Kategorie
Samorządy

Krajowy Zjazd Izby

Krajowy Zjazd Izby to najwyższy organ samorządu inżynierów budownictwa, który podejmuje najważniejsze decyzje związane z jej funkcjonowaniem. Podczas zjazdów wybierani są członkowie pozostałych organów PIIB, zatwierdzane są sprawozdania finansowe z jej funkcjonowania oraz zapadają decyzje organizacyjne i tworzone są przepisy i regulaminy.

Organizacja Krajowego Zjazdu Izby

Krajowy Zjazd Izby w zwykłym trybie jest zwoływany minimum raz do roku przez Krajową Radę Izby jako zjazd sprawozdawczy. Dodatkowo raz za 4 lata zwoływane są zjazdy sprawozdawczo-wyborcze.

Krajowy Zjazd Izby tworzą przedstawiciele wybrani przez okręgowe zjazdy izb, na okres 4 lat

Oprócz okresowych zjazdów Krajowa Rada Izby może także zwoływać zjazdy nadzwyczajne na wniosek następujących organów i instytucji:

  • z własnej inicjatywy
  • Krajowej Komisji Rewizyjnej
  • na wniosek co najmniej 1/3 delegatów na Krajowy Zjazd Izby
  • na wniosek co najmniej 1/3 członków okręgowych rad izb
  • na wniosek co najmniej 1/5 członków okręgowych izb
  • ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania
  • zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Nadzwyczajne Krajowe Zjazdy odbywają się maksymalnie do dwóch miesięcy od wpłynięcia wniosku o jego zwołanie.

Uchwały Krajowego Zjazdu Izby

Uchwały Krajowego Zjazdu Izby są podejmowane w  obecności co najmniej połowy liczby delegatów na Krajowy Zjazd Izby zwykłą większością głosów, z  wyjątkiem zmian statutu.

Zmiany w  statucie wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów delegatów biorących udział w głosowaniu, przy czym łączna liczba głosujących musi być większa od połowy liczby delegatów na Krajowy Zjazd Izby

Okręgowy zjazd izby

Okręgowy zjazd izby jest zwoływany w standardowym trybie przez okręgową rada izby co najmniej raz w  roku do 30 kwietnia jako sprawozdawczy, oraz co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborczy. Okręgowy zjazd sprawozdawczo-wyborczy odbywa się na co najmniej 2 miesiące przed Sprawozdawczo-Wyborczym Krajowym Zjazdem Izby.

Zasady organizacji, zwoływania oraz podejmowania decyzji okręgowych zjazdów izb, odpowiadają tym ustalonym dla krajowego zjazdu izby.

Odwoływanie członków organów Izby

Zjazd Izby może podczas posiedzenia odwołać członka organu Izby oraz uzupełnić lub zmniejszyć skład organów. W przypadku odwołania członków organów Izby lub wygaśnięcia jego kadencji, rezygnacji lub innych powodów zjazd może zatwierdzić kandydaturę kolejnego członka, który w wyborach uzyskał największą liczbę głosów lub przeprowadzić wybory uzupełniające.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *