PIIB czyli Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest największą organizacją samorządową zrzeszającą inżynierów budownictwa na terenie Polski. Została powołana na mocy ustawy z 15.12.2000 o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Izba zrzesza osoby fizyczne, które spełniają wymagania określone w ustawie i są wpisane na listę członków okręgowych izb właściwych według miejsca zamieszkania członka.

Status prawny i organizacja PIIB

Jednostkami organizacyjnymi samorządu zawodowego inżynierów budownictwa są:

 1. Krajowa Izba Inżynierów Budownictwa nosząca nazwę Polska Izba Inżynierów Budownictwa w skrócie PIIB
 2. okręgowe izby inżynierów budownictwa noszące nazwy ustalone uchwałą Krajowej Rady Izby:
  a) Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  b) Kujawsko – Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  c) Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  d) Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  e) Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  f) Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  g) Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  h) Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  i) Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  j) Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  k) Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  l) Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  m) Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  n) Warmińsko – Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  o) Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  p) Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Siedzibą Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa jest m.st. Warszawa. Krajowa Izba Inżynierów Budownictwa reprezentuje samorząd zawodowy inżynierów budownictwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Izba jest niezależna w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa. Krajowa Izba i okręgowe izby posiadają osobowość prawną. Polska Izba Inżynierów Budownictwa używa skrótu nazwy PIIB.

Zadania PIIB

Według ustawy o samorządach zawodowych podstawowymi zadaniami PIIB są reprezentowanie i  ochrona interesów zawodowych członków oraz realizowanie innych celów ustawowych i statutowych,  a w szczególności:
1) realizacja zadań określonych w  ustawie
2) występowanie z  inicjatywą do władz ustawodawczych i  wykonawczych w celu tworzenia właściwych warunków rozwoju budownictwa oraz roli i  miejsca zawodu inżyniera w  tym procesie
3) współdziałanie z  innymi samorządami zawodowymi
4) współdziałanie ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi działającymi w obszarze budownictwa
5) wnioskowanie do właściwych organów państwowych o  przyznawanie członkom Izby nagród i  odznaczeń państwowych
6) przyznawanie członkom Izby, a  także innym osobom fizycznym, osobom prawnym
i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, w  tym organizacjom społecznym i  gospodarczym nagród, odznak i  medali ustanowionych uchwałą Krajowego Zjazdu Izby PIIB
7) orzekanie, w drodze decyzji, o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego, określające zakres i okres ważności tytułu oraz orzekanie, w drodze decyzji, o pozbawieniu tytułu
rzeczoznawcy budowlanego, w razie wystąpienia okoliczności określonych w ustawie,
8) prowadzenie działalności o charakterze szkoleniowym, kulturalnym i sportowym, służącej integracji członków Izby oraz promocji.

Organy PIIB

Organami PIIB na szczeblu krajowym są:

1) Krajowy Zjazd Izby
2) Krajowa Rada Izby
3) Krajowa Komisja Rewizyjna
4) Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
5) Krajowy Sąd Dyscyplinarny
6) Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Organami PIIB na szczeblu okręgowym są:

1) okręgowy zjazd izby
2) okręgowa rada izby
3)  okręgowa komisja rewizyjna
4) okręgowa komisja kwalifikacyjna
5) okręgowy sąd dyscyplinarny
6) okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej

Funkcjonowanie organów PIIB

1. Kadencja organów Izby trwa 4 lata.
2. Kadencja organów Izby kończy się z chwilą wyboru przez sprawozdawczo-wyborczy zjazd Izby organów na kolejną kadencję. Członkostwo w organie kończy się wraz z zakończeniem kadencji, wcześniejszym odwołaniem ze składu organu lub wygaśnięciem mandatu członka organu z innych przyczyn.
3. Organy Izby podejmują uchwały w formie pisemnej.
4. Funkcję Prezesa Krajowej Rady PIIB, przewodniczących okręgowych rad, przewodniczących organów krajowych i okręgowych oraz krajowego i okręgowego rzecznika koordynatora odpowiedzialności zawodowej można sprawować w dwóch kolejnych kadencjach. Ponowny wybór może nastąpić po przerwie minimum jednej pełnej czteroletniej kadencji.

Prawa i obowiązki członków PIIB

Członkowie PIIB mają prawo:

1) korzystać z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienia właściwych warunków wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
2) korzystać z ochrony i pomocy prawnej Izby, w sprawach dotyczących działalności
w Izbie i jej organach oraz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i czynności rzeczoznawcy budowlanego,
3) korzystać z działalności samopomocowej, której zakres regulują właściwe okręgowe izby.

Członek PIIB, po uiszczeniu składek członkowskich na Krajową Izbę i okręgową izbę w wysokości ustalonej uchwałą Krajowego Zjazdu i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, otrzymuje zaświadczenie o przynależności do Izby z określonym w nim terminem ważności.

Do obowiązków członków PIIB należą:

1) przestrzegania zasad etyki zawodowej
2) przestrzegania przepisów Izby
3) przestrzegania uchwał organów Izby
4) wnoszenia składek członkowskich na zasadach przyjętych uchwałą Krajowego Zjazdu Izby
5) posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z   wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
6) podnoszenia kwalifikacji zawodowych i szkolenia w zakresie niezbędnym dla należytego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i czynności rzeczoznawcy budowlanego
7) przestrzegania przy wykonywaniu czynności zawodowych obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej

Majątek i gospodarka finansowa PIIB

1. Działalność PIIB jest finansowana z jej majątku.
2. Majątek Krajowej Izby i majątki okręgowych izb stanowią, w szczególności ich środki finansowe oraz nieruchomości i mienie ruchome.
3. Majątek Krajowej Izby i majątki okręgowych izb powstają ze składek członkowskich oraz z: zapisów, darowizn, dotacji, wpływów z działalności gospodarczej i innych źródeł.
4. Majątek Krajowej Izby jest odrębny od majątków poszczególnych okręgowych izb. Majątkiem Krajowej Izby zarządza Krajowa Rada Izby, a majątkiem okręgowej izby zarządza właściwa okręgowa rada izby. Krajowa Izba nie odpowiada własnym majątkiem za zobowiązania okręgowych izb. Okręgowe izby nie odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania innych izb okręgowych ani Krajowej Izby.
5. Do prowadzenia gospodarki finansowej przez PIIB mają zastosowanie odrębne przepisy.
6. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Krajowej Izby są upoważnieni dwaj członkowie Prezydium Krajowej Rady Izby, w tym Prezes lub wiceprezes.
7. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu okręgowej izby są upoważnieni dwaj członkowie prezydium rady okręgowej izby, w tym przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.

Międzynarodowa działalność PIIB

Polska Izba Inżynierów Budownictwa prężnie działa także na arenie międzynarodowej. Jest m.in. członkiem i jednym z założycieli ECEC czyli Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa, której zadaniem jest reprezentowanie interesów inżynierów budowlanych – członków narodowych izb budownictwa – na forum Komisji i Parlamentu Europejskiego.

PIIB blisko współpracuje także z Amerykańskim Stowarzyszeniem Inżynierów ASCE oraz Brytyjskim Stowarzyszeniem Inżynierów ICE.

Dane kontaktowe okręgowych izb inżynierów budownictwa: adres telefon email

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here