Kategorie
Prawo

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane

Informacje i procedury związane z rejestracją posiadanych uprawnień budowlanych przez GUNB. Do czego jest potrzebny i kiedy wymagany wpis do centralnego rejestru?

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzony jest przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane. Sposób prowadzenia rejestru, dokumenty dołączane do wniosku o wpis oraz wzory rejestrów określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Kto może zostać wpisany do rejestru?

Do centralnego rejestru może zostać wpisana każda osoba, która uzyskała uprawnienia budowlane po 1 stycznia 1995 roku, kiedy do weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane, która taką możliwość wprowadziła.

Procedura dokonania wpisu

Wpisy do rejestru dokonywane są w oparciu o wniosek i dokumenty przesłane przez właściwą okręgową komisję kwalifikacyjną okręgowej izby inżynierów budownictwa. Po zdaniu egzaminu na uprawnienia budowlane izba przesyła wnioski automatycznie i ze strony zainteresowanego nie są wymagane żadne dodatkowe działania.

Do rejestru wprowadzane są dane zawarte w ostatecznej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. Centralne rejestry prowadzi się w formie kart osobowych i zawodowych.

Karta zawodowa uprawnionych zawiera następujące dane:

  • Identyfikacja decyzji: numer decyzji, data i miejsce wydania decyzji, organ wydający.
  • Opis decyzji: podstawa prawna, dziedzina, numer uprawnień budowlanych, zakres, specjalność, specjalizacja, status, uwagi
  • Rejestracja decyzji: numer kancelaryjny, pozycja rejestru data wpisania do rejestru, Dane osobowe – odnośnik do karty osobowej.

Decyzja o wpisie

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, w przypadku kompletności wniosku lub usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji, wydaje decyzję o dokonaniu wpisu do rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane. Decyzja ta wysyłana jest do osoby, która została wpisana do rejestru, a także do okręgowej komisji kwalifikacyjnej okręgowej izby inżynierów budownictwa, która wydała decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych.

Decyzja o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane

Główny  Inspektor Nadzoru Budowlanego nie może odmówić wpisu do rejestru, jeżeli uprawniony legitymuje się ostateczną decyzją o nadaniu uprawnień budowlanych wydaną po 1 stycznia 1995 roku. 

Decyzje GINB o wpisie do rejestru wydawane są od czasu nowelizacji ustawy – Prawo budowlane w zakresie brzmienia art. 12 ust. 7, dokonanej art. 59 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Przed nowelizacją, wpisy do rejestru miały charakter czynności materialno-technicznej. W związku z tym, obowiązek legitymowania się decyzją dotyczy wyłącznie tych osób, które otrzymały decyzję o wpisie z urzędu.

Duplikat decyzji o wpisie

W przypadku zagubienia lub zniszczenia decyzji o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane można wystąpić do GUNB z wnioskiem o wydanie jej duplikatu. Dokument wydawany jest na podstawie art. 73 § 2 Kpa.

Zaświadczenie o wpisie

Każda osoba, która figuruje w rejestrze, może wystąpić na podstawie art. 217 KPA z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, które będzie potwierdzało fakt wpisu do rejestru. W szczególności dotyczy to osób, które zostały wpisane do rejestru przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy – Prawo budowlane ( wynikającej z Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z 15 grudnia 2000 ) przed i w konsekwencji tego, nie legitymujących się decyzją GINB o wpisie do rejestru.

Do czego potrzebna decyzja o wpisie?

Decyzja o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, jest niezbędna do uzyskania wpisu na listę członków samorządu zawodowego, co z kolei wymagane jest aby pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Kogo nie dotyczy wpis?

Wpis do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane nie dotyczy osób, które uzyskały uprawnienia przed 1 stycznia 1995 roku. Osoby takie pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie na podstawie dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia budowlane oraz – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa – na podstawie wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.