Kategorie
Praktyka

Kierownik i patron praktyki zawodowej

Kierownik praktyki to osoba sprawująca nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktyki kandydata ubiegającego się o uzyskanie uprawnień budowlanych. Potwierdza on odbywanie praktyki zawodowej oraz dokonuje ogólnej oceny teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wnioskowanej specjalności uprawnień.
Osoba potwierdzająca odbycie praktyki zawodowej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane oraz być wpisaną na listę członków Izby w całym okresie trwania praktyki.
Potwierdzenie odbycia praktyki odbywa się za pomocą oświadczenia , do którego należy dołączyć kopię decyzji w sprawie nadania uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz zaświadczenie / zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwiej izby samorządu zawodowego. (ważne przez cały okres trwania praktyki zawodowej kandydata ).

Prawo budowlane dodatkowo definiuje patrona praktyki zawodowej, czyli osobę, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu projektów w ramach posiadanych uprawnień budowlanych. Pod jego patronatem można odbyć roczną praktykę przy sporządzaniu projektów, będącą  równorzędną z praktyką zawodową polegającą na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych.

Sprawdzenia czy osoba potwierdzająca praktykę była / jest członkiem właściwej okręgowej Izby Inżynierów i posiada ubezpieczenie OC można dokonać na stronie PIIB – Lista członków, wpisując imię i nazwisko opiekuna w formularz wyszukiwania.

 

212 odpowiedzi na “Kierownik i patron praktyki zawodowej”

Witam,
Proszę mi powiedzieć czy kierownik praktyk na uprawnienia wykonawcze tez musi posiadać uprawnienia przez okres 5 lat czy dotyczy to tylko patrona przy praktyce projektowej ?

Dzień dobry,
Pracowałam na stanowisku Asystent projektanta instalacji sanitarnych z obowiązkami inżyniera budowy. Mój ówczesny szef współpracował z deweloperem, pełnił rolę inspektora nadzoru na jednej z budów. Na pozostałych budowach był kierownikiem robót sanitarnych podwykonawczy z branży HVAC. Jako Kierownik robót sanitarnych nie wpisywał się do dziennika budowy. Mój zakres obowiązków wynosił 1/2 etatu projektowanie a w 1/2 etatu pełniłam obowiązki inżyniera budowy. Czy podpisana praktyka w takim wypadku zostanie zweryfikowana pozytywnie do uzyskanie uprawnień do kierowania robotami budowalnymi?

Dzień dobry

Czy osoba podpisująca oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej (mająca uprawnienia w nieograniczonym zakresie) może mieć tylko tytuł inżyniera w przypadku gdy ja jestem mgr inż?

Może natomiast proszę zwrócić uwagę na to czy nie posiada on tzw. „starych” uprawnień o których mowa w artykule gdyż często osobom z tytułem inżyniera we wcześniejszych latach były one wydawane.

Dzień dobry,
Pracuje w firmie, zajmującej się montażem konstrukcji stalowych. Pracujemy jako podwykonawca.
Kierownik robót z mojej firmy, który jest moim opiekunem, prowadzi dziennik montażu, ale nie wpisuje się do dziennika budowy. Zakładam, że dziennik montażu będzie stanowił załącznik do dziennika budowy.
Czy w takim wypadku praktyka zostanie zaliczona ?

To niestety kwestia indywidualnej interpretacji komisji kwalifikacyjnej. Co do zasady kierownik praktyki powinien być wpisany w dziennik budowy. W tym przypadku dziennik montażu będzie dołączony do dziennika budowy tak więc istnieje szansa na zaliczenie takiego potwierdzenia.
Odmienną kwestia jest to czy sam montaż może stanowić całość praktyki zawodowej dla uprawnień KB. Tu także interpretacje mogą być odmienne.

Czy pracując w firmie GW razem z kierownikiem budowy możemy mieć podpisaną praktykę przez kierownika robót z firmy podwykonawczej? Dodam że kierownik robót wpisuje się do dziennika budowy

Tak. Jeżeli ma odpowiednie uprawnienia opłacone składki i jest wpisany w dziennik budowy.

Czy w ten sposób pracując w roku 2022 mogę uzyskać podpis kierownika robót poświadczającego odbycie praktyki przy budowie mostu i w tym samym czasie podpis kierownika budowy poświadczającego odbycie praktyki przy budowie drogi? Czy okresy te nie mogą się nakładać?

Okresy mogą się przeplatać tzn np pół roku drogi pół roku most natomiast jednocześnie nie na możliwości odbywać praktyki.

Witam.
Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie.
Chcę starać się o uprawnienia projektowe w branży elektrycznej bez ograniczeń. Praktykę projektową będę odbywał pod patronatem osoby o uprawnieniach bez ograniczeń natomiast opiekunem praktyki na budowie będzie osoba posiadająca uprawnienia budowlane elektryczne do kierowania robotami ale w zakresie ograniczonym. I teraz pytanie czy taki układ jest możliwy w przypadku gdy ubiegam się tylko o uprawnienia do projektowania tzn czy praktyka z budowy musi być sprawowana pod nadzorem osoby która ma ograniczone czy musi mieć bez ograniczenia??

Dla uprawnień bez ograniczeń konieczny kierownik praktyki także z uprawnieniami

bez ograniczeń

.

Jeśli opiekun praktyki jest z innej izby niż ta, w której będę zdawać egzamin, trzeba dostarczać jakieś dodatkowe dokumenty? Doszły do mnie informacje o konieczności potwierdzenia notarialnego decyzji i zaświadczenia opiekuna.

Czy ktoś wie jakie są zasady w opolskiej okręgowej izbie?
cytat: „Problem pojawia się w związku z praktyką dotyczącą uprawnień w ograniczonym zakresie. Praktyka pod kierownictwem osoby, która posiada uprawnienia w zakresie ograniczonym często jest nie zaliczana. Komisje kwalifikacyjne z reguły zaliczają praktyki pod kierownictwem osób, które posiadają uprawnienia bez ograniczeń. Przed rozpoczęciem praktyki skonsultować się z okręgową izbą inżynierów i architektów i uzyskać szczegółowe informacje.”

Witam,

Czy umowa współpracy miedzy GW i podwykonawca GW, gdzie jestem zatrudniony jako inżynier budowy, a kierownikiem budowy który pełni na jednej z budów u nas taką funkcje wlicza się do praktyki zawodowej ?
Dodatkowo współpracuje z tym samym kierownikiem na innych jego budowach czy również w takim wypadku wlicza się to w praktykę zawodową?

Nie ma znaczenia w praktyce stosunek prawny między kierownikiem praktyki a praktykantem. Ważne jest by praktykant pracował na tej samej budowie co kierownik, i oczywiście wykonywał odpowiedni zakres obowiązków do danych uprawnień o jakie się ubiega. Izba może jedynie wymagać umowy na potwierdzenie, iż praktykant pracował na danej budowie u danego pracodawcy, natomiast powiązanie umowne z kierownikiem praktyki nie jest wymagane.

Dziękuje bardzo 😉

Co do zakresu uprawnień to na jednej z budów są bardziej pod uprawnienia elektryczne, natomiast kilka innych które prowadzi to konstrukcyjno-budowlane o której się zabiegam, a sam kierownik budowy również posiada takie uprawnienia wtedy rozumiem ze również liczą się praktyki do uprawnień konstukcyjno-budowlanych?

Ps. Przepraszam za może głupie pytanie, jednak wole dopytać niż potem się zdziwić 😉

Mam pytanie, czy pracownik firmy będącej wykonawca robót np elektrycznych na budowie, która posiada umowę na wykonawstwo z głównym wykonawcą może pełnić funkcję asystenta kierownika robót np elektrycznych. Chodzi o praktyki do uprawnień budowlanych, czy nie będzie to zakwestionowane przez Izbę.

Jeżeli byłby asystentem kierownika robót z ramienia GW, a pracował w firmie podwykonawczej to byłaby to nieco dziwna konstrukcja prawna.

Oczywiście kierownik praktyki i kandydat mogą pracować w różnych firmach, natomiast dlaczego pracownik podwykonawcy miałby asystować pracownikowi GW. No chyba, że taki zapis będzie zawierała umowa między podwykonawcą a GW, że udostępnia pracownika… ale nie ma sensu stosować takich operacji jedynie na potrzeby praktyki zawodowej.

Myślę że prościej po prostu zatrudnić się na stanowisku inżynier budowy i odbywać praktyki pod kierownictwem kierownika robót GW.

W nawiązaniu do powyższej wypowiedzi mam trochę inna sytuację.
Z ramienia inwestora będę kierownikiem budowy drogi i zatrudniam kierownika robót sanitarnych związanych z tą inwestycją. Posiadam drogowe i chciałbym zbierać praktykę na sanitarne, czy w takim wypadku kierownik robót może zatwierdzić praktykę przy nadzorze robót sanitarnych?

Nie ma w tym wypadku ograniczeń w przepisach. Jeżeli kierownik robót spełnia wszystkie wymagania do kierowania praktyką to tak.
Ewentualnie należy się liczyć jedynie z większą podejrzliwością komisji kwalifikacyjnej oraz ryzykiem dokładniejszego sprawdzenia wiedzy na egzaminie ustnym.

Czy osobą kierująca praktyką zawodową może być osoba będąca zatrudniona jako kierownik robót przez wykonawcę, a praktykantem osoba oddelegowana przez inwestora

Kierownik robót może kierować praktyką zawodową o ile jest wpisany w dziennik budowy.

Ciężko natomiast stwierdzić co oznacza oddelegowanie w tym przypadku. Niektóre izby wymagają przedstawienia umowy na podstawie, której praktyka jest odbywana tak by powiązać praktykanta z daną budową. Warto mieć to na uwadze w tym przypadku.

Witam, staram się o uprawnienia architektoniczne. Czy opiekun praktyki na budowie musi być kierownikiem budowy lub robot budowlanych, czy może to być osoba niezwiązana z daną budową, ale mająca odpowiednie uprawnienia.

Kierownik praktyki powinien wykonywać obowiązki na danej budowie, na której odbywana jest praktyka zawodowa by sprawować bezpośrednio nad nią nadzór. Nie może być to przypadkowa osoba jedynie posiadająca odpowiednie uprawnienia.
kierownik praktyki zawodowej

Osoba sprawująca funkcje kierownika budowy nie ma pełnych uprawnień, czy w takim przypadku praktykę może podpisać inżynier budowy?

Podstawowe pytanie – czy wykonuje on obowiązki bezpośrednio na terenie budowy oraz czy jest wpisany w dziennik budowy?

Pracuje w Spółdzielni na stanowisku spec. ds. technicznych i pracuję z osobą z uprawnieniami, która wykonuje swoją prace poprzez umowę zlecenie, czy taka praktyka zawodowa jest dopuszczalna?

Dzień dobry,

Odbyłem udokumentowaną półroczną praktykę na budowie pod nadzorem kierownika budowy. Obecnie kierownik odszedł z firmy i zostałem sam na stanowisku inżyniera budowy. Czy ten kierownik nie będąc zatrudniony w firmie, w której pracuje, może być moim opiekunem praktyki? Dodam, że prowadzi on kilka małych budów, gdzie często go zastępuje po godzinach.

Dzień dobry.
Jestem w trakcie uzupełniania papierów na uprawnienia budowlane w specjalności instalacje sanitarne. W firmie mam swojego opiekuna praktyki, z którym od początku realizuje projekty. Na większości projektów mój opiekun widnieje jako Projektant. Mam jednak kilka projektów, na których Projektantem była inna osoba (wtedy jeszcze zatrudniona w firmie), natomiast mój Opiekun widniał jako Sprawdzający Projekt. Obecnie, osoba która wtedy była Projektantem przy kilku projektach zawiesiła swoje uprawnienia. Czy Izba może podważyć dany projekt, jeżeli Projektantem była osoba, która na ten moment ma zawieszone uprawnienia (podczas składania Projektu posiadał czynne uprawnienia budowlane), a mój Opiekun w danym Projekcie widnieje jako osoba Sprawdzająca Projekt. Czy w danej sytuacji opiekun Praktyk może złożyć podpis?

Praktykę projektową potwierdza projektant. W twojej sytuacji powinnaś złożyć 2 oświadczenia osobne dla każdego z projektantów opiekunów. Ważne aby w obydwu oświadczeniach nie pokrywał się czas na różne projekty- mogą się przeplatać terminy u poszczególnych projektantów. Musisz się zorientować w Izbie czy nie przespałaś tematu (chociaż nie wiem czy to rozsądne). Trzeba było zażądać oświadczenia od projektanta kiedy odchodził z pracy i jeszcze był czynnym członkiem Izby. Takiego oświadczenia na pewno Izba nie zakwestionowałaby.

Witam.
Czy będą zaliczone praktyki, jeśli nie byłam wpisana w tabelkach w projektach, ale bezpośrednio brałam udział w ich wykonaniu i opiekun może to potwierdzić? Jako asystenta wpisali inna osobę.

Można to załatwić oświadczeniem projektanta, iż praktykant brał udział w pracach projektowych. Oczywiście tutaj potwierdzeniem będzie także podpis kierownika praktyki pod zestawieniem zbiorczym.

Witam,

Mam pytanie – jeśli robiłem praktyki zagranicą – to uprawnienia opiekuna praktyki mają być skopiowane notarialnie na miejscu, i dopiero wtedy przywiezione do Polski i przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, czy przywiezione do Polski, skopiowane na miejscu i przetłumaczone w Polsce ? Brzmi może śmiesznie, ale jest różnica. Borykam się z takim problemem teraz, pytam IARP, ale pytanie pozostało bez odpowiedzi.

Witam, pracuje w firmie w której nikt nie ma uprawnień w takim zakresie w jakim ja mogę się ubiegać( uprawnienia konstrukcyjno budowlane). Niektóre prace wykonujemy jako podwykonawcy, a generalny wykonawca posiada kierowników z uprawnieniami KB. Czy w takim wypadku kierownik generalnego wykonawcy może podpisać mi praktykę?

Dzień dobry
Odbyłem roczną praktykę w firmie pod nadzorem kierownika budowy. Niestety kierownik budowy ze względu na końcowe relacje z moim szefem (byłem w firmie podwykonawczej) na końcu odmówił mi podpisania praktyki.
Teraz pracuję w innej firmie i chciałbym aby kierownik budowy wpisał mi ten zaległy staż – czyli wypisał mi wszystkie dokumenty mimo iż nie byłem na jego budowie w tamtym okresie.
I tu pytanie – czy takie podejście jest całkowicie legalne i akceptowalne

Jest zupełnie nielegalne i nieakceptowalne, oraz zagrożone poważnymi konsekwencjami zarówno dla kandydata jak i podpisującego praktykę w taki sposób.
Jedyna szansa na zaliczenie to podpis kierownika, który faktycznie sprawował nadzór nad praktyką. Jeżeli w firmie podwykonawczej był kierownik robót z odpowiednimi uprawnieniami i w tym czasie sprawował nadzór nad Twoimi pracami to on może podpisać.

Witam.
staram się o uprawnienia konstrukcyjno- budowlane, czy jest wymaganie aby osoba która je posiada musi mieć wykształcenie mgr inż. aby mi je podpisała?

Powinna przede wszystkim posiadać odpowiednie uprawnienia, odpowiadające zakresem tym, o które się ubiegasz. Wykształcenie kierownika praktyki nie jest brane w tym wypadku pod uwagę.

Witam,
pracuje w biurze projektowym ok 4 lat. Do uzyskania uprawnień budowlanych projektowych brakuje mi wpisu z budowy (cały okres – 12 miesięcy). Czy pracując dalej w biurze projektowym na umowie o pracę mogę w legalny sposób zdobyć wpis z budowy w ramach jakiejś praktyki bez umowy?
Czy muszę jednak posiadać zatrudnienie w postaci dowolnej umowy na stanowisku inżynier budowy? I czy w takim razie ta praktyka liczyłaby się do uprawnień, jeśli mam jednocześnie etat w biurze projektowym?

Zdecydowana większość komisji kwalifikacyjnych wymaga przedłożenia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie, przy procesie kwalifikacji.
W wypadku pracy na etat, można jednocześnie odbywać praktykę np. na budowie, jednak dotychczasowe podejście izb pozwalało zaliczyć jedynie maksymalnie pół etatu ( 4 godziny/ dziennie). Więc wymagany okres praktyki np. 1 rok , realnie trwałby 2 lata.

Ok, dziękuję za odpowiedź. Czy istnieje w takim razie jeszcze jakiś inny legalny sposób na uzyskanie takiej praktyki przy pracy na etacie w biurze? Np. w ramach bezpłatnego wypożyczenia/oddelegowania pracownika z biura projektowego na budowę na okres 1 roku? I jakie dokumenty byłyby potrzebne w takiej sytuacji?

Tak,jest inna możliwość. Można założyć własną działalność gospodarczą i wtedy w dowolny sposób zbierać podpisy w ramach działalności własnej, a nie pracy etatowej (lub i jedno i drugie). Plusem tego jest to, że nie ma ograniczeń co do czasu pracy (8 godzin projektu + 4 godzin nadzoru), gdyż własna działalność gospodarcza nie podlega pod kodeks pracy i można liczyć 8+8 z każdego dnia/tygodnia. Niestety minusem tego jest to, że trzeba (niezależnie od etatu) płacić ZUS i podatki z działalności.

Witam.
Pracuję w firmie wykonawczej zatrudniony jako inżynier budowy, robiącej usługi sanitarne. Szef ma uprawnienia sanitarne ograniczone. Pytanie czy praktykę budowlaną może podbić mi korownik robót w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń??? zaznaczając że firma widnienie jako wykonawcza robót

Jeżeli ubiegasz się o uprawnienia KB oraz zakres praktyki będzie odpowiedni to może. Jeżeli natomiast chodzi o podbicie praktyki do uprawnień sanitarnych przez osobę z uprawnieniami KB to nie ma takiej możliwości.

Czy kierownik robót/budowy musi posiadać uprawnienia przez jakiś określony czas aby móc podpisywać praktykę zawodową?
Czy jeśli zostałem zatrudniony równolegle, z kierownikiem który dopiero zdał uprawnienia to czy będzie on w stanie np za 6 miesięcy podpisać mi 6 miesięczną praktykę ?

Obecnie nie ma takiego wymagania dla kierownika praktyki, a jedynie dla patrona tym okresem jest 5 lat.

Dzień dobry,
pracuje z jako inżynier sanitarny na budowie z ramienia podwykonawcy. Mój kierownik robót posiada uprawnienia z ’75 roku więc nie może zostać moim opiekunem praktyk. Czy w takim razie opiekunem praktyk może być kierownik robót sanitarnych z ramienia generalnego wykonawcy?

Oczywiście opiekunów praktyki może być więcej niż jeden. Po prostu każdy musi spełniać warunki oraz wypełnić oświadczenie potwierdzające praktykę.

Jestem pracownikiem nadzoru budowlanego. Powiatowy Inspektor, mój przełożony jest prawnikiem i w związku z tym, nie posiada uprawnien budowlanych, natomiast w urzędzie zatrudnione są osoby posiadające uprawnienia budowlane i przynależne do izby. Pracuję w wydziale inspekcyjno-kontrolnym. Czy jest możliwość podpisania mi praktyk przez innego pracownika, niebędącego moim przełożonym, a spełniającym wszystkie wymagania?

Teoretycznie jest taka możliwość, ale raczej nie jest to zgodne z intencją ustawodawcy oraz komisji kwalifikacyjnej i w razie wyjścia na jaw mogą grozić konsekwencje prawne dla Ciebie i podpisującego.

Witam.
1. Czy praktykę do uprawnień kondtrukcyjno-budowlanych może podpisać mi kierownik który ma uprawnienia wydawane po technikum?
2. Czy może podpisać praktykę inspektor wpisany w dziennik budowy od strony inwestora, jeśli byłem na tej inwestycji zatrudniony u generalnego wykonawcy?

Witam
w jednym czasie na budowie, kierownik budowy jako opiekun praktyki na tej samej budowie ilu może mieć praktykantów na uprawnienia

Czy praktykę specjalności inżynieryjnej drogowej może podpisać Kierownik Budowy (posiadający uprawnienia drogowe) ale na budowie zgłoszony jako mostowiec. Czy w takim przypadku praktykę powinien podpisać Kierownik Robót drogowych?

Praktykę powinna podpisywać osoba posiadająca uprawnienia odpowiadające swym rodzajem i zakresem tym, o które się ubiegamy.

Witam,
czy w przypadku, gdy pracuję na stanowisku inżyniera u Generalnego Wykonawcy, a kierownik robót jest zatrudniony u podwykonawcy może on mi podpisać odbytą praktykę zawodową ?

Jest taka możliwość. Oczywiście pod warunkiem, że spełnia on wymagania dla kierownika praktyki zawodowej. Dobrzy byłoby także aby był on wpisane w dziennik budowy.

Witam, czy w przypadku dwóch kierowników praktyki, gdzie jeden z nich ma uprawnienia instalacyjne w ograniczonym zakresie do instalacji gazowych, cieplnych i wentylacyjnych, a drugi ma uprawnienia bez ograniczeń i u niego też odbywałem praktykę z pozostałych zakresów wyłączonych u pierwszego to nadal mogę starać się jedynie o uprawnia w ograniczonym zakresie ?

W opisywanym przypadku będzie można starać się co najwyżej o uprawnienia w ograniczonym zakresie.
Piszę „co najwyżej” gdyż docierały do nas informacje, iż niektóre izby nawet do uprawnień w ograniczonym zakresie wymagały kierownika praktyki z uprawieniami bez ograniczeń.

Witam
Czy osoba nie mająca uprawnień budowlanych (będąca na praktyce potrzebnej do uzyskania uprawnień) pracująca w firmie wykonawczej może podpisywać protokoły odbioru próby ciśnieniowej lub inne dokumenty tego typu. Czy wykonawca ma prawo napisać upoważnienie dla tej osoby do podpisywania ww. dokumentów.

Zwykle jeżeli do budowy instalacji wymagany jest kierownik budowy to on podpisuje takie protokoły. Gdy natomiast nie jest wymagany, to robią to osoby z odpowiednimi świadectwami kwalifikacji.
Upoważnienie raczej nie wchodzi w rachubę.

Czy jeśli praktyki podpisuje kierownik robót, to musi on być wpisany do dziennika budowy? Jeśli tak, czy izba może zażądać dowodu (np skan dziennika budowy) aby to potwierdzić?

Jest to dobrą praktyką aby kierownik robót podpisujący praktykę był wpisany w dziennik budowy, aby w razie wątpliwości łatwo było udowodnić, że pracował na tej budowie.

Witam.
Czy honorowane są praktyki wykonawcze (na budowie) oraz projektowe pod patronem osób z tytułem technika albo inżyniera które zostały odbyte w latach 2007-2011 i zapisane są w książce praktyk która wtedy obowiązywała i którą nadal posiadam?

Pracuję w firmie X jako asystent projektanta/inżynierbudowy. Czy kierownik robót firmy Y może być moim opiekunem praktyki i czy Izba może wymagać jakieś umowy/dokumentu potwierdzającego powiązanie firmy X i z kierownikiem robót firmy Y?

Zwykle wymagana jest umowa lub dokument na podstawie, którego praktyka była odbywana więc należałoby taki zapewnić.

Witam.
Jestem zatrudniona w firmie zajmującej się wykończeniem pow. W ramach projektu mieliśmy elementy konstrukcyjne, które mogę zaliczyć do praktyki zawodowej.
Kierownik budowy jest z ramienia firmy nadzorującej projekt – czy jest możliwość podpisania praktyki przez takiego Kierownika?

Ciężko ocenić zakres takiej praktyki opisanej w dwóch zdaniach. Ostateczną decyzję podejmie komisja kwalifikacyjna po złożeniu wniosku. Jeżeli chodzi o kierownika praktyki to jest taka możliwość, niektóre izby wymagają podpisania dodatkowego porozumienia między Twoją firmą, a tą drugą. Ewentualnie pozostaje zatrudnienie się bezpośrednio w firmie nadzorującej w ramach np. praktyki

Witam, chciałbym ubiegać się o uprawnienia architektoniczne do projektowania i kierowania robotami bud. mam 3 pyt:
-Czy kierownik/patron praktyki (u mnie – architekt) powinien posiadać uprawniania łączone do projektowania i kierowania robotami czy wystarczą tylko uprawnienia do projektowania bez ograniczeń?
-czy jeśli patronem/kierownikiem praktyk który podpisuje zestawienie będzie architekt nie związany z budowami w których uczestniczyłam (nie brak udziału w projektowaniu ani w budowie) powinnam mieć też 2 patrona nad praktyką na budowie?
-czy zestawienia zbiorcze praktyk projektowych i na budowie mają się zawierać w 1 tabeli? czy rozdzielić je na 2 ze względu na powyższe pytanie

pozdrawiam

Jeżeli kwestia dotyczy praktyki projektowej to może mieć tylko odpowiednie projektowe. Odpowiednio tak samo kwestia wygląda w przypadku praktyki wykonawczej.
Każde zestawienie podpisuje konkretny kierownik praktyki zawodowej, więc jeżeli są różni to powinno się rozdzielać.

Witam,
czy praktykę budowlaną może podpisać osoba posiadająca uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie ?

Dzień Dobry,
Skończyłem 3 rok studiów na kierunku budownictwa w październiku 2016 roku. Od tego czasu byłem zatrudniony w firmie budowlanej na stanowisku Majster a po całkowitym zakonczeniu studiów 1 stopnia jako Inżynier Budownictwa. U nas w firmie nie ma zatrudnionego Kierownika Budowy na etacie. Jednak każdą budowę nadzorował Kierownik na zlecenie. W jaki sposób mógłbym najprościej udokumentować praktykę. Dodam iż równocześnie byłem na dużej budowie pod nadzorem Kierownika z uprawnieniami jednak nie pobierałem za to wynagrodzenia i nie byłem tam zatrudniony na podstawie zadnej z umów. Czy ta osoba może być moim patronem pomimo tego ze oficjanie nigdzie u niego nie figurowałem???

Witam,
czy osoba podpisująca praktykę budowlaną musi być wpisana do dziennika budowy ? czy może być to osoba która posiada dane uprawnienia i jest np. dyrektorem zajmującym się danym kontraktem lub kierownikiem kontraktu ?

ACHTUNG! Czy ktoś z Państwa posiada wiedzę badź doświadczenie z autopsji, jakie wymagania musi spelniać opiekun praktyki na budowie, ktòra odbywa się w Niemczech? Z tegomco sie dowiedzialem, to kierownik budowy nie potrzebuje uprawnien budowlanych (bo takich nie ma tam) oraz nie musi przynalezec to izby (Ingenieurkammer). Jak taka praktyka jest honorowana przez polskie izby?

Witam,

Mam taki sam problem z praktyka w Anglii. Napisalam mail do Izby w Gdansku, ktora udzielila kopiuj wklej odpowiedzi z przepisow, czyli nie pomogli w zaden sposob. Szczerze mowiac staram sie zdobyc praktyke od 5 lat, tym czasem gdy mam taka mozliwosc nie ma zadnego wsparcia ze strony Izby.

Jezeli ma Pan jakies informacje lub udalo sie Panu czegos dowiedziec prosze o pomoc.
Jestem rowniez chetna w sprawie wystosowania grupowego pisma w tej sprawie do Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodam tylko, ze Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej odeslala mnie do Okregowej Izby ta natomiast nie ma zamiaru udzielic zadnej pomocy.

Pozdrawiam Serdecznie
Kasia

Kasiu, Ezgamin na uprawnienia jest, jak widzę z praktyki (w roli kierownika praktyk) również formą egzaminu dojrzałości. Zapewniam Cię że praktykę projektową można uzyskać wieloma pełnoprawnymi ścieżkami, również pracując za granicą. Jeżeli uważasz że wszystko w życiu załatwia się przez wysłanie maila, to niestety nie jesteś przygotowana do wykonywania zawodu architekta. W Izbie Architektów wiele osób angażuje się w proces uprawnień, więc nie podchodź roszczeniowo do tematu, jeżeli masz problem wymagający skonsultowania, dotrzyj do właściwej osoby, zadzwoń, porozmawiaj, lub spotkaj się i na pewno uzyskasz odpowiedzi na pytania.

Czy opiekun praktyk MA OBOWIĄZEK podpisania oświadczenia odbycia praktyk?Np. spędziłem na budowie już 5 miesięcy ale z powodów osobistych musiałem przerwać nadzór budowlany. Nie spodobało się to zbytnio opiekunowi i oświadczył, że nie podpisze praktyk. Czy ma do tego prawo?

Witam,
Czy przy wykazie praktyki na budowie po 24.09.2014r. ogólna ocenę teoretycznej i praktycznej należy również zawrzeć? Jeżeli tak to gdzie ma być na ocena? Na oddzielnej kartce? Brak miejsca na taką ocenę zarówno na Oświadczeniu jak i na zbiorczym zestawieniu praktyk

Witam,
Proszę o podpowiedź, jakie warunki (lub jakie dokumenty) trzeba spełnić, żeby pracując za granicą (konkretnie chodzi o Wielką Brytanię) można było odbyte tam praktyki uznać w Polsce. Kto może (powinien) być patronem/opiekunem praktyk, żeby mogły być zaliczone.
Z góry dziękuję i pozdrawiam

Witam, za opiekuna praktyki traktowałam projektanta, który ma pełne uprawnienia. Niestety przeoczyłam fakt, że musi on w dokumentacji być wpisany jako projektant, a był jako sprawdzający :/
Projektant ma stare uprawnienia technikowe więc jedyne co mogłabym zrobić to uprawnienia w ograniczonym zakresie, co słabo mnie satysfakcjonuje.
Czy mój opiekun praktyki/ kierownik musi być zatrudniony w firmie, w której pracuję, pod które szyldem wykonuję projekty?

Witam, pracuje w firmie podwykonawczej. Kierownik budowy od GW zgodził się podpisać oświadczenie odnośnie praktyki, pod warunkiem, że przedstawię mu zapis w prawie budowlanym (lub zasadach dotyczących przyznawania uprawnień) w którym jasno stwierdzone będzie, że GW może podpisać staż osobie nie będącej zatrudnionej w tej samej firmie. Niestety ja nie znalazłem takiego zapisu. Czy takowy w ogóle istnieje?

Nie ma nigdzie takiego zapisu. Natomiast nie ma także takiego nakazu.
Dopuszcza się np. odbywanie praktyki w ramach własnej działalności gospodarczej np. jednoosobowej… jak w takim wypadku kierownik praktyki będzie mógł pracować w tej samej firmie?

Witam;)
Pracuje w firmie X na pełnym etacie jako inżynier budowy. Głównie budujemy domki jednorodzinne ale jesteśmy także podwykonawcą na większej budowie gdzie kierownikiem robót jest osoba z nieograniczonymi uprawnieniami. Czy w dokumentacji tej budowy musi widnieć moje nazwisko aby uprawnienia były uznane przez PIIB? Czy komisja weryfikacyjna będzie sprawdzać czy moja firma rzeczywiście pracowała na tej budowie czy wystarczającym dokumentem jest oświadczenie ww kierownika robót.

Standardowo dokumentem jest oświadczenie kierownika praktyki. Dopiero w razie rażących wątpliwości są sprawdzane inne dokumenty.

Staram się o uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń w specjalności konsrukcyjno – budowlanej w ramach własnej działalności –
Firma budowlana. Zatrudniam kierownika na pełny etat, który zrobił uprawnienia w 1985 r. Jego wykształcenie technik.Jest kierownikiem na wszystkich moich budowach (gdzie wymagane są uprawnienia bez ograniczeń w tej specjalności)
Pytanie czy ta osoba może podpisać mi moją praktykę? Czy jego uprawnienia są ok?
Dziękuję

Technicy są w „grupie ryzyka” jeśli chodzi o kierowanie praktyką i w większości przypadków PIIB ich nie akceptuje.

Dzień dobry,

Czy aby w ramach działalnosci gospodarczej sporządzać dokumentację projektową sieci wodno-kanalizacyjnej z przyłączami, mapki powykonawcze, i wykonywać sieć wodno-kanalizacyjną trzeba mieć uprawnienia, jeśli tak, to jakie? i gdzie można sprawdzić, że osoba której zleciłam te czynności naprawdę je posiada?

Z góry dziękuję za odpowiedź,

Witam, pracuje w firmie projektowej od 8 lat. Szefem firmy jest osoba, która posiada uprawnienia w ograniczonym zakresie wydawane kiedyś osobom z tytułem technika. Szef podpisywał większość projektów budynków mieszkalnych, które opracowywałem. Czy jest jakaś możliwość żeby taką praktykę zaliczyć? Czy mój patron (architekt, z którym współpracujemy), który posiada pełne uprawnienia konstrukcyjno-budowlane, może mi podpisać i zaliczyć taką praktykę mimo, że nie był autorem tych projektów?

PIIB nie zaakceptuje technika ze starymi uprawnieniami jako kierownika praktyki. Jeżeli architekt nie miał nic wspólnego z projektem na którym była odbywana praktyka to raczej nie polecałbym takiego rozwiązania.

Witam
Pracowałem w pewnej firmie po czym zmieniłem pracę. Kiedy poszedłem do projektanta który nadzorował moją praktykę zażądał pieniędzy w zamian za podpisanie praktyki. Czy ma do tego prawo??

Nie ma prawa wymagać opłaty za podpis i to podlega już nawet odpowiedzialności zawodowej w PIIB.
Natomiast trzeba uczciwie powiedzieć, iż nie ma także obowiązku podpisywać praktyki.

Witam,
Jestem zatrudniona na pełen etat w przedsiębiorstwie wod-kan, prowadzimy inwestycje wod-kan „przy pomocy” wyłonionych w przetargu wykonawców. Zajmuje się przygotowaniem i realizacją inwestycji pod wzgledem formalno-prawnym i nadzorem nad realizacją inwestycji (funkcja inżyniera budowy). Kierownikiem budowy (zgodne uprawnienia) jest osoba zatrudniona przez wyłonionego przez nas Wykonawcę. Czy moja praktyka na budowie może być podpisana przez tego kierownika budowy i zostanie zaliczona do praktyki zawodowej?

Jako praktyka zaliczane są czynności wykonywane bezpośrednio na budowie pod nadzorem kierownika praktyki. Tutaj można mieć wątpliwości gdyż taki nadzór wygląda bardziej jako inwestorski, a tego jak wiadomo PIIB nie akceptuje.

Jeśli chodzi o czynności to ok rozumiem, a czy mój etat w przedsiębiorstwie wod-kan ma być jakoś potwierdzony przez mego szefa, czy tylko w zestawieniu zbiorczym w kolumnie forma zatrudnienia mam wpisać „pełen etat”? Na zestawieniu zbiorczym wpisu dokonuje tylko osoba kierownika budowy. To nie jest ani osoba ani firma mnie zatrudniająca. Mam to jakoś udokumentować?

Czasem izby wymagają kopii umowy na podstawie, której praktyka była odbywana. Jak to jest w Pani przypadku musi Pani sprawdzić na właściwej stronie izby.

Witam, prosze o pomoc jeżeli znacie odpowiedź, czy technik posiadający uprawnienia z 1983r w zakresie : „kierowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych- o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych” może potwierdzić praktykę na budowie dla inż. elektryka ubiegającego się o uprawnienia budowlane wykonawcze w stopniu ograniczonym; pytam o podstawę prawną bo tekstów jest w sieci co niemiara ,że może , nie może, w nieograniczonym nie może, w ograniczonym może itd.

Jeżeli w uprawnieniach jest wpisane ” o powszechnie znanych rozwiązaniach” to PIIB nie uzna takiej praktyki ( zarówno dla upr. ograniczonych jak i pełnych) gdyż nie są zgodne z tymi obecnymi.

Witam, planuję w tym roku przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.
Czy praktykę na budowie może potwierdzić jedynie osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu czy może to być kierownik budowy lub robót posiadający tylko i wyłącznie uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do kierowania robotami na budowie bez ograniczeń?

Może być na budowie kierownik z uprawnieniami architektonicznymi wykonawczymi lub konstrukcyjno-budowlanymi b.o.

witam,
czy osoba posiadająca uprawnienia:
„Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń linowych”
może poświadczać praktykę wykonawczą jako kierownik budowy dla osoby starającej się o uprawnienia do projektowania w telekomunikacji bez ograniczeń?
Pytam bo w treści uprawnień kierownika nie występuje rozróżnienie typu bez ograniczeń/w ograniczonym zakresie. Uprawnienia zostały nadane w 1999r. przez Państwową Inspekcję Telekomunikacyjną i Pocztową.

Generalnie zależy to czy zakres uprawnień kierownika odpowiada swym zakresem uprawnieniom o jakie się ubiegamy. Niestety nie jest to tak prosto zbadać zdalnie i najprościej zapytać członka komisji kwalifikacyjnej ( w każdej izbie są dyżury).
Natomiast na pierwsze wrażenie brak rozróżnienia zakresu uprawnień budzi duże wątpliwości…

Dzień dobry,
chciałbym się dowiedzieć na temat możliwości uzyskania uprawnień z zakresu : sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Ukończyłem studia z tytułem mgr inż. na kierunku Energetyka o specjalności Elektroenergetyka. Czy z takim wykształceniem mogę starać się o uprawnienia bez ograniczeń z podanego zakresu? Z tego co jest zapisane w prawie budowlanym to wiem że po Energetyce można tylko uzyskać ograniczone uprawnienia, zaś na uczelni zapewniano nas, że my po danej specjalności też możemy starać się o uprawnienia bez ograniczeń i że wynika to z przedmiotów jakie mieliśmy na studiach. Więc prosiłbym o wyjaśnienie, z góry dziękuję.

Do uzyskania uprawnień bez ograniczeń w specjalności o jakiej Pan wspomina potrzeba ukończyć studia na kierunkach:
elektrotechnika
inżynieria elektryczna
elektroenergetyka

https://uprawnieniabudowlane.pl/wymagane-wyksztalcenie-i-praktyka-zestawienie/

Po innych kierunkach teoretycznie też można natomiast zakres przedmiotów na kierunku musi być zgodny z zakresem na kierunkach wymienionych powyżej. Więc pewnie razem z dyplomem będzie trzeba dostarczyć do Izby suplement z wykazem przedmiotów na kierunku oraz punktami ECTS.
Najlepiej wcześniej samemu to zweryfikować gdyż koszt I etapu kwalifikacji w Izbie to min. 800 zł.

Bardzo dziękuję za informację. A czy Państwo mogą udostępnić taki wykaz przedmiotów jaki musi być spełniony wraz z punktami ECTS, aby można było samemu to zweryfikować?

Takie informacje często są udostępnione na stronach uczelni technicznych prowadzących wspomniane kierunki. Polecam poszukać przez google + nazwa kierunku + wykaz przedmiotów lub ects

Dzień dobry, chciałbym zapytać o praktykę w biurze projektowym. Jestem zatrudniony na stanowisku asystent projektanta od ponad dwóch lat. Pracodawca jest jednocześnie kierownikiem praktyk. Atmosfera się zmieniła i podejrzewam, że mogę mieć problem z otrzymaniem podpisu na oświadczeniu potwierdzającym odbycie praktyki. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Nadmienię, iż moje imię i nazwisko widnieje w projektach jako opracowujący.

Niestety ale potrzebny jest podpis kierownika praktyki na oświadczeniu, a do tego niestety nie można go zmusić, więc najlepiej załatwić sprawę polubownie jeśli jest na to jakaś szansa.

Witam,
czy będąc zatrudniona na pełen etat w biurze projektowym, mogę jednocześnie odbywać bezpłatny staż w innej firmie na budowie? W jaki sposób „rozliczą” mnie z godzin na budowie?

Wg aktualnie docierających informacji możliwe będzie odbywanie tylko jednej praktyki. Natomiast w przypadku rozliczania praktyki aktualnie i oficjalnie nigdzie nie jest to uregulowane oficjalnie w treści aktów prawnych.

Witam,
Czy pełniąc funkcję Kierownika Budowy (upr. Konstrukcyjne BO) mogę odbywać praktykę zawodową w innej specjalności jeżeli na budowie mam innych kierowników robót (drogowca, instalacje) ?

Praktykę odbywać można. Natomiast kilka osób na egzaminie zostało dokładnie „przebadanych” przez komisję bo to sytuacja dosyć nietypowa i stwarzająca pole do nadużyć 🙂

Witam, mam następujące pytanie bo już nieczego do końca nie jestem pewny.

Taki paradoks.
Pracuję w firmie A i nie mam uprawnień.
Moim podwykonawcą jest firma B i pracujemy na jednej budowie.

W firmie B pracuje Kierownik Robót, który posiada uprawnienia budowlane i de facto jest pod moim nadzorem.
Może być moim kierownikiem praktyk?

wg Izby w Łodzi, jeśli faktycznie pełni funkcje nadzorujące na budowie tj. np. wpisuje się do dziennika, podpisuje się w papierach to może być

Witam, art.14 pkt 4 mówi ,że warunkiem uzyskania uprawnień jest praca na budowie pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami, z kolei budowa – definicja Art 3 pkt 6 a co za tym idzie jeżeli jest budowa to jest proces budowlany a wg. art. 17 jest tylko kilku uczestników procesu budowlanego. Jak to interpretujecie lub jakie macie doświadczenia czyli , czy tylko osoby wskazane w art.17 mogą podpisać praktykę czy również osoba z odpowiednimi upr. budowlanymi np. kierownik projektu który był stroną umowy na wykonanie robót jako przedstawiciel podwykonawcy ale nie był stroną procesu budowlanego i nie wpisywał się do dziennika budowy?

Dopuszczane przez PIIB są osoby bezpośrednio nadzorujące prace budowlane ( kierownik budowy, robót ). Co jest już bezpośrednio wymienione w przygotowywanej przez PIIB aktualizacji rozporządzenia w/s samodzielnych funkcji w budownictwie.

Mam podobny problem.

Czy praktykę na budowie mogą potwierdzać tylko osoby wpisane w dziennik budowy?

Czy osoba która była kierownikiem robót podwykonawcy jednak w dzienniku budowy nie mam jej wpisanej(jest wpisany tylko kierownik całej budowy głównego wykonawcy) może potwierdzać praktykę?

Kolego, formalnie nie ma czegoś takiego, jak
,, kierownik robót podwykonawcy” Jest jedna budowa i jeden jej kierownik. Fakt, że ktoś pracujący na tej budowie, posiada również Uprawnienia Budowlane, nie czyni go automatycznie Kierownikiem Budowy lub Kierownikiem Robót.

Dzień dobry, chciałabym dopytać o praktykę na budowie. Ubiegam się o uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. Jestem zatrudniona w biurze architektonicznym, które sprawuje nadzór autorski nad realizowanym projektem i w ramach swoich obowiązków jeżdżę na budowę, uczestniczę w koordynacji, rozwiązywaniu bieżących problemów i przygotowaniu rysunków zamiennych do projektu. Praktykę na budowie może mi podpisać kierownik budowy , który sam posiada uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń. Jednak formalnie nie łączy nas żadna zależność (firma w której on pracuje jest generalnym wykonawcą a ja przedstawicielem projektanta). Czy tego typu praktyka na budowie może być zaliczona? Co powinnam wpisać w zbiorczym zestawieniu praktyki pod pozycją 5- forma odbywania praktyki/ pełniona funkcja techniczna? Dla uzupełnienia dodam, że w biurze architektonicznym jestem zatrudniona na pełen etat na umowę o pracę jako asystent architekta. Dziękuję

Niestety nie wiadomo jak to jest w IARP, natomiast w PIIB komisje podchodzą do tego raczej rygorystycznie ( w niektórych nawet wymagają przedstawienia umowy, na podstawie której odbywana jest praktyka).
W takim wypadku najbezpieczniej załatwić staż/praktykę bezpośrednio w firmie wykonawczej.

a czy w takim przypadku nie można „wykorzystać” opcji praktyki pod patronatem?
jeśli nie, to w jaki sposób działa funkcja patrona praktyki?

Witam Czy nie ma problemu abym majac tytul mgr inz konstrukcji budowlanych zrobil uprawnienia budowlane w ograniczinym zakresie i praktyke podpisalby mi kierownik z uprawnieniami ale w ograniczonym zakresie poniewaz w mojej okolicy ciezko o kierownika bez ograniczen. Pozdrawiam

Uprawnienia kierownika praktyki powinny wg. przepisów być „odpowiednie” tzn. w przypadku gdy kandydat ubiega się o uprawnienia ograniczone to także uprawnienia kierownika mogą takie być.
Odmienną kwestią jest fakt, iż aktualnie uprawnienia w ograniczonym zakresie pozwalają naprawdę na niewiele.

Dzień dobry.
Jeżeli to pytanie już padło to z góry przepraszam za powtórkę.
Pracuję obecnie w biurze projektowym, gdzie zbieram praktykę projektową. W najbliższym czasie chciałabym również zebrać wymaganą praktykę na budowie, aby następnie ubiegać się o uzyskanie uprawnień do projektowania bez ograniczeń. Kto powinien podpisać mi oświadczenie o odbyciu praktyki na budowie? Według PB „Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na (…) pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane”. Czy w praktyce oznacza to architekta? Czy kierownika robót? Jeśli kierownika, to w jakiej specjalności? Czy może to być jeszcze ktoś inny? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Praktykę podpisuje osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Jeśli ubiega się Pani o uprawnienia projektowe konstrukcyjno-budowalne to w przypadku praktyki na budowie jest to kierownik budowy lub robót z uprawnieniami wykonawczymi konstrukcyjno budowlanymi.

Jeśli natomiast ubiega się Pani o o uprawnienia projektowe architektoniczne to praktykę wykonawczą podpisuje także kierownik budowy lub robót z uprawnieniami KB lub architektonicznymi wykonawczymi ( ale takich jest mało)

Ważny jest także odpowiedni zakres uprawnień ( ograniczone, bez ograniczeń)

Ubiegam się o uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.
Rozumiem, że w takim przypadku praktykę powinien podpisać mi kierownik budowy lub robót, który sam posiada uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń, czy tak? Czy taki, który posiada uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń?
Architektów z uprawnieniami do kierowania robotami rzeczywiście w praktyce prawie się nie spotyka niestety.

Praktykę wykonawczą do uprawnień architektonicznych, na budowie może potwierdzić kierownik budowy lub robót z uprawnieniami wykonawczymi konstrukcyjno-budowlanymi lub architektonicznymi wykonawczymi. Nie musi przy tym posiadać uprawnień projektowych w tym zakresie.

Witam, czy praktykę budowlaną może podbić kierownik budowy który ma tylko tytuł inżyniera, nie ma magistra

Witam,
jestem zatrudniona w firmie GW na umowie zlecenie, moje pytanie: co powinno być wpisane w umowie, by praktyka była zaliczona do uprawnien? Czy jakies konkretne obowiązki musza być podane? czy te obowiązki wypisuje się dopiero w załącznikach przy składaniu dokumentacji potwierdzających odbycie praktyki zawodowej?

Czy opiekunem praktyki na uprawnienia bez ograniczeń w specjalności drogowej może być osoba z uprawnieniami konstrukcyjno – budowlanymi których zakres obejmuje również możliwość kierowania robotami drogowymi, mostowymi etc bez ograniczeń (okres gdy nie było podziału na uprawnienia drogowe, mostowe…)?

To zależy od tego co ma napisane w uprawnieniach. Jeżeli są to „wiekowe” uprawnienia przykładowo na podstawie rozporządzenia z 1975 roku, oraz są w nich zapisy „w budownictwie osób fizycznych” lub „powszechnie znanych rozwiązaniach” to istnieje duże ryzyko, że nie może.

Mam wpisaną do każdego obiektu w zbiorczym zestawieniu praktyk ocenę opiekuna praktyki „oceniam praktykę pozytywnie” i podpis. Czy taka zdawkowa ocena jest wystarczająca?

To już zależy od konkretnej komisji, natomiast znamy wiele takich przypadków, gdzie taka lakoniczna ocena okazywała się niewystarczająca.

Wtedy izba prosi o uzupełnienie oceny czy też praktyka jest niezaliczona? Chodzi konkretnie o WOIIB.

Witam,
chciałbym udokumentować swoją praktykę budowlaną, jestem majstrem/inżynierem budowy lecz niestety pracuję pod nadzorem kierownika, który posiada uprawnienia na podstawie ustawy z 20 lutego 1975r, więc nie może podpisywać takiej praktyki. W firmie mamy drugiego kierownika z uprawnieniami lecz nie prowadzi on budów, zajmuje się zaopatrzeniem. Czy ten drugi kierownik może podpisać mi uprawnienia, jako patron lub opiekun?

Jeśli ma odpowiednie uprawnienia oraz jest czynnym członkiem izby ( czyli ma opłacone składki ) to spełnia warunki formalne. Natomiast problem w tym, że kierownik powinien w praktyce nadzorować pracę kandydata, a nie zdalnie.

Więc odpowiedź brzmi, iż oficjalnie nie może…

Witam,
mam taką sytuacje, że jestem zatrudniony w firmie X. W danej organizacji jest jedna osoba z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi która była kierownikiem budowy przy budowie firmowej Hali. Ja jako pracownik firmy byłem tam przydzielony do pomocy do koordynowania niwelacji terenu pod docelowe warstwy posadzki. Kierownik nie chce mi podpisać praktyki bo uważa, że nie ma takiego obowiązku. Czy mogę w jakiś sposób wyegzekwować od niego aby podpisał mi praktyki?

Niestety to tylko zależy od kierownika i jego dobrej woli.
Na pocieszenie powiem, że niwelacja pod posadzkę to trochę mały zakres jak na praktykę do uprawnień konstrukcyjno-budowlanych.

Posiadam załążoną książkę Praktyki zawodowej i mam w niej dokonane wpisy.
Ale równiez posiadam Praktykę która odbyła się po 25.09.2014r.
Czy do wniosku wystarczy tylko dołączenie oświadczeń POTWIERDZAJĄCE ODBYCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ czy należy również dołączyć zaświadczenia do praktyki odbytej przed 25.09.2014r. udokumentowanej w książce ? jeżeli tak to
Proszę o wyjaśnienie kto to jest Kierownik jednostki, w której odbywała się praktyka? Właściciel, sekretarka, kadrowa, czy może to być również nadzorujący praktykę ?
Co to jest ogólna ocena teoretyczna i praktyczna? Czy jest jakaś skala oceny czy wystarczy opis ?
Dziękuję

Jeśli chce Pan zaliczyć praktykę przed 25.06.2014 to do wniosku trzeba dołączyć książkę praktyki z odpowiednimi wpisami.
Kierownik jednostki to właściciel, prezes ew. dyrektor zarządzający.
Skala ocen na logikę tzn. bardzo dobrze, dobrze, dostatecznie i źle 😉 oraz uzasadnienie do tego w kilku zdaniach.

Dziękuję za wyjaśnienie
A czy po 25.09.2014r gdzie nie obowiązuje już książka praktyk wymagane jest zaświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej i wystawienie ocen? czy wystarczy tylko oświadczenie nadzorującego praktykę?
dziękuję za odpowiedź.

Witam.
Czy osoba posiadająca uprawnienia wydane w 1968r, mająca tytuł technika może podpisać praktykę zawodową. Uprawnienia o następującej treści : „Otrzymuje w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-inżynieryjnej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów o skomplikowanej konstrukcji.”

Niestety technicy ze „starymi” uprawnieniami o jakich Pan pisze nie mogą potwierdzać praktyki zawodowej.

Witam. Mam pytanie, czy jest ograniczenie liczby osób które mogą zostać przypisane do jednego projektu wpisujac go w zestawieniu praktyki zawodowej? I czy konieczne są tematy z pozwoleniem na budowę czy mogą to być tematy ze zgloszeniem? Dziękuję za odpowiedź

W ustawach i rozporządzeniach nie jest to regulowane. Natomiast gdzieś tam na końcu weryfikuje to człowiek, więc zdrowy rozsądek też się liczy.
Nie koniecznie muszą być tematy tylko na pozwolenie. Dobrze by było jednak aby cała praktyka nie składała się tylko z wielu drobnych projektów.

Mam pytanie odnośnie bezpłatnego stażu pracy – czy istnieje jakieś ograniczenie czasu trwania takiego stażu? Czy może od trwać np. rok? Chodzi mi o jedną umowę z danym pracodawcą.

Bardzo dziękuję za informację pracuję u inwestora już jakiś czas i znam projekt wraz z szczegułami tym bardziej że na czas inwestycji praca będzie polegała na obecności i kontroli każdego etapu prac. Wiem, że moje zdanie się naj mniej liczy ale uważam że jest to złym rozwiązaniem aby osoba pełniąca funkcję zbliżona do nadzoru wykonania prac nie mogł zdobywać choć części czasu wymanego praktyki.

Witam. Jestem zatrudniona na stanowisku inżyniera budowy w firmie podwykonawczej, w której to również jest zatrudniony kierownik robót z odpowiednimi uprawnieniami wykonawczymi. Oboje pracujemy na tej samej budowie. Jednak w dzienniku budowy jako kierownik robót sanitarnych wpisana jest inna osoba (nie zatrudniona w mojej firmie, jest ona z ramienia GW). Czy w takim razie kierownik robót, z którym pracuję w tej samej firmie może podbić mi „książkę praktyk”?

Nie ma obowiązku by praktykę zawodową potwierdzał wyłącznie kierownik budowy lub robót wpisany w dziennik. Ważne natomiast by posiadał odpowiednie uprawnienia oraz miał opłacone składki.
Wpisanie w dziennik w niektórych wątpliwych przypadkach może się natomiast okazać pomocne. ( wtedy np. łatwiej jest udowodnić, iż taka osoba faktycznie na budowie pracowała)

A czy istnieje możliwość odbywania praktyki do uprawnień gdy jestem od strony inwestora? I kto ewentualnie musiał by być zatrudniony może wiecie też w jakim charakterze aby mógł mi udokumentować praktyką. Czy pracując u inwestora jest szansa zdobyć praktykę gdy budowa będzie zlecona wykonawcy???

Tak, ale zwykle to się odbywa w formie umowy bezpłatnego stażu w firmie wykonawcy. W większości przypadków inwestor ma „duże przełożenie” na wykonawcę i się na takie rzeczy zgadza.
Natomiast jako asystent inspektora nadzoru inwestorskiego bezpośrednio się nie uda ( przynajmniej w PIIB)

Czy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może poświadczyć odbycie praktyki na budowie? Kierownik robót ze względu na charakter osobowy nie zechciał podpisać mi praktyki.Czy w zamian za niego może to uczynić Inspektor ?

Witam serdecznie. Pracuje u inwestora planowana jest rozbudowa budynku buza inwestycja wieloletnoa ja wraz z moim kolegą posiadamy tytuł inżyniera. Chcieli byśmy w czasie tej byudowy uzyskać uprawnienia magisterkę się dorbi ;). Tylko jest problem bo : na obecną chwilę wyceniamy, gromadzimy dokumentację, ustalamy i organizujemy proces budowy. Będzie ogłoszony przetarg i zapewne główny wykonawca będzie zatrudniał kierownia budowy, inwestor najprawdopodobniej zatrudni na czas budowy i spekrtora nadzoru i kierownika projektu. Z uprawnieniamj więc pomużcie nam i podpowiedzieć czy w takiej sytuacji możemy z kolegą odbyć praktykę do uprawnień. W czasie budowy mamy pilnowć że strony inwestora budowy termi nòw wykonania, uczestniczyć w odbiorach. Generalnie cały czas na budowie. Kierownik będzie zatrudniony od wykonawcy – czy może być opiekunem praktyki? Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik projektu mogą być opiekunami? Inspektor nadzoru z tego co wiem to nie. Ale czekam na wypowiedzi. Pozdrawiam.

Pytanie:
„Za równorzędną z praktyką zawodową polegającą na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych, o której mowa w ust. 4, uznaje się roczną praktykę przy sporządzaniu projektów odbytą pod patronatem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, zwanej dalej „patronem”. Patronem, może być osoba, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu projektów w ramach posiadanych uprawnień budowlanych.”
Czy w przypadku praktyki na kierownika robót też jest to wymagane?

Witam, mam nadzieję, że nie powtarzam pytania, ale się nie doczytałem ☺ Czy kierownikiem praktyki może być Inspektor nadzoru inwestorskiego ? a zależność pomiędzy nim a praktykantem odbywała by się na zasadzie np: tzw: wolontariatu ? dziękuję z góry pozdrawiam

Czy osobie zatrudnionej na budowie w firmie pełniącej role Inspektora Nadzoru Inwestorskiego mogą zostać zaliczone praktyki, jeśli oświadczenie zostanie podpisane przez kierownika budowy, lub kierowika robot, czyli osoby zatrudniona przez Generalnego Wykonawcę? Czy potrzebna jest przy tym jakaś odrębna umowa o współpracy tej osoby z GW? Czy powinna ona wykonywać zadania głównie inżyniera budowy, czy też mogą jej zostać zaliczone praktyki za pełnienie funkcji pomocniczej dla Inspektora?

Odbywanie praktyki przez asystenta inspektora nadzoru u kierownika budowy jest powszechną praktyką na na budowach, choć najczęściej dzieje się to w sposób nieoficjalny. Tzn. podpisywana jest umowa o staż/praktykę w firmie kierownika budowy i wtedy kandydat zajmuje stanowisko inżyniera budowy ( lub podobne) i wykonuje ( przynajmniej na papierze 😉 ) obowiązki bezpośrednio na budowie.

Jest to o tyle łatwiejsze, gdyż inspektor nadzoru ma „przełożenie” na kierownika budowy i takiej prośbie o przyjęcie praktykanta ciężko mu odmówić…

Żadne obowiązki związane z pracą inspektora nadzoru natomiast nie mogą zostać zaliczone bezpośrednio gdyż PIIB nie takiej praktyki nie akceptuje.

Witam,
Jestem po energetyce (mgr inż.) ukonczyłem w 2011. Chcę rozpocząć praktykę zawodową na specjalność instalacyjną (urządzenia cieplne, gazowe…). Obecnie pracuję dla niemieckiej firmy z branży instalcji przemysłowych (głównie odpylanie i odsiarczanie). Prowadzimy projekty w Polsce i z racji tego jesteśmy zmuszeni do wynajmowania kierowniów robót z uprawnieniami. Główni wykonawcy segerują nam osoby ze specjalnością konstrukcyjno-projektową.
Pytanie następujące: czy pracując dla niemieckiej firmy, mogę odbywać praktykę zawodową pod osobą wynajętą przez nas z branży konstrukcyjo-projektowej? Kierownik budowy (osoba zakontraktowana przez nas) nie jest stała, podczas realizacji różnych projektów w Polsce, mamy różnych kierówników, co w takiej sytuacji? Kto ma podpisać główne oświadczenie?
Drugie pytanie czy uprawnienia instalacyjne wystarczą na kierowanie budową instalcaji odpylania (w skład wchodzi orurowanie, konstrukcja wsporcza urządzen filtra, filtr…itd.)? Nie robimy, fundamentowania, ani innych prac „typowo” budowlanych, w skład tylko wchodzi montaż urządzeń i orurowanie.

Nie będzie problemu z odbywaniem praktyki zawodowej pracując w zagranicznej firmie na terenie naszego kraju. Tak naprawdę czołówka największych firm budowlanych działających w Polsce (np. Budimex, Skanska, Porr, Strabag) jest własnością zagranicznego kapitału.
Ważne natomiast by zakres praktyki był zgodny z zakresem uprawnień o jakie się Pan ubiega, oraz by kierownik praktyki posiadał odpowiednie uprawnienia i był członkiem Izby przez cały okres praktyki zawodowej. Tak więc przykładowo kierownik budowy z uprawnieniami kostrukcyjno-budowlanymi nie może być Pana opiekunem praktyki.
W przypadku gdy jest więcej niż jedna budowa ( oraz jeden kierownik praktyki ) , każdy z nich wypełnia po prostu oświadczenie za okres jakim nadzorował Pana praktykę i do tego oświadczenia dołącza się zbiorcze zestawienie praktyki.

To jakie uprawnienia są odpowiednie do kierowania daną budową zależy od jej specyfiki oraz zakresu poszczególnych prac. Zwykle na większych i bardziej zaawansowanych budowach zachodzi konieczność posiadania kilku osób z różnymi odpowiednimi uprawnieniami. Jedna z nich jest kierownikiem budowy a inne kierownikami robót branżowych.

czy osoba posiadajaca pelne uprawnienia bez ograniczen ale bedaca technikiem a nie inzynierem moze podpisywac praktyke? Dodam ze uprawnienia nadane w latach 80-tych i mam kilku takich kierownikow w firmie w ktorej pracuje i zastanawiam sie czy to nie problem bo slyszalem ze takie osoby nie bedace inzynierami nie moga podpisywac praktyki do uprawnien konstrukcyjno budowlanych bez ograniczen mimo ze posiadaja takie uprawnienia.

Tak to prawda, nie wszyscy technicy z uprawnieniami mogą potwierdzać praktykę zawodową. Poniżej informacja z jednej z okręgowych Izb Inżynierów:

Osoby posiadające uprawnienia budowlane nadane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a posiadające w treści uprawnień pojęcia „o powszechnie znanych rozwiązaniach” lub „w budownictwie osób fizycznych” nie mogą kierować praktyką zawodową.

Dobry wieczór. Pracuję w biurze projektowym na umowie o pracę. Czy jeżeli moim przełożonym (przez co i kierownikiem) jest osoba która uprawnienia budowlane do projektowania posiada od 4 lat oraz w dokumentacji projektowej jest wpisana jako osoba która opracowywała projekty (a nie jako autor, jako autor jest wpisany właściciel firmy) może potwierdzić odbytą przeze mnie praktykę ? Moje kolejne pytanie jest następujące. Czy jeżeli jestem zatrudniony na umowę o pracę spełniam warunek art.14 ust 4 Prawa budowlanego ? A co za tym idzie czy nie obejmuje mnie art.14 ust 4b (w którym jest mowa o rocznej PRAKTYCE, a ja PRACUJE, słowo praca jest użyte w art. 14 ust. 4), w zw. z czym czy osoba która będzie moim opiekunem praktyk nie musi mieć 5 letniego doświadczenia ? Jeżeli tak, to czy w oświadczeniu potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej opiekun mojej praktyki zawodowej ma skreślić słowo TAK w przedostatnim zdaniu: Jednocześnie oświadczam, że niniejsza praktyka …. – Prawo budowlane (Dz. u. ….) TAK/NIE. Z góry przepraszam za tak proste pytania, ale są to niewiadome których nie jestem pewien. Z góry dziękuję za odpowiedź.

Drobna korekta jednak projektant z uprawnieniami, który jest moim przełożonym, a z którym wspólnie sporządzam w zespole projekty jest również autorem projektu, jako osoba projektująca, ja natomiast również jestem autorem, tylko jako osoba opracowująca.

Generalnie obowiązuje zasada by kierującym praktyką przy sporządzaniu projektów był projektant (autor projektu). Dla kierownika praktyki nie ma znaczenia ile lat posiada uprawnienia, ważne tylko by posiadał odpowiednie oraz był członkiem Izby. Wymienienie projektanta w nagłówku jako autor projektu znacząco ułatwia proces werfyfikacji przez komisję.

Wymaganie 5 lat praktyki w zawodzie w ramach uprawnień dotyczy jedynie patrona praktyki ( a to nie to samo co kierownik praktyki ). Szczegóły tutaj

Witam,
Od którego roku można odbywać praktykę pod patronatem? Uczestniczyłam w kilku projektach w firmie u swojego wujka (nie będąc u niego zatrudniona) w 2013 roku i chciałabym wiedzieć czy może to zostać uznane.

Obowiązują takie same zasady jak przy kierowniku praktyki ( czyli ukończony 3 rok studiów bądź odpowiednie studia).
Inna kwestia to fakt, iż w 2013 potrzebna będzie zarejestrowana książka praktyki zawodowej do udokumentowania praktyki

Witam,
Czy opiekunem praktyki zawodowej może być osoba nie pełniąca żadnej funkcji na danej budowie ? Czy może to być osoba, (oczywiście spełniająca wszystkie wymogi formalne), ale będąca spoza procesu inwestycyjnego ? A mianowicie ani kierownik budowy, ani kierownik robót branżowych.

Skoro nie pełni żadnej funkcji na budowie tzn. że jej tam niema. Praktyka musi być odbyta pod bezpośrednim kierownictwem osoby, która na budowie jest , wydaje polecenia praktykantowi i nadzoruje jego pracę. Nie musi to być kierownik budowy, natomiast może nim być kierownik robót z odpowiednimi uprawnieniami.

Dzień dobry, pracuję w biurze projektowym, w którym pracodawca posiada uprawnienia budowlane do projektowania (dłużej niż 5 lat) w specjalności, w której chciałbym uzyskać uprawnienia do projektowania i jestem z nim związany umową o pracę. Czy w takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany potwierdzić moją praktykę zawodową ? Jeżeli tak, to czy mogliby Państwo poprzez swoją pomoc wskazać mi przepisy prawne, które do tego obligują pracodawcę ?

Witam
Pracodawca ( który mógłby być kierownikiem praktyki) nie ma absolutnie żadnego obowiązku potwierdzania praktyki zawodowej i zależy to wyłącznie od jego dobrej woli. Tak więc ważne są dobre relacje z nim.

Tak jak w przypadku kierownika praktyki nie ma tutaj żadnego ograniczenia co do liczby patronów. Ważne by spełniali stawiane im wymagania. ( w szczególności zwracam uwagę na wymagane 5 lat praktyki w zawodzie w ramach swoich uprawnień)

Nie jasne jest dla mnie stwierdzenie: „wymagane 5 lat praktyki w zawodzie w ramach swoich uprawnień”. Tzn że kierownik może posiadać uprawnienia od niedawna (np. 4 miesięcy) ale jak pracuje w zawodzie ponad 5 lat to może juz zatwierdzać praktykę zawodową ?

1/ 5 letni wymóg dotyczy jedynie patrona praktyki
2/ aby praktyka pod kierownictwem patrona została zatwierdzona musi on 5 lat pracować w zawodzie już posiadając dane uprawnienia – tak więc najwcześniej może potwierdzać 5 lat po ich zdobyciu.

Witam, czy osoba piastująca na budowie funkcję kierownika robót może odmówić podpisania oświadczenia o odbyciu praktyki jeżeli była ona rzeczywiście odbywana na tej budowie co jest potwierdzone umową z pracodawcą , licznymi protokołami itd. Innymi słowy byłem na danej budowie i to jest fakt, ale kierownik może mnie nie lubić i nie chcieć podpisać oświadczenia ,że tam byłem. W formularzu jest tam napisane ,że praktyka jest pod jego patronatem, a przecież może powiedzieć ,że w sumie pracowałeś na tej budowie i to jest fakt ale nie zgadza się z tym ,że pod jego patronatem. Formalnie tak , jako inż podlegasz kier robót ale może powiedzieć , że nie jest przekonany co do tego co robiłeś, nie kontrolował tego zbytnio, itd nie czuje się patronem który czuwał nad przebiegiem praktyki, choć oczywiście nie zaprzecza ,że pracowałeś na tej budowie.

Kierownik budowy/robót nie ma obowiązku potwierdzania praktyki zawodowej. Zależy to tylko i wyłącznie od niego oraz jego dobrej woli.

Witam,
W tym roku zacznę ubiegać się o uprawnienia projektowe i wykonawcze – instalacje sanitarne.
Jednocześnie studiuję budownictwo. Czy, skoro są to kierunki pokrewne, istnieje możliwość połączenia praktyk?

Niestety , nie ma takiej możliwości. Praktyka powinna być w całości zgodna z zakresem uprawnień.

Witam, jestem w podobnej sytuacji co poprzedni mówca. Pracuję w firmie gdzie kierownikiem budowy jest Pan – technik z uprawnieniami do prowadzenia robót instalacyjnych bez ograniczeń, czy jeśli on nie może podpisywać mi książki praktyk/teraz wykazu, to czy inspektor pełniący nadzór nad budową przez nas wykonującą z pełnymi uprawnieniami i wykształceniem mógłby podpisywać mi odbyte praktyki? Proszę o odpowiedź.

Witam,
Moja sytuacja jest następująca: chciałbym zacząć dokumentować praktykę zawodową(uprawnienia bez ograniczeń). Pracuję na budowie przy instalacjach sanitarnych, gdzie kierownikiem robót jest osoba posiadająca uprawnienia budowlane z lat 80tych(zdobył je jako technik), więc nie może być opiekunem mojej praktyki.
Czy udokumentowanie praktyki może zostać podpisane przez projektanta wykonującego realizowane projekty, który ma pełne uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami?

Witam,
Posiadam dyplom technika budownictwa z 2010r od tego czasu pracowałem w firmie zajmującej się ogólnym budownictwem. Właścicielem firmy jest technik bud. z pełnymi uprawnieniami uzyskanymi w 80 r. Pracowałem tam przez 4 lata a teraz pracuję jako kosztorysant w firmie która zajmuje się stolarką aluminiową. Czy mogę starać się o uzyskanie uprawnień bud. na podstawie doświadczenia w poprzedniej firmie? Dodam, że w aktualnej mojej pracy również pracują inżynierowie z pełnymi uprawnieniami. Bardzo mi zależy na uzyskaniu uprawnień tylko obawiam się, że będę musiał zmienić pracę aby odbyć praktyki :/

Praca jako kosztorysant nie może zostać zaliczona do praktyki zawodowej więc aktualne stanowisko odpada.
Co do poprzedniego stanowiska to potrzebna byłaby wypełniona i podpisana przez opiekuna książka praktyki zawodowej ( obowiązywała przed jesienią 2014 ). Z drugiej strony technicy jej wtedy nie mogli pobrać gdyż nie mogli robić uprawnień. ( mogą dopiero ponownie od jesieni 2014 )

Witam;

Ja jako technik pobrałem książkę w 2007r, z adnotacją że jestem technikiem. Jakiś czas temu telefonicznie mi udzielono odpowiedzi, że praktyka przed 2014r zostanie mi zaliczona do uprawnień w ograniczonym zakresie.

Wszystko się zgadza wtedy jeszcze książka mogła zostać wydana na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które umożliwiało uzyskanie uprawnień przez techników. Ale następna aktualizacja rozporządzenia czyli Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 już taką możliwość zniosła.

Witam,
Chciałbym zrobić uprawnienia budowlane do projektowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacje elektryczne. Mój opiekun posiada uprawnienia tylko do KIEROWANIA robotami budowlanymi bez ograniczeń. Pytanie czy może on może mi podpisać książkę praktyki zawodowej? Proszę pilnie o odpowiedź

Witam czy znalazłeś/aś odpowiedź na swoje pytanie czy opiekun praktyki musi być zatrudniony w tej samej firmie co osoba odbywająca praktykę ? Proszę o odpowiedź

Nie . Pracowałem w firmie podwykonawczej a praktykę podpisywał mi kierownik branżowy od generalnego wykonawcy. Należy pamiętać jednak że opiekun musi mieć uprawnienia budowlane bez ograniczeń w danej specjalności.

Witam, czy opiekun praktyki musi być zatrudniony w tej samej firmie co osoba odbywająca praktykę. Czy dopuszcza się możliwość, aby praktykant pracował w firmie podwykonawczej osoby będącej opiekunem praktyk.

Formalnie nie ma obowiązku by opiekun i praktykant byli zatrudnieni w tej samej firmie. Ważne by opiekun spełniał warunki opisane w niniejszym artykule.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *