Kategorie
Wymagania

Wymagane dokumenty kwalifikacyjne

Proces nadawania uprawnień budowlanych przeprowadzają okręgowe komisje kwalifikacyjne PIIB w oparciu o przepisy kodeksu postępowania kwalifikacyjnego. Wiąże się z tym rygorystyczne przestrzeganie terminów oraz konieczność przedłożenia wielu wymaganych w procesie kwalifikacyjnym dokumentów.

Jakie dokumenty są wymagane aby uzyskać uprawnienia budowlane?

Wymagane dokumenty dotyczą w szczególności wykształcenia posiadanego przez kandydata ubiegającego się o uprawnienia budowlane oraz odbywanej przez niego praktyki zawodowej. W zależności od konkretnej okręgowej izby inżynierów mogą się nieznacznie różnić, natomiast zasadniczo z wnioskiem o nadanie uprawnień należy złożyć:

 1. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych albo dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika. ( w przypadku składania kserokopii muszą one być potwierdzone notarialnie )
 2. Suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (kopia i oryginał do wglądu)
 3. Formularz osobowy
 4. Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne
 5. Dokument potwierdzający odbycie wymaganej praktyki zawodowej:
  1. oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki (praktyka po 24.09.2014r)
  2. książka praktyki zawodowej (udokumentowana praktyka do dnia 24.09.2014r.)
  3. zaświadczenie odbycia praktyki zawodowej (w przypadku odbycia praktyki do 15.02.1995 r. lub praktyki odbytej za granicą)
 6. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień przez opiekuna praktyki:
  1. Uprawnienia osób potwierdzających praktykę zawodową ( w przypadku kserokopii uprawnień nadanych w innej izbie, niż ta w której ubiega się o nie kandydat potrzebne będzie jej potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez izbę, która je wydała lub notarialne uwierzytelnienie)
  2. Kserokopia zaświadczenia o przynależności do Izby opiekuna praktyki zawodowej z całego okresu potwierdzania praktyki.
 7. Dokument potwierdzający zatrudnienie, w ramach którego praktyka była odbywana: kserokopia umowy o pracę, o dzieło, zlecenie, świadectwo  pracy, zaświadczenie z kadr, wypis z CEIDG itp.
 8. Życiorys zawodowy
 9. W przypadku ubiegania się o uprawnienia projektowe – wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej ( należy wymienić wszystkie projekty, w których kandydat uczestniczył )
 10. W przypadku ubiegania się o rozszerzenie, uzupełnienie uprawnień budowlanych lub o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej – kserokopia posiadanych uprawnień budowlanych
 11. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów

Oryginał czy kopia

Okręgowe komisje kwalifikacyjne wymagają by wszystkie dokumenty składane w postępowaniu kwalifikacyjnym na uprawnienia budowlane miały formę oryginału. Natomiast przepisy dopuszczają także możliwość złożenia odpowiednio uwierzytelnionych kopii dokumentów. Zgodnie z artykułem 76 ustawy KPA, według zasad którego komisja prowadzi postępowanie kwalifikacyjne zamiast oryginału dokumentu można:

 • złożyć odpis dokumentu poświadczony w formie uwierzytelnionej urzędowo przez organ, który go wydał ( np. kopia odpisu dyplomu )
 • złożyć odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym;
 • zwrócić się do upoważnionego pracownika biura okręgowego PIIB o poświadczenie za zgodność z oryginałem przedłożonego dokumentu. Ta opcja wydaje się najwygodniejsza dla kandydata i nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów. Wystarczy w momencie składania dokumentów posiadać ich kopie oraz oryginały do wglądu.

Komisja nie zwraca dokumentów kwalifikacyjnych po zakończeniu postępowania

Wszystkie dokumenty złożone przez wnioskodawcę w postępowaniu kwalifikacyjnym na uprawnienia budowlane stanowią akta administracyjne i nie podlegają zwrotowi po zakończeniu postępowania. Warto o tym pamiętać szczególnie w kontekście dokumentów potwierdzające wykształcenie (dyplom lub suplement do niego) lub decyzji potwierdzających wcześniejsze nadanie uprawnień budowlanych. Dlatego też w postępowaniu lepiej posługiwać się uwierzytelnionymi kopiami dokumentów zgodnie z tym co opisano w paragrafie powyżej.

Jeżeli natomiast doszłoby do sytuacji, że będziemy potrzebowali oryginału dokumentu, już po zakończeniu postępowania, możemy skorzystać wówczas z art. 73 KPA. Zgodnie z nim „strona postępowania ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów”. Należy więc wystąpić z wnioskiem o dostęp do akt, podając uzasadnienie ( np. że dokument jest Nam potrzebny do okazania pracodawcy). Wówczas będzie możliwe uzyskanie uwierzytelnionej kopii lub odpisu dokumentu.

Porady i uwagi

Izby zwykle wymagają by wszystkie dokumenty skompletować oraz złożyć w formie teczki A-4 opisanej wg. ustalonego wzoru.

Dokumenty składane przez kandydata ubiegającego się o uprawnienia ( wniosek, formularz osobowy, życiorys, oświadczenie o zgodności z prawdą ) powinny zawierać datę ich złożenia oraz podpis.

Poszczególne izby mogą dodatkowo wymagać innych dokumentów. Przed ich złożeniem warto więc także odwiedzić witrynę internetową swojej izby i sprawdzić ostatecznie wymagania.

Gdzie złożyć dokumenty

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych oraz komplet dokumentów należy co do zasady złożyć do okręgowej komisji kwalifikacyjnej, odpowiedniej do miejsca zamieszkania kandydata. Natomiast aktualnie jest możliwe również składanie dokumentów kwalifikacyjnych w dowolnie wybranej komisji kwalifikacyjnej.

Przed każdą sesją egzaminacyjną izby wyznaczają określone terminy składania dokumentów, zwykle ograniczone do maksymalnie kilku tygodni. Dodatkowo coraz więcej izb uruchamia elektroniczną rejestrację kandydatów, co oznacza, iż wcześniej należy umówić termin spotkania i nie ma możliwości złożenia dokumentów „z marszu”.

4 odpowiedzi na “Wymagane dokumenty kwalifikacyjne”

Pracuję w biurze projektowym jako asystent projektanta, czy podczas odbywania praktyki na budowie i umowie trójstronnej, która będzie obejmować wypożyczenie pracownika, muszę na umowie w obecnym biurze zmienić swoje stanowisko na inżyniera budowy?

Kluczowy jest w tym wypadku zakres obowiązków i ich zgodność z zakresem uprawnień o jakie się ubiegamy. Jeżeli nazwa stanowiska będzie odpowiadała zakresowi obowiązków to znacznie ułatwi proces weryfikacji praktyki przez komisje, choć też brak zgodności nie oznacza od razu iż praktyka nie będzie zaliczona.

Jestem zatrudniony na stanowisku inżyniera budowy. Czy praktykę na budowie może mi podpisać osoba, która nie jest zatrudniona w naszej firmie? Czy należy jakoś wykazać na jakiej podstawie współpracowaliśmy razem? A co w przypadku, gdy ja pracuję jako inżynier budowy, a kierownik budowy jest zatrudniony z ramienia inwestora, wtedy nie ma żadnej umowy pomiędzy moją firmą, a kierownikiem budowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.