Kategorie
Program

Lista aktów prawnych – program Uprawnienia Budowlane

LP NAZWA AKTU PRAWNEGO PYTAŃ
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

tj.: Dz.U.2020.1333
Zmiany: Dz.U.2021.1986, Dz.U.2021.784, Dz.U.2021.282

565
2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

tj.: Dz.U.2019.1065
Zmiany: Dz.U.2020.2351, Dz.U.2020.1608, Dz.U.2017.2285

511
3 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności.

Dz.U.1995.50.271

8
4 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie

Dz.U.2013.640

68
5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie

Dz.U.2015.1744
Zmiany: Dz.U.2020.710, Dz.U.2018.1876,

71
6 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

tj.: Dz.U.2014.1853
Zmiany: Dz.U.2017.282, Dz.U.2013.1018, Dz.U.2012.1479

17
7 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

Dz.U.2007.86.579

39
8 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.

tj.: Dz.U.2014.81
Zmiany: Dz.U.2013.472, Dz.U.2009.108.907,

20
9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

Dz.U.2002.12.116
Zmiany: Dz.U.2019.1644, Dz.U.2014.857, Dz.U.2010.65.409

44
10 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Dz.U.1998.101.645

18
11 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych.

Dz.U.1998.130.859
Zmiany: Dz.U.2008.178.1098, Dz.U.2004.122.1273, Dz.U.2004.119.1247

18
12 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

Dz.U.1998.151.987
Zmiany: Dz.U.2018.1175, Dz.U.2014.867,

190
13 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

tj.: Dz.U.2016.124
Zmiany: Dz.U.2019.1643, Dz.U.2015.329, Dz.U.2014.856

137
14 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Dz.U.1999.74.836
Zmiany: Dz.U.2009.205.1584,

60
15 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

Dz.U.2000.63.735
Zmiany: Dz.U.2019.1642, Dz.U.2015.331, Dz.U.2014.858

77
16 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

Dz.U.2005.219.1864
Zmiany: Dz.U.2010.115.773,

21
17 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Dz.U.2020.1609
Zmiany: Dz.U.2021.1169,

39
18 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych

Dz.U.2004.198.2043

7
19 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki

Dz.U.2021.1686

33
20 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.2001.138.1554

18
21 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Dz.U.2019.831

7
22 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

Dz.U.2012.463

11
23 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego

Dz.U.2003.120.1134

13
24 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową

Dz.U.2003.120.1135

10
25 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Dz.U.2003.120.1126

8
26 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

tj.: Dz.U.2020.764
Zmiany: Dz.U.2020.471, Dz.U.2019.730, Dz.U.2017.1566

10
27 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

tj.: Dz.U.2019.1117
Zmiany: Dz.U.2019.730, Dz.U.2019.577, Dz.U.2018.1669

36
28 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa

Dz.U.2003.220.2174

4
29 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Dz.U.2002.194.1635

9
30 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

tj.: Dz.U.2021.1213
Zmiany: Dz.U.2020.471, Dz.U.2019.730, Dz.U.2018.650

21
31 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

Dz.U.2015.2342

4
32 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych

Dz.U.2016.1968

9
33 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.

tj.: Dz.U.2015.1483
Zmiany: Dz.U.2008.227.1505, Dz.U.2006.170.1217, Dz.U.2005.132.1110

18
34 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą.

Dz.U.2002.241.2077
Zmiany: Dz.U.2010.198.1316,

3
35 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

tj.: Dz.U.2021.1344
Zmiany: Dz.U.2020.1339, Dz.U.2018.1338, Dz.U.2018.650

8
36 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

tj.: Dz.U.2021.1990
Zmiany: Dz.U.2021.1641, Dz.U.2021.922, Dz.U.2020.1086

16
37 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

tj.: Dz.U.2020.1320
Zmiany: Dz.U.2021.1162, Dz.U.2019.1495, Dz.U.2019.1043

32
38 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

Dz.U.2009.105.870

1
39 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy

Dz.U.2009.14.80
Zmiany: Dz.U.2019.1972, Dz.U.2019.1106, Dz.U.2010.218.1440

3
40 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego

Dz.U.2010.2.6
Zmiany: Dz.U.2021.1708,

8
41 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Dz.U.1993.96.437

8
42 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków.

Dz.U.1993.96.438

17
43 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Dz.U.2004.180.1860
Zmiany: Dz.U.2019.1099, Dz.U.2007.196.1420, Dz.U.2005.116.972

2
44 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz.U.1997.109.704
Zmiany: Dz.U.2005.117.986, Dz.U.2004.246.2468,

2
45 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

tj.: Dz.U.2003.169.1650
Zmiany: Dz.U.2021.2088, Dz.U.2011.173.1034, Dz.U.2008.108.690

120
46 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Dz.U.1998.148.973

2
47 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

tj.: Dz.U.2021.1210
Zmiany: Dz.U.2020.1649, Dz.U.2020.529,

36
48 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

tj.: Dz.U.2018.1139
Zmiany: Dz.U.2017.854, Dz.U.2009.56.462, Dz.U.2000.82.930

33
49 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

Dz.U.2000.40.470

1
50 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

tj.: Dz.U.2018.583
Zmiany: Dz.U.2020.1461, Dz.U.2017.134,

1
51 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Dz.U.2002.191.1596
Zmiany: Dz.U.2003.178.1745,

1
52 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

Dz.U.2003.47.401

125
53 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

tj.: Dz.U.2019.1205
Zmiany: Dz.U.2021.1834, Dz.U.2021.1621, Dz.U.2018.1669

2
54 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy

tj.: Dz.U.2019.1251
Zmiany: Dz.U.2021.1529, Dz.U.2018.2282, Dz.U.2018.2215

9
55 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

Dz.U.2007.247.1835
Zmiany: Dz.U.2011.87.488,

2
56 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

tj.: Dz.U.2021.1973
Zmiany: Dz.U.2021.2127, Dz.U.2021.1718, Dz.U.2021.1648

43
57 Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska

tj.: Dz.U.2021.1070
Zmiany: Dz.U.2020.2127, Dz.U.2020.1339, Dz.U.2020.284

1
58 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

tj.: Dz.U.2021.779
Zmiany: Dz.U.2021.2151, Dz.U.2021.1648, Dz.U.2021.784

6
59 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów

Dz.U.2013.523
Zmiany: Dz.U.2021.673,

4
60 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

tj.: Dz.U.2021.247
Zmiany: Dz.U.2021.1718, Dz.U.2021.1551, Dz.U.2021.1211

16
61 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

tj.: Dz.U.2021.195
Zmiany: Dz.U.2020.2112, Dz.U.2020.1337, Dz.U.2020.567

8
62 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

tj.: Dz.U.2021.2233
Zmiany: Dz.U.2021.1641, Dz.U.2021.1564, Dz.U.2021.784

12
63 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

tj.: Dz.U.2020.2028
Zmiany: Dz.U.2020.471, Dz.U.2020.284, Dz.U.2019.1495

15
64 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

tj.: Dz.U.2016.1757
Zmiany: Dz.U.2015.1456,

1
65 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

tj.: Dz.U.2021.869
Zmiany: Dz.U.2020.1610, Dz.U.2020.471, Dz.U.2019.1593

6
66 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Dz.U.2010.109.719
Zmiany: Dz.U.2019.67,

10
67 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

Dz.U.2009.124.1030

24
68 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

Dz.U.2021.1722

7
69 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania

Dz.U.2007.143.1002
Zmiany: Dz.U.2018.984, Dz.U.2010.85.553,

1
70 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu

Dz.U.2012.1468

4
71 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego

Dz.U.2018.2176

2
72 Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

tj.: Dz.U.2020.2268
Zmiany: Dz.U.2021.1595, Dz.U.2021.1005, Dz.U.2021.802

7
73 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

tj.: Dz.U.2021.1376
Zmiany: Dz.U.2021.1595, Dz.U.2021.1005, Dz.U.2021.720

46
74 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

tj.: Dz.U.2014.1608
Zmiany: Dz.U.2014.5,

4
75 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

tj.: Dz.U.2016.1264
Zmiany: Dz.U.2015.328,

8
76 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

tj.: Dz.U.2021.1984
Zmiany: Dz.U.2021.1556, Dz.U.2021.784, Dz.U.2021.780

11
77 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych

tj.: Dz.U.2020.1247
Zmiany: Dz.U.2019.2061, Dz.U.2013.435,

6
78 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

tj.: Dz.U.2021.716
Zmiany: Dz.U.2021.1873, Dz.U.2021.1642, Dz.U.2021.1505

28
79 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

tj.: Dz.U.2018.1158
Zmiany: Dz.U.2018.1814, Dz.U.2017.150, Dz.U.2012.968

5
80 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Dz.U.2007.93.623
Zmiany: Dz.U.2020.2026, Dz.U.2008.162.1005, Dz.U.2008.30.178

32
81 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Dz.U.2003.89.828
Zmiany: Dz.U.2005.141.1189,

13
82 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

tj.: Dz.U.2021.576
Zmiany: Dz.U.2020.875, Dz.U.2020.695, Dz.U.2020.374

75
83 Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

tj.: Dz.U.2021.777
Zmiany: Dz.U.2021.784, Dz.U.2020.1378, Dz.U.2020.875

12
84 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

tj.: Dz.U.2021.741
Zmiany: Dz.U.2021.1986, Dz.U.2021.1873, Dz.U.2021.922

27
85 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dz.U.2003.164.1588

3
86 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

tj.: Dz.U.2021.1899
Zmiany: Dz.U.2021.1561, Dz.U.2021.1551, Dz.U.2021.815

20
87 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

tj.: Dz.U.2021.1098
Zmiany: Dz.U.2021.1718, Dz.U.2020.1378, Dz.U.2020.471

3
88 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

tj.: Dz.U.2021.710
Zmiany: Dz.U.2021.954, Dz.U.2020.1378, Dz.U.2020.782

53
89 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków

tj.: Dz.U.2021.81
Zmiany: Dz.U.2019.1721,

2
90 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

tj.: Dz.U.2021.1062
Zmiany: Dz.U.2020.288, Dz.U.2018.2339, Dz.U.2018.2245

8
91 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

tj.: Dz.U.2020.204
Zmiany: Dz.U.2020.1747, Dz.U.2019.1214, Dz.U.2019.60

7
92 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

tj.: Dz.U.2020.1740
Zmiany: Dz.U.2021.1509, Dz.U.2020.2320, Dz.U.2020.875

19
93 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

tj.: Dz.U.2021.1129
Zmiany: Dz.U.2021.2054, Dz.U.2021.1598, Dz.U.2021.464

15
94 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

Dz.U.2004.130.1389

5
95 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

tj.: Dz.U.2021.735
Zmiany: Dz.U.2021.2052, Dz.U.2021.1491, Dz.U.2021.187

104
96 Ustawa z dnia 9.10.2015r. o rewitalizacji.

tj.: Dz.U.2018.1398
Zmiany: Dz.U.2019.2020, Dz.U.2019.1696, Dz.U.2019.730, Dz.U.2018.756

4
97 Kodeks Etyki Zawodowej Architektów

Załącznik do uchwały 01-III Sprawozdawczego Krajowe-go Zjazdu Izby Architektów podjętej w dniu 18 czerwca 2005r

13

6 odpowiedzi na “Lista aktów prawnych – program Uprawnienia Budowlane”

W dzienniku ustaw podany jest główny dokument, dokumenty zmieniające, oraz tekst jednolity. Sprawdzałem wybrane paragrafy i tekst ujednolicony pokrywał się z głównym dokumentem (natomiast ma mniej stron i jest w inny sposób sformatowany). Z którego dokumentu należy korzystać?

Nie, ponieważ pytania z norm pojawiają się jedynie w części ustnej egzaminu na uprawnienia budowlane.

Dlaczego w programie nie ma pytań ze wszystkich aktów prawnych opublikowanych przez PIIB? Np. brak pytań z aktu „Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2.08.1996 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie” (dot. specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.