Kategorie
Miejsca Praktyka

Praktyka zawodowa w spółdzielni mieszkaniowej

W pytaniach oraz komentarzach często pojawia się temat odbywania praktyki zawodowej w spółdzielniach oraz wspólnotach mieszkaniowych. Organizacje te w celu realizacji obowiązku utrzymania obiektów budowlanych zatrudniają lub współpracują z osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane.
Młodzi inżynierowie zatrudnieni na stanowiskach asystentów bądź inspektorów do spraw technicznych, sprawujący kontrolę nad utrzymaniem budynków, często pytają czy taka praca pozwoli, im na odbycie praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych. Często także powołują się na par. 3 ust.4 Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  mówiący o odbywaniu praktyki w organach administracji bądź zarządcy infrastruktury.
Szczegółowo zagłębiając się jednak w treść wspomnianego rozporządzenia czytamy, iż do praktyki zawodowej zalicza się:
„pracę w organach administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania zarządcy drogi publicznej, polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych

Natomiast zgodnie z zapisami ustawy Prawo spółdzielcze , spółdzielnia to „dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą”

Tak więc spółdzielnia mieszkaniowa nie jest organem administracji rządowej, ani też jednostką samorządową ale zrzeszeniem osób.

Dodatkowo zgodnie z artykułem 14 Ustawy Prawo budowlane ,do praktyki zawodowej może zostać zaliczona praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo pełnieniu funkcji technicznej na budowie. Natomiast Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wskazuje, iż zakres praktyki zawodowej powinien być zgodny z zakresem specjalności uprawnień budowlanych, o które ubiega się wnioskodawca.

Praca przy kontroli technicznej i remontach bieżących budynków nie może być potraktowana jako wykonywanie czynności na terenie budowy bądź rozwiązywanie zagadnień architektonicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe, pracy na stanowisku inspektora/ asystenta inspektora w spółdzielni mieszkaniowej, wykonującego zadania z zakresu kontroli utrzymania obiektów budowlanych nie można zaliczyć do praktyki zawodowej wymaganej do zdobycia uprawnień budowlanych wg procedury opisanej w par3. ust 4 . Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

 

14 odpowiedzi na “Praktyka zawodowa w spółdzielni mieszkaniowej”

Witam.
Pracuje we Francji jako elektryk przy budowie domu starców. Czy podpisanie dziennika praktyk przez kierownika robot elektrycznych będzie brany pod uwagę w Polsce?

To zależy czy jego uprawnienia odpowiadają zakresowi uprawnień o jakie Pan się będzie ubiegał. Ponadto należy mieć potwierdzenie praktyki od kierownika jednostki w jakiej praktyka się odbywała:

Praktyka za granicą

jeżeli pracuję w zarządzie portów i pełnię funkcję inspektora do spraw kolei, w zakresie moich obowiązkow jest m. in przeglądy roczne infrastruktury kolejowej na terenie portu oraz bieżące sprawy związane z utrzymaniem kolei ….to czy praktyka liczy się do uprawnień??

Wszystko zależy od zakresu obowiązków, właściwego kierownika oraz decyzji Izby przy weryfikacji ale na pierwszy rzut oka jest to mało prawdopodobne.

Mam jeszcze jedno bardzo konkretne pytanie. Chodzi o pracę na terenie jednostki wojskowej na stanowisku inspektora do spraw remontowo-konserwatorskich, stanowisko analogiczne do majstra ds. budowlanych w spoldzielni mieszkaniowej.
Praca na tym stanowisku w jednostce, zalicza się do praktyki zawodowej ? Z tym, ze 2 lata pracy jest liczone za rok praktyki ?

Co w sytuacji gdy jestem zatrudniony w spółdzielni jako majster ds. budowlanych, spółdzielnia się rozbudowuje, powstają nowe bloki i zostanę oddelegowany na budowę, jako jakaś forma nadzoru z ramienia inwestora (spółdzielni) ? Czy kierownik budowy generalnego wykonawcy może podpisać mi praktykę na tej budowie ?
Dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam
Paweł

Jeżeli będzie Pan bezpośrednio uczestniczył w pracach na budowie poprzez pełnienie funkcji technicznej ( nie podchodzi jednak pod to nadzór inwestorski) , a zakres praktyki będzie zgodny z zakresem uprawnień, oraz opiekun będzie posiadał odpowiednie uprawnienia o jakie się Pan ubiega to tak.

Gdzie (w jakim dokumencie) zapisane jest jaką funkcję pełnię na budowie ? Przykładowo pracuję dla spółdzielni na stanowisku majster ds. budowlanych, ale pomagam kierownikowi budowy firmy zewnętrznej, która prowadzi budowę dla spółdzielni, kierownik ten posiada odpowiednie uprawnienia. Pomagam tzn. uczestniczę bezpośrednio w pracach na budowie np. odbieram materiały, kontroluję harmonogram prac itp. Uzupełniam zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej, kierownik je podpisuje.
Czy jest tu jakiś problem ?

Zakres obowiązków na danym stanowisku powinna określać umowa o pracę , ewentualnie wewnętrzny regulamin pracodawcy.
Oczywiście obowiązuje także ogólne reguły nazewnictwa i tak na przykład z obowiązkami na budowie bezpośrednio związane jest stanowisko inżyniera budowy, majstra budowy, kierownika robót itp

Jeżeli wykonuje Pan obowiązki bezpośrednio na budowie oraz ich zakres jest zgodny ze specjalnością uprawnień o jakie się Pan ubiega , a opiekun posiada odpowiednie uprawnienia i jest czynnym członkiem Izby to nie ma żadnego problemu.

czy jako pracownik spółdzielni w chwili gdy spółdzielnia się rozbudowuje muszę być zatrudniony w firmie zewnętrznej prowadzącej budowę aby mieć zaliczoną praktykę

Nie ma potrzeby zatrudniać się w zewnętrznej firmie. Jeżeli praktyka będzie odbywana poprzez faktyczne pełnienie funkcji na budowie pod kierownictwem odpowiedniego kierownika praktyki to fakt zatrudnienia w spółdzielni nie ma znaczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *