Uprawnienia drogowe

uprawnienia drogowe

Uprawnienia drogowe czyli uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej umożliwiają sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako projektant, kierownik budowy lub robót oraz inspektor nadzoru inwestorskiego przy pracach związanych z budową oraz projektowaniem dróg i autostrad. Uprawnienia drogowe nadawane są przez organy samorządu zawodowego PIIB po uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia, odbyciu praktyki zawodowej oraz zdania egzaminu weryfikującego wiedzę i umiejętności.

Zakres i rodzaje

uprawnienia drogowe bez ograniczeń umożliwiają projektowanie obiektów budowlanych lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z następującymi obiektami budowlanymi:

  • drogi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;
  • drogi dla ruchu oraz postoju statków powietrznych oraz przepusty

uprawnienia drogowe w ograniczonym zakresie umożliwiają projektowanie obiektów budowlanych i kierowanie robotami budowlanymi dotyczącymi następujących obiektów budowlanych:

  • drogi klasy lokalnej i dojazdowe, drogi wewnętrzne według przepisów ustawy o drogach publicznych, wyłączając drogowe obiekty inżynierskiej inne niż przepusty
  • drogi na terenie lotnisk, które nie są przeznaczone dla ruchu i postoju statków powietrznych

Wymagania

Uzyskanie uprawnień drogowych wiąże się koniecznością posiadania odpowiedniego wykształcenia na poziomie minimum technika bądź studiów wyższych pierwszego i/lub drugiego stopnia. W zależności od posiadanego wykształcenia różne są także wymagania odnośnie okresu wymaganej praktyki zawodowej. Wymagania dla podstawowych rodzajów uprawnień drogowych:

Aby ubiegać się o uprawnienia drogowe do projektowania bez ograniczeń należy ukończyć studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo oraz odbyć:

  • roczną praktykę przy sporządzaniu projektów
  • roczną praktykę wykonawczą na terenie budowy

Aby zdobyć uprawnienia drogowe do kierowania robotami bez ograniczeń potrzebne będzie ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku budownictwo oraz odbycie półtora roku praktyki na terenie budowy.

Alternatywą dla niektórych może być ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku budownictwo. W takim wypadku wymagana długość praktyki zawodowej na budowie ulegnie wydłużeniu do 3 lat.

W przypadku łączonych zakresów uprawnień drogowych oraz tych w ograniczonym zakresie wymagania mogą nieco się różnić.

Kto nadaje?

Uprawnienia drogowe nadawane są przez okręgowe komisje kwalifikacyjne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Po uzyskaniu uprawnień drogowych należy złożyć wniosek o wpis na listę członków samorządu zawodowego inżynierów ( PIIB ), który zrzesza wszystkie osoby posiadające uprawnienia budowlane.

Jak zdobyć?

Oprócz wymagań odnośnie posiadania odpowiedniego wykształcenia oraz odbycia praktyki zawodowej konieczne jest złożenie wniosku i przejście procesu kwalifikacyjnego. Ostatnim etapem na drodze uzyskania uprawnień jest przejście egzaminu, który składa się z dwóch etapów:

  • części pisemnej, w formie testu wyboru, w której sprawdzana jest znajomość przepisów budowlanych
  • części ustnej, podczas której sprawdzana jest wiedza praktyczna nabyta w czasie trwania praktyki zawodowej

Koszty i opłaty

Uzyskanie uprawnień w specjalności inżynieryjnej drogowej wiąże się początkowo ze znacznymi kosztami. W zależności od zakresu uprawnień ( do projektowania lub kierowania lub łącznie) koszty związane z kwalifikacją oraz egzaminem wynoszą od 1600 zł do 2200 zł.

Sprawowanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jako projektant, kierownik lub inspektor w branży drogowej wiąże się także z coroczną opłatą w wysokości prawie 500 zł. Kwota ta jest przeznaczona na składki członkowskie oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie.

Co dają uprawnienia drogowe?

Posiadanie uprawnień w specjalności inżynieryjnej drogowej umożliwi Ci pracę na stanowiskach wiążących się z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: sporządzaniu projektów dróg jako projektant, kierowanie robotami przy budowie dróg publicznych jako kierownik budowy lub kierownik robót. Nadzorowaniu robót drogowych jako inspektor nadzoru inwestorskiego w branży drogowej.


Wszystkie specjalności i rodzaje uprawnień budowlanych: uprawnienia budowlane rodzaje

2 myśli na “Uprawnienia drogowe”

  1. Czy kończąc Szkoła Doktorska nr 5 na Politechnice Warszawskiej dyscyplinę inżynieria lądowa i transport, można ubiegać się o uprawnienia branży drogowej jeśli nie ukończyło się studiów budowlanych drugiego stopnia?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *