Kategorie
Wymagania

Wykształcenie do uprawnień budowlanych

Jakie wykształcenie jest wymagane do uzyskania uprawnień budowlanych? Zasady kwalifikacji i weryfikacji wykształcenia przez izby. Dokumenty potwierdzające wykształcenie. Wykształcenie uzyskane za granicą a polskie uprawnienia.

Uzyskanie uprawnień budowlanych wymaga posiadania odpowiedniego wykształcenia odpowiadającego swym zakresem specjalności uprawnień o jaką się ubiegamy. Aktualnie obowiązujące przepisy umożliwiają ubieganie się o uprawnienia już z wykształceniem średnim technicznym, a w niektórych przypadkach nawet zawodowym. Oczywiście najszerszy zakres uprawnień umożliwi ukończenie studiów wyższych.

Weryfikacji posiadanego przez kandydata wykształcenia dokonują okręgowe komisje kwalifikacyjne PIIB lub IARP w oparciu o złożone dokumenty podczas procesu kwalifikacyjnego.

Dokumenty potwierdzające wykształcenie

wykształcenie uprawnienia dokumenty

Wykształcenie wymagane do ubiegania się o uprawnienia budowlane w danej specjalności może zostać potwierdzone przez następujące dokumenty:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów albo dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika
  • suplement do dyplomu albo zaświadczenie o przebiegu studiów
  • zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że ukończone studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z izbą – w przypadku ukończenia studiów prowadzonych na podstawie umowy, o której mowa w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Weryfikacja wykształcenia

Wykształcenie wyższe

W przypadku wykształcenia wyższego komisja porównuje zgodność zakresu ukończonego kierunku studiów z kierunkiem odpowiednim lub pokrewnym dla danej specjalności uprawnień budowlanych określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Kierunek odpowiedni to kierunek, na którym zakres przedmiotów najbardziej odpowiada zakresowi danej specjalności uprawnień budowlanych. Zwykle jest to kierunek pierwszego wyboru w przypadku uprawnień projektowych w zakresie nieograniczonym, gdyż uzyskania wiedza zawodowa teoretyczna w tym wypadku jest najszersza.

Kierunek pokrewny jest kierunkiem, na którym przedmioty są powiązane w mniejszym stopniu z zakresem danej specjalności uprawnień budowlanych, choć oczywiście pewna zgodność musi zostać zachowana. Kierunki takie umożliwiają zwykle ubieganie się o uprawnienia wykonawcze lub projektowe w ograniczonym zakresie, czyli te, które nie wymagają tak dużej wiedzy teoretycznej.

Zgodność zakresu studiów

Stwierdzenie zgodności zakresu kierunku studiów z kierunkiem odpowiednim lub pokrewnym dla danej specjalności uprawnień budowlanych następuje gdy:

  • nazwa ukończonego przez kandydata kierunku studiów jest zgodna z zakresem kierunku studiów wymienionych w zał. 2 rozporządzenia

lub

  • z suplementu do dyplomu lub zaświadczenia o przebiegu studiów wynika że nie mniej niż jedna trzecia programu studiów określonego w punktach ECTS, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub liczbie godzin zajęć obejmowała zajęcia kształtujące wiedzę i umiejętności odnoszące się do zakresu kierunku studiów. Procedura postępowania dla samodzielnej weryfikacji wykształcenia w tym wypadku.

Posiadanie wiedzy i umięjętności

Warto zwrócić uwagę, iż przy niektórych kierunkach studiów wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ustawodawca dodał zapis:

… kierunek umożliwiający uzyskanie wiedzy i umięjętności w zakresie …

Oznacza on, że w praktyce kierunek ten będzie mógł zostać uznany za odpowiedni lub pokrewny jedynie wtedy gdy:

  • nazwa specjalności lub zakres kształcenia określone w ramach kierunku studiów odpowiada zakresowi wiedzy i umiejętności dla danej specjalności uprawnień budowlanych

lub

  • informacje zawarte w suplemencie do dyplomu albo w zaświadczeniu o przebiegu studiów potwierdzają, że program studiów obejmował zajęcia w tym zakresie

Gdy nazwa ukończonej specjalności w ramach danego kierunku studiów będzie odpowiednia do danej specjalności uprawnień sytuacja wydaje się oczywista – takie wykształcenie powinno zostać uznane. Natomiast w pozostałych przypadkach niestety decyzja będzie należeć indywidualnie do komisji kwalifikacyjnej rozpatrującej wniosek. Ustawodawca nie określił bowiem w jaki zakresie program studiów musi być zgodny – czy wystarczy by znalazł się w nim jeden zgodny przedmiot czy kilka. Więc istnieje ryzyko, w niektórych przypadkach, iż osoby z takim samy wykształceniem w jednej okręgowej komisji zostaną zweryfikowane pozytywnie, a gdzie indziej negatywnie.

Wykształcenie średnie

W przypadku wykształcenia średniego komisja sprawdza zgodność uzyskanego tytułu zawodowego technika lub mistrza albo uzyskanych kwalifikacji zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika z wykazem zawodów związanych z budownictwem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Jeżeli takie wymagania zostaną spełnione wykształcenie uznaje się za wystarczające dla danego rodzaju i specjalności uprawnień budowlanych.

Indywidualna weryfikacja

Jeżeli posiadane przez kandydata wykształcenie jest związane z zakresem specjalności uprawnień budowlanych, ale nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 2 lub załączniku nr 3 do rozporządzenia nie musi to oznaczać zamknięcia drogi do uzyskania uprawnień. Zgodnie z par. 4 ust.6 osoby, które uzyskały swoje wykształcenie przed 25 września 2014 roku mogą zostać dopuszczone do egzaminów na zasadzie indywidualnej decyzji komisji kwalifikacyjnej. Niestety w takim wypadku należy ponieść ryzyko związane z opłatą za postępowanie kwalifikacyjne.

Wykształcenie zagraniczne

Wykształcenie zdobyte poza granicami Polski i uznane w naszym kraju na podstawie przepisów odrębnych także może zostać uznane:

  • w sposób bezpośredni – jeżeli kierunek odpowiada kierunkom odpowiednim lub pokrewnym wymienionym w zał. 2 do rozporządzenia lub w przeciwnym wypadku
  • w sposób pośredni na podstawie indywidualnej decyzji okręgowej komisji kwalifikacyjnej

21 odpowiedzi na “Wykształcenie do uprawnień budowlanych”

Jestem studentem I stopnia IOZE i jeżeli studia II stopnia zrobię na kierunku inżynierii środowiska to mogę się ubiegać o uprawnienia sanitarne nieograniczone ?

Tak, generalnie po II stopniu studiów na odpowiednim kierunku jest taka możliwość.

Ukończyłem studia I i II stopnia na kierunku elektrotechnika. Specjalność nie była związana z telekomunikacją, ale na studiach były przedmioty telekomunikacyjne i są one ujęte w suplemencie.
Czy mogą ubiegać się o uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń?
Czy w przypadku gdy komisja nie nadałaby kwalifikacji do uprawnień pełnych, to czy w ramach tej samej opłaty kwalifikacyjne istnieje możliwość zmiany zakresu na ograniczony (przy uprawnieniach ograniczonych nie ma wymogu specjalności telekomunikacyjnej przy kierunku elektrotechnika)? Czy będzie to wymagało ponownego złożenia wniosku i kolejnej oplaty kwalifikacyjnej?

Czy kończąc studia II st. Elektrotechnika zaocznie mogę zdobywać równolegle staż potrzebne na uprawnienia budowlane bez ograniczeń wykonawcze?

Kluczowy jest posiadany tytuł naukowy/zawodowy. Studia zaoczne czy stacjonarne nie mają znaczenia.

Witam, ukończyłam studia I stopnia na kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna. Na studia magisterskie dostałam się na Inżynierię Środowiska (specjalizacja inżynieria wodna). Czy w takim przypadku po skończeniu studiów i odbyciu odpowiedniej praktyki można się ubiegać o uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji, sieci i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ?

Ukończyłem studia I i II stopnia na kierunku Górnictwo i Geologia, specjalizacja Elektrotechnika i automatyka w górnictwie. Czy mogę się starać o uzyskanie uprawnień bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami w specjalności elektrycznej?

Witam,
Czy dyplom II stopnia uzyskany w Australii na wydziale budownictwa (University of Technology Sydney) trzeba nostryfikowac czy jest on automatycznie rozpoznawany?

Dzień dobry, czy po ukończeniu II stopnia kierunku Architektura, mogę ubiegać się o 4 lata praktyki zawodowej w celu uzyskania uprawnień konstrukcyjno-budowlanych w zakresie nieograniczonym? Czy z architektury można ubiegać się o indywidualna weryfikację przebiegu studiów?

Czy jeśli studiowałem 1 stopień inż. i jednocześnie pracowałem na budowach po ukończeniu technika budownictwa, to czy praktyka będzie zaliczana do uprawnień bez ograniczeń do kierowania robotami dopiero od ukończenia 3 roku studiów?

Praktyka powinna zostać zaliczona już po technikum jeżeli jej zakres i kierownik praktyki byli odpowiedni.

Ukończyłem kierunek Energetyka, zgodnie z wykazem mogę uzyskać uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych i gazowych… Czy po uzyskaniu tych uprawnień mogę je, po odbyciu stosownej praktyki, rozszerzyć na specjalizację sieci i instalacji elektrycznych?

Jak wyglada uznanie praktyki zawodowej w niemieckim biurze projektowym? Chodzi o uprawnienia sanitarne – pracuję jako projektant inst. sanitarnych, niebawem będę bronił mgr w Polsce?

Obowiązujące ogólne zasady są takie same jak w Polsce. Tak więc potrzebny kierownik praktyki z odpowiednimi uprawnieniami. Odpowiedni do wnioskowanych uprawnień zakres praktyki oraz warunek wstępny czyli wykształcenie.
Więcej o praktyka zawodowa za granicą

Czy praktyka jaką odbywam jako Technik budownictwa może być liczona później do uprawnień budowlanych, o które będę się starał już jako inżynier budowlany?

Praktyka z wykształceniem technik budownictwa może służyć do uzyskania uprawnień w ograniczonym zakresie w danej specjalności.
Następnie w przypadku uzyskania odpowiedniego wykształcenia wyższego i ubiegania się o uprawnienia w pełnym zakresie nie będzie potrzeby powtarzania praktyki zawodowej dla tej specjalności.
To w założeniu, że pierwotną praktykę będzie nadzorowała osoba z uprawnieniami bez ograniczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *