Kategorie
Egzamin

Zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu

Zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu to dokument potwierdzający pozytywną weryfikację wniosku o nadanie uprawnień budowlanych złożonego przez kandydata.

Kandydat dopuszczony do egzaminu na uprawnienia budowlane zawiadamiany jest o terminie egzaminu przez przewodniczącego okręgowej komisji kwalifikacyjnej listem poleconym, doręczanym na co najmniej na miesiąc przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego.

W zawiadomieniu zawarta jest informacja o dokładnej dacie oraz miejscu egzaminu. Dodatkowo pismo zawiera pouczenie o konieczności wniesienia drugiej raty za postępowanie kwalifikacyjne ( opłatę za egzamin ) wraz z danymi do płatności.

W przypadku PIIB kandydaci ubiegający się o uprawnienia do projektowania informowani są dodatkowo o konieczności przedstawienia do wglądu komisji egzaminacyjnej przed egzaminem ustnym wybranych prac projektowych, wykonanych w ramach praktyki projektowej.

Brak zawiadomienia

W przypadku nieotrzymania zawiadomienia o dopuszczeniu do egzaminu w okresie na miesiąc przed jego terminem nie należy popadać w panikę, gdyż nie zawsze musi oznaczać to niedopuszczenie do niego.

Jeżeli wcześniej nie dostarczono informacji o konieczności uzupełnienia braków formalnych w dokumentach lub decyzji o odmowie kwalifikacji, należy skontaktować się z Izbą oraz bezpośrednio potwierdzić czy zostaliśmy do egzaminu dopuszczeni. Zdarza się w niektórych przypadkach, iż zawini operator pocztowy bądź błąd w adresowaniu i taka informacja nie dotrze, a proces kwalifikacji przeszedł pozytywnie.

Wzór zawiadomienia z PIIB

Wzór zawiadomienia z IARP – uprawnienia architektoniczne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *