Kategorie
Prawo

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane

Jak zarejestrować uprawnienia budowlane przez centralny rejestr GUNB. Do czego jest potrzebny i kiedy wymagany wpis do centralnego rejestru uprawnień?

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzony jest przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane. Sposób prowadzenia rejestru, dokumenty dołączane do wniosku o wpis oraz wzory rejestrów określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Centralny rejestr GUNB – kto może zostać wpisany?

Do centralnego rejestru może zostać wpisana każda osoba, która uzyskała uprawnienia budowlane po 1 stycznia 1995 roku, kiedy do weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane, która taką możliwość wprowadziła.

Procedura dokonania wpisu

Wpisy do rejestru dokonywane są w oparciu o wniosek i dokumenty przesłane przez właściwą okręgową komisję kwalifikacyjną okręgowej izby inżynierów budownictwa. Po zdaniu egzaminu na uprawnienia budowlane izba przesyła wnioski automatycznie i ze strony zainteresowanego nie są wymagane żadne dodatkowe działania.

Do rejestru wprowadzane są dane zawarte w ostatecznej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. Centralne rejestry prowadzi się w formie kart osobowych i zawodowych.

Karta zawodowa uprawnionych zawiera następujące dane:

  • Identyfikacja decyzji: numer decyzji, data i miejsce wydania decyzji, organ wydający.
  • Opis decyzji: podstawa prawna, dziedzina, numer uprawnień budowlanych, zakres, specjalność, specjalizacja, status, uwagi
  • Rejestracja decyzji: numer kancelaryjny, pozycja rejestru data wpisania do rejestru, Dane osobowe – odnośnik do karty osobowej.

Decyzja o wpisie

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, w przypadku kompletności wniosku lub usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji, wydaje decyzję o dokonaniu wpisu do rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane. Decyzja ta wysyłana jest do osoby, która została wpisana do rejestru, a także do okręgowej komisji kwalifikacyjnej okręgowej izby inżynierów budownictwa, która wydała decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych.

Decyzja o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane

Główny  Inspektor Nadzoru Budowlanego nie może odmówić wpisu do rejestru, jeżeli uprawniony legitymuje się ostateczną decyzją o nadaniu uprawnień budowlanych wydaną po 1 stycznia 1995 roku. 

Decyzje GINB o wpisie do rejestru wydawane są od czasu nowelizacji ustawy – Prawo budowlane w zakresie brzmienia art. 12 ust. 7, dokonanej art. 59 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Przed nowelizacją, wpisy do rejestru miały charakter czynności materialno-technicznej. W związku z tym, obowiązek legitymowania się decyzją dotyczy wyłącznie tych osób, które otrzymały decyzję o wpisie z urzędu.

Duplikat decyzji o wpisie

W przypadku zagubienia lub zniszczenia decyzji o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane można wystąpić do GUNB z wnioskiem o wydanie jej duplikatu. Dokument wydawany jest na podstawie art. 73 § 2 Kpa.

Zaświadczenie o wpisie

Każda osoba, która figuruje w rejestrze, może wystąpić na podstawie art. 217 KPA z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, które będzie potwierdzało fakt wpisu do rejestru. W szczególności dotyczy to osób, które zostały wpisane do rejestru przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy – Prawo budowlane ( wynikającej z Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z 15 grudnia 2000 ) przed i w konsekwencji tego, nie legitymujących się decyzją GINB o wpisie do rejestru.

Centralny rejestr – bez wpisu uprawnienia budowlane bezużyteczne

Decyzja o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, jest niezbędna do uzyskania wpisu na listę członków samorządu zawodowego, co z kolei wymagane jest aby pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Tak więc w praktyce, każdy kto uzyska nowe uprawnienia budowlane, powinien taki wpis uzyskać, aby móc wykonywać działalność zawodową w nowej specjalności. Samo posiadanie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych nic w tym wypadku bowiem nie daje.

Kogo nie dotyczy wpis?

Wpis do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane nie dotyczy osób, które uzyskały uprawnienia przed 1 stycznia 1995 roku. Osoby takie pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie na podstawie dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia budowlane oraz – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa – na podstawie wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

Centralny rejestr – jak sprawdzić uprawnienia budowlane

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane jest również udostępniany osobom zainteresowanym w formie wyszukiwarki publicznej. Za pomocą systemu online eCRUB, udostępnionego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, każda osoba ma możliwość wyszukania oraz sprawdzenia uprawnień budowlanych. Wyszukiwanie dostępne jest wg imienia i nazwiska, numeru decyzji o nadaniu uprawnień a także specjalności i rodzaju posiadanych uprawnień budowlanych.

Istotnym ograniczeniem w tym wypadku jest fakt, iż w systemie eCRUB wyszukać możemy jedynie osoby, które wyraziły na to zgodę podczas składania wniosku o wpis na listę GUNB. Duża część osób jest z tego względu niewidoczna w wyszukiwarce, pomimo posiadania uprawnień budowlanych. Dlatego osobom sprawdzającym uprawnienia budowlane możemy polecić jako alternatywę wyszukiwarkę uprawnień budowlanych udostępnioną przez PIIB lub wyszukiwarkę uprawnień architektonicznych prowadzoną przez IARP.

Wyszukiwarka uprawnień budowlanych eCRUB

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *