Aktualny i jednolity na rok 2019 tekst Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wprowadzone w bieżącym roku zmiany. Spis treści oraz zawartość poszczególnych rozdziałów zawartych w ustawie Prawo budowlane. Dostępna również aplikacja Prawo budowlane na urządzenia z systemem Android

Zmiany do 2019 roku

 

Pobierz PDF – tekst jednolity

Pobierz PDF

Rozdziały

Rozdział 1 – Przepisy ogólne

Zakres stosowania oraz definicje najważniejszych pojęć pojawiających się w ustawie. Informacje o powiązanych warunkach technicznych oraz możliwości odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych.

Rozdział 2 – Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Definicja i wyjaśnienie pojęcia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Informacje o rodzajach i zakresach obowiązujących uprawnień budowlanych.

Rozdział 3 – Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

Określenie uczestników procesu budowlanego oraz przysługujących im praw i ustawowych obowiązków. Informacje dotyczące planu BIOZ.

Rozdział 4 – Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

Informacje dotyczące obowiązków uzyskania pozwolenia na budowę oraz konieczności zgłoszenia robót budowlanych, rozbiórek i remontów. Wymagania i zawartość projektu budowlanego.

Rozdział 5 – Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych

Obowiązki przed i w trakcie wykonywania robót budowlanych dla inwestora i innych uczestników procesu budowlanego. Prace przygotowawcze i rozbiórki. Zakończenie budowy i zgłoszenie zakończenia robót budowlanych oraz związane obowiązki.

Rozdział 6 – Utrzymanie obiektów budowlanych

Użytkowanie obiektów budowlanych w dobrym stanie technicznym. Książka obiektu budowlanego i inne wymagane dokumenty. Obowiązki właściciela w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Rozdział 7 – Katastrofa budowlana

Definicja katastrofy oraz obowiązki osób i instytucji państwowych po jej zaistnieniu. Czynności wyjaśniające przyczyny oraz usunięcie jej skutków.

Rozdział 8 – Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

Zadania i obowiązki stawiane organom nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno budowlanej. Powiatowy i główny inspektor nadzoru budowlanego – prawa, obowiązki i sposób wybierania.

Rozdział 9 – Przepisy karne

Odpowiedzialność karna związana z łamaniem zapisów ustawy Prawo budowlane. Wykaz naruszeń i odpowiadające wysokości ustawowych kar.

Rozdział 10 – Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Odpowiedzialność zawodowa dla osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Tryby postępowania, wysokość kar i warunki ich przedawnienia lub zatarcia.

Rozdział 11 – Przepisy przejściowe i końcowe

Wejście w życie ustawy Prawo budowlane. Dotychczas obowiązujące regulacje i uprawnienia.

Załącznik 1 – Kategorie obiektów budowlanych

Wyszczególnienie wszystkich kategorii obiektów budowlanych.

 

Aplikacja PB na Android

Aplikacja Prawo Budowlane na Android

Aplikacja Akty prawne na Android

Aktualne teksty aktów prawnych z systemu ISAP bezpośrednio na telefonie z androidem.

Aplikacja Akty Prawne na Android

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here