Kategorie
Samorządy

IARP – Izba Architektów RP

Informacje o IARP największym samorządzie zawodowym skupiającym architektów posiadających uprawnienia architektoniczne do projektowania bez ograniczeń na terenie Polski. Struktura i zadania organów izby architektów, prawa i obowiązki członkowskie oraz działalność finansowa i majątek.

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, w skrócie IARP to największa organizacja samorządowa zrzeszająca architektów na terenie Polski. W IARP zrzeszeni są architekci wpisani na listę członków okręgowych izb architektów, a więc tacy którzy posiadają tytuł zawodowy magister inżynier architekt oraz uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.

Izba architektów posiada osobowość prawną. IARP realizuje swoje zadania poprzez działalność swoich jednostek organizacyjnych na szczeblu krajowym i okręgowym odpowiadającym terytorialnemu podziałowi kraju.

Struktura i organy IARP

Organy IARP na szczeblu krajowym to:

 1. Krajowy Zjazd Izby IARP
 2. Krajowa Rada Izby IARP
 3. Krajowa Komisja Rewizyjna IARP
 4. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP
 5. Krajowy Sąd Dyscyplinarny IARP
 6. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej IARP

natomiast organami okręgowych izb architektów są:

 1. okręgowy zjazd izby
 2. okręgowa rada izby
 3. okręgowa komisja kwalifikacyjna
 4. okręgowa komisja rewizyjna
 5. okręgowy sąd dyscyplinarny
 6. okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej

Zadania IARP

Głównym statutowym zadaniem i celem Izby Architektów RP jest ochrona architektury i przestrzeni jako publicznego dobra, poprzez zapewnienie prawidłowego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez swych członków oraz nadzorowanie sprawowania rzeczoznawstwa budowlanego w specjalności architektonicznej.

Dodatkowo co zadań IARP należą:

 1. dbanie o rozwój i ochronę zawodu architekta, a także sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem wszystkich elementów zawodu architekta przez swoich członków
 2. działanie na rzecz ochrony tytułu Architekta IARP
 3. utrzymania niezależności zawodu architekta jako zawodu zaufania publicznego
 4. dążenie do wprowadzania na wyższych uczelniach programów kształcenia zawodowego przyszłych i obecnych członków Izby, odpowiadających unijnym standardom
 5. opracowywanie standardów wykonywania zawodu architekta
 6. uchwalanie po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń zawodowych, zasady etyki dla swoich członków oraz dbanie o ich przestrzeganie
 7. przeciwdziałanie zjawisku nieuczciwej konkurencji wśród swoich członków, w szczególności zjawisku dumpingu
 8. opracowywanie regulaminu honorariów dla członków IARP

Dodatkowa działalność IARP

Izba Architektów działa wspólnie z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa PIIB w zakresie wspólnych interesów izb. Dodatkowo IARP współdziała ze stowarzyszeniami i organizacjami, osobami oraz podmiotami, które mają z nią wspólne cele.

IARP może ponadto działać w zakresie organizowania kształcenia ustawicznego i upowszechniania wiedzy, wspierać naukę i inicjatywy kulturalne, a także działania związane z ochroną i kształtowaniem środowiska oraz dóbr kultury. Izba może także wspierać profesjonalne wydawnictwa i wystawiennictwa. Działalność Izby Architektów RP może mieć charakter naukowy, naukowo-techniczny, oświatowy oraz kulturalny.

Prawa i obowiązki członków IARP

Członkowie Izby Architektów RP mają prawo do:

 1. korzystania z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienia właściwych warunków wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 2. korzystania z ochrony i pomocy prawnej izby architektów
 3. korzystania z działalności samopomocowej

Członkostwo w IARP wiąże się także z obowiązkami:

 1. przestrzegania przy wykonaniu czynności zawodowych obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej i urbanistycznej
 2. przestrzegania zasad etyki zawodowej
 3. stosowania się do uchwał organów izby
 4. współdziałania z organami IARP
 5. regularnego opłacania składek członkowskich, których wysokość określa Krajowy Zjazd Izby Architektów

Majątek IARP

Majątek Izby Architektów RP  jest używany na potrzeby finansowania jej działalności statutowej. W szczególności pochodzi on z:

 • składek członkowskich, które corocznie wnoszą jej członkowie
 • z zapisów, darowizn oraz dotacji
 • z działalności gospodarczej oraz innych wpływów

Krajowa Izba IARP oraz izby okręgowe mogą prowadzić działalność gospodarczą, za wyjątkiem wykonywania usług obsługi inwestycyjnej, projektowania architektonicznego, konstrukcyjno-budowlanego lub urbanistycznego, robót budowlanych oraz rzeczoznawstwa budowlanego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *