Kategorie
Rodzaje Specjalności

Uprawnienia drogowe

Uprawnienia budowlane drogowe dają prawo do projektowanie obiektów budowlanych lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z następującymi obiektami budowlanymi: drogi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, drogi dla ruchu oraz postoju statków powietrznych oraz przepusty.

Uprawnienia drogowe czyli uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej umożliwiają sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako projektant, kierownik budowy lub robót oraz inspektor nadzoru inwestorskiego przy pracach związanych z budową oraz projektowaniem dróg i autostrad. Uprawnienia drogowe nadawane są przez organy samorządu zawodowego PIIB po uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia, odbyciu praktyki zawodowej oraz zdania egzaminu weryfikującego wiedzę i umiejętności.

Zakres i rodzaje

uprawnienia drogowe bez ograniczeń umożliwiają projektowanie obiektów budowlanych lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z następującymi obiektami budowlanymi:

  • drogi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;
  • drogi dla ruchu oraz postoju statków powietrznych oraz przepusty

uprawnienia drogowe w ograniczonym zakresie umożliwiają projektowanie obiektów budowlanych i kierowanie robotami budowlanymi dotyczącymi następujących obiektów budowlanych:

  • drogi klasy lokalnej i dojazdowe, drogi wewnętrzne według przepisów ustawy o drogach publicznych, wyłączając drogowe obiekty inżynierskiej inne niż przepusty
  • drogi na terenie lotnisk, które nie są przeznaczone dla ruchu i postoju statków powietrznych

Wymagania

Uzyskanie uprawnień drogowych wiąże się koniecznością posiadania odpowiedniego wykształcenia na poziomie minimum technika bądź studiów wyższych pierwszego i/lub drugiego stopnia. W zależności od posiadanego wykształcenia różne są także wymagania odnośnie okresu wymaganej praktyki zawodowej. Wymagania dla podstawowych rodzajów uprawnień drogowych:

Aby ubiegać się o uprawnienia drogowe do projektowania bez ograniczeń należy ukończyć studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo oraz odbyć:

  • roczną praktykę przy sporządzaniu projektów
  • roczną praktykę wykonawczą na terenie budowy

Aby zdobyć uprawnienia drogowe do kierowania robotami bez ograniczeń potrzebne będzie ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku budownictwo oraz odbycie półtora roku praktyki na terenie budowy.

Alternatywą dla niektórych może być ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku budownictwo. W takim wypadku wymagana długość praktyki zawodowej na budowie ulegnie wydłużeniu do 3 lat.

W przypadku łączonych zakresów uprawnień drogowych oraz tych w ograniczonym zakresie wymagania mogą nieco się różnić.

Kto nadaje?

Uprawnienia drogowe nadawane są przez okręgowe komisje kwalifikacyjne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Po uzyskaniu uprawnień drogowych należy złożyć wniosek o wpis na listę członków samorządu zawodowego inżynierów ( PIIB ), który zrzesza wszystkie osoby posiadające uprawnienia budowlane.

Jak zdobyć?

Oprócz wymagań odnośnie posiadania odpowiedniego wykształcenia oraz odbycia praktyki zawodowej konieczne jest złożenie wniosku i przejście procesu kwalifikacyjnego. Ostatnim etapem na drodze uzyskania uprawnień jest przejście egzaminu, który składa się z dwóch etapów:

  • części pisemnej, w formie testu wyboru, w której sprawdzana jest znajomość przepisów budowlanych
  • części ustnej, podczas której sprawdzana jest wiedza praktyczna nabyta w czasie trwania praktyki zawodowej

Koszty i opłaty

Uzyskanie uprawnień w specjalności inżynieryjnej drogowej wiąże się początkowo ze znacznymi kosztami. W zależności od zakresu uprawnień ( do projektowania lub kierowania lub łącznie) koszty związane z kwalifikacją oraz egzaminem wynoszą od 1600 zł do 2200 zł.

Sprawowanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jako projektant, kierownik lub inspektor w branży drogowej wiąże się także z coroczną opłatą w wysokości prawie 500 zł. Kwota ta jest przeznaczona na składki członkowskie oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie.

Co dają uprawnienia drogowe?

Posiadanie uprawnień w specjalności inżynieryjnej drogowej umożliwi Ci pracę na stanowiskach wiążących się z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: sporządzaniu projektów dróg jako projektant, kierowanie robotami przy budowie dróg publicznych jako kierownik budowy lub kierownik robót. Nadzorowaniu robót drogowych jako inspektor nadzoru inwestorskiego w branży drogowej.


Wszystkie specjalności i rodzaje uprawnień budowlanych: uprawnienia budowlane rodzaje

19 odpowiedzi na “Uprawnienia drogowe”

Dzien dobry, czy mozna zrobic uprawnienia odrazu po studiach magisterskich, pracuje jako majster robot drogowych w firmi drogowej, czy musze najper magistra a późnej uprawnienia?

„uprawnienia odrazu po studiach magisterskich” i ?najper magistra a późnej uprawnienia” – to chyba znaczy to samo ’-)

Bardzo krzywdzące jest to że po technikum drogowym można nadzorować tylko drogi w gminie. Przecież budowa dróg składa się z tych samych elementów. Projektowanie konstrukcji jest takie same tylko jeśli są drogi np.S to konstrukcja jest grubsza. Kiedyś technicy mieli uprawnienia beż ograniczeń.Bardzo krzywdzące jest że teraz dzieli się uprawnienia na różne. Przecież technicy budują autostrady i są kompetentni więc może najwyższa pora aby zmienić nastawienie i przywrócić techników do nadzoru nad wszystkimi drogami

Witam, mama dwa pytania:
1. Czy do praktyki do uprawnień drogowych można zaliczyć nadzór nad pracami polegającymi na wzmocnieniu podłoża pod nasyp kolejowy palami, jeżeli roboty te są potwierdzane w Dzienniku Budowy przez Kierownika Robót z uprawnieniami drogowymi?
2. Czy do praktyki do uprawnień drogowych można zaliczyć nadzór nad pracami polegającymi na budowie nasypów kolejowych (bez warstw konstrukcyjnych nawierzchni), jeżeli te roboty są potwierdzane w Dzienniku Budowy przez Kierownika Robót z uprawnieniami drogowymi ?

Tutaj niestety kwestia jest dyskusyjna. Pomimo tego, że wykonane roboty potwierdzi kierownik praktyki zawodowej z odpowiednimi uprawnieniami to jednak komisja kwalifikacyjna może uznać zakres prac za niezgodny ze specjalnością uprawnień w specjalności drogowej. Niestety nie ma jasno określonych reguł kwalifikowania a komisje mają dużą dowolność.
Można spróbować zadać pytanie bezpośrednio w izbie, w której planowane jest ubieganie się o uprawnienia. Natomiast większość odpowiedzi jakie uzyskują czytelnicy to niestety ogólniki, a ostateczna decyzja po złożeniu dokumentów … czyli poniesieniu kosztów.

Skończyłem technikum budowy dróg od 5 lat pracuje w Urzędzie zajmując się inwestycjami i bieżącym utrzymaniem dróg. W jaki sposób i czy mogę otrzymać uprawnienia ?

Czy przedstawiony zakres uprawnień jest jednocześnie zakresem dot. przebiegu praktyk? Można ubiegać się o uprawnienia drogowe bez ograniczeń pracując przy budowie dróg wewnętrznych?

Można, choć tutaj już decyzja o zaliczeniu bądź niezaliczeniu takiej praktyki będzie należała do okręgowej komisji kwalifikacyjnej. Warto zadbać by zakres praktyki zawodowej był maksymalnie szeroki.

Witam. Posiadając SWQR i NOPS sa to angielskie dokumenty,,uprawnienia dzięki ktorym możemy pracować na ulicach, autostradach. Od rostawiania swiatel, wykopow drogowych, wymiana pokryw ulicznych. Czy w Polsce mozna znalez prace w jakiejś firmie? Dzięki z gory.

Bardziej należy szukać tutaj swojej szansy pod kątem doświadczenia zawodowego. Zwykle takie zagraniczne certyfikaty nie są w naszym kraju akceptowane.

Witam !
Czy posiadając tytuł inż (I stopień) po budownictwie kolejowym moge starać sie o uprawnienia drogowe ?
Czy można łaczyć uprawnienia w dwóch kategoriach ?
Czy i jak długo trzeba prowadzic ksiazkę praktyki zawodowej ?

O uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej można się starać po ukończeniu kierunku budownictwo. Kierunek budownictwo kolejowe może zostać zaliczony jedynie po analizie przedmiotów na kierunku. Jest to indywidualna interpretacja komisji kwalifikacyjnej i niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć jaki będzie jej rezultat.

Można posiadać dowolną liczbę uprawnień w dowolnych specjalnościach i zakresach. Oczywiście pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymagań dotyczących wykształcenia i praktyki zawodowej.

Książka praktyki już nie obowiązuje. Polecam poczytać dział praktyka zawodowa. Tutaj zawarto wiele przydatnych informacji dla początkujących.

Obecnie o uprawnienia drogowe mogą starać się jedynie osoby, które ukończyły kierunek budownictwo. Po ukończeniu studiów na kierunku transport można ubiegać się za to o niektóre rodzaje uprawnień kolejowych.

Czy uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie uprawniają do nadzoru wykonywanych remontów dróg powiatowych, czy tylko gminnych

Uprawnienia ograniczone drogowe dotyczą drogi klasy lokalnej i dojazdowe, drogi wewnętrzne według przepisów ustawy o drogach publicznych

1. W celu określenia wymagań technicznych i użytkowych wprowadza się następujące klasy dróg oraz ich hierarchię, zaczynając od drogi o najwyższych parametrach:
1) autostrady, oznaczone dalej symbolem „A”;
2) ekspresowe, oznaczone dalej symbolem „S”;
3) główne ruchu przyspieszonego, oznaczone dalej symbolem „GP”;
4) główne, oznaczone dalej symbolem „G”;
5) zbiorcze, oznaczone dalej symbolem „Z”;
6) lokalne, oznaczone dalej symbolem „L”;
7) dojazdowe, oznaczone dalej symbolem „D”.

2. Droga zaliczona do jednej z kategorii w rozumieniu ustawy o drogach publicznych powinna spełniać wymagania techniczne i użytkowe określone dla następujących klas:
1) krajowa – klasy A, S lub GP;
2) wojewódzka – klasy GP lub G;
3) powiatowa – klasy GP, G lub Z;
4) gminna – klasy GP, G, Z, L lub D.
3. Przy przebudowie dróg, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, dopuszcza się przyjęcie klasy o jeden poziom niższej.

więc przeliczając to na klasy dróg, dotyczą gminnych i w szczególnych przypadkach dróg powiatowych ( tylko jeżeli ma ona kategorie L zgodnie z ust.3 powyżej )

Czy kończąc Szkoła Doktorska nr 5 na Politechnice Warszawskiej dyscyplinę inżynieria lądowa i transport, można ubiegać się o uprawnienia branży drogowej jeśli nie ukończyło się studiów budowlanych drugiego stopnia?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.