Kwalifikacja wniosków o nadanie uprawnień budowlanych prowadzona jest w oparciu o regulamin postępowania kwalifikacyjnego ustalony przez Krajową Radę PIIB.

Komplet dokumentów kwalifikacyjnych składany przez ubiegającego się o uprawnienia budowlane, trafia do powoływanych przez przewodniczącego zespołów egzaminacyjnych. Zespół egzaminacyjny składa się z 3 do 5 osób powoływanych spośród członków okręgowej komisji kwalifikacyjnej, spełniających odpowiednie wymagania regulaminowe. Przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej wyznacza spośród członków zespołu przewodniczącego oraz sekretarza.

Z postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień budowlanych sporządzany jest protokół, którego wzór określa zał. 7 regulaminu. Okręgowa komisja kwalifikacyjna lub jej skład orzekający, w przypadku stwierdzenia braków we wniosku nakłada, w drodze postanowienia, na osobę ubiegającą się o uprawnienia budowlane, obowiązek usunięcia wskazanych braków w terminie 30 dni. Przykładowy wzór postanowienia o uzupełnieniu braków wniosku stanowi załącznik nr 9 do regulaminu.

Pozytywny wynik kwalifikacji

Pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego jest równoznaczny z dopuszczeniem do egzaminu na uprawnienia budowlane osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień budowlanych.

Negatywny wynik kwalifikacji

W przypadku ustalenia w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, niespełnienia warunków niezbędnych do nadania uprawnień budowlanych okręgowa komisja kwalifikacyjna lub jej skład orzekający wydaje decyzję o odmowie nadania uprawnień budowlanych bez przeprowadzenia egzaminu. Przykładowy wzór takiej decyzji określa załącznik nr 10 do regulaminu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here