Kategorie
Samorządy

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna jest jednym z organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, której podstawę działania określa art. 28 ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

Komisję tworzą przewodniczący oraz zmienna liczba pozostałych członków w liczbie od 8 do 16. Kadencja komisji trwa przez 4 lata.

Zadania krajowej komisji kwalifikacyjnej PIIB

 1. prowadzi postępowanie odwoławcze i wydaje decyzje w drugiej instancji, w sprawach wyjaśnienia decyzji co do treści uprawnień budowlanych, a także decyzji o nadaniu tych uprawnień przez okręgowe komisje kwalifikacyjne
 2. opracowuje zestawy pytań egzaminacyjnych
 3. wydaje decyzje w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego
 4. dokonuje, co najmniej raz do roku, analizy przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych
 5. w sprawach nadawania uprawnień budowlanych oraz rzeczoznawstwa budowlanego
 6. sporządza opinie dla Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków izb architektów oraz inżynierów budownictwa
 7. składa Krajowemu Zjazdowi Izby sprawozdanie ze swojej działalności
 8. sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji kwalifikacyjnych

Komisja jako weryfikator oraz organ odwoławczy

 

 1. Komisja Kwalifikacyjna uchyla uchwały okręgowych komisji kwalifikacyjnych sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy.
 2. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie uprawnień budowlanych wydane w drugiej instancji są decyzjami ostatecznymi w toku postępowania w organach samorządu zawodowego. Od decyzji tych przysługuje skarga do właściwego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
 3. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej w sprawach nadawania i pozbawiania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, po ich ponownym rozpatrzeniu przez Komisję Kwalifikacyjną, są decyzjami ostatecznymi w toku postępowania w organach samorządu zawodowego. Przepis ust. 3 zdanie 2 stosuje się odpowiednio.

Regulamin Krajowej komisji kwalifikacyjnej PIIB

Krajowa komisja działa w oparciu o regulamin opracowany przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *