Kategorie
Rodzaje Specjalności

Uprawnienia kolejowe

Uprawnienia kolejowe umożliwiają projektowanie lub kierowanie robotami na obiektach budowlanych związanych z infrastrukturą kolejową, takich jak: stacje i linie kolejowe, bocznice kolejowe oraz pozostałe budowle kolejowe towarzyszące.

Uprawnienia kolejowe czyli uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej umożliwiają wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych przy projektowaniu lub budowie obiektów związanych z infrastrukturą kolejową lub urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym. Uprawnienia kolejowe nadawane są przez organy samorządu zawodowego inżynierów ( PIIB ) osobom z odpowiednim wykształceniem, które odbyły praktykę zawodową i zaliczyły egzamin.

Zakres i rodzaje

Kolejowe obiekty budowlane

uprawnienia kolejowe w zakresie kolejowych obiektów budowlanych bez ograniczeń umożliwiają projektowanie lub kierowanie robotami na obiektach budowlanych związanych z infrastrukturą kolejową, takich jak:

  • stacje i linie kolejowe
  • bocznice kolejowe oraz pozostałe budowle określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowlane kolejowe i ich usytuowanie, z wyłączeniem obiektów podlegających zakresowi uprawnień mostowych oraz kolejowych w zakresie sterowania ruchem kolejowym

uprawnienia kolejowe w zakresie kolejowych obiektów budowlanych ograniczone umożliwiają projektowanie lub kierowanie robotami przy obiektach infrastruktury kolejowej w takim samym zakresie jak uprawnienia bez ograniczeń. Różnica natomiast jest taka, iż posiadający ograniczone uprawnienia mogą uczestniczyć w pracach projektowych lub przy budowie linii kolejowych na których maksymalna prędkość nie przekracza 200 km/h.

Sterowanie ruchem kolejowym

uprawnienia kolejowe w zakresie starowania ruchem kolejowym bez ograniczeń umożliwiają budowę lub projektowanie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym wymienionych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznym jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

uprawnienia kolejowe w zakresie starowania ruchem kolejowym ograniczone umożliwiają projektowanie lub kierowanie budową urządzeń sterowania oraz zabezpieczenia ruchem kolejowym, za stacji wyposażonych w ponad 50 rozjazdów i linii kolejowych w zakresie blokad samoczynnych

Wymagania

Aby uzyskać uprawnienia kolejowe należy posiadać odpowiednie wykształcenie na poziomie co najmniej technika lub studiów wyższych pierwszego i/lub drugiego stopnia. W zależności od posiadanego wykształcenia różne są także wymagania odnośnie okresu wymaganej praktyki zawodowej.

Wymagania dla podstawowych rodzajów uprawnień kolejowych:

Aby ubiegać się o uprawnienia kolejowe do projektowania bez ograniczeń należy ukończyć studia drugiego stopnia na kierunku:

  • budownictwo
  • transport

dla zakresu kolejowych obiektów budowlanych

lub na kierunku:

  • transport
  • elektrotechnika

dla zakresu sterowania ruchem kolejowym

oraz oraz odbyć:

  • roczną praktykę przy sporządzaniu projektów
  • roczną praktykę wykonawczą na terenie budowy

Aby zdobyć uprawnienia kolejowe do kierowania robotami bez ograniczeń potrzebne będzie ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunkach wymienionych wcześniej dla uprawnień projektowych oraz odbycie półtora roku praktyki na terenie budowy.

Alternatywną opcją może być także ukończenie studiów jedynie pierwszego stopnia. W takim wypadku wymagana długość praktyki zawodowej na budowie ulegnie wydłużeniu do 3 lat.

W przypadku łączonych zakresów uprawnień kolejowych oraz w ograniczonym zakresie wymagania mogą nieco się różnić.

Kto nadaje?

Uprawnienia kolejowe nadawane są przez komisje kwalifikacyjne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zdobywając uprawnienia kolejowe należy złożyć wniosek o wpis na listę członków samorządu zawodowego inżynierów ( PIIB ), który zrzesza wszystkie osoby posiadające uprawnienia budowlane, w tym także w specjalności kolejowej.

Jak zdobyć?

Oprócz wymagań odnośnie posiadania odpowiedniego wykształcenia oraz odbycia praktyki zawodowej konieczne jest złożenie wniosku i przejście procesu kwalifikacyjnego. Ostatnim etapem na drodze uzyskania uprawnień jest przejście egzaminu, który składa się z dwóch etapów:

  • części pisemnej, w formie testu wyboru, w której sprawdzana jest znajomość przepisów budowlanych
  • części ustnej, podczas której sprawdzana jest wiedza praktyczna nabyta w czasie trwania praktyki zawodowej

Koszty i opłaty

Uzyskanie uprawnień w specjalności inżynieryjnej kolejowej wiąże się ze znacznymi kosztami. W zależności od zakresu uprawnień ( do projektowania lub kierowania lub łącznie) koszty związane z kwalifikacją oraz egzaminem wynoszą od 1600 zł do 2200 zł.

Sprawowanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jako projektant, kierownik lub inspektor w branży kolejowej wiąże się także z coroczną opłatą w wysokości prawie 500 zł. Kwota ta jest przeznaczona na składki członkowskie oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie.

Co dają uprawnienia kolejowe?

Posiadanie uprawnień w specjalności inżynieryjnej kolejowej umożliwia pracę na stanowiskach wiążących się z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: sporządzaniu projektów obiektów infrastruktury kolejowej lub urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem jako projektant, kierowanie robotami przy budowie infrastruktury kolejowej jako kierownik budowy. Nadzorowaniu robót kolejowych jako inspektor nadzoru inwestorskiego w branży drogowej. W warunkach polskich posiadanie uprawnień kolejowych wiązać się będzie z wykonywaniem prac ( pośrednio lub bezpośrednio) dla PKP i jej spółek powiązanych.


Sprawdź wszystkie specjalności i rodzaje uprawnień budowlanych: uprawnienia budowlane rodzaje

2 odpowiedzi na “Uprawnienia kolejowe”

Witam, chciałbym się dowiedzieć czy studiując budownictwo na II stopniu w specjalizacji linie kolejowe mogę ubiegać się o uprawnienia kolejowe dla zakresu kolejowych obiektów budowlanych do projektowania bez ograniczeń (oczywiście po spełnieniu odpowiednich wymagań praktyka itp) ? Natomiast po skończeniu wyżej wymienionych studiów nie będę mógł się ubiegać o uprawnienia kolejowe dla zakresu sterowania ruchem kolejowym ?
A czy ukończenie studiów podyplomowych np. „Zasady prowadzenia ruchu kolejowego i systemy sterowania ruchem kolejowym” da możliwość ubiegania się o uprawnienia kolejowe dla zakresu sterowania ruchem kolejowym ?
Czy po prostu najrozsądniejszą opcją będzie wybranie kierunku transport(studia II stopnia) o specjalizacji linie kolejowe.Ukończenie tego kierunku da możliwość o ubieganie się o obydwoje uprawnień ?
Proszę o odpowiedź.

Najlepiej zadzwoń do Izby gdzie chcesz zdawać później egzamin i wypytaj ich o to, np. w Śląskiej są tam bardzo pomocni panowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *