Kategorie
Samorządy

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej jest organem PIIB na szczeblu krajowym, którego zakres działania i obowiązki uregulowano w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

Krajowy Zjazd PIIB w głosowaniu wybiera od 1 do 6 rzeczników, powołując jednocześnie „głównego” rzecznika, pełniącego funkcję koordynatora pracy pozostałych. Kadencja Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej trwa przez okres 4 lat.

Rzecznik prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach o przewinienia dyscyplinarne członków izb inżynierów budownictwa opierając się na  ustawie o samorządach zawodowych i odpowiednich przepisach wykonawczych.

Natomiast postępowania w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie przez Rzecznika są prowadzone w oparciu o ustawę Prawo budowlane i akty wykonawczych do tej ustawy.

Zadania Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

  1. Rzecznik prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków izb architektów oraz inżynierów budownictwa i dyscyplinarnej członków organów Krajowej Izby PIIB
  2. Rzecznik składa odwołania od orzeczeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w sprawach określonych w pkt 1, do właściwego sądu apelacyjnego w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej lub skargę do sądu administracyjnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej członków izb architektów oraz inżynierów budownictwa
  3. Rzecznik Krajowy sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej w poszczególnych izbach inżynierów.
  4. Rzecznik składa Krajowemu Zjazdowi Izby roczne oraz podsumowujące 4 letnią kadencję sprawozdanie ze swojej działalności.

Nadzór nad pracą rzeczników okręgowych

W ramach nadzoru nad pracą rzeczników okręgowych krajowy rzecznik wykonuje następujące zadania:

  1. kontrola efektywność oraz obciążenie pracą okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej
  2. może zarządać  relacji o przebiegu czynności w poszczególnych sprawach i w razie potrzeby wydawać zalecenia co do kierunków postępowania
  3. weryfikuje akta prowadzonych postępowań
  4. sprawdza przygotowanie i poziom wystąpień rzeczników okręgowych przed sądem dyscyplinarnym
  5. kontroluje załatwiane przez rzeczników okręgowych sprawy
  6. przeprowadza analizy prawidłowości realizacji zadań

Kontakt z Krajowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej sprawuje swoją pracę w siedzibie głównej PIIB w Warszawie. Dyżury rzecznika obywają się w wyznaczony dzień każdego miesiąca w roku.

 

W odpowiedzi na “Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB”

Jedna wielka ściema.
10 lat walczę z Nadzorem
O naprawę wady ukrytej podczas kupna mieszkania.

To jedna wielka rodzina.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *