnym ważnym ograniczeniem jest konieczność wydłużenia standardowego okresu praktyki. Zgodnie z rozporządzeniem dwa lata praktyki przy wykonywaniu czynności technicznych w nadzorze budowlanym lub u zarządców infrastruktury drogowej / kolejowej uznaje się za rok praktyki zawodowej na budowie. Wynika z tego, iż Ustawodawca ten rodzaj praktyki zawodowej traktuje w mniej wartościowy sposób, w stosunku do praktyki odbywanej na terenie budowy.

praktyka czynności

Jakie czynności nie są zaliczane do praktyki zawodowej?

Lista czynności nieakceptowanych przez komisje kwalifikacyjne przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane.

01. Nadzór inwestorski

Do praktyki zawodowej nie zalicza się czynności związanych z wykonywaniem nadzoru inwestorskiego, przykładowo na stanowisku asystenta inspektora. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie może także w świetle obowiązujących przepisów kierować praktyką zawodową do uprawnień budowlanych. Jest to spowodowane faktem, iż samodzielnie i bezpośrednio nie bierze on udziału w procesie budowlanym co jest niezbędne by uznać praktykę zawodową za odpowiednią. Więcej informacji dlaczego inspektor nadzoru inwestorskiego nie może kierować praktyką.

02. Sprawdzanie projektów

Nie jest uznawana praktyka zawodowa pod nadzorem osoby sprawdzającej projekt, gdyż jak uznają sądy sprawdzanie projektu nie jest bezpośrednio związane z jego sporządzaniem, a jedynie z oceną gotowych rozwiązań technicznych w nim zawartych. Osoba sprawdzająca nie uczestniczy w bieżących pracach nad projektem, a zatem nie może także sprawować bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem obowiązków przez praktykanta – co jest niezbędne do zaliczenia praktyki projektowej.

03. Stanowiska techniczne w zakładach pracy

Do praktyki zawodowej nie mogą zostać zaliczone czynności wykonywane w zakładach pracy na stanowiskach technicznych, w szczególności w działach administracyjnych, eksploatacyjnych lub technicznych gdzie nie jest wymagane posiadanie uprawnień budowlanych. Przykładami takich jednostek są spółdzielnie mieszkaniowe gdzie odbywanie praktyki nie jest możliwe lub też wykonywanie obowiązków związanych z bieżącą konserwacją i utrzymaniem obiektu i jego infrastruktury oraz urządzeń.

Jeżeli zastanawiasz się nad odbywaniem praktyki zawodowej w swoim zakładzie pracy, a nie ma w nim osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi mogącej taką praktykę nadzorować to najprawdopodobniej nie jest to odpowiednie miejsce by takie uprawnienia tam zdobyć.

04. Pozostałe czynności niezaliczane

Do praktyki zawodowej nie są zaliczane czynności związane z wykonywaniem inwentaryzacji, obmiarów, przedmiarów oraz prac związanych z kosztorysowaniem. Nie zalicza się również wykonywania koncepcji projektowych, rozliczeń budowy czy elektrycznych pomiarów eksploatacyjnych.

Oczywiście takie czynności często podczas praktyki zawodowej są wykonywane przez praktykantów. I nie oznacza to od razu przekreślenia całej odbywanej praktyki zawodowej. Chodzi o to by nie uwzględniać ich do łącznego czasokresu praktyki dokumentowanej w zestawieniach zbiorczych praktyki.

Kiedy praktyka zawodowa nie jest wymagana?

Obowiązujące przepisy umożliwiają w niektórych sytuacjach zwolnienie z obowiązku odbywania praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych. Zgodnie z art. 14 ust. 5 Ustawy Prawo budowlane osoby posiadające uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w danej specjalności nie muszą ponownie odbywać praktyki zawodowej jeżeli ubiegają się o uprawnienia bez ograniczeń w tej samej specjalności. Musi jednak zostać spełniony warunek tożsamości uprawnień, który zachodzi jeżeli w obrębie tej samej specjalności:

  • osoba posiadająca uprawnienia projektowe w ograniczonym zakresie ubiega się o uprawnienia projektowe bez ograniczeń;
  • osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie ubiega się o uprawnienia do kierowania bez ograniczeń;

Dodatkowym ale bardzo istotnym warunkiem, który należy spełnić jest zakres uprawnień kierownika praktyki. Musi on, nawet podczas praktyki kandydata do uprawnień ograniczonych posiadać uprawnienia bez ograniczeń. Tylko w takim przypadku nie będzie potrzeby ponownego odbywania praktyki zawodowej.

Praktyka zawodowa – podstawy prawne

Zasady i wymagania jakim powinna odpowiadać praktyka zawodowa do uzyskania uprawnień budowlanych określono w następujących aktach prawnych:

100 odpowiedzi na “Miejsca i formy odbywania praktyki zawodowej”

Dzień dobry, obecnie pracuję na etacie, ale chciałabym zmniejszyć etat i dwa dni w tygodniu być na budowie w formie darmowych praktyk. Jaką mam przyjąć formę odbywania praktyki jeżeli przy praktykach budowlanych nie jest dozwolony patronat?

Witam, czy właściciel biura projektowego musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń jakiś określony czas, abym mógł zacząć u niego praktykę ?

Witam , chciałbym zapytać czy zatrudnienie na stanowisku ,, Asystenta inżyniera budowy,, będzie zaliczane jako praktyka do uprawnień

Czy będąc na stanowisku koordynator robót sanitarnych w firmie, która zajmuje się generalnym wykonawstwem, wykonujemy projekty jak i również realizujemy nasz lub zewnętrzne projekty, mogę wpisać sobie praktykę zawodową do projektowania i do kierowania robotami. Moje obowiązki polegają w części na wykonywaniu projektów, w części na późniejszym ich realizowaniu.

Koordynator to nie funkcja techniczna na budowie ani też w biurze projektowym. Może być ciężko zaliczyć taką praktykę zawodową, ale to już istotny będzie szczegółowy zakres obowiązków.

Pytanie dot. uprawnien do projektowania bez ograniczen (architektura) – czy praktyka projektowa i budowlana muszą dotyczyć tego samego obiektu? czy np. projektowa – mogą to być różne projekty, a praktyka na budowie – przy zupełnie innych budynkach?

Nie, praktyki mogą dotyczyć zupełnie różnych obiektów. Czasem przecież nawet zdarza się, że projekt został wykonany a nie jest poźniej realizowany.

Dzień dobry,
Jak długo ważność może mieć dokument potwierdzający praktykę – pracę przy projektowaniu jako asystent projektanta instalacji sanitarnych w przypadku zmiany pracy? Pracuję przy projektach półtorej roku, jeżeli teraz byłbym na okresie wypowiedzenia i zmieniłbym pracę na inną, a praktykę na budowie odbyłbym za x lat, czy dotychczasowa praktyka przy projektowaniu, dalej będzie „w mocy”?

Taki dokument nie ma daty ważności. Nawet w przypadku zmiany przepisów będzie dalej respektowany przynajmniej na przestrzeni 10 lat.
Tak się dzieje teraz w przypadku książki praktyki zawodowej, która nie obowiązuje już od 2014 roku, ale nadal można zrobić na jej podstawie uprawnienia jeżeli ktoś ma zachomikowaną i oczywiście prawidłowo wypełnioną 😉

Witam, czy mając ukończony II stopień studiów na kierunku energetyka (I stopień – mechanika i budowa maszyn) można w przyszłości ubiegać się o uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej?

B2B a praktyka do uprawnień.

Pracodawca poinformował mnie o chęci zmiany mojego zatrudnienia z UoP na b2b. Czy taka forma zatrudnienia jest liczona do praktyk do uprawnień budowlanych?

Dzień dobry. Czy patronem może być projektant zatrudniony w innej firmie, z którym wspólnie opracowujemy projekty budowlane? Dodam, że w firmie, w której ja jestem zatrudniony nie ma projektanta z uprawnieniami.

Dla praktyki pod patronatem nie powinien występować związek formalno-prawny praktykant – patron. Dlatego też w ramach umowy o pracę lub działalności gospodarczej praktyka pod patronatem nie jest możliwa. W tym przypadku raczej wchodziłaby w grę standardowa praktyka, natomiast kwestia udowodnienia pracy nad tymi samymi projektami – wpisy do metryki projektu itp.

Dzień dobry. Skończyłem studnia I stopnia elektronika i telekomunikacja oraz II stopnia elektrotechnika.

Ile potrzebuję praktyki aby zrobić uprawienia telekomunikacyjne ?

Witam, Czy praca na stanowisku koordynatora projektu w biurze wiąże się z dodatkową weryfikacją wykonywanych zadań w trakcie trwania praktyki?
Pozdrawiam

Standardowe obowiązki koordynatora raczej nie są możliwe do przełożenia na obowiązki projektanta lub asystenta projektanta, tak więc istnieje tutaj ryzyko niezaliczenia takiego zajęcia do praktyki zawodowej.

Witam

Czy nadzór autorski od pracowni projektowej pod nadzorem kierownika budowy może być zaliczony jako praktyka na budowie? i czy nie jest problemem że odbywa się on w tym samym czasie co praktyka projektowa?

PIIB nie uznaje nadzoru autorskiego do praktyki, IARP prawdopodobnie tak.
Praktyka w tym samym czasie w różnych miejscach?

Ukończyłem polskie studia 2 stopnia oraz jestem członkiem RICS (tak jakby brytyjski odpowiednik uprawnień). Chciałbym uzyskać uprawnienia polskie. Będę Kierownikiem Projektu. Czy kierownik praktyki może się zmienić? Projekt będzie etapowy, będzie trwał 3 lata i będzie kilku wykonawców (a więc i kilku kierowników budowy). Praktyka ma trwać 1,5 roku.

Czy jeśli praktyka zawodowa to 14 lat pracy w różnych zakładach jako Samodzielny Elektromonter Utrzymania Ruchu biorąc udział w różnych rozbudowach zakładów rozprowadzania instalacji elektrycznych ,przyłączy elektrycznych napraw i konserwacji taka praktyka wystarczy komisji do zdobycia uprawnień budowlanych energetycznych w ograniczon zakresie ?. Oczywiście posiadając odpowiednie uprawnienia SEP.

Uprawnienia SEP nie mają znaczenia przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane. Tutaj istotne jest praktyka oraz wykształcenie. Bieżące naprawy i konserwacje także nie będą się liczyć, a jedynie roboty wykonywane bezpośrednio na budowie przy robotach budowlanych.

Dzień dobry,
Czy do ubiegania się o uprawnienia budowlane wykonawcze w zakresie instalacji sanitarnych, w umowie z moim pracodawcą mam mieć wpisane stanowisko o nazwie inżynier budowy czy inżynier budowy instalacji sanitarnych? Czy obie formy są akceptowalne? Analogicznie: asystent kierownika budowy czy asystent kierownika budowy instalacji sanitarnych?
I od razu drugie pytanie: czy wraz z oświadczeniem opiekuna praktyki i zbiorczym zestawieniem praktyki dla komisji trzeba załączyć umowy z pracodawcami czy wystarczy oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej?
I trzecie pytanie: czy dopuszczalną formą zatrudnienia w celu odbycia praktyki jest staż?

Wystarczy inżynier budowy lub asystent kierownika budowy.
Niektóre izby wymagają przedstawienia umów na podstawie których praktyka się odbywała. Można to sprawdzić na stronie swojej okręgowej izby inżynierów.
Staż jest dopuszczalny, aczkolwiek komisje mogą bardziej przyglądać się takiej formie odbywania praktyki ze względu na małe wymagania formalne i większą liczbę nadużyć.

Dzień Dobry!
Mam pytanie. Oprócz pracy na etacie jako inżynier jestem też wspólnikiem i prezesem spółki deweloperskiej. Prowadzę budowy domów w zabudowie jednorodzinnej szeregowej i mam wynajętego kierownika budowy. Jaką formę odbycia praktyki wpisać ? Samozatrudnienie ?

Praktyka może być także odbywana w formie JDG. Oczywiście stanowisko w tym wypadku to inżynier budowy, a nie prezes 😉

Co w przypadku jeśli spółdzielnia mieszkaniowa buduje budynki wielorodzinne? Czy można to zaliczyć do praktyk?

Wszystko zależy od zajmowanego stanowiska i zakresu prac. Np. inżynier budowy pracujący przy wykonywaniu tych obiektów będzie mógł taką praktykę zaliczyć. Ale już np. pracowni spółdzielni pracujący jako koordynator inwestycji lub w nadzorze inwestorskim nie.

Witam, jestem inżynierem budowlanym i pracuje w firmie budowlanej, wykonuje różne prace np. budowanie domów występuje tam kierownik budowy. Czy wpis od kierownika zaliczany jest praktyk ?

Kierownikiem praktyki zawodowej powinien być kierownik budowy lub robót na danej budowie, który będzie przez cały okres praktyki nadzorował wykonywane przez praktykanta obowiązki. W tym wypadku więc istnieje taka szansa. Więcej o kierowniku praktyki zawodowej.

Dzień dobry.
Pracuje w firmie projektującej lekkie konstrukcje stalowe czy taki staż liczy się do uprawnień?
Wykonujemy np. klatki schodowe, platformy, schody ewakuacyjne itp.
Projekt wykonujemy najpierw do klienta(na podstawie danych/rysunków, zamówienia od klienta)- modelowanie w AS, obliczenia konstrukcji, węzłów itp., a następnie projekt na warsztat.
Jak w takim wypadku uzupełnić staż, gdy wykonywany jest więcej niż jeden projekt na miesiąc?

Jeżeli chodzi o praktykę projektową to należy zadać podstawowe pytanie, czy to projekty będące częścią projektu budowlanego, gdyż tylko taki zalicza się do praktyki zawodowej.
Z opisu sytuacji wynika, iż w tym wypadku wykonywane są projekty wykonawcze / warsztatowe , które do praktyki projektowej zaliczanie nie są. Więcej o projektach wykonawczych i praktyce zawodowej.

Dzień dobry.
Pracuje w firmie projektującej lekkie konstrukcje stalowej, takie jak schody spiralne, klatki schodowe techniczne/ewakuacyjne/do domów, platformy stalowe, schody do zbiorników itp. Wykonuje po kilka projektów w miesiącu(w zależności od trudności projektu). Projekty polegają na wykonaniu modelu(modele 3d w Advance steelu, niezbędne obliczenia konstrukcji w Robocie i węzłów w Idei)-akceptacja przez klienta-zrobienie dokumentacji warsztatowej. Czy taka praktyka zawodowa jest zaliczana do uprawnień?

Do praktyki w zakresie projektowym zaliczane są czynności związane z wykonywaniem projektów budowlanych. Przedstawiony zakres może okazać się nieodpowiedni.

dzieńdobry
Mam skończone studia mgr.inż energetyka i automatyka .
Praktyki podbywałem głównie na placówkach zagranicznych Ukraina Rosja.Czy dokumenty o przebyciu praktyki wraz z tłumaczeniami wystarczą do składania aplikacji o uprawniwnia budowlane

Niestety kwestia interpretacji komisji kwalifikacyjnej, nie ma określonego standardu.
Natomiast ważne tutaj kto nadzorował taką praktykę i jakie miał uprawnienia.

To zależy. Jeżeli za granicą prace nadzoruje kierownik z „polskimi” uprawnieniami to jak najbardziej. W przypadku „zagranicznego” kierownika praktyki sprawa się komplikuje. Niestety nie ma tutaj jednoznacznej interpretacji, i ostatecznie decyduje komisja kwalifikacyjna.

Czy na stanowisku asystenta projektanta, wymagane jest uiszczanie informacji o opracowaniu dokumentacji technicznej osoby ubiegającej się o uprawnienia? Czy asystent projektanta może być wpisany jako osoba opracowująca dokumentację przy projektancie z uprawnieniami?

Tak powinien być wpisany w tabelkę jako opracowujący, natomiast kierownik praktyki jako nadzorujący/sprawdzający.

Co się dzieje w sytuacji, gdy opracowujący (asystent projektanta) nie widnieje w tabelkach? Czy mimo tego, że opracowywało się dany projekt, nie można tego wpisać do zestawienia praktyk?

Brak danych praktykanta w tabelce rysunkowej nie przekreśla szans na zaliczenie praktyki zawodowej a może co najwyżej utrudnić formalności kwalifikacyjne. Jest to po prostu dobra praktyka i niepisana zasada, a niejako także dodatkowe potwierdzenie.
Najważniejszym dokumentem jest zestawienie praktyki zawodowej oraz oświadczenie kierownika praktyki, który taką praktykę potwierdza.
Natomiast w przypadku wątpliwości komisja może zarządzać dodatkowych wyjaśniej lub dokumentów i w takich wypadkach podpis w tabelce się przydaje.

Czy komisja ma w zwyczaju odrzucać lub kwestionować praktykę zawodową, jeśli kandydat pracuje na jednym typie obiektów, np. tylko na mieszkaniówce lub tylko na halach magazynowych?

To już niestety zależy od zwyczajów komisji kwalifikacyjnej i ciężko to przewidzieć.

Witam,
czy praca na budowie polegająca na wykończeniu pięter/budynków (aranżacje pięter) wlicza się do praktyk zawodowych? Chodzi o budynki już funkcjonujące. Przy takich aranżacjach często nie ma dziennika budowy oraz pozwolenia na budowę.
Chodzi o pełen zakres instalacji sanitarnych.

Jeżeli prace niewymagające pozwolenia lub zgłoszenia i nie ma kierownika budowy/robót to raczej nie będzie możliwości potraktować tego jako praktyki zawodowe do uprawnień budowlanych.

Kierownik robót jest, nadzoruje prace, podbija się w dokumentacji powykonawczej itp., ale nie ma dziennika budowy ani zgłoszenia/pozwolenia na budowę.

To niestety nic tutaj nie zmieni, gdyż przepisy nawet nie wymagają tutaj osoby z uprawnieniami tak więc zakres prac będzie nieodpowiedni dla praktyki zawodowej.

Witam, prowadząc działalność w branży instalacji sanitarnych niejednokrotnie uczestniczyłem (jako właściciel) w pracach zarówno na zgłoszenie czy też pozwolenie na budowę (np. instalacje gazowe) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, blokach, budynkach użyteczności publicznej i przemysłowych. Czy można to uznać za praktykę zawodową (20 lat, w kraju i za granicą)?

Własna działalność gospodarcza umożliwia także ubiegania się o uprawnienia budowlane. Kluczowy tutaj zakres obowiązków oraz rodzaj wykonywanych prac ( prace na pozwolenie lub zgłoszenie budowy) i konieczność ustanowienia kierownika budowy/robót w tej specjalności. Oczywiście pomijamy tutaj kwestie wykształcenia bo o tym nie wspomniano a jest to także bardzo istotne.

Witam, obecnie pracuję w Urzędzie Gminy na stanowisku zajmującym się realizacją inwestycji i nadzorowaniem dróg. Posiadam tytuł technika budownictwa i technika drogownictwa.
Zamierzam ubiegać się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie do kierowania i nadzorowania robotami drogowymi na podstawie. Proszę o informację, jak udowodnić praktykę zawodowa i jak wypełnić zestawienie odbytych praktyk zawodowych i kto ma je potwierdzić ?

Należy użyć standardowych dokumentów czyli zbiorczego zestawienia praktyki oraz oświadczenia kierownika. W tym przypadku powinien do być kierownik jednostki organizacyjnej.

Witam. Czy praca na stanowisku Mistrza sieci wod kan w Zwiazku Miedzygminnym czyli Przedsiebiorstwie wod kan moze byc zaliczana do praktyk zawodowych ?

Praktyka powinna być odbywana bezpośrednio na budowie. Jedyna więc szansa jeżeli bezpośrednio wykonujecie budowę sieci i instalacji w ramach pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.
Zwykłe obowiązki typu remonty, konserwacja itp nie są zaliczane.

Czy praca przy kompleksowych fit-outach powierzchni biurowych (bez pozwolenia na budowę) może być wliczana w zakres praktyk zawodowych?
Chodzi o stanowisko Project Managera (pod Senior Project Managerem z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń) w firmie, która jest generalnym wykonawcą aranżacji.

Praktyka zawodowa do uprawnień budowanych powinna być odbywana przy wykonywaniu robót budowlanych na pozwolenie na budowę lub zgłoszenie. W tym wypadku komisja może nie zaliczyć takiej praktyki zawodowej.

Witam.
Pracuje w firmie zajmującej się budową gazociągów, przyłączy i instalacji gazowych. Posiadam tytuł Mistrza w zawodzie monter instalacji gazowych i chciałbym uzyskać uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie i w związku z tym mam pytanie, czy w oświadczeniu zbiorczym mogę wpisać ‘budowa instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym’ ale o kubaturze powyżej 1000m3 np. 2200m3 albo 4000m3? , czy realizując projekt budowy gazociągu np. 400mb. i 10 przyłączy mam te przyłacza rozbić na pojedyncze prace i pominąć gazociąg? Czy zapisać to wszystko tak jak jest projekt zatytuowany, przyznam szczerze że nie bardzo wiem czy w przypadku moich przyszłych uprawnień obowiązują mnie tylko takie budowy na jakie będę mieć uprawnienia? Czy mogę w zestawieniu wpisywać budowy które przewyższają zakres moich przyszłych uprawnień.
Pozdrawiam Karol

Witam,

czy jest sprecyzowane jaki rodzaj umowy jest zaliczany do praktyk? Czy musi to być koniecznie umowa zlecenie/umowa o działo/umową o pracę/B2B? Czy jest możliwość zaliczenia praktyki w ramach umowy o bezpłatną praktykę bez pobierania wynagrodzenia?

Bezpłatna praktyka też w niektórych przypadkach jest dopuszczalna, natomiast trzeba się liczyć z szczegółową weryfikacją przez komisje kwalifikacyjną gdyż tutaj jest duże pole do nadużyć, a komisje o tym wiedzą.

Dzień dobry, czy jeżeli posiadam uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, a pełnię samodzielną funkcję techniczną jako Inspektor Nadzoru, na budowie obejmującej swoim zakresem inną specjalność – przykładowo, na inwestycji obejmującej swoim głównym zakresem wykonanie drogi, zawarte są również wiaty, mury ogrodzeniowe, pomieszczenia pod trafostacje oraz wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych przyległych budynków, w obrębie których nadzoruję prace, czy dla okresu trwania takiej czynności, mogę pobierać praktykę z branży równoległej – w tym przypadku drogowej, w celu uzyskania praktyk do specjalności inżynieryjnej drogowej ?

Czy jeżeli ukończyłem technikum budowlane, uzyskując tytuł TECHNIK BUDOWNICTWA, oraz studiując obecnie zaocznie Budownictwo 1 stopnia. Jednocześnie pracując na stanowisku technicznym na budowie (asystent kierownika budowy) to czas przepracowany może liczyć się do praktyki na uprawnienia budowlane od samego początku studiów?

Witam,
Przez prawie półtora roku pracowałam jako inżynier budowy na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Teraz mam możliwość pracy jako inżynier budowy przy budynkach jednorodzinnych szeregowych. Tylko że kierownik budowy jest zewnętrzny, przyjeżdża tylko na odbiory. Czy taka praktyka zostanie zaliczona? Czy kierownik budowy może mi podpisać praktykę, jeśli nie jest pracownikiem tej samej firmy?

Witam. Przez ponad rok pracowałam na budowie osiedli wielorodzinnych. Teraz mam podjąć pracę jako inżynier budowy na domkach jednorodzinnych szeregowych, jest zewnętrzny kierownik budowy (jest zatrudniony w innej firmie). Czy może on potwierdzić mi praktykę do uprawnień? Czy taka praktyka przy domkach będzie zaliczana do uprawnień? Wcześniej pracowałam na większej budowie

Dzień dobry, od 12 lat posiadam uprawnienia projektowe do projektowania bez ograniczeń w specjalności arch. Chcę przystąpić do egzaminu na uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń. Czy nadzór autorski sprawowany podczas realizacji projektów może być zaliczony do praktyki na budowie?

Jaki powinien być zakres obowiązków osoby która stara się o uprawnienia konstrukcyjno-budowlane?

Taki sam jak osoby wykonującej samodzielne funkcje techniczne jaki kierownik budowy lub robót. Oczywiście obowiązki wykonuje się nie samodzielnie natomiast pod nadzorem kierownika.

Witam czy praca przy kierowaniu wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych poza terenem budowy można zaliczyć do praktyki budowlanej?

Niestety praktyka przy elementach prefabrykowanych zaliczana jest jedynie jeżeli odbywa się na terenie budowy.

Witam,
obecnie pracuję w biurze projektowym, zajmuję się sporządzaniem rysunków konstrukcyjnych (dokumentacji projektowej) czy taki zakres obowiązków zalicza się do praktyki zawodowej? Czy jeżeli nie biorę udziału czynnego przy obliczeniach konstrukcyjnych to moja praca zalicza się na poczet praktyki zawodowej do uprawnień w zakresie projektowania?
Mam jeszcze jedno pytanie, czy praktyka musi być w sposób ciągły? Chodzi mi o sytuację jeżeli pracuję w biurze np 40 tygodni i pójdę pracować na budowę na rok to czy jak wrócę do biura projektowego aby uzyskać kolejne 15 tygodni to będzie to zaliczone? Czy muszą być ciągłe 52 tygodnie do zaliczenia praktyki?

Witam,
czy praktyka na budowie moze byc tylko na budowie ktora ma dziennik budowy, czy remonty typu ocieplanie mozna zaliczyc do czesci praktyki, czy naprawa fundamentow ale bez pzwolenia na budowe (naprawa zmurszalego betonu aby zakryc odsloniete zbrojenie) czy takie czynnosci mozna zaliczyc

Nie ma ustawowego obowiązku zaliczania jedynie prac objętych pozwoleniem na budowę. Natomiast nie da się ukryć, iż roboty objęte pozwoleniem lub zgłoszeniem zwykle mają znacznie większy zakres oraz stopień skomplikowania, a tym samym pozwalają lepiej zapoznać się praktykantowi z charakterem wykonywanych prac w ramach danej specjalności. Tak więc co do zasady większość okresu praktyki powinny stanowić roboty objęte pozwoleniem lub zgłoszeniem, a takie wskazane prace remontowe lub wykończeniowe mogą stanowić dodatek i uzupełnienie praktyki. Dużo tutaj także zależy od konkretnej komisji kwalifikacyjnej, istnieje teoretyczna szansa by komisja nawet 100% takich prac zaliczyła, ale to wszystko kwestia interpretacji. Więcej informacji nt. praktyka na uprawnienia budowlane i jej zakres.

Dzień dobry czy jest akceptowana przez izbę umowa o prace jako równocześnie asystent projektanta i asystent kierownika budowy, w tym czasie np pracuje przy danym projekcie jako projektant a później po uzyskaniu PnB pracuje przy wykonaniu tego obiektu?

W takim wypadku taka praktyka nie będzie odbywana jednocześnie, ale kolejno po sobie. Najpierw projekt i pozwolenie, potem realizacja prac i praktyka wykonawcza.

Witam, czy jeżeli posiadam uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, a teraz chcę zdobyć uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, to czy praktyka odbyta na budowie którą wykazałam do egzaminu na uprawnienia do kierowania może zostać ponownie wykazana w praktyce przy zgłaszaniu się na egzamin na uprawnienia do projektowania? Czy może osoba z uprawnieniami do kierowania b.o. może mieć pomniejszony czas praktyk do czasu praktyk tylko w biurze projektowym przy sporządzaniu projektów? Czy może musi być to całkowicie nowy okres praktyk na budowie?

W przypadku ubiegania się o uprawnienia projektowe, gdy już posiadamy uprawnienia wykonawcze w tej samej specjalności nie ma potrzeby ponownego odbywania praktyki wykonawczej. Należy wówczas uzupełnić jedynie zakres projektowy praktyki zawodowej.

Pracuję w firmie gdzie jednym z pracowników jest osoba A z uprawnieniami projektowymi od 2 lat, a firma należy do osoby B z uprawnieniami o innej specjalności niż o te o które się staram. Czy osoba A może być moim kierownikiem praktyk?

Tak, może gdyż nie ma obowiązku by praktykant i kierownik praktyki byli zatrudnieni w tej samej firmie. Natomiast kluczowym jest by pracowali przy tym samym zadaniu na budowie lub przy tym samym projekcie.

Ukończyłem Technikum Budowlane proszę o informację gdzie muszę odbyć praktykę żebym mógł się starać o ograniczone uprawnienia budowlane?

Praktyka wykonawcza powinna odbywać się na terenie budowy lub podczas wykonywania robót budowlanych. Zakres wykonywanych czynności powinien być zgodny z zakresem uprawnień budowlanych o jakie będziesz się ubiegać. Praktyka powinna być nadzorowana przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami czyli kierownika praktyki zawodowej.

Witam, ukończyłem 3 rok studiów budowlany niestacjonarnych(jeszcze rok do ukończenia pierwszego stopnia) chciałbym się starać o uprawnienia konstrukcyjno-budowlane w zakresie ograniczonym , pracuje już od roku w firmie budowlanej gdzie jestem zatrudniony jako pracownik ogólnobudowlany, chcę zmienić stanowisko w umowie na majster budowy i tu pytanie czy przy wykształceniu średnim nie budowlanym można taką funkcje wpisać w umowie, czy potrzebuje technika budownictwa? Moje dotychczasowe obowiązki w firmie pokrywają się z obowiązkami majstra .

W umówię można wpisać dowolne stanowisko, nie ma tutaj wymagań odnośnie wykształcenia. Oczywiście dobrzeby było by jego nazwa faktycznie pokrywała się z zakresem obowiązków.

Witam, ukończyłem 3 rok studiów budowlany niestacjonarnych(jeszcze rok do ukończenia pierwszego stopnia) chciałbym się starać o uprawnienia konstrukcyjno-budowlane w zakresie ograniczonym , pracuje już od roku w firmie budowlanej gdzie jestem zatrudniony jako pracownik ogólnobudowlany, chcę zmienić stanowisko w umowie na majster budowy i tu pytanie czy przy wykształceniu średnim nie budowlanym można taką funkcje wpisać w umowie, czy potrzebuje technika budownictwa? Moje dotychczasowe obowiązki w firmie pokrywają się z obowiązkami majstra .

Co w sytuacji gdy prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, wykonuję drobne roboty ogólnobudowlane, ukończyłem studia II stopnia spec. konstrukcje budowlane i chcę zdobyć uprawnienia budowlane?

Odbywanie praktyki zawodowej w ramach JDG jest jak najbardziej możliwe. Bardziej kłopotliwą kwestią jest tutaj brak odpowiedniego zakresu prac.
Jeżeli prace nie wymagają ustanowienia kierownika budowy to prawdopodobnie ich zakres nie będzie odpowiedni do danego rodzaju praktyki na uprawnienia budowlane.

Czy praca na stanowisku specjalista d/s wodociągów i kanalizacji w przedsiębiorstwie miejskim (Sp. z o.o.) może być zaliczona jako praktyka (odbiory sieci, eksploatacja, nadzór, naprawy, uzgodnienia na ZUD itp…)

Z opisu czynności wynika, iż są one bardzo zbliżone do sprawowania nadzoru inwestorskiego. Z dużym prawdopodobieńswem można uznać, iż komisja kwalifikacyjna nie zaliczy ich do praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych.

Witam.
Czy odbywanie praktyki zawodowej na stanowisku inżyniera budowy musi być potwierdzone wpisami w dzienniku budowy? Tzn. czy powinien tam widnieć zapis o uczestnictwie praktykanta/inżyniera budowy w danych pracach? Lub ewentualnie w jaki sposób Izba sprawdza uczestnictwo w wykonywanych czynnościach na budowie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *