Kategorie
Egzamin

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane to pierwsza i statystycznie najłatwiejsza część sprawdzania wiedzy. Egzamin testowy odbywa się wg ustalonych procedur. Liczba pytań, czas i zakres są ustalane indywidualnie w zależności od rodzaju i specjalności uprawnień.

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane stanowi pierwszy etap egzaminu zawodowego. Celem egzaminu jest sprawdzenie znajomości przepisów prawnych związanych z realizacją procesu budowlanego. Statystycznie jest łatwiejszy, niż egzamin ustny natomiast warto się do niego odpowiednio przygotować i poznać jego przebieg oraz zakres. Zdawalność na egzaminie testowym od kilku lat systematycznie spada.

Forma i przebieg egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane

Egzamin pisemny jest przeprowadzany jako test jednokrotnego wyboru. Zadający wybiera prawidłową odpowiedź spośród trzech dostępnych.

Po wejściu na salę zdający otrzymują zestawy pytań egzaminacyjnych. Zwykle komisje dbają by nie siedziały obok siebie osoby ubiegające się o te same uprawnienia.

Korzystanie podczas egzaminu przez osobę zainteresowaną z pomocy innych osób, urządzeń odtwarzających, opracowań obejmujących tematykę stanowiącą przedmiot postępowania kwalifikacyjnego lub urządzeń służących do przekazu bądź odbioru informacji powoduje przerwanie tej osobie egzaminu i skutkuje negatywnym wynikiem egzaminu.

Warunki dopuszczenia do egzaminu na uprawnienia budowlane

Koniecznym warunkiem dopuszczenia do testowego egzaminu na uprawnienia budowlane jest przejście z pozytywnym wynikiem procesu kwalifikacji wykształcenia i praktyki zawodowej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu pisemnego jest także uiszczenie II raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, na co najmniej 14 dni przed terminem egzaminu. Potwierdzenie bankowe wniesienia opłaty dla pewności warto jest zabrać ze sobą na egzamin, by w razie konieczności szybko wyjaśnić wątpliwości.

Data i miejsce egzaminu testowego na uprawnienia budowlane

Egzaminy na uprawnienia budowlane odbywają się co najmniej dwa razy w roku, zwyczajowo na wiosnę i jesień. Egzamin pisemny odbywa się we wszystkich okręgowych izbach w tym samym czasie. Data ustalana jest przez komisję kwalifikacyjną i podawana do publicznej wiadomości na minimum 90 dni wcześniej. Natomiast miejsce egzaminu jest ustalane niezależnie w każdej okręgowej izbie inżynierów.

Na miesiąc przed egzaminem, każdy kandydat otrzymuje listem poleconym informację o dopuszczeniu do egzaminu wraz z podaniem dokładnej jego daty oraz miejsca.

Egzamin pisemny jakie – pytania egzaminacyjne

Pytania na egzamin przygotowywane są przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB w oparciu o aktualne przepisy. Przed każdym egzaminem Izba publikuje wykaz wymaganych aktów prawnych oraz norm, których znajomość będzie wymagana na egzaminie w danej sesji. W bazie znajduje się kilka tysięcy pytań, z których następnie w sposób losowy tworzone są testy dla poszczególnych specjalności i rodzajów uprawnień budowlanych.

Liczba pytań, czas i zakres egzaminu

Ilość pytań testowych, czas oraz zakres egzaminu testowego ustalane są w zależności od rodzaju i zakresu uprawnień o jakie ubiega się zdający. Kształtują się one w sposób następujący:

uprawnienia bez ograniczeń – łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi

90 pytań testowych w tym:

 • 63 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie
 • 18 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
 • 9 pytań z postępowania administracyjnego

Łączny czas trwania egzaminu – 135 minut
Wymagana liczba pozytywnych odpowiedzi – 68

uprawnienia bez ograniczeń – odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi

75 pytań testowych w tym:

 • 53 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie
 • 15 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
 • 7 pytań z postępowania administracyjnego

Łączny czas trwania egzaminu – 115 minut
Wymagana liczba pozytywnych odpowiedzi – 57

uprawnienia w ograniczonym zakresie – łącznie na uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi

60 pytań testowych w tym:

 • 42 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie
 • 12 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
 • 6 pytań z postępowania administracyjnego.

Łączny czas trwania egzaminu – 90 minut
Wymagana liczba pozytywnych odpowiedzi – 45

uprawnienia w ograniczonym zakresie – odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi

45 pytań testowych w tym:

 • 32 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie
 • 9 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
 • 4 pytania z postępowania administracyjnego

Łączny czas trwania egzaminu – 70 minut
Wymagana liczba pozytywnych odpowiedzi34

uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza

45 pytań testowych w tym:

 • 32 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie
 • 9 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
 • 4 pytania z postępowania administracyjnego

Łączny czas trwania egzaminu – 70 minut
Wymagana liczba pozytywnych odpowiedzi – 34

Czy egzamin pisemny na uprawnienia budowlane jest trudny – zdawalność

Należy wiedzieć, iż pytania na egzaminach testowych na uprawnienia posiadają dosyć zróżnicowany stopień trudności. Na część z nich odpowiedź jest oczywista i każda osoba z wykształceniem technicznym budowlanym, po odbyciu praktyki zawodowej nie będzie miała żadnych trudności. Pewną ilość pytań można zaliczyć drogą dedukcji, nawet nie znając danego zagadnienia.Natomiast duży zakres stanowią także pytania z warunków technicznych, które w wielu przypadkach są bardzo szczegółowe. Bez wcześniejszego przygotowania, szanse na udzielenie prawidłowej odpowiedzi będą statystyczne.

Zdarza się w niektórych przypadkach, iż pytania egzaminacyjne dotyczą z pozoru zakresów zupełnie nie związanych ze specjalnością o jaką się ubiegamy. Przykładowo pytania z warunków technicznych dla budynków trafiają się osobom ubiegającym się o uprawnienia drogowe lub mostowe. Z pozoru jest to nielogiczne natomiast, zgodne z publikowanym wykazem wymaganej znajomości aktów prawnych.

Zdawalność egzaminów w ostatnich latach waha się w zakresie od 80% do 85%, co jest wynikiem dosyć wysokim. Nie oznacza to jednak, iż egzamin jest łatwy. Zaliczenie go bez wcześniejszego przygotowania, z marszy będzie bardzo trudne. Natomiast wśród zdających panuje powszechne przekonanie, że jest łatwiejszy niż egzamin ustny.

Szczegółowe wyniki i zdawalność egzaminów z ostatnich lat – zdawalność testów

Jak przygotować się na egzamin pisemny na uprawnienia budowlane?

Podstawowym sposobem przygotowania się do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane jest nauka pytań egzaminacyjnych. Komisja kwalifikacyjna PIIB publikuje zbiory przykładowych pytań egzaminacyjnych, które mają ułatwić zdającym zapoznanie się ze stopniem trudności egzaminu.

Niezwykle przydatnym narzędziem ułatwiającym naukę jest nasz program przygotowujący do egzaminu testowego. Oprócz standardowych pytań przykładowych zawiera także pytania z egzaminów z lat poprzednich oraz autorskie pytania opracowane przez specjalistów posiadających uprawnienia budowlane.

Należy także kilkukrotnie przeczytać ze zrozumieniem podstawowe akty prawne regulujące proces budowlany. Dotyczy to w szczególności ustawy Prawo budowlane, rozporządzeń BHP oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W przypadku warunków technicznych, które są bardzo szczegółowe, czytanie zwykle nie przynosi oczekiwanego rezultatu. Lepiej od razu uczyć się gotowych pytań egzaminacyjnych.

Wyniki egzaminu na uprawnienia budowlane

Wyniki egzaminu testowego ogłaszane są przez członków okręgowych komisji kwalifikacyjnych maksymalnie do kilku godzin po zakończeniu egzaminu. W przypadku pozytywnego rezultatu, dla każdego kandydata ustalany jest termin egzaminu ustnego.

Negatywny wynik z egzaminu testowego wiąże się natomiast z koniecznością ponownego przystąpienia do niego w kolejnych sesjach egzaminacyjnych. Sama kwalifikacja wykształcenia i praktyki zachowuje ważność i nie ma potrzeby ponownego dostarczania dokumentów. Natomiast przepada cała opłata za przeprowadzenie egzaminu, wliczając w to część dotyczącą egzaminu ustnego.

W przypadku niezaliczenia egzaminu istnieje możliwość uzyskania wglądu w udzielone odpowiedzi oraz punktację komisji egzaminacyjnej. Warto z niej skorzystać  w wypadku wątpliwości, zaraz po ogłoszeniu wyników, gdyż w późniejszym terminie będzie to znacznie trudniejsze.

Egzamin pisemny a rozszerzenie uprawnień

Testy dla kandydatów, które legitymują się posiadaniem uprawnień budowlanych – ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych innego rodzaju lub w innym zakresie niż posiadane – przygotowuje się indywidualnie, uwzględniając rodzaj i zakres posiadanych uprawnień budowlanych oraz termin ich uzyskania. Obowiązujący zakres i forma egzaminu ustalane są każdorazowo w postępowaniu kwalifikacyjnym według następujących zasad:

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (łącznie)

75 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień w tym:

 • 50 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie
 • 25 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych

Czas trwania egzaminu pisemnego – 115 minut
Wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 57

do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (rozdzielnie)

60 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień w tym:

 • 40 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie
 • 20 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych

Czas trwania egzaminu pisemnego – 90 minut
Wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 45

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (łącznie)

45 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień w tym:

 • 30 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie
 • 15 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych

Czas trwania egzaminu pisemnego – 70 minut
Wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 34

do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (rozdzielnie)

30 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień w tym:

 • 20 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie
 • 10 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych

Czas trwania egzaminu pisemnego – 45 minut
Wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 23

7 odpowiedzi na “Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane”

Witajcie.
Pytanie dotyczace egzaminu jezeli jest wprowadzony podział dla specjalności 1wsza idzie konstrukcyjno budowlana a później pozostałe branże czy egzamin będzie taki sam dla wszytskich specjalności?

Wykaz aktów prawnych dzieli się na Ogólną znajomość i Szczegółową, czy oznacza to, że na egzaminie pisemnym będą tylko zagadnienia z aktów, które muszę znać szczegółowo a ogólne pojawią się dopiero na egzaminie ustnym czy się mylę? Znajomość ogólna oznacza, że mam umieć posługiwać się danym aktem a na pisemnym nie można podobno mieć wydrukowanych aktów więc nie do końca rozumiem. Chodzi o uprawnienia bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

chyba nie, ponieważ pytania dotyczące warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych wymagane są w stopniu ogólnym. A przeznaczone będzie na nie aż 15 pytań, jeżeli mówimy o uprawnieniach bez ograniczeń.

Czy po sesji jesiennej z 2017 można już coś powiedzieć na temat tego jak PIIB podchodzi do układania zestawów w związku z wycofaniem podziału na znajomość ogólną i szczegółową? Czy na IE mogę z dużym prawdopodobieństwem spodziewać się pytań o rozstaw szyn kolei normalnotorowej, albo miejsce montażu wodomierza?

Rewolucji nie było w tym zakresie. Niemniej jednak teoretycznie pytania z warunków technicznych dla elektryków są możliwe i były teraz i wcześniej w wymaganiach.
Ostatnio izby się troszkę „uspokoiły” z podawaniem takich pytań na egzaminach, ale jeszcze kilka lat temu zdarzały się „pogromy” właśnie na takich pytaniach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *