Kategorie
Rodzaje

Uprawnienia telekomunikacyjne

Uprawnienia telekomunikacyjne czyli uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych umożliwiają wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży telekomunikacyjnej jako projektant, kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego. Przyznawane są przez komisje kwalifikacyjne PIIB osobom posiadającym odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe, które dodatkowo przeszły proces kwalifikacyjny i zdały egzamin.

Zakres i rodzaje

uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń umożliwiają projektowanie lub kierowanie robotami na obiektach budowlanych w zakresie:

 • telekomunikacji przewodowej  oraz powiązaną infrastrukturą telekomunikacyjną
 • telekomunikacji bezprzewodowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą

uprawnienia telekomunikacyjne w ograniczonym zakresie umożliwiają projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z infrastrukturą telekomunikacyjną na obiektach budowlanych takich jak lokalne linie oraz instalacje.

Wymagania

Uzyskanie uprawnień telekomunikacyjnych wiąże się koniecznością posiadania odpowiedniego wykształcenia. W zależności od niego różne są także wymagania odnośnie okresu wymaganej praktyki zawodowej.

Wymagania dla podstawowych rodzajów uprawnień telekomunikacyjnych:

Aby ubiegać się o uprawnienia telekomunikacyjne do projektowania bez ograniczeń należy ukończyć studia drugiego stopnia na jednym w odpowiednich kierunków studiów:

 • telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • miernictwo elektryczne i telekomunikacja

oraz odbyć:

 • roczną praktykę przy sporządzaniu projektów
 • roczną praktykę wykonawczą na terenie budowy

Aby zdobyć uprawnienia telekomunikacyjne do kierowania robotami bez ograniczeń potrzebne będzie ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunkach wymienionych powyżej dla projektowania oraz odbycie półtora roku praktyki na terenie budowy.

Opcjonalnie jest możliwość ukończenia jedynie studiów I stopnia na wspomnianych wcześniej kierunkach. W takim wypadku jednak okres praktyki wykonawczej na budowie wydłuży się dwukrotnie aż do 3 lat.

W przypadku łączonych zakresów uprawnień telekomunikacyjnych oraz w ograniczonym zakresie wymagania mogą się zmienić.

Kto nadaje?

Nadawanie uprawnień budowlanych w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych należy do kompetencji okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Po przejściu procesu kwalifikacyjnego i zdobyciu uprawnień telekomunikacyjnych należy złożyć wniosek o wpis na listę członków samorządu zawodowego inżynierów ( PIIB ), który zrzesza wszystkie osoby posiadające uprawnienia budowlane.

Jak zdobyć?

Po uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia i odbyciu praktyki zawodowej, każdy kandydat musi przejść proces kwalifikacyjny oraz zdać wymagający egzamin.

Egzaminy PIIB organizuje dwa razy do roku: w maju oraz listopadzie, na terenie okręgowych komisji egzaminacyjnych mających siedziby w miastach wojewódzkich.

Egzaminy złożone są z dwóch części: testowej w formie pisemnej na której sprawdzana jest znajomość przepisów prawa budowlanego, warunków technicznych oraz przepisów BHP oraz części ustnej, w które komisja egzaminuje z zakresu praktycznej wiedzy budowlanej nabytej przez kandydata przy projektowaniu lub na budowie.

Koszty uzyskania

Uzyskanie uprawnień telekomunikacyjnych to znaczny wydatek. Zależnie od rodzaju uprawnień ( do projektowania lub kierowania lub oddzielne) koszty związane z kwalifikacją oraz egzaminem wynoszą od 1600 zł do 2200 zł.

Dodatkowo do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jako projektant, kierownik lub inspektor w specjalności telekomunikacyjnej konieczne jest coroczne ponoszenie opłat w wysokości prawie 500 zł. Opłata jest przeznaczona na składki członkowskie oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Możliwości

Inżynierowe z uprawnieniami w specjalności telekomunikacyjnej mają możliwość pracy na stanowiskach wiążących się z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:

 • sporządzaniu projektów sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej jako projektant
 • kierowania robotami przy wykonywaniu sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej jako kierownik budowy lub kierownik robót
 • nadzorowaniu robót w zakresie telekomunikacyjnym jako inspektor nadzoru inwestorskiego

Wszystkie specjalności i rodzaje uprawnień budowlanych: uprawnienia budowlane rodzaje

 

14 odpowiedzi na “Uprawnienia telekomunikacyjne”

Witam, czy projektowanie instalacji zabezpieczeń technicznych (alarmów) w budynkach również wymaga posiadania opisanych wyżej uprawnień? Czy są jakieś przepisy regulujące to zagadnienie?

Witam
Chcialem się zapytać czy mając uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń w energetyce, ukończone studia I stopnia na PWSZ Elblag, ukończone również dwa semestry studiów II stopnia na UTP Bydgoszcz kierunek Elektronika i telekomunikacja brakuje mi praktycznie jednego semestru i napisania pracy mgr. Posiadam również dyplom technika Telekomunikacji. To czy mogę ubiegać się o upr wykonawcze w Telekomunikacji bez ograniczeń. Sytuacja zmusiła mnie iż nie jestem w stanie dalej studiować…. Stąd moje pytanie

Powyżej masz zapis „ukończone studia I lub II stopnia” nic nie wskórasz. Tytuł technika pozwala Ci tylko na uprawnienia wykonawcze w ograniczonym zakresie. Pozostaje Ci tylko umęczyć ten ostatni semestr i uzyskać tytuł mgr w telekomunikacji.

Proszę o pomoc w problemie a mianowicie, ukończyłem studia I oraz II stopnia o kierunku elektrotechnika, w myśl zapisów załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego, kierunek elektrotechnika(umożliwiający uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji) jest kierunkiem odpowiednim do uzyskania uprawnień do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w telekomunikacji. Po złożeniu wniosku (z suplementami z studiów I i II stopnia) do okręgowej izby dostałem informację iż „tytuł magistra inżyniera na kierunku elektrotechnika nie umożliwia uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji”. Nadmieniam iż na studiach miałem przedmioty takie jak: podstawy telekomunikacji, metrologia, kompatybilność, elektronika itp. Wg mnie program studiów obejmował zajęcia w tym zakresie.Na domiar tego zakupiłem również licencję uprawnienia budowlane na państwa stronie. Proszę o poradę w temacie jak rozumieć interpretację izby i czy były podobne przypadki.

To naprawdę zaskakująca informacja gdyż kierunek elektrotechnika jest faktycznie wymieniony w rozporządzeniu jako odpowiedni dla uprawnień Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Także zgodnie z rozporządzeniem kwalifikacja wykształcenia odbywa się wg nazwy kierunku więc w tym przypadku wszystko się zgadza.
Jeżeli I i II stopień studiów ukończono na tej samej uczelni, to jedyną kwestią jest stopień jej renomy. Jeżeli jest to uczelnia państwowa typu politechnika, to warto złożyć odwołanie do organu wyższego stopnia ( w tym przypadku Krajowa Komisja Kwalifikacyjna) – w decyzji o odmowie nadania uprawnień powinno się znaleźć pouczenie na ten temat. Gdyż na pierwszy rzut oka ta odmowa wydaje się być nieuzasadniona.

Jeżeli chodzi o licencję to możemy przyjąć zwrot, jeżeli nic nie uda się załatwić. W razie takiego wyboru proszę o kontakt na nasz email oraz oczywiście informacje w komentarzu jak się sprawa zakończyła.

Jeżeli chodzi o program to możemy

Ok. Dziękuję za odpowiedź. W piśmie jakie otrzymałem przysługuje mi 14 dni na „wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, strona może przedłożyć dodatkowe dowody i materiały celem wykazania spełnienia przesłanek” .Uczelnie jakie ukończyłem to Politechnika Krakowska, natomiast w rozporządzeniu w załączniku nr 2 są dodatkowe zapisy które nie znajdują się przy kierunku telekomunikacja oraz miernictwa elektrycznego i telekomunikacji a mianowicie: elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji, i właśnie tego zapisu trzyma się izba. Zauważyłem w załączniku iż przy innych specjalnościach również są tego typu zapisy. Dlatego pytałem też czy miał już ktoś podobny przypadek. Znam osobiście przypadki przed wejściem tego rozporządzenia iż po kierunku elektrotechnika kandydat nie miał problemu z uzyskaniem uprawnień dlatego idąc tą droga byłem pewny swego. Jeżeli jest to możliwe proszę o podpowiedź w tej sprawie. Pozdrawiam

Do tej pory nikt nie zgłaszał tego typy problemów – być może to nowy trend albo jednorazowa interpretacja konkretnej izby.
Warto byłoby się dowiedzieć o dokładniejsze uzasadnienie, o ile nie zostało podane w piśmie.

Polecam także porównać przedmioty na kierunku akceptowanym bez uwag tj, np. telekomunikacja oraz przedmioty, które miał Pan na swoim kierunku. Porównanie należy zrobić w oparciu o par.4 ust.4 wspomnianego rozporządzenia ( 1/3 programu studiów)

„zsuplementu do dyplomu albo zaświadczenia oprzebiegu studiów wynika, że nie mniej niż jedna trzecia programu studiów określonego wpunktach ECTS, októrych mowa wustawie zdnia 20 lipca 2018r. – Prawo oszkolnictwie wyższym inauce, lub liczbie godzin zajęć obejmowała zajęcia kształtujące wiedzę iumiejętności odnoszące się do zakresu kierunku studiów „

Michał, mógłbyś powiedzieć jak zakończyła się twoja historia co do uprawnień telekomunikacyjnych? Niedługo kończę elektrotechnikę II stopnia i zastanawiam się czy nie spróbować sił w telekomunikacji.

Nie wiem skąd u kolegi takie zdumienie, sprawa jest wyjaśniona w rozporządzeniu kończysz elektrotechnikę OK, ale w programie studiów musisz mieć coś około 30% pkt. ECTS lub liczby godzin dla przedmiotów związanych z telekomunikacją w stosunku do całkowitej liczby pkt. ECTS/godzin na studiach… z tego co pamiętam.
Samo skończenie elektrotechniki nic nie daje.

Pytanie dotyczące uprawnień. Czy mogę liczyć cudzoziemc na pobycie stałym/czasowym na jakiekolwiek uprawnienia w zakresie telekomunikacji gdy on posiada: wykształcenie licencjata (inżynier) studiów I st. kierunku informatyka specjalności „informacyjne technologię projektowania” państwowego uniwersytetu Ukrainy z apostiłem i pełnym tłumaczeniem przysięgłym dyplomy oraz min. 10 letnim doświadczeniem w budowie linii telekomunikacyjnych oraz min.trzyletnim doświadczeniem w projektowaniu linii światłowodowych dla POPC (CCPC) na stanowisku projektanta na terenie RP?

Czy kierownikiem lub patronem praktyki zawodowej w przypadku uprawnień telekomunikacyjnych może być osoba posiadająca uprawnienia elektryczne uzyskane w 1987 roku, czyli w okresie kiedy uprawnień telekomunikacyjnych jeszcze nie było?

Jest bardzo prawdopodobne, iż taka osoba nie zostanie uznana za właściwego kierownika praktyki ze względu na niezgodność zakresów uprawnień tych nadanych przed kilkudziesięciu laty oraz obecnych uprawnień telekomunikacyjnych.

Nie wiem skąd masz takie informacje, ale uprawnienia w zakresie telekomunikacji były wydawane w latach 1975-1994 w zakresie sieci telekomunikacyjnych. Jedyna różnica była taka, że przedmiotowe uprawnienia nie wydawał wojewoda tylko kierownicy zakładów. Po za tym uprawnienia w zakresie elektrycznym wydane po 1974 roku nie upoważniają do projektowania bądź kierowania pracami w telekomunikacji. Jedyne uprawnienia elektryczne które „mają moc sprawczą w telekomunikacji” to te wydane przed lutym 1974. Poszukaj wyroków sądu w tej sprawie tam masz wyłożone co i jak.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.