Kategorie
Wymagania

Wniosek w sprawie nadania uprawnień budowlanych

Po odbyciu wymaganej praktyki zawodowej oraz podjęciu decyzji o terminie egzaminu (sesja wiosenna lub jesienna) możemy rozpocząć administracyjną procedurę formalną. W pierwszej kolejności należy w okręgowym oddziale PIIB, właściwym swemu miejscu zamieszkania złożyć wniosek w sprawie nadania uprawnień budowlanych. Wzór wniosku został określony w regulaminie postępowania kwalifikacyjnego PIIB.

Formularze wniosku

Pobierz [pdf] Pobierz [word]

Przykład wypełnionego wniosku

Pobierz

Podstawowe załączniki do wniosku o nadanie uprawnień:

 1. Odpis dyplomu magistra inżyniera /inżyniera /technika /mistrza /dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika*
 2. Suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych /wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni*
 3. Oświadczenie /zaświadczenie /dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej*
 4. Dowód (kserokopia) uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne
 5. Formularz osobowy
 6. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że ukończone studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa*
 7. Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej
 8. Osoby ubiegające się o rozszerzenie lub uzupełnienie posiadanych już uprawnień budowlanych, zobowiązane są do przedłożenia posiadanych uprawnień.

Okręgowe komisje kwalifikacyjne mogą wymagać dodatkowych załączników m.in.:

 1. Życiorys zawodowy
 2. Kserokopię dowodu osobistego
 3. Kserokopię uprawnień osób potwierdzających praktykę
 4. Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby opiekuna praktyki, w okresie potwierdzania praktyki.
 5. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów
 6. Potwierdzenie zatrudnienia lub charakteru umowy, na podstawie której odbywana była praktyka zawodowa.

Przed wypełnieniem i złożeniem dokumentów najpewniej jest odwiedzić stronę www swojej okręgowej izby inżynierów PIIB oraz sprawdzić ostateczne wymagania.

Oryginał czy kopia

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 76a KPA, w ramach postępowania administracyjnego ( jakim jest także postępowanie kwalifikacyjne w sprawach nadawania uprawnień budowlanych ) dokumenty powinny być składane w formie oryginału. Jednocześnie dopuszcza się możliwość złożenia kopii poświadczonej przez organ, który go wytworzył lub odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.