Prezentujemy zasady weryfikacji i kwalifikacji wymaganego wykształcenia dla uzyskania uprawnień budowlanych określone w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które weszło w życie 25.09.2015

Kwalifikowania i weryfikacji wykształcenia za odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności oraz zakresu uprawnień budowlanych izba dokonuje przez stwierdzenie zgodności ukończonego kierunku studiów z kierunkiem studiów odpowiednim lub pokrewnym dla specjalności uprawnień budowlanych określonym w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia, na podstawie dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu albo wypisu z przebiegu studiów potwierdzonego przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni.

Kwalifikowania i weryfikacji wykształcenia w zakresie zawodów związanych z budownictwem dla danej specjalności uprawnień budowlanych izba dokonuje przez stwierdzenie zgodności uzyskanego tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika z wykazem zawodów związanych z budownictwem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Wymóg ukończenia studiów na kierunku odpowiednim lub pokrewnym dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych uznaje się za spełniony, jeżeli:

 1. nazwa kierunku studiów jest zgodna z określeniem zakresu kierunku studiów, wskazanym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, lub
 2. informacje zawarte w suplemencie do dyplomu albo wypisie z przebiegu studiów potwierdzonym przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni wskazują, iż nie mniej niż jedna trzecia programu studiów określonego w punktach ECTS, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, lub liczbie godzin zajęć obejmuje zajęcia kształtujące wiedzę i umiejętności odnoszące się do zakresu kierunku studiów

 

Wymóg posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie, o którym mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia, uznaje się za spełniony, jeżeli:
 1. nazwa specjalności określona w ramach kierunku studiów odpowiada zakresowi wiedzy i umiejętności dla danej specjalności uprawnień budowlanych lub
 2. informacje zawarte w suplemencie do dyplomu albo wypisie z przebiegu studiów potwierdzonym przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni potwierdzają, że program studiów obejmuje zajęcia w tym zakresie
 
Wykształcenie uzyskane za granicą i uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych, którego kierunek jest określany w sposób odbiegający od przyjętego w rozporządzeniu, podlega indywidualnemu rozpatrzeniu i zakwalifikowaniu przez izbę, na podstawie programu kształcenia, jako wykształcenie odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności.

4 KOMENTARZE

 1. Przy składaniu Izba Inżynierów podobno ma prawo do wglądu do umowy o pracę/zlecenie między przystępującym do egzaminu, a pracodawcą. Co Izba inżynierów może sprawdzić jeszcze? PIT? ZUS? Skarbówkę? Np czy pracodawca zgłosił pracownika (chociażby na umowę zlecenie) do ubezpieczalni??? A jeśli nie zgłosił, bo nie zdążył???
  A jeśli chodzi o pracę na budowie, to proszą o ksero pierwszej strony, czy np. kierownik był na pewno kierownikiem, czy nie majstrem z uprawnieniami bez ograniczeń? Może komisja weryfikuje to w Nadzorze Budowlanym?

  Reasumując: Gdzie komisja może sprawdzać prawdziwość przedstawianych dokumentów, jeśli chodzi o umowy?

  • Proces kwalifikacyjny prowadzony jest w oparciu o KPA, w związku z tym komisja może prosić o każdy dokument, który ma znaczenie dla sprawy. Dokumenty Zus i Pit raczej nie mają, natomiast ksero dziennika budowy już jak najbardziej.
   W ogólności komisja opiera się na dokumentach przedstawianych przez kandydata. Za posługiwanie się dokumentami niezgodnymi z prawdą ( fałszywymi) grożą konsekwencje karne.

 2. Po ukończeniu Szkoły średniej i odbyciu odpowiedniej praktyki uzyskałem w 1980 roku Decyzję o „Stwierdzeniu Przygotowania Zawodowego” dotyczącą wykonawstwa. W 1993 roku ukończyłem studia wyższe o kierunku odpowiednim do uzyskanej decyzji. Przez cały okres od ukończenia studiów pełniłem funkcje Kierownika Budowy/Robót lub Inspektora Nadzoru. Jak mam postąpić aby zmienić Decyzję o Stwierdzeniu Przygotowania Zawodowego na Uprawnienia Budowlane bez ograniczeń dotyczących wykonawstwa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here