Kategorie
Formalne PIIB

Jak zostać członkiem PIIB

Jak zapisać się do PIIB i zostać członkiem samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Uzyskanie członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa wymaga spełnienia szeregu wymagań formalnych oraz potwierdzenia wniosku odpowiednimi dokumentami.

Wypełnienie i złożenie wniosku o wpis na listę członków PIIB

W każdej okręgowej izbie obowiązują inne procedury i wzory wniosków o członkostwo. Dlatego też zalecane jest pobranie wzorów dokumentów bezpośrednio ze strony internetowej izby, w której ubiegamy się o członkostwo.

Wnioski o członkostwo można składać elektronicznie lub bezpośrednio w biurach i delegaturach. We wniosku należy podać swoje podstawowe dane osobowe oraz informacje o wykształceniu, tytule zawodowym oraz posiadanych uprawnieniach budowlanych.

Razem z wnioskiem o członkostwo wymagane są następujące dokumenty:

  1. Kopia posiadanych uprawnień budowlanych, poświadczona za zgodność z oryginałem jeżeli uprawnienia wydała inna izba, niż ta, w której o członkostwo wnioskujemy. Niektóre izby wymagają natomiast jedynie przedstawienia oryginału decyzji o nadaniu uprawnień do wglądu.
  2. Kopia dyplomu lub świadectwa technikum potwierdzającego wykształcenie na podstawie którego wydano uprawnienia budowlane. Może pojawić się także potrzeba jej potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
  3. Kopia decyzji o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane poświadczona z oryginałem lub oryginał do wglądu.

Dodatkowo izby wymagają podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązującymi regulaminami samorządów zawodowych, w tym w szczególności informacje o prawach i obowiązkach członków.

Izba dokonuje weryfikacji wniosku

Po wpłynięciu wniosku odpowiedni organ samorządu zawodowego dokonuje jego weryfikacji pod względem formalnym. Wnioskodawcom spełniającym wymagania zostają nadane indywidualne numery członkowskie oraz indywidualne numery rachunków bankowych.

Opłacenie wpisowego i opłat członkowskich

W czasie maksymalnie do 1 tygodnia od złożenia wniosku izba przesyła indywidualne numery rachunków bankowych, na które należy dokonać opłat składek członkowskich ( na izbę krajową, okręgową oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC). Niezbędne będzie również opłacenie opłaty wpisowej, aktualnie w wysokości 100 zł.

Warto zaznaczyć, iż zapisując się do izby jesteśmy zobowiązani do opłacania składek członkowskich każdego roku. W przypadku PIIB na 2021 rok wynoszą one około 500 zł, natomiast mogą podlegać corocznej waloryzacji. Składki te mogą zostać zaliczone jako koszty uzyskania przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Pod dokonaniu płatności należy przesłać potwierdzenia do izby, gdyż jedynie wtedy wniosek zostanie uznany za kompletny i zostanie dalej procedowany.

Powiadomienie o wpisie na listę członków zostaje wysłane listem poleconym, po podjęciu przez PIIB stosownej uchwały.

Regulamin członkostwa w PIIB

Procedury związane z członkostwem w PIIB określono w Regulaminie postępowania w przy ustaniu, zawieszaniu i wznawianiu członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *