Kategorie
Wymagania

Wymagane dokumenty kwalifikacyjne

Proces nadawania uprawnień budowlanych przeprowadzają okręgowe komisje kwalifikacyjne PIIB w oparciu o przepisy kodeksu postępowania kwalifikacyjnego. Wiąże się z tym rygorystyczne przestrzeganie terminów oraz konieczność przedłożenia wielu wymaganych w procesie kwalifikacyjnym dokumentów.

Uprawnienia budowlane dokumenty

Wymagane dokumenty dotyczą w szczególności wykształcenia posiadanego przez kandydata ubiegającego się o uprawnienia budowlane oraz odbywanej przez niego praktyki zawodowej. W zależności od konkretnej okręgowej izby inżynierów mogą się nieznacznie różnić, natomiast zasadniczo z wnioskiem o nadanie uprawnień należy złożyć:

 1. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych albo dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika. ( w przypadku składania kserokopii muszą one być potwierdzone notarialnie )
 2. Suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (kopia i oryginał do wglądu)
 3. Formularz osobowy
 4. Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne
 5. Dokument potwierdzający odbycie wymaganej praktyki zawodowej:
  1. oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki (praktyka po 24.09.2014r)
  2. książka praktyki zawodowej (udokumentowana praktyka do dnia 24.09.2014r.)
  3. zaświadczenie odbycia praktyki zawodowej (w przypadku odbycia praktyki do 15.02.1995 r. lub praktyki odbytej za granicą)
 6. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień przez opiekuna praktyki:
  1. Uprawnienia osób potwierdzających praktykę zawodową ( w przypadku kserokopii uprawnień nadanych w innej izbie, niż ta w której ubiega się o nie kandydat potrzebne będzie jej potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez izbę, która je wydała lub notarialne uwierzytelnienie)
  2. Kserokopia zaświadczenia o przynależności do Izby opiekuna praktyki zawodowej z całego okresu potwierdzania praktyki.
 7. Dokument potwierdzający zatrudnienie, w ramach którego praktyka była odbywana: kserokopia umowy o pracę, o dzieło, zlecenie, świadectwo  pracy, zaświadczenie z kadr, wypis z CEIDG itp.
 8. Życiorys zawodowy
 9. W przypadku ubiegania się o uprawnienia projektowe – wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej ( należy wymienić wszystkie projekty, w których kandydat uczestniczył )
 10. W przypadku ubiegania się o rozszerzenie, uzupełnienie uprawnień budowlanych lub o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej – kserokopia posiadanych uprawnień budowlanych
 11. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów

Porady i uwagi

Izby zwykle wymagają by wszystkie dokumenty skompletować oraz złożyć w formie teczki A-4 opisanej wg. ustalonego wzoru.

Dokumenty składane przez kandydata ubiegającego się o uprawnienia ( wniosek, formularz osobowy, życiorys, oświadczenie o zgodności z prawdą ) powinny zawierać datę ich złożenia oraz podpis.

Poszczególne izby mogą dodatkowo wymagać innych dokumentów. Przed ich złożeniem warto więc także odwiedzić witrynę internetową swojej izby i sprawdzić ostatecznie wymagania.

Gdzie złożyć dokumenty

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych oraz komplet dokumentów należy złożyć do okręgowej komisji kwalifikacyjnej, odpowiedniej do miejsca zamieszkania kandydata. Przed każdą sesją egzaminacyjną izby wyznaczają określone terminy składania dokumentów, zwykle ograniczone do maksymalnie kilku tygodni. Dodatkowo coraz więcej izb uruchamia elektroniczną rejestrację kandydatów, co oznacza, iż wcześniej należy umówić termin spotkania i nie ma możliwości złożenia dokumentów „z marszu”.

 

2 odpowiedzi na “Wymagane dokumenty kwalifikacyjne”

Jestem zatrudniony na stanowisku inżyniera budowy. Czy praktykę na budowie może mi podpisać osoba, która nie jest zatrudniona w naszej firmie? Czy należy jakoś wykazać na jakiej podstawie współpracowaliśmy razem? A co w przypadku, gdy ja pracuję jako inżynier budowy, a kierownik budowy jest zatrudniony z ramienia inwestora, wtedy nie ma żadnej umowy pomiędzy moją firmą, a kierownikiem budowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.