Kategorie
Formalne Samorządy

Zaświadczenie PIIB o przynależności do izby

Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ( PIIB ) jest dokumentem potwierdzającym czynne czynne członkostwo w samorządzie zawodowym oraz posiadanie niezbędnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Dokument ten zgodnie z ustawą Prawo budowlane, jest niezbędny przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: projektanta, kierownika budowy lub robót oraz inspektora nadzoru.

Dodatkowo wymagany jest od kierownika praktyki zawodowej, aby potwierdzić jego czynne członkostwo w właściwej izbie samorządu zawodowego przez cały okres praktyki zawodowej kandydata.

Razem z kopią decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych zaświadczenie o członkostwie w PIIB jest dokumentem potwierdzającym kwalifikacje i kompetencje zawodowe inżyniera budownictwa.

Jak uzyskać zaświadczenie w PIIB

Od 2011 roku najdogodniejszym sposobem na uzyskanie zaświadczenia o przynależności do izby jest portal członkowski PIIB. Zaświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej w postaci pliku PDF opatrzonego bezpiecznym elektronicznym podpisem umożliwiającym weryfikację.

Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.

Zaświadczenia generowane są w portalu członkowskim PIIB razem z rytmem opłacania składek członkowskich. Do pobrania zaświadczenia wymagany jest login i hasło, dostępne po rejestracji w systemie.

Pobierz zaświadczenie PIIB

Co zawiera zaświadczenie PIIB

Każde zaświadczenie zawiera imię i nazwisko, adres zamieszkania inżyniera oraz jego numer ewidencyjny. Dodatkowo wymieniona jest konkretna okręgowa izba, której jest członkiem oraz informacja o posiadaniu wymaganego ubezpieczenia OC. Ważnym elementem jest także data ważności zaświadczenia oraz numer weryfikacyjny, umożliwiający weryfikację jego autentyczności.

Przykładowy wzór zaświadczenia PIIB

Wzór zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów budownictwa:

4 odpowiedzi na “Zaświadczenie PIIB o przynależności do izby”

Uzyskałem uprawnienia budowlane w 2021 roku. Chciałbym przynależeć do izby od tego roku. Czy jest jakiś sposób, aby uzyskać login i hasło, które zostały nadane przez izbę? Niestety nie mogę ich znaleźć w moich dokumentach. Posiadam decyzję o wpisaniu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane z numerem pozycji. Loginu i hasła jednak nie posiadam.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.