Skip to main content

Praktyka zawodowa w nadzorze inwestorskim

Czy inspektor nadzoru inwestorskiego może potwierdzać praktykę zawodową do uprawnień budowlanych zdobywanych w PIIB?

Wiele wątpliwości wśród czytelników budzi kwestia odbywania praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych pod kierunkiem inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor na budowie pełniąc samodzielną funkcję techniczną, posiada odpowiednie uprawnienia budowlane oraz jest czynnym członkiem samorządu zawodowego. Spełnia więc wszystkie warunki postawione w Rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stawiane opiekunowi praktyki zawodowej. Dlaczego więc opiekunem praktyki być nie może.

Zgodnie z art. 14.4 ustawy Prawo Budowlane praktyka zawodowa powinna polegać na pełnieniu przez praktykanta funkcji technicznej na budowie.

Odwołując się do definicji budowy zawartej w art. 3 PB należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Do robót budowlanych zalicza się także  prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Tak więc praktykant powinien brać czynny udział przy wykonywaniu obiektów budowlanych. Za wykonanie obiektu ( realizację robót budowlanych ) odpowiada natomiast kierownik budowy ( kierownik robót) , a inspektor nadzoru pełni jedynie funkcję kontrolną w imieniu inwestora. Nie bierze on czynnego udziału w pracach budowlanych.

Zakres obowiązków kierownika budowy określony w Prawie Budowlanym jest dużo większy niż inspektora nadzoru, tak więc praktykant pod opieką inspektora nie miałby okazji zgłębić wszystkich zagadnień związanych z kierowaniem budową oraz robotami budowlanymi.

Biorąc pod uwagę powyższe inspektor nadzoru inwestorskiego nie może być opiekunem praktyki zawodowej.

Taką interpretacje przyjmują Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku sygn. akt. IV SA 364/97 stwierdza, iż: „Prowadzenie prac budowlanych z udziałem inspektorów nadzoru budowlanego nie może spełniać wymogów odbywania praktyki budowlanej pod kierunkiem osoby mającej odpowiednie uprawnienia budowlane” oraz wyrok nr VI SA/Wa 935/13 „Warunek ten spełnia tylko funkcja techniczna wymieniona w pkt 2, tj. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie wykonuje obiektu i nie kieruje budową lecz jedynie nadzoruje z ramienia inwestora jego wykonanie”.

Praktyka w IARP – informacja
IARP w przeciwieństwie do PIIB dopuszcza w regulaminie postępowania kwalifikacyjnego odbywanie praktyki zawodowej do uprawnień architektonicznch pod kierownictwem inspektora nadzoru inwestorskiego. Nie wiadomo natomiast czy każdy zakres obowiązków z takiej praktyki może zostać zaliczony.

 

8 myśli na temat “Praktyka zawodowa w nadzorze inwestorskim

 1. Podstawa prawna na jaką powołano się w artykule jest z dnia 5 marca 1999 roku – w ciągu 17 lat na pewno coś się już zmieniło 🙂

  Aktualny REGULAMIN postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania
  uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej:
  Pełnienie funkcji technicznej przy wykonywaniu
  robót budowlanych w ramach praktyki zawodowej polega między innymi na wykonywaniu czynności asystenta: kierownika budowy lub kierownika robót architektonicznych, kierownika robót konstrukcyjno
  – budowlanych jak również inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski na budowie.

 2. Niestety w PIIB nic się nie zmieniło i interpretacja obowiązuje nadal
  przykładowo w artykuł z 2009 z Inżyniera Budownictwa ,,Kto może nadzorować praktykę zawodową na budowie”

  oraz kolejna interpretacja z sierpnia 2013 VI SA/Wa 935/13

  „Warunek ten spełnia tylko funkcja techniczna wymieniona w pkt 2, tj. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie wykonuje obiektu i nie kieruje budową lecz jedynie nadzoruje z ramienia inwestora jego wykonanie. Organ zaznaczył, że uwaga ta dotyczy w takim samym zakresie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i jego pracowników.”

  Regulamin IARP nie obowiązuje zdających uprawnienia budowlane w PIIB. Poza tym wg. tego samego regulaminu, który Pani zacytowała

  ” Praktyka zawodowa na budowie powinna polegać na pełnieniu funkcji technicznej przy wykonywaniu robót budowlanych o różnorodnym charakterze, pozwalających na zapoznanie się z możliwie pełnym cyklem realizacji inwestycji oraz warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie, w szczególności przy wznoszeniu budynku lub jego części”

  Czy praca asystenta inspektora spełnia ten warunek nie wiadomo.

  W przypadku IARP niestety nie znamy jak taka interpretacja tego regulaminu ma zastosowanie praktyczne.

  1. Warto w takim razie rozróżniać informację dla kandydatów starających się o uprawnienia w różnych izbach. Mniej czujni mogą zostać wprowadzeni w błąd.

  2. Witam, akurat art.12 pkt 1 podpunkt 4 mówi ,że za samodzielne funkcje w budownictwie uznaje się wykonywanie nadzoru inwestorskiego. Mówię o prawie aktualnie obowiązującym artykuł z 2009 i interpretacja z 2013 mogą już nie mieć mocy.

   1. Cały czas praca inspektora była uznawana za samodzielną funkcję, ale interpretacja odnosi się do faktu, iż nie bierze on czynnego i bezpośredniego udziału w pracach na budowie.
    Zawsze można wykonać tel. do Izby i się przekonać.

 3. Jeżeli ktoś pracuje w firmie, która prowadzi usługi komunikacyjne w mieście (tramwaje), ponad to jest inwestorem przy budowie nowych linii tramwajowych i ulic (praca i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego), a zarazem ma swój dział który wykonuje mniejsze remonty, naprawy czy bieżące utrzymanie infrastruktury tramwajowej (praca bezpśrednio przy pracach na budowie)
  To czy jest szansa że Izba uzna praktykę w takiej firmie?

  1. Z tego co wynika z opisu to raczej są na to marne szanse gdyż:
   1/ PIIB nie uznaje praktyki pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
   2/ Bieżące utrzymanie i remonty wydaje się być zbyt małym zakresem by zapoznać się z całą specyfiką pracy dla danych uprawnień

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *