Kategorie
Formalne PIIB

Skreślenie z listy członków PIIB

W jakich przypadkach osoba posiadająca uprawnienia budowlane i wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie może zostać skreślona z listy członków PIIB? Jakie skutki prawne niesie za sobą skreślenie? Na jakich warunkach jest możliwe przywrócenie w prawach członka PIIB?

Skreślenie z listy członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zdecydowanej większości przypadku następuje w wyniku sankcji dyscyplinarnej nałożonej na członka przez odpowiedni organ. Możliwe jest także skreślenie wynikające z indywidualnej decyzji członka.

Członek izby zostaje wykreślony z PIIB w wypadku:

  1. orzeczenia o stwierdzeniu zakazu wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / utraty uprawnień budowlanych
  2. orzeczenia kary, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
  3. nieopłacenia składek członkowskich za okres 12 miesięcy
  4. pisemnego wniosku członka izby
  5. śmierci członka izby

Wniosek o skreślenie

Wniosek o skreślenie z listy członków PIIB zawiera jedynie podstawowe dane osobowe umożliwiające identyfikację oraz numer członkowski, bieżącą datę i podpis członka. Nie ma ustalonego wzoru, natomiast powinien zawierać jednoznaczne oświadczenie woli oraz datę zaprzestania członkostwa.

Przykładowy wzór wniosku o skreślenie z listy PIIB na własną prośbę.

Wniosek o skreślenie z listy członków okręgowej izby inżynierów budownictwa należy złożyć do okręgowej izby inżynierów budownictwa, do której się przynależy.

Po złożeniu wniosku następuje jego weryfikacja pod względem formalnym oraz merytorycznym w oparciu o przepisy KPA. W przypadku gdy wniosek spełnia wymagania okręgowa rada izby podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia wnioskodawcy z listy członków. W takim wypadku zostaje uchwała zostaje przekazana zainteresowanemu za potwierdzeniem odbioru.

Informacje o skreśleniu z listy członków okręgowej izby inżynierów budownictwa przekazuje się bezzwłocznie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu ujawnienia w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane.

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego sprawa powinna zostać załatwiona w ciągu 1 miesiąca od wpłynięcia wniosku. W wyjątkowych przypadkach maksymalny czas na jej załatwienie określony w kodeksie to 2 miesiące.

Skreślenie w wyniku orzeczenia kary

Zgodnie z art. 54 ust.1a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa:

Członek izby skreślony z listy członków okręgowej izby z powodu
orzeczenia kary, o której mowa w ust. 1 pkt 4, nie może ubiegać się o ponowny wpis na listę przez okres dziesięciu lat od uprawomocnienia się orzeczenia kary skreślenia z listy członków izby

Kara jest zatem bardzo dotkliwa, gdyż w praktyce uniemożliwia wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, pomimo posiada odpowiednich uprawnień budowlanych.

Skreślenie z listy członków powoduje

  1. zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
  2. odmowę wydania zaświadczenia o przynależności do izby oraz zakaz posługiwania się wcześniej wydanym zaświadczeniem
  3. utratę czynnego i biernego prawa wyborczego, a w szczególności, wygaśnięcie mandatu delegata na Krajowy Zjazd i okręgowy zjazd oraz mandatu do pełnienia funkcji w organach Izby
  4. wygaśnięcie obowiązku opłacania bieżących składek członkowskich ( w wypadku gdy skreślenie nastąpiło z powodu ich nieopłacenia) oraz ubezpieczenia OC
  5. zwrot nadpłaconych składek ( za wyjątkiem sytuacji gdy skreślenie nastąpiło z powodu ich nieopłacenia)

Przywrócenie na listę członków

Art. 42 ust. 2a ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa umożliwia przywrócenie na listę członków samorządu zawodowego, osobom skreślonym.

Szkolenie uzupełniające

Jednym z warunków przywrócenia członkostwa jest odbycie szkolenia uzupełniającego. Tryb i zakres szkolenia uzupełniającego określono w uchwale Krajowej Rady Izby PIIB. Szkolenie takie będzie można odbyć w formie kursu e-learningowego, który jest dostępny na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W niektórych przypadkach organizowane są także kursy stacjonarne w poszczególnych okręgowych izbach.

Wniosek o przywrócenie

Po odbyciu szkolenia należy złożyć pisemny wniosek o wpisanie na listę członków, oraz uregulować ewentualne zaległe składki członkowskie oraz składki bieżące, opłaty związane z ubezpieczeniem OC i opłatę wpisową.

Ponowne wpisanie na listę członków PIIB następuje na mocy uchwały okręgowej rady izby, z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym uchwała stała się prawomocna.

Procedury związane ze skreślaniem członków określono w regulaminie postępowania przy ustaniu, zawieszaniu i wznawianiu członkostwa w PIIB.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *