Kategorie
Wymagania

Wniosek o uprawnienia budowlane

Co zawiera wniosek o uprawnienia budowlane i gdzie należy go złożyć? Jakie dodatkowe dokumenty są wymagane przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane?

Po odbyciu wymaganej praktyki zawodowej oraz podjęciu decyzji o terminie egzaminu (sesja wiosenna lub jesienna) możemy rozpocząć administracyjną procedurę formalną. W pierwszej kolejności należy w okręgowym oddziale PIIB, właściwym swemu miejscu zamieszkania złożyć wniosek o uprawnienia budowlane. Wzór wniosku o nadanie uprawnień budowlanych został określony w regulaminie postępowania kwalifikacyjnego PIIB.

Formularze wniosku

Wniosek o uprawnienia budowlane wzór

Podstawowe załączniki do wniosku o nadanie uprawnień:

 1. Odpis dyplomu magistra inżyniera /inżyniera /technika /mistrza /dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika*
 2. Suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych /wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni*
 3. Oświadczenie /zaświadczenie /dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej*
 4. Dowód (kserokopia) uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne
 5. Formularz osobowy
 6. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że ukończone studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa*
 7. Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej
 8. Osoby ubiegające się o rozszerzenie lub uzupełnienie posiadanych już uprawnień budowlanych, zobowiązane są do przedłożenia posiadanych uprawnień.

Okręgowe komisje kwalifikacyjne mogą wymagać dodatkowych załączników m.in.:

 1. Życiorys zawodowy
 2. Kserokopię dowodu osobistego
 3. Kserokopię uprawnień osób potwierdzających praktykę
 4. Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby opiekuna praktyki, w okresie potwierdzania praktyki.
 5. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów
 6. Potwierdzenie zatrudnienia lub charakteru umowy, na podstawie której odbywana była praktyka zawodowa.

Przed wypełnieniem i złożeniem dokumentów najpewniej jest odwiedzić stronę www swojej okręgowej izby inżynierów PIIB oraz sprawdzić ostateczne wymagania.

Oryginał czy kopia

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 76a KPA, w ramach postępowania administracyjnego ( jakim jest także postępowanie kwalifikacyjne w sprawach nadawania uprawnień budowlanych ) dokumenty powinny być składane w formie oryginału. Jednocześnie dopuszcza się możliwość złożenia kopii poświadczonej przez organ, który go wytworzył lub odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Gdzie złożyć wniosek o uprawnienia budowlane

Zasada właściwości miejscowej określona w KPA mówi, iż wniosek o uprawnienia budowlane należy złożyć w okręgowej komisji kwalifikacyjnej PIIB lub IARP właściwej wg miejsca zamieszkania kandydata. Dane adresowe okręgowych izb inżynierów i architektów.

W praktyce natomiast izby nie przestrzegają tak rygorystycznie tego wymagania, więc tak naprawdę dokumenty kwalifikacyjne i egzamin można składać w dowolnie wybranej przez siebie komisji okręgowej.

2 odpowiedzi na “Wniosek o uprawnienia budowlane”

Czy na jednym formularzu można złożyć wniosek o nadanie uprawnień budowlanych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *