Kategorie
Formalne PIIB

Zawieszenie w prawach członka PIIB

Obowiązujące procedury i wymagania związane z zawieszaniem członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. Rodzaje zawieszenia i wynikające z niego skutki.

Zawieszenie członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa może nastąpić na wniosek członka izby lub w wyniku sankcji dyscyplinarnej. Zawieszenie powoduje daleko idące skutki da osoby wykonującej samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Zawieszenie na wniosek

Zawieszenie na żądanie członka izby może nastąpić, gdy złoży on pisemny wniosek w tej sprawie. Wówczas okręgowa rada izby podejmuje w tym celu uchwałę, a gdy stanie się ona ostateczna zawieszenie członkostwa wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia tego wniosku.

Złożenie wniosku o zawieszenie jest polecane osobom, które w najbliższej przyszłości nie będą wykonywać samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a aktualnie należą do izby. To znacznie lepsze rozwiązanie niż po prostu nieopłacanie składek, gdyż jeżeli w przyszłości planujemy powrócić do zawodu zaległości i tak będzie trzeba zapłacić.

Zawieszenie dyscyplinarne

Zawieszenie w wyniku sankcji dyscyplinarnej następuje z chwilą:

  1. orzeczenia kary, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
  2. orzeczenia kary, o której mowa w art. 96 ust. 1 pkt. 3 ustawy – Prawo budowlane
  3. nieopłacenia składek członkowskich za okres dłuższy niż 6 miesięcy, przy czym, okres ten jest liczony od nieopłacenia w całości i w terminie którejkolwiek ze składek członkowskich.

Zawieszenie, o którym mowa w pkt 1 i 2, następuje na podstawie ostatecznego (prawomocnego) rozstrzygnięcia sądu dyscyplinarnego z dniem, w którym rozstrzygnięcie stało się ostateczne (prawomocne).

Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, następuje na podstawie uchwały okręgowej rady, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uchwała stała się ostateczną.

Skutki zawieszenia członkostwa w PIIB

Zawieszenie powoduje:

  1. zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
  2. odmowę wydania zaświadczenia o przynależności do izby oraz zakaz posługiwania się wcześniej wydanym zaświadczeniem
  3. utratę czynnego i biernego prawa wyborczego, a w szczególności, wygaśnięcie mandatu
  4. delegata na Krajowy Zjazd i okręgowy zjazd oraz mandatu do pełnienia funkcji w organach izby
  5. zwolnienie, w okresie zawieszenia, z obowiązku opłacania składek członkowskich
  6. zwrot, na wniosek członka izby, nadpłaconych składek członkowskich

Warto pamiętać, iż w okresie zawieszenia nie obowiązuje ubezpieczenie OC od odpowiedzialności cywilnej, które opłacane jest razem ze składkami izbowymi.

Zakończenie okresu zawieszenia

Zakończenie okresu zawieszenia spowodowanego orzeczeniem kary następuje z chwilą jej całkowitego wykonania.

W przypadku zawieszenia z powodu nieopłacenia składek zakończenie zawieszenia następuje na wniosek ostatecznej uchwały okręgowej rady. W tym celu należy uregulować zaległości, dokonać opłaty wpisowego oraz bieżących składek i ubezpieczenia OC. Odwieszenie wchodzi w życie z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.

Procedury związane z zawieszaniem członków określono w regulaminie postępowania przy ustaniu, zawieszaniu i wznawianiu członkostwa w PIIB.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *