Zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu to dokument potwierdzający pozytywną weryfikację wniosku o nadanie uprawnień budowlanych złożonego przez kandydata.

Kandydat dopuszczony do egzaminu na uprawnienia budowlane zawiadamiany jest o terminie egzaminu przez przewodniczącego okręgowej komisji kwalifikacyjnej listem poleconym, doręczanym na co najmniej na miesiąc przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego.

W zawiadomieniu zawarta jest informacja o dokładnej dacie oraz miejscu egzaminu. Dodatkowo pismo zawiera pouczenie o konieczności wniesienia drugiej raty za postępowanie kwalifikacyjne ( opłatę za egzamin ) wraz z danymi do płatności.

W przypadku PIIB kandydaci ubiegający się o uprawnienia do projektowania informowani są dodatkowo o konieczności przedstawienia do wglądu komisji egzaminacyjnej przed egzaminem ustnym wybranych prac projektowych, wykonanych w ramach praktyki projektowej.

Wzór zawiadomienia z PIIB

Wzór zawiadomienia z IARP – uprawnienia architektoniczne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here