Kategorie
Praktyka

Praktyka zawodowa a rodzaj umowy

Omówienie rodzajów umów, na podstawie których jest możliwe odbywanie praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych. Czy praktykant i kierownik praktyki muszą pracować w tej samej firmie by praktyka została uznana?

Rodzaj umowy na podstawie, której odbywana jest praktyka zawodowa budzi wiele wątpliwości wśród osób ubiegających się o uprawnienia budowlane. Obowiązujące wytyczne w przepisach są w tym zakresie nieprecyzyjne, a okręgowe komisje kwalifikacyjne w wielu przypadkach żądają wraz z dokumentami kwalifikacyjnymi przedłożenia dokumentów poświadczających zatrudnienie. Jakie umowy i rodzaje zatrudnienia są więc akceptowane?

Czy rodzaj umowy ma znaczenie przy odbywaniu praktyki zawodowej?

Obecnie obowiązujące przepisy nie narzucają arbitralnie formy zatrudnienia praktykanta podczas odbywania praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych. Istotą odbywania praktyki jest bowiem bezpośrednie uczestnictwo w pracach projektowych lub pełnienie funkcji technicznej na budowie. Ważny jest rodzaj i zakres wykonywanych obowiązków oraz zgodność ze specjalnością uprawnień budowlanych o jakie się ubiegamy.

Zgodnie z powyższym poprawne będzie zarówno odbywanie praktyki zawodowej na podstawie umowy o pracę, umów o dzieło i zlecenie, w ograniczonym stopniu także wolontariatu oraz w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

Praktyka zawodowa – rodzaj umowy i forma zatrudnienia

01. Umowa o pracę

Umowa o pracę jest podstawową formą zatrudnienia przy odbywaniu praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych. Jest zawierana na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. W największym stopniu umożliwia ona zdobycie odpowiedniego doświadczenia zawodowego i z tego powodu jest najpowszechniej stosowana.

Praktyka może być odbywana na podstawie umowy na czas określony bądź nieokreślony. Umowa może zostać podpisana na pełny etat, jak również na jego część np. 1/2 etatu, 1/4 etatu, 1/8 etatu itp. W takim wypadku należy zadbać jednak o odpowiednie rozliczanie czasu praktyki zawodowej – wymagany okres praktyki dla niepełnego etatu ulegnie bowiem proporcjonalnemu wydłużeniu.

Ustawa Kodeks Pracy umożliwia również zawieranie umów na okres próbny oraz umowy na zastępstwo – także i na ich podstawie może być odbywana praktyka zawodowa.

02. Umowa o dzieło / umowa zlecenie

Umowa o dzieło i umowa zlecenie to rodzaje umów zawieranych na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Ze względu na mniejsze wymagania formalne oraz oszczędności podatkowe również często stosowana w branży budowlanej. Z powodzeniem może być także zawierana w przypadku osób odbywających praktykę do uprawnień budowlanych.

Jeżeli jest to racjonalne, warto by w takich umowach określić pracochłonność, na podstawie której łatwiej będzie potem obliczyć odbyty czas praktyki zawodowej. W razie jej braku w umowie, czas takiej praktyki określa się w uzgodnieniu z kierownikiem praktyki. Nie może ona jednak przekraczać 8h / dziennie, czyli podstawowego okresu praktyki w ramach umowy o pracę.

Warto podkreślić, iż dopuszczalna jest także umowa zlecenie o charakterze nieodpłatnym. Może to mieć znaczenie w przypadku osób, które mają trudności ze znalezieniem miejsca do odbycia praktyki zawodowej lub chcących zrealizować ją poza godzinami swojej podstawowej pracy.

03. Wolontariat

Praca w ramach wolontariatu odbywa się na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z definicji praca taka wykonywana jest nieodpłatnie i może być świadczona jedynie dla organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń i organów administracyjnych oraz samorządowych. Ze względu na to ograniczenie praktyka w ramach wolontariatu jest rzadko stosowana.

Należy zwrócić tutaj uwagę na sytuacje podejmowania się wolontariatu w firmach budowlanych / projektowych. Z prawnego punktu widzenia jest to niedozwolone, jednak praktycznie brak jakichkolwiek wymagań formalnych jest pokusą zarówno dla praktykanta jak i samej firmy. Praktyka zawodowa odbyta w ten sposób może wzbudzić podejrzenia komisji kwalifikacyjnej podczas weryfikacji więc zalecany jest tutaj rozsądek. Z informacji jakie docierają nieoficjalnie od czytelników wolontariat w niektórych izbach nie jest akceptowany.

04. Własna działalność gospodarcza

Często ze względów podatkowych lub organizacyjnych inżynierowie wybierają własną działalność zamiast pracy na etacie. Odbywanie praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych w ramach prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej jest również dopuszczalne. Muszą w tym wypadku zostać spełnione standardowe wymagania odnośnie odpowiedniego kierownika praktyki oraz charakteru wykonywanych czynności.

Przy rozliczaniu czasu pracy należy uwzględnić rzeczywisty jej wymiar. Natomiast tak jak w przypadku umowy zlecenie nie jest możliwe zaliczenie pracochłonności większej niż 8h/ dziennie, nawet jeżeli realny czas pracy we własnej firmie będzie większy.

Czy praktykant i kierownik praktyki muszą pracować w tej samej firmie?

Praktyka na budowie - praktykant i kierownik praktyki zawodowej

Zagadnienie dotyczące zatrudnienia w tej samej firmie zarówno praktykanta jak i kierującego praktyką jest przedmiotem wielu wątpliwości osób ubiegających się o uprawnienia budowlane. W dużej mierze wynikają one z faktu, iż ustawodawca w art.14 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane zawarł zapis by praktyka zawodowa odbywała się pod „kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane„. Przez wiele osób warunek ten jest interpretowany jako stosunek służbowy kierownik ( lub pracodawca ) oraz podwładny w ramach jednej działalności gospodarczej.

Jak się jednak okazuje nie jest ważny prawny stosunek pracy łączący praktykanta i kierownika praktyki zawodowej co potwierdzają wyroki sądów administracyjnych ( np. wyrok NSA z 17.05.2001 nr 203/99). Sąd uznał w nim, iż kluczową kwestią w zapisie z art. 14 ust. 4 jest by funkcje były sprawowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, a forma zatrudnienia i stosunki prawne łączące kierownika i praktykanta nie mają znaczenia.

Tak więc praktykant i jego kierownik praktyki nie muszą pracować w tej samej firmie aby praktyka zawodowa mogła być uznana za ważną. Natomiast powinni brać udział przy realizacji tej samej inwestycji lub zadania projektowego, tak by praktykant miał możliwość zdobycia odpowiedniego doświadczenia zawodowego w ramach specjalności uprawnień o jaką się ubiega.

Praktyka zawodowa a firma podwykonawcza i własna działalność gospodarcza

Jest możliwe zatem by praktykę na budowie osoby pracującej w firmie podwykonawczej nadzorował kierownik budowy lub kierownik robót z ramienia generalnego wykonawcy.

W przypadku praktyki projektowej częstą spotykaną sytuacją jest zatrudnianie projektantów w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. W takim wypadku również nie powinno to stanowić przeszkody dla zaliczenia praktyki zawodowej.

48 odpowiedzi na “Praktyka zawodowa a rodzaj umowy”

Dzien Dobry
A czy na jednej budowie może odbywać praktyki/ zdobywać doświadczenie dwóch lub więcej inżynierów budowy?

Witam
Posiadam już uprawnienia budowlane do kierowania i projektowania konstrukcji bez ograniczeń, obecnie podchodzę do uprawnień architektonicznych. Jak mam udokumentować praktykę na budowie?? Czy wystarczy dołożenie obecnych uprawnień? Czy może rozpisanie ostatnich lat nadzorów na budowie i sam mam sobie podbić takie praktyki??

Izba powinna zaliczyć w takim wypadku praktykę wykonawczą z posiadanych już uprawnień. Prawdopodobnie należy je przedłożyć. Szczegóły najlepiej dopytać w izbie w której będzie się składało dokumenty.

Witam. Czy umowa zlecenie o charakterze niedoplatnym jest gdziekolwiek zglaszana? czy jest to po prostu umowa miedzy praktykantem a zatrudniajacym (co za tym idzie ani zatrudniajacy ani praktykant nigdzie tego nie zglasza ?. Czy to nie jest dokladnie to samo co wolontariat tylko pod inna nazwa ?

Ze względu na ubezpieczenie i przepisy BHP zawsze powinna być uregulowana na piśmie oraz zgłoszona np. do ZUS.
Jeżeli mówimy o praktyce do uprawnień, umowy bezpłatne są zawsze dokładnie wertowane przez komisje gdyż jest sporo nadużyć, tak więc polecamy uważać.

witam czy praca na stanowisku brygadzista w firmie budowlanej może być zaliczona do praktyki na uprawnienia budowlane???

To zależy od zakresu wykonywanych obowiązków, natomiast standardowe obowiązki brygadzisty związane z kierowaniem małym zespołem pracowników fizycznych mogą nie być wystarczające do zaliczenia jako praktyka zawodowa. Ewentualnie takie obowiązki mogą być zaliczone w przypadku ubiegania się o ograniczone uprawnienia wykonawcze dla mistrza.

Witam, czy współpraca (bedąc małżonkiem) przy prowadzeniu JDG może zostać zaliczona jako okres praktyki zawodowej?

Jeżeli ta ” współpraca” jest w jakikolwiek sposób sformalizowana to istnieje duża szansa że komisja kwalifikacyjna zaliczy taką praktykę. ( oczywiście po spełnieniu pozostałych warunków związanych z zakresem prac, uprawnień kierownika praktyki itp. )

Czy jeśli prowadzę własną JDG w branży projektowej i zatrudnię w niej uprawnionego architekta może on zostać moim kierownikiem praktyki i taka praktyka będzie uznana?

Pracuje w firmie która zajmuje się projektowaniem oraz budownictwem i zostałem w niej zatrudniony na stanowisko inżyniera. Na początku pracowałem w biurze projektowym lecz w późniejszym czasie na budowie i teraz moje pytanie czy komisja nie będzie miała uwag do stanowiska które jest na umowie o pracę?

To zależy. Stanowisko powinno być związane z zakresem obowiązków jakie się wykonuje. Praktyka projektowa inżynier/majster budowy, a praktyka projektowa asystent projektanta.

Dzień dobry. Od razu po studiach magisterskich założyłam jednoosobową działalność gospodarczą i cała moja praktyka na budowie oraz projektowa odbywała się na zasadzie B2B. W kolumnie „forma zatrudnienia” co powinnam dokładnie wpisać? Jakich dokumentów może wymagać komisja w ramach potwierdzenia tej formy współpracy? Pozdrawiam

Należy wpisać jednoosobowa działalność gospodarcza. Być może będzie potrzebny wpis do CEiDG na potwierdzenie prowadzenia firmy.

Mój szef jest współwłaścicielem dwóch firm A (projekty) i B (wykonawstwo) Pracuje w firmie A na stanowisku asystent projektanta gdzie odbywałam praktykę projektową, a w firmie B potrzebuję odbyć praktykę wykonawczą. Czy w związku z tym muszę zwolnić się z A żeby brać pod uwagę pełne 8h/dziennie w firmie B? Czy sama umowa z firmą B o bezpłatna praktykę w pełnym etacie wystarczy? Czy w ogóle potrzebuję umowy skoro praktykant i kierownik praktyki nie muszą pracować w jednej firmie? Dodam, że obie praktyki nie będą czasowo się pokrywać.

Można to załatwić na zasadzie oddelegowania, bez zbędnych kombinacji z ze zmianami w umowach. Bezpłatna praktyka zawsze jest traktowana podejrzliwie przez komisje, gdyż jest tutaj wiele nadużyć.

Czy oznacza to, że do złożenia dokumentów kwalifikacyjnych do uprawnień potrzebuję jakiś dodatkowy dokument spisany pomiędzy firmami? Lub między mną a firmą B?

Dzień dobry,
Pracuje w Urzędzie Gminy na stanowisku Inspektor ds. Inwestycji Gminnych. koordynuję i prowadzę inwestycję związane z m.in. Budową / rozbudową sieci kanalizacyjnej / wodociągowej na terenie Gminy. Ukończyłem studnia II stopnia IŚ. Jeżeli chcę udokumentować praktykę na budowie, to mogę prowadzić zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej, nie będąc zatrudniony u wykonawcy robót, a za opiekuna mieć kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia od strony wykonawcy? Czy w takim przypadku musiałbym się zatrudnić u wykonawcy na część etatu / umowa zlecenie itp. aby praktyka została uznana?
I jeżeli byłoby to zatrudnienie na część etatu czy również czas trwania okresu praktyki byłby rok na budowie i rok w biurze proj.? czy ten okres wydłuża się dwukrotnie?

Witam,

czy jest możliwość zaliczenia praktyk na podstawie umowy o bezpłatną praktykę zawodową?

Jest możliwość teoretyczna, natomiast taka umowa jest najbardziej wnikliwe badana przez komisje ze względu na duże nadużycia.

Cześć, czy mogę podpisać umowe zlecenie z tym samym pracodawcą mając z nim już umowę o praktyczną naukę zawodu? Mam 20lat

Jeśli budujemy obiekt i budują go 2 niezależne firmy niemające żadnych powiązań ze sobą ale posiadające 1 kierownika budowy dla danego obiektu to czy jest możliwe aby odbyta praktyka na tym obiekcie była uznana?

Tak, kierownik i praktykant nie muszą być zatrudnieni w jednej firmie… ale muszą pracować na jednej budowie.

Witam,
jeśli jestem zatrudniona w biurze projektowym, na stanowisku Architekt/Projektant,a moja praca od ponad 1,5 roku polega na pracy na budowie, ponieważ biuro ma podpisaną umowę. Czy mogę ten czas wykorzystać jako zaliczenie praktyk na budowie, pomimo, że nazwa zatrudnienia jest j.w. architekt/ projektant?

Liczy się zakres wykonywanych obowiązków, natomiast prawdopodobnie trzeba będzie solidnie to wyjaśnić przed komisją kwalifikacyjną.

Dzień dobry,
posiadam umowę o pracę na stanowisku asystent projektanta, zostałam oddelegowana do pracy na budowie 2 dni w tygodniu. Czy taka praktyka zostanie uznana czy należy mieć inne stanowisko zdefiniowane w umowie o pracę?

Najbezpieczniej starać się o drugie stanowisko, projektant dotyczy praktyki w biurze projektowym.

Część, mam inżyniera budowy od 2015 pracowałem przy budowach bliźniaków na własnej działalności gospodarczej, od maja 2021 zacząłem pracę przy większych obiektach jak hale i bloki mieszkalne ale dalej na działalności i dop teraz od stycznia 2022 zatrudniłem się w firmie budowlanej. Do tej pory myślałem, że praktykę mogę odbyć będąc zatrudnionym tylko na umowie o pracę a z artykułu wynika, że właściwie będąc na działalności również mogłem odbywać tę praktykę i teraz pytanie czy jest jakaś szansa aby zostały mi już zaliczone praktyki chociaż od momentu pracy na większych obiektach czyli od maja 2021? Dodam że za temat uprawnień dop się zabrałem i nigdzie niczego nie zgłaszałem. Z góry dziękuję za odpowiedź

Do uprawnień potrzebne odpowiednie wykształcenie, jeżeli zostało wcześniej uzyskane i na budowie był kierownik praktyki który może ją potwierdzić to jak najbardziej. Praktyka zawodowa w oparciu o JDG także jest akceptowana.

Witam.
Ukończyłem studia pierwszego stopnia na kierunku budownictwo. Posiadam swoją firmę budowlaną. Chce odbyć praktykę aby zdobyć uprawnienia na kierownika budowy. I tutaj kłopot nie mogę odejść ze swojej firmy ani też nie mogę narzucać swoim klientom kierownika budowy, który by prowadził moje praktyki. I tutaj moje pytanie czy możliwe jest aby klient miał swojego kierownika budowy, a mój kierownik budowy(który prowadziłby praktykę) odbierał by moją robotę i podbijał jako praktykę? I czy w takiej sytuacji wystarczy jeżeli kierownik budowy będzie miał odpowiednie uprawnienia oraz studia min. pierwszego stopnia? I czy jest konieczność aby taki kierownik miał firmę budowlaną czy wystarczy jeżeli ma uprawnienia i wykształcenie? Bo z tego co wyczytałem to nie muszę być zatrudniony w tej samej firmie co kierownik budowy.

Praktyka powinna być odbywana bezpośrednio pod nadzorem kierownika praktyki. Kierownik praktyki nie może nadzorować praktyki zdalnie, tym bardziej nie będąc na danej budowie. Można to w łatwy sposób zweryfikować bo PIIB może mieć dostęp do dziennika budowy i innych dokumentów administracyjnych. Wtedy duży kłopot dla Ciebie i kierownika, który podpisał takie dokumenty. Polecamy artykuł: odpowiedzialność kierownika praktyki zawodowej

Czy akceptowana jest umowa o pracę jako asystent projektanta i asystent kierownika budowy (jednocześnie)? Praca polega na wykonwyaniu projektów i pracy na budowie.

Jest teoretyczna możliwość zaakceptowania praktyki zawodowej. Podstawowe pytanie brzmi co oznacza jednocześnie w tym wypadku?
Maksymalnie co może izba zaakceptować to 8 godzin etatu + dodatkowe max 4 godziny dodatkowego etatu. Tutaj jednak należy zachować uwagę i rozsądek, gdyż takie przypadki są bardziej wnikliwie analizowane przez komisję ze względu na nadużycia.
Nie ma natomiast co liczyć na wpisanie jednego etatu praktyki na budowie i jednego etatu praktyki w biurze projektowym jednocześnie. W takim układzie optymalnie byłoby pół etatu praktyki na budowie, oraz drugie pół praktyki projektowej.

Dzień dobry, analogiczne mam podobną sytuację co kolega. Na umowie mam asystent projektanta i asystent kierownika budowy. Moja praca polega np. miesiąc w biurze przy projekcie a następnie miesiąc na budowie. (przykład) Prace te się przeplatają ale nie nakładają. Jest to akceptowane przez izbę czy też nie?

Dzień dobry
Ukończyłam studia o kierunku inżynieria środowiska pierwszego stopnia. Aktualnie studiuję inżynierie środowiska zaocznie na drugim stopniu oraz dodatkowo zatrudniłam się w firmie, która wykonuje przyłącza oraz sieci wod-kon oraz c.o. mam kilka pytań
1. żeby liczyła mi się praktyka zawodowa do kierowania robotami jakie powinnam mieć stanowisko pracy? prosiłabym o kilka przykładów
2. W firmie jestem zatrudniona na umowę o prace, dodatkowo chciałabym zatrudnić się o umowę zlecenie lub wolontariat u osoby mającej własną działalność. Jak liczy się taka praktykę?
3. Dodatkowo osoba, u której odbywałabym praktykę z protektorowania tytuł zawody ma jako 'technik budowy/wyposażenie sanitarne budynków’ oraz upewnienia do kierowania i projektowania o powszechnie znanych rozwiązaniowych konstrukcyjnych oraz schematach technicznych. Czy taka osoba może być tą, która podpisze mi praktykę?
4. Czy okres od 1.09.2021 będzie mi się liczył również do patyki bez ograniczeń za dwa lata jak skończę studia na stopniu magistra
pozdrawiam serdecznie dziękuje za udzielenie informacji

1/ optymalnie inżynier lub majster budowy
2/ jeżeli praktyka będzie zbierana dla tej samej specjalności i rodzaju uprawnień jak na etacie to PIIB nie zaliczy więcej niż 8 godzin/dziennie więc raczej nie warto
3/ Piib nie zalicza takich kierowników praktyki ze starymi uprawnieniami gdyż uznaje ich zakres za nieodpowiadający dzisiejszym uprawnieniom
4/ Po pierwszym stopniu studiów na kierunku odpowiednim można zbierać praktykę do uprawnień wykonawczych bez ograniczeń. Jedyna kwestia w tym wypadku iż będzie ona trwała dłużej. Wymagany okres praktyki można sprawdzić w naszym kalkulatorze praktyki i wykształcenia

Witam,
Czy jeśli po studiach inżynierskich zaczęłam pracować w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych i moja firma również zajmuje się wykonawstwem przyłączy wod-kan i c.o. to takie usługi mogę podłączyć pod praktykę zawodową? Oraz czy muszę rejestrować się w Izbie zaczynając praktykę czy wystarczy, że będę zbierać dokumentację z odbywanych inwestycji?

Aby praktyka zawodowa została zaliczone musi być spełniony szereg wymagań:
1/ odpowiednie wykształcenie do wnioskowanej specjalności uprawnień
2/ odpowiedni kierownik praktyki posiadający adekwatne uprawnienia i nadzorujący praktykę
3/ odpowiedni zakres praktyki do danych uprawnień

Jeżeli chodzi o wykonywanie przyłączy to jest to zakres bardzo niewielki i trudno opierać jedynie to takie obowiązki całą praktykę zawodową. Przy weryfikacji komisja może uznać go za niewystarczający. Warto więc zadbać o rozszerzenie zakresu wykonywanych prac. Najlepiej o roboty budowlane wymagające ustanowienia kierownika budowy.

Jeżeli chodzi o rejestrację praktyki to aktualnie nie ma takiego obowiązku. Po prostu zaczynamy praktykę, a na jej koniec ( lub danego etapu) kierownik praktyki wypełnia oświadczenie i zestawienie zbiorcze)

Witam, w oświadczeniu praktyki zawodowej mam wpisane technik budowlany jako pełniona funkcja techniczna , to taka praktyka zostanie mi zaliczona?

Nie jest to optymalna nazwa stanowiska dla praktyki zawodowej. Natomiast kluczowa sprawa to zakres obowiązków. Jeżeli będzie odpowiednio szeroki i zgodny z uprawnieniami objawienie się ubiegamy to nie powinno być problemów.

Witam,

1. Czy jeżeli praktykant pracuje w firmie XX na stanowisku asystent projektanta, a kierownik praktyki zawodowej pracuje w firmie YY i wszystkie projekty budowlane są realizowane na firmę YY, to czy praktykant będzie miał zaliczoną praktykę zawodową?
2. Nawet jeżeli nie ma żadnego dokumentu, że został np. oddelegowany z Firmy XX do firmy YY, a brał udział przy realizacji tej samej inwestycji?

1/ Nie ma obowiązku by praktykant i kierownik pracowali w tej samej firmie. Natomiast dobrze jest aby pracowali przy tych samych projektach.
2/ W takim wypadku warto zadbać by taki praktykant pojawił się np. w tabelce rysunkowe jaki sporządzający dokumentacje. Ewentualnie kierownik praktyki na życzenie komisji będzie musiał wypełnić stosowne oświadczenie.

Witam,
Obecnie pracuje w biurze projektowym i w ten sposób zdobędę praktykę projektowa.
Do uprawnień projektowych potrzebuje jeszcze praktyk na budowie.
Zaczynamy właśnie budowę swojego domu jako inwestorzy. Chciałabym brać czynny udział w procesie budowlanym i w ten sposób odbyć praktykę np. Licząc 4h dziennie na tej budowie.
Czy to możliwe, żeby kierownik budowy mi podpisał praktykę. Czy musiałaby być jakaś umowa?

Jest teoretycznie taka możliwość, natomiast zakres takiej praktyki może okazać się dla komisji niewystarczający. Dla typowego domku jednorodzinnego kierownik na budowie pojawia się max. 10 razy , więc bardzo dużo jeszcze brakuje do 1 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *