Kategorie
Wymagania

Jak zweryfikować wykształcenie gdy nazwa kierunku jest nieodpowiednia

Poradnik dotyczący procedur obowiązujacych przy weryfikacji posiadanego wykształcenia, w sytuacji gdy nazwa kierunku nie jest zgodna z zakresem studiów wymienionym w rozporządzeniu.

We wpisie dotyczącym wymaganego wykształcenia podano sposób weryfikacji wykształcenia dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych. W przypadku gdy nazwa ukończonego kierunku odpowiada kierunkowi wymienionemu w rozporządzeniu weryfikacja jest niezwykle prosta.

Sytuacja komplikuje się znacznie gdy kierunek ukończonych studiów posiada inną nazwę. W takim wypadku zgodnie z par.4 ust.4 pkt 2 rozporządzenia takie wykształcenie uznaje się za odpowiednie lub pokrewne jeżeli:

z suplementu do dyplomu albo zaświadczenia o przebiegu studiów wynika, że nie mniej niż jedna trzecia programu studiów określonego w punktach ECTS, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub liczbie godzin zajęć obejmowała zajęcia kształtujące wiedzę i umiejętności odnoszące się do zakresu kierunku studiów.

Samodzielna weryfikacja wykształcenia

01. Ustalenie wiodącego kierunku studiów dla danej specjalności uprawnień budowlanych

Wiodący kierunek studiów ustalamy w zależności od specjalności uprawnień budowlanych o jakie się ubiegamy w oparciu o załącznik nr 2 do rozporządzenia. Przykładowo dla uprawnień w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wiodącym kierunkiem będzie budownictwo.

02. Odszukanie planu studiów na danym kierunku

Kolejnym etapem jest ustalenie listy przedmiotów na danym kierunku obejmującym również zestawienie liczby godzin oraz punktację wg systemu ECTS. W praktyce dla większości przypadków poszukiwania powinny ograniczyć się do państwowych renomowanych uczelni technicznych typu politechnika. Takie informacje są zwykle łatwo dostępne w sekcji studia / informacje o studiach / kierunki studiów itp.

W naszym przypadku posłużymy się zestawieniem przedmiotów na kierunku budownictwo z Politechniki Krakowskiej:

Najistotniejszą sekcją w powyższym zestawieniu są przedmioty kierunkowe które tak naprawdę określają Nam wszystkie zagadnienia techniczne. Przedmioty ogólne i podstawowe mają w tym wypadku mało istotne znaczenie.

03. Porównanie zakresu studiów

Końcowym etapem jest porównanie zakresu przedmiotów z ukończonego przez Nas kierunku studiów ( w oparciu o suplement do dyplomu lub zaświadczenie o przebiegu studiów ) z przedmiotami na kierunku wiodącym.

Najprościej oznaczyć pokrywające się przedmioty z obu kierunków, a następnie dla ukończonego kierunku studiów przeliczyć sumę godzin przedmiotów zgodnych i porównać ją do łącznej sumy godzin na kierunku.

Drugim rozwiązaniem będzie przeliczenie sumy punktów dla przedmiotów zgodnych wg ECTS i porównać z łączną sumą punktów na ukończonym kierunku studiów.

W ostateczności należy porównać czy udział godzin lub punktów stanowi więcej niż wymagana 1/3 całkowitego programu studiów na ukończonym kierunku studiów.

Ostateczna weryfikacja wykształcenia należy do komisji kwalifikacyjnej

Warto mieć na uwadze, iż podane powyżej zasady i wyliczenia mogą być obarczone w niektórych przypadkach znaczną niedokładnością. Ustawodawca nie określił bowiem w przepisach dokładnych zasad jakimi należy się kierować przy ustalaniu zakresu przedmiotów. Komisje kwalifikacyjne mają więc w tym zakresie pewną dowolność w ustalaniu kryteriów doboru przedmiotów oraz tego czy przedmioty porównywać godzinowo czy wg punktacji ECTS.

Na chwilę obecną jedyną i ostateczną formą potwierdzenia takiego wykształcenia jest więc decyzja właściwej okręgowej komisji kwalifikacyjnej po złożeniu dokumentów potwierdzających wykształcenie w procesie kwalifikacyjnym. Oczywiście wiąże się to niestety ze poniesieniem kosztów postępowania kwalifikacyjnego.

Ważniejszym problemem może być natomiast brak możliwości ustalenia czy wykształcenie odpowiada wymaganiom, przez osoby dopiero wybierające kierunek studiów. W przypadkach wątpliwych warto pytać przy składaniu dokumentów na studia czy po danym kierunku jest możliwe uzyskanie konkretnych uprawnień budowlanych. Pytania o wykształcenie można także zadawać bezpośrednio do izb inżynierów i architektów.

8 odpowiedzi na “Jak zweryfikować wykształcenie gdy nazwa kierunku jest nieodpowiednia”

Czy można starać się o Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w przypadku ukończenia 1 stopnia studiów (inż.) na kierunku Logistyka (Politechnika Poznańska) oraz 2 stopnia studiów (mgr.) na kierunku Budownictwo (Politechnika Poznańska) na specjalności: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych.

Czy specjalność 2 stopnia ma tutaj znaczenie?

Czy można starać się o Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w przypadku ukończenia 1 stopnia studiów (inż.) na kierunku Logistyka (Politechnika Poznańska) oraz 2 stopnia studiów (mgr.) na kierunku Budownictwo (Politechnika Poznańska) na specjalności: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych.

Czy specjalność 2 stopnia ma tutaj znaczenie?

Inżynieria przedsięwzięć budowlanych

W przypadku uprawnień Telekomunikacyjnych rozróżnione zostało:
-elektrotechnika umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji (O) dla uprawnień bez ograniczeń
oraz
-elektrotechniki (P).
Przy uprawnieniniach z ograniczonym zakresem.

Czy w przypadku gdy ktoś złoży dokumenty do kwalifikacji i komisja uzna po analizie suplementu, że osoba to nie kwalifikuje się do uprawnień nieograniczonych, to czy w ramach tej samej kwalifikacji będzie możliwość zmiany na uprawnienia w ograniczonym zakresie? Czy jednak osoba taka będzie musiała poczekać do następnej sesji i znowu opłacić kwalifikację tym razem dla uprawnień ograniczonych?

Płaci się za kwalifikację czyli przejrzenie dokumentów przez komisję. Po negatywnej weryfikacji będzie trzeba złożyć kolejny wniosek i niestety opłatę.
Można spróbować udać się na dyżur do swojej OKK i zabrać dokumenty potwierdzające wykształcenie. Niekiedy na takim spotkaniu udaję się ustalić podejście komisji kwalifikacyjnej a to może od razu zaoszczędzić sporo kosztów.

W regulaminie jest napisane, że należy dostarczyć dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia. Ukończyłam kierunek architektura (obydwa stopnie) i zastanawiam się, czy wystarczy dostarczyć dyplom i suplement ukończenia studiów II stopnia, skoro staram się o uprawnienia do projektowania bez ograniczeń?

A czy jest możliwość ubiegania się o uprawnienia projektowe kb mając jedynie ukończone studia pierwszego stopnia kB, ale w rękawie 15lat doświadczenia w biurze projektowym i samodzielnego stanowiska? Mam już ponad 40lat , od czasów studenckich pracuje w jednym biurze, jestem całkowicie samodzielny.

Potrzeba niestety ukończyć studia II stopnia dla uprawnień projektowych bez ograniczeń. Okres doświadczenia nie ma tutaj znaczenia w tym wypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *