Kategorie
Formalne PIIB

Procedura przyjęcia do PIIB – warunki i wymagania

Jak zostać członkiem PIIB po zdobyciu uprawnień budowlanych. Obowiązujące procedury i wymagane dokumenty. Dlaczego same uprawnienia budowlane nie wystarczą.

Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane czynne członkostwo w samorządzie zawodowym jest warunkiem koniecznym do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Osoby, które niedawno zdobyły uprawnienia budowlane muszą dopełnić szeregu formalności aby wykonywać swe obowiązki zgodnie z przepisami. Poniżej opisujemy jak wygląda procedura przyjęcia do PIIB.

Jak zostać członkiem PIIB

01. Wniosek o wpis na listę członków

Każda osoba zainteresowana członkostwem w samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa powinna złożyć wniosek o wpis na listę członków okręgowej izby, do której chciałby przynależeć. Powszechną praktyką jest składanie wniosków w miejscu ( województwie zamieszkania). Natomiast nie jest to regułą. Nawet osoby, które zdobyły uprawnienia w innej izbie, mogą bez problemu zostać członkiem dowolnej przez siebie wybranej.

Wniosek o członkostwo powinien zawierać następujące załączniki:

  1. oryginał decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych – do wglądu lub kopia poświadczona notarialnie. W przypadku wnioskowania członkostwa w tej samej izbie, w której uzyskano uprawnienia budowlane, często izby są dopuszczają niepoświadczone kopie decyzji.
  2. kserokopię dowodu wpłaty tytułem wpisowego. W większości izb okręgowych aktualna wysokość opłaty wpisowej to 100 zł. Dane dotyczące rachunku bankowego należy odszukać na odpowiedniej stronie okręgowej izby inżynierów.
  3. kserokopię dowodu wpłaty składki członkowskiej na izbę krajową, izbę okręgową oraz opłaty za obowiązkowe ubezpieczenie OC. Numery kont do wpłaty są indywidualne, tak więc zalecany wcześniejszy kontakt z izbą. Aktualnie wszystkie składki członkowskie za rok 2021 w PIIB wynoszą około 500 zł.
Przykładowy wniosek o wpis na listę członków PIIB – Śląska OII

02. Weryfikacja dokumentów przez izbę

Skład orzekający Rady Okręgowej Izby Inżynierów sprawdza złożone przez wnioskodawcę dokumenty pod kątem zgodności z wymaganiami art. 5 ust. 2 ustawy z 15 grudnia 2000 o o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

03. Uchwała o wpisaniu na listę członków OIIB

Rada OIIB na wniosek Składu Orzekającego podejmuje decyzję o wpisaniu na listę członków okręgowego samorządu zawodowego, bądź odmawia dokonania takiego wpisu. Decyzja podejmowana jest w formie uchwały i ma zwyczajowo proceduralny charakter.

04. Zawiadomienie o decyzji, wniesienie opłat członkowskich

Biuro Okręgowej Izby Inżynierów wysyła zawiadomienie o uchwale Okręgowej Rady, od której wnioskujący może się odwołać do Rady Krajowej. W przypadku uchwały o wpisaniu na listę członków przesyłane są także informacje o indywidualnych numerach kont bankowych do wpłaty składek członkowskich i ubezpieczenia. Niektóre izby wymagają dokonania opłat członkowskich już przed złożeniem wniosku o wpis.

05. Zaświadczenie o członkostwie w PIIB

Po uregulowaniu wszystkich wpłat przez wnioskodawcę okręgowa izba wysyła zaświadczenie o członkostwie. Od tego momentu zainteresowany może w pełni wykorzystać posiadane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Przyjęcie na listę członków następuje najwcześniej od początku następnego miesiąca po wpłynięciu kompletu dokumentów do biura okręgowej izby inżynierów. Nie jest to więc proces automatyczny.

Ponowny wpis na listę członków PIIB po skreśleniu

Osoby, które utraciły status członka samorządu zawodowego inżynierów w wyniku skreślenia, mają prawo o ponowne staranie się o członkostwo. Wcześniej jednak zgodnie z procedurami muszą odbyć szkolenie uzupełniające poprzedzające ponowny wpis na listę członków OIIB. Następnie należy złożyć wniosek o ponowne członkostwo, dokonać opłaty wpisowej oraz uregulować bieżące składki i ewentualne zaległości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *