Kategorie
Miejsca Praktyka

Praktyka zawodowa w zarządzie dróg i kolei

Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych u zarządcy drogi lub infrastruktury kolejowej. Jaki zakres prac może zostać zaliczony? Kto może kierować praktyką i jak ją dokumentować?

Rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w paragrafie 2 ust. 4 daje możliwość odbywania praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych w organach zarządzających infrastrukturą drogową lub kolejową.

Wykonywanie odpowiednich czynności we wspomnianych organach może jedynie zostać zaliczone jako praktyka na budowie. Nie ma możliwości odbycia praktyki projektowej w ten sposób.

Praktyka u zarządcy drogi publicznej

praktyka w zarządzie dróg

Do praktyki zawodowej w zarządzanie drogi publicznej może zostać zaliczone jedynie wykonywanie czynności na terenie budowy, obejmujące konieczność fachowej oceny zjawisk oraz samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych, technicznych i organizacyjnych. Czynności te mogą być wykonywane w urzędach obsługujących organy administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego , które realizują zadania związane z zarządzaniem drogami publicznymi.

Osoba odbywająca taką praktykę zawodową powinna zatem mieć możliwość przebywania na budowie i wykonywania na niej czynności związanych z budową obiektów budowlanych, w celu zdobycia odpowiedniego doświadczenia zawodowego.

Ze względu na wymaganie by zakres praktyki zawodowej odpowiadał w całości zakresowi uprawnień budowlanych o jakie się ubiegamy, taka praktyka będzie odpowiednia jedynie dla uprawnień wykonawczych w specjalności drogowej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.

Praktyka w zarządzie kolei

praktyka zawodowa w zarządzie kolei

Rozporządzenie umożliwia odbycie praktyki zawodowej u zarządcy infrastruktury kolejowej albo podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury kolejowej we właściwym stanie technicznym działającym na jego zlecenie. Praktyka powinna polegać na wykonywaniu zadań na terenie budowy lub czynności inspekcyjnych i kontrolnych. W jej skład wchodzi także konieczność fachowej oceny stanu technicznego budowli i urządzeń budowlanych oraz samodzielne rozwiązywanie problemów organizacyjnych, technicznych i architektonicznych.

Ze względu na konieczność zgodności zakresu praktyki z zakresem uprawnień budowlanych taka praktyka będzie odpowiednia jedynie dla osób, które ubiegają się o uprawnienia wykonawcze w specjalności kolejowej ( KOB i SRK ) bez ograniczeń lub w zakresie ograniczonym.

Uwaga na zakres prac

Przy odbywaniu praktyki należy szczególną uwagę zwrócić na zakres wykonywanych czynności, tak by były one ściśle związane z realizacją robót budowlanych, zagadnieniami technicznymi i organizacyjnymi, z którymi ma do czynienia kierownik budowy lub robót. Nie mogą zostać zaliczone czynności związane z:

  • sprawdzaniem zgodności prac z projektem, pozwoleniem na budowę oraz kontraktem, SIWZ itp.,
  • weryfikacją jakości prowadzonych robót
  • odbiorami robót i urządzeń budowlanych
  • weryfikacją ilości wykonanych prac i rozliczeniami budowy

, które faktycznie oznaczają nadzorowanie budowy z ramienia inwestora. Taka praktyka bardziej odpowiadałaby bowiem sprawowaniu nadzoru inwestorskiego, który nie jest akceptowany przez izby i nie zalicza się go do praktyki zawodowej.

Wydłużenie wymaganego okresu praktyki

Ustawodawca traktuje praktykę odbywaną u zarządców infrastruktury drogowej i kolejowej jako mniej wartościową w stosunku do standardowej praktyki odbywanej na terenie budowy. Z tego względu zgodnie z par. 2 ust.5 dwa lata takiej praktyki jest uznawane za jeden rok praktyki na budowie.

Tak więc dla wszystkich osób, które odbywają praktykę zawodową w ten sposób, wymagany okres praktyki zawodowej ulega dwukrotnemu wydłużeniu w stosunku do standardowych długości praktyk określonych w art.14 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane.

Kto może nadzorować praktykę u zarządcy drogi i kolei

Zgodnie z ogólnymi zasadami praktykę zawodową powinna nadzorować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane ( w tym przypadku w specjalności drogowej lub kolejowej ) oraz być czynnym członkiem samorządu zawodowego.

W pierwszej kolejności kierownika praktyki należy szukać wśród spełniających powyższe wymagania starszych stażem pracowników takich organów zarządzających. Nie może być to jednak dowolna osoba zatrudniona w danym organie posiadająca odpowiednie uprawnienia. Musi ona bowiem być faktycznie obecna na tej samej budowie co praktykant, tak by mieć realną możliwość nadzorowania jego praktyki zawodowej.

Często zdarza się, szczególnie w przypadku mniejszych jednostek zarządzających, iż nie ma w nich osoby z odpowiednimi uprawnieniami, które mogą nadzorować praktykę zawodową. Ewentualnie takie osoby są, ale nie wykonują czynności na tej samej budowie razem z praktykującym.

W takim wypadku taką praktykę może nadzorować kierownik budowy lub robót, który pełni funkcję techniczną na danej budowie zatrudniony np. u generalnego wykonawcy inwestycji. Nie ma bowiem obowiązku by praktykant i kierownik praktyki byli zatrudnieni w tej samej firmie bądź jednostce organizacyjnej.

Jak dokumentować praktykę w zarządzanie dróg i kolei?

Praktyka zawodowa obywana u zarządców infrastruktury drogowej i kolejowej podlega dokumentowaniu na zasadach ogólnych, tak jak w przypadku standardowej praktyki na terenie budowy. Praktykę odbywaną po wrześniu 2014 roku należy dokumentować na pomocą zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej i oświadczenia kierownika praktyki potwierdzającego jej odbycie przez praktykanta.

Jeżeli kierownikiem praktyki jest pracownik organu pełniący inną funkcję niż, wymieniona we wzorach dokumentów należy dokonać odpowiednich skreśleń i wpisać jego stanowisko zgodnie ze stanem faktycznym.

4 odpowiedzi na “Praktyka zawodowa w zarządzie dróg i kolei”

W rozporządzeniu (paragraf 2, punkt 4, podpunkt 3) mowa jest o pracy u zarządcy infrastruktury kolejowej. Skąd wiadomo że dotyczy to też zarządcy infrastruktury drogowej?

Dzień dobry czy praktyki na Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektroenergetycznych bez ograniczeń
ktore uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów również mogą odbywać się u zarządcy infrastruktury kolejowej?

To już niestety kwestia interpretacji komisji kwalifikacyjnej. Przypominam, iż istnieją uprawnienia SRK które w tym zakresie są bardziej odpowiednie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *