Kategorie
Rodzaje Specjalności

Uprawnienia mostowe

Uprawnienia budowlane mostowe dają możliwość projektowania lub kierowania robotami budowlanymi przy drogowych i kolejowych obiektach budowlanych takich jak: most, wiadukt, przepust, ściana oporowa, tunel liniowy i nadziemne lub podziemne przejście dla pieszych.

Uprawnienia mostowe czyli uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej umożliwiają wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych na budowach drogowych i kolejowych obiektów inżynierskich jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego lub sprawowanie funkcji projektanta projektując obiekty mostowe. Wydają je organy samorządu zawodowego PIIB po spełnieniu warunków określonych w ustawie i zaliczeniu egzaminu.

Rodzaje i zakres

Uprawnienia mostowe bez ograniczeń umożliwiają projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi na następujących rodzajach obiektów budowlanych:

 1. drogowy obiekt inżynierski w rozumieniu ustawy o drogach publicznych
 2. kolejowy obiekt inżynierski, określony w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowlane kolejowe i ich usytuowanie:
 • most
 • wiadukt
 • przepust
 • ściana oporowa
 • tunel liniowy
 • nadziemne lub podziemne przejście dla pieszych

Uprawnienia mostowe do projektowania bez ograniczeń uprawniają również do obliczania światła mostów oraz przepustów.

Uprawnienia mostowe ograniczone umożliwiają projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi na wymienionych obiektach budowlanych:

 1. jednoprzęsłowy obiekt mostowy wg zapisów ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, którego przęsło wykonano z prefabrykatów oraz maksymalnej rozpiętości do 21 m i jest posadowiony na stabilnym gruncie nośnym.
 2. przepust

Wymagania

Ubieganie się o uzyskanie uprawnień w specjalności mostowej wiąże się koniecznością posiadania odpowiedniego wykształcenia na poziomie technika bądź studiów wyższych pierwszego i/lub drugiego stopnia. W zależności od posiadanego wykształcenia różne są także wymagania odnośnie okresu wymaganej praktyki zawodowej.

Wymagania dla podstawowych rodzajów uprawnień mostowych:

Aby ubiegać się o uprawnienia mostowe do projektowania bez ograniczeń należy ukończyć studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo oraz odbyć:

 • roczną praktykę przy sporządzaniu projektów
 • roczną praktykę wykonawczą na terenie budowy

Aby zdobyć uprawnienia mostowe do kierowania robotami bez ograniczeń potrzebne będzie ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku budownictwo oraz odbycie półtora roku praktyki na terenie budowy.

Alternatywą drogą może być ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku budownictwo. W takim wypadku wymagana długość praktyki zawodowej na budowie ulegnie wydłużeniu do 3 lat.

Dla łączonych zakresów oraz zakresu ograniczonego wymagania mogą być nieco inne.

Kto nadaje?

Nadawanie uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej mostowej należy do kompetencji okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Po uzyskaniu uprawnień mostowych należy złożyć wniosek o wpis na listę członków samorządu zawodowego inżynierów ( PIIB ), który zrzesza wszystkie osoby posiadające uprawnienia budowlane.

Jak zdobyć?

Uprawnienia mostowe nadawane są przez okręgowe komisje kwalifikacyjne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Po uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia i odbyciu praktyki zawodowej, każdy ubiegający się o nie kandydat musi przejść proces kwalifikacyjny oraz zdać dosyć wymagający egzamin.

Egzaminy PIIB organizuje dwa razy do roku: w maju oraz listopadzie, na terenie okręgowych komisji egzaminacyjnych mających siedziby w miastach wojewódzkich.

Egzaminy złożone są z dwóch części: testowej w formie pisemnej na której sprawdzana jest znajomość przepisów prawa budowlanego, warunków technicznych oraz przepisów BHP oraz części ustnej, w które komisja egzaminuje z zakresu praktycznej wiedzy budowlanej nabytej przez kandydata przy projektowaniu lub na budowie.

Koszty uzyskania

Uzyskanie uprawnień mostowych wiąże się na początku ze znacznym wydatkiem. Zależnie od rodzaju uprawnień ( do projektowania lub kierowania lub oddzielne) koszty związane z kwalifikacją oraz egzaminem wynoszą od 1600 zł do 2200 zł.

Dodatkowo do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jako projektant, kierownik lub inspektor w zakresie obiektów mostowych konieczne jest coroczne ponoszenie opłat w wysokości prawie 500 zł. Opłata jest przeznaczona na składki członkowskie oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Możliwości

Inżynierowe z uprawnieniami w specjalności inżynieryjnej mostowej mają możliwość pracy na stanowiskach wiążących się z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:

 • sporządzaniu projektów drogowych i kolejowych obiektów inżynierskich jako projektant
 • kierowania robotami przy budowie mostowych obiektów inżynierskich jako kierownik budowy lub kierownik robót
 • nadzorowaniu robót inżynierskich mostowych jako inspektor nadzoru inwestorskiego

Wszystkie specjalności i rodzaje uprawnień budowlanych: uprawnienia budowlane rodzaje

6 odpowiedzi na “Uprawnienia mostowe”

Dzień dobry,

Czy kończąc zwykłe budownictwo jako mgr inż budownictwa, i uzyskając uprawnienia konstrukcyjno-budowlane, mogę ubiegać się także o uprawnienia mostowe, wyburzeniowe, kolejowe, drogowe, oraz hydrotechniczne?

Skorzystaj z kalkulatora wykształcenia i praktyki zawodowej dostępnego w dziale WYMAGANIA. Wszystko stanie się jasne co może zrobić z takim wykształceniem.

Dzień dobry, czy osoby, które ukończyły budownictwo (dyscyplina: Inżynieria lądowa i transport) I i II stopnia na specjalizacji: Konstrukcje budowalne i inżynierskie może ubiegać się o uprawnienia w specjalności mostowej?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *