Kategorie
Rodzaje Specjalności

Uprawnienia drogowe

Uprawnienia budowlane drogowe dają prawo do projektowanie obiektów budowlanych lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z następującymi obiektami budowlanymi: drogi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, drogi dla ruchu oraz postoju statków powietrznych oraz przepusty.

Uprawnienia drogowe czyli uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej umożliwiają sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako projektant, kierownik budowy lub robót oraz inspektor nadzoru inwestorskiego przy pracach związanych z budową oraz projektowaniem dróg i autostrad. Uprawnienia drogowe nadawane są przez organy samorządu zawodowego PIIB po uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia, odbyciu praktyki zawodowej oraz zdania egzaminu weryfikującego wiedzę i umiejętności.

Zakres i rodzaje

uprawnienia drogowe bez ograniczeń umożliwiają projektowanie obiektów budowlanych lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z następującymi obiektami budowlanymi:

  • drogi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;
  • drogi dla ruchu oraz postoju statków powietrznych oraz przepusty

uprawnienia drogowe w ograniczonym zakresie umożliwiają projektowanie obiektów budowlanych i kierowanie robotami budowlanymi dotyczącymi następujących obiektów budowlanych:

  • drogi klasy lokalnej i dojazdowe, drogi wewnętrzne według przepisów ustawy o drogach publicznych, wyłączając drogowe obiekty inżynierskiej inne niż przepusty
  • drogi na terenie lotnisk, które nie są przeznaczone dla ruchu i postoju statków powietrznych

Wymagania

Uzyskanie uprawnień drogowych wiąże się koniecznością posiadania odpowiedniego wykształcenia na poziomie minimum technika bądź studiów wyższych pierwszego i/lub drugiego stopnia. W zależności od posiadanego wykształcenia różne są także wymagania odnośnie okresu wymaganej praktyki zawodowej. Wymagania dla podstawowych rodzajów uprawnień drogowych:

Aby ubiegać się o uprawnienia drogowe do projektowania bez ograniczeń należy ukończyć studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo oraz odbyć:

  • roczną praktykę przy sporządzaniu projektów
  • roczną praktykę wykonawczą na terenie budowy

Aby zdobyć uprawnienia drogowe do kierowania robotami bez ograniczeń potrzebne będzie ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku budownictwo oraz odbycie półtora roku praktyki na terenie budowy.

Alternatywą dla niektórych może być ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku budownictwo. W takim wypadku wymagana długość praktyki zawodowej na budowie ulegnie wydłużeniu do 3 lat.

W przypadku łączonych zakresów uprawnień drogowych oraz tych w ograniczonym zakresie wymagania mogą nieco się różnić.

Kto nadaje?

Uprawnienia drogowe nadawane są przez okręgowe komisje kwalifikacyjne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Po uzyskaniu uprawnień drogowych należy złożyć wniosek o wpis na listę członków samorządu zawodowego inżynierów ( PIIB ), który zrzesza wszystkie osoby posiadające uprawnienia budowlane.

Jak zdobyć?

Oprócz wymagań odnośnie posiadania odpowiedniego wykształcenia oraz odbycia praktyki zawodowej konieczne jest złożenie wniosku i przejście procesu kwalifikacyjnego. Ostatnim etapem na drodze uzyskania uprawnień jest przejście egzaminu, który składa się z dwóch etapów:

  • części pisemnej, w formie testu wyboru, w której sprawdzana jest znajomość przepisów budowlanych
  • części ustnej, podczas której sprawdzana jest wiedza praktyczna nabyta w czasie trwania praktyki zawodowej

Koszty i opłaty

Uzyskanie uprawnień w specjalności inżynieryjnej drogowej wiąże się początkowo ze znacznymi kosztami. W zależności od zakresu uprawnień ( do projektowania lub kierowania lub łącznie) koszty związane z kwalifikacją oraz egzaminem wynoszą od 1600 zł do 2200 zł.

Sprawowanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jako projektant, kierownik lub inspektor w branży drogowej wiąże się także z coroczną opłatą w wysokości prawie 500 zł. Kwota ta jest przeznaczona na składki członkowskie oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie.

Co dają uprawnienia drogowe?

Posiadanie uprawnień w specjalności inżynieryjnej drogowej umożliwi Ci pracę na stanowiskach wiążących się z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: sporządzaniu projektów dróg jako projektant, kierowanie robotami przy budowie dróg publicznych jako kierownik budowy lub kierownik robót. Nadzorowaniu robót drogowych jako inspektor nadzoru inwestorskiego w branży drogowej.


Wszystkie specjalności i rodzaje uprawnień budowlanych: uprawnienia budowlane rodzaje

42 odpowiedzi na “Uprawnienia drogowe”

Witam, ukończyłem studia 1 stopnia z budownictwa drogowego na PP. Odebrałem dziennik praktyk, jak pamiętam, w 2012 roku. Dokonałem kilku wpisów, opiekunem praktyk była osoba, która w rzeczywistości nie miała uprawnień- uprawnienia były podrobione!! (Nikodem Dyzma Polskiego budownictwa). Książkę praktyk wyrzuciłem w nerwach. Zwolniłem się z firmy i oddałam się zajęciom, które rzeczywiście lubię.
Od 3 miesięcy pracuję w Zarządzie Dróg Powiatowych – Czy pracując na takim stanowisku, prowadząc inwestycje związane z budową, przebudową i modernizacją dróg mogę na nowo pobrać książkę praktyk i zdobywać praktykę? Kto wtedy jest opiekunem praktyk? Kierownik każdej z osobnych inwestycji? Co z kwestią, że inwestycje nie trwają w sposób ciągły, lecz okresowo?

Czy praca w GDDKiA jako asystent Kierownika projektu przy budowie obwodnicy ,również może zostać zaliczona do praktyk?

Tutaj raczej należy rozumieć to jako przepusty drogowe. Dla budowli kolejowych jest oddzielna specjalność KOB

Uprawnienia ograniczone – w załączniku nr 2 nie ma kierunku pokrewnego do specjalności drogowej – jaki jest więc kierunek pokrewny i jak jest on oceniany? To może być dowolny kierunku, aby tylko pokrywał się w 1/3 z budownictwem?

Jeżeli nie ma to znaczy, że nie ma ;-). Tutaj jedyna droga to wykształcenie wskazane na kierunkach odpowiednich.

Czy posiadając uprawnienia drogowe można pełnić funkcję kierownika robót w zakresie robót ziemnych na budowach kolejowych (nasypy przekopy) lub np kubaturowych?

Jest to powszechna praktyka zwłaszcza jeżeli np. kierownik budowy obiektu kubaturowego nie ma uprawnień drogowych a jest do wykonania istotny zakres robót drogowych towarzyszących głównej inwestycji.

Mam uprawnienia budowlane konstrukcyjne w wykonawstwie bez ograniczeń. Chce poszerzyć o uprawnienia drogowe bez ograniczeń również w wykonawstwie.
Czy dalej muszę przechodzić dwa egzaminy – pisemny i ustny czy z pisemnego jestem już zwolniony?

Tak, dokładnie każda specjalność to oddzielny egzamin pisemny i ustny oraz kwalifikacja i wszystkie opłaty z tym związane.

Należy do tego jednak dodać, że pisemny egzamin w takim przypadku jest ograniczony od formy podstawowej o pewien zakres aktów prawnych które są zbieżne dla obu uprawnień jak np. KPA (ale nie jest to jednoznaczne z wykluczeniem wszystkich zbieżnych aktów bo w zasadzie większość pozostaje do powtórki)

CZY OSOBA POSIADAJĄCA UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ Z 1996 ROKU MOŻE NADZOROWAĆ ROBOTY DROGOWE

Niestety nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi na tak zadanie pytanie. Gdyż wszystko zależy co jest zawarte w decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz istotne jest tutaj także zakres wykonywanych robót.
Generalnie uprawnienia raz wydane są nadal ważne.

Witam,
Czy praktyka zawodowa musi odbywać się na konkretnych klasach dróg?
Czy każda budowę/ przebudowę drogi/ remont/ można przedstawić w zestawieniu z praktyką budowlaną?
O ile domyślam się z wyższymi klasami dróg nie ma problemu, co z drogami Klasy Z, L, D ?

Nie ma w tym zakresie ograniczeń. Praktyka powinna być w jak najszerszym zakresie, kluczowe są wykonywane czynności tak więc jeżeli wszystkie warunki zostaną spełnione to nie powinno być problemów z zaliczeniem.

Dzien dobry, czy mozna zrobic uprawnienia odrazu po studiach magisterskich, pracuje jako majster robot drogowych w firmi drogowej, czy musze najper magistra a późnej uprawnienia?

„uprawnienia odrazu po studiach magisterskich” i ?najper magistra a późnej uprawnienia” – to chyba znaczy to samo ’-)

Bardzo krzywdzące jest to że po technikum drogowym można nadzorować tylko drogi w gminie. Przecież budowa dróg składa się z tych samych elementów. Projektowanie konstrukcji jest takie same tylko jeśli są drogi np.S to konstrukcja jest grubsza. Kiedyś technicy mieli uprawnienia beż ograniczeń.Bardzo krzywdzące jest że teraz dzieli się uprawnienia na różne. Przecież technicy budują autostrady i są kompetentni więc może najwyższa pora aby zmienić nastawienie i przywrócić techników do nadzoru nad wszystkimi drogami

Pracowałem w wykonawstwie jako kierownik robót drogowych od 2018-2022. Od kiedy zalicza się praktyka skoro inżyniera obroniłem rok temu (trzeci rok studiów zakończyłem w lecie 2019)?

Praktyka powinna zostać zaliczona po 3 roku studiów 5 letnich na odpowiednim kierunku lub po uzyskaniu tytułu inżyniera także na odpowiednim kierunku.

Witam.
Prosiłbym o „doszczegółowienie” – uprawnienia drogowe w pełnym zakresie – czy jest jakieś ograniczenie w odniesieniu do długości przepustu? Kojarzę że kiedyś był jakis zapis o 10m ale nie mogę znaleźć, czy też nie ma tu ograniczenia co do jego długości?

Takie interpretacje są podane bezpośrednio za ustawą Prawo budowlane. Obecnie nie ma ograniczeń co do długości przepustów.

Witam, mama dwa pytania:
1. Czy do praktyki do uprawnień drogowych można zaliczyć nadzór nad pracami polegającymi na wzmocnieniu podłoża pod nasyp kolejowy palami, jeżeli roboty te są potwierdzane w Dzienniku Budowy przez Kierownika Robót z uprawnieniami drogowymi?
2. Czy do praktyki do uprawnień drogowych można zaliczyć nadzór nad pracami polegającymi na budowie nasypów kolejowych (bez warstw konstrukcyjnych nawierzchni), jeżeli te roboty są potwierdzane w Dzienniku Budowy przez Kierownika Robót z uprawnieniami drogowymi ?

Tutaj niestety kwestia jest dyskusyjna. Pomimo tego, że wykonane roboty potwierdzi kierownik praktyki zawodowej z odpowiednimi uprawnieniami to jednak komisja kwalifikacyjna może uznać zakres prac za niezgodny ze specjalnością uprawnień w specjalności drogowej. Niestety nie ma jasno określonych reguł kwalifikowania a komisje mają dużą dowolność.
Można spróbować zadać pytanie bezpośrednio w izbie, w której planowane jest ubieganie się o uprawnienia. Natomiast większość odpowiedzi jakie uzyskują czytelnicy to niestety ogólniki, a ostateczna decyzja po złożeniu dokumentów … czyli poniesieniu kosztów.

Skończyłem technikum budowy dróg od 5 lat pracuje w Urzędzie zajmując się inwestycjami i bieżącym utrzymaniem dróg. W jaki sposób i czy mogę otrzymać uprawnienia ?

Czy przedstawiony zakres uprawnień jest jednocześnie zakresem dot. przebiegu praktyk? Można ubiegać się o uprawnienia drogowe bez ograniczeń pracując przy budowie dróg wewnętrznych?

Można, choć tutaj już decyzja o zaliczeniu bądź niezaliczeniu takiej praktyki będzie należała do okręgowej komisji kwalifikacyjnej. Warto zadbać by zakres praktyki zawodowej był maksymalnie szeroki.

Witam. Posiadając SWQR i NOPS sa to angielskie dokumenty,,uprawnienia dzięki ktorym możemy pracować na ulicach, autostradach. Od rostawiania swiatel, wykopow drogowych, wymiana pokryw ulicznych. Czy w Polsce mozna znalez prace w jakiejś firmie? Dzięki z gory.

Bardziej należy szukać tutaj swojej szansy pod kątem doświadczenia zawodowego. Zwykle takie zagraniczne certyfikaty nie są w naszym kraju akceptowane.

Witam !
Czy posiadając tytuł inż (I stopień) po budownictwie kolejowym moge starać sie o uprawnienia drogowe ?
Czy można łaczyć uprawnienia w dwóch kategoriach ?
Czy i jak długo trzeba prowadzic ksiazkę praktyki zawodowej ?

O uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej można się starać po ukończeniu kierunku budownictwo. Kierunek budownictwo kolejowe może zostać zaliczony jedynie po analizie przedmiotów na kierunku. Jest to indywidualna interpretacja komisji kwalifikacyjnej i niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć jaki będzie jej rezultat.

Można posiadać dowolną liczbę uprawnień w dowolnych specjalnościach i zakresach. Oczywiście pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymagań dotyczących wykształcenia i praktyki zawodowej.

Książka praktyki już nie obowiązuje. Polecam poczytać dział praktyka zawodowa. Tutaj zawarto wiele przydatnych informacji dla początkujących.

Obecnie o uprawnienia drogowe mogą starać się jedynie osoby, które ukończyły kierunek budownictwo. Po ukończeniu studiów na kierunku transport można ubiegać się za to o niektóre rodzaje uprawnień kolejowych.

Czy uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie uprawniają do nadzoru wykonywanych remontów dróg powiatowych, czy tylko gminnych

Uprawnienia ograniczone drogowe dotyczą drogi klasy lokalnej i dojazdowe, drogi wewnętrzne według przepisów ustawy o drogach publicznych

1. W celu określenia wymagań technicznych i użytkowych wprowadza się następujące klasy dróg oraz ich hierarchię, zaczynając od drogi o najwyższych parametrach:
1) autostrady, oznaczone dalej symbolem „A”;
2) ekspresowe, oznaczone dalej symbolem „S”;
3) główne ruchu przyspieszonego, oznaczone dalej symbolem „GP”;
4) główne, oznaczone dalej symbolem „G”;
5) zbiorcze, oznaczone dalej symbolem „Z”;
6) lokalne, oznaczone dalej symbolem „L”;
7) dojazdowe, oznaczone dalej symbolem „D”.

2. Droga zaliczona do jednej z kategorii w rozumieniu ustawy o drogach publicznych powinna spełniać wymagania techniczne i użytkowe określone dla następujących klas:
1) krajowa – klasy A, S lub GP;
2) wojewódzka – klasy GP lub G;
3) powiatowa – klasy GP, G lub Z;
4) gminna – klasy GP, G, Z, L lub D.
3. Przy przebudowie dróg, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, dopuszcza się przyjęcie klasy o jeden poziom niższej.

więc przeliczając to na klasy dróg, dotyczą gminnych i w szczególnych przypadkach dróg powiatowych ( tylko jeżeli ma ona kategorie L zgodnie z ust.3 powyżej )

Czy kończąc Szkoła Doktorska nr 5 na Politechnice Warszawskiej dyscyplinę inżynieria lądowa i transport, można ubiegać się o uprawnienia branży drogowej jeśli nie ukończyło się studiów budowlanych drugiego stopnia?

magister też nie, teoretycznie doktorat jest wyżej i jeśli ktoś udowodni swoją praktyczną wiedzę przed Izbą powinien mieć na to szanse. Ale co na to eksperci?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *