Kierownik praktyki to osoba sprawująca nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktyki kandydata ubiegającego się o uzyskanie uprawnień budowlanych. Potwierdza on odbywanie praktyki zawodowej oraz dokonuje ogólnej oceny teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wnioskowanej specjalności uprawnień.
Osoba potwierdzająca odbycie praktyki zawodowej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane oraz być wpisaną na listę członków Izby w całym okresie trwania praktyki.
Potwierdzenie odbycia praktyki odbywa się za pomocą oświadczenia , do którego należy dołączyć kopię decyzji w sprawie nadania uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz zaświadczenie / zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwiej izby samorządu zawodowego. (ważne przez cały okres trwania praktyki zawodowej kandydata ).

Prawo budowlane dodatkowo definiuje patrona praktyki zawodowej, czyli osobę, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu projektów w ramach posiadanych uprawnień budowlanych. Pod jego patronatem można odbyć roczną praktykę przy sporządzaniu projektów, będącą  równorzędną z praktyką zawodową polegającą na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych.

Sprawdzenia czy osoba potwierdzająca praktykę była / jest członkiem właściwej okręgowej Izby Inżynierów i posiada ubezpieczenie OC można dokonać na stronie PIIB – Lista członków, wpisując imię i nazwisko opiekuna w formularz wyszukiwania.

 

149 KOMENTARZE

 1. Witam,
  czy w przypadku, gdy pracuję na stanowisku inżyniera u Generalnego Wykonawcy, a kierownik robót jest zatrudniony u podwykonawcy może on mi podpisać odbytą praktykę zawodową ?

  • Jest taka możliwość. Oczywiście pod warunkiem, że spełnia on wymagania dla kierownika praktyki zawodowej. Dobrzy byłoby także aby był on wpisane w dziennik budowy.

 2. Witam, czy w przypadku dwóch kierowników praktyki, gdzie jeden z nich ma uprawnienia instalacyjne w ograniczonym zakresie do instalacji gazowych, cieplnych i wentylacyjnych, a drugi ma uprawnienia bez ograniczeń i u niego też odbywałem praktykę z pozostałych zakresów wyłączonych u pierwszego to nadal mogę starać się jedynie o uprawnia w ograniczonym zakresie ?

  • W opisywanym przypadku będzie można starać się co najwyżej o uprawnienia w ograniczonym zakresie.
   Piszę „co najwyżej” gdyż docierały do nas informacje, iż niektóre izby nawet do uprawnień w ograniczonym zakresie wymagały kierownika praktyki z uprawieniami bez ograniczeń.

 3. Witam
  Czy osoba nie mająca uprawnień budowlanych (będąca na praktyce potrzebnej do uzyskania uprawnień) pracująca w firmie wykonawczej może podpisywać protokoły odbioru próby ciśnieniowej lub inne dokumenty tego typu. Czy wykonawca ma prawo napisać upoważnienie dla tej osoby do podpisywania ww. dokumentów.

  • Zwykle jeżeli do budowy instalacji wymagany jest kierownik budowy to on podpisuje takie protokoły. Gdy natomiast nie jest wymagany, to robią to osoby z odpowiednimi świadectwami kwalifikacji.
   Upoważnienie raczej nie wchodzi w rachubę.

 4. Czy jeśli praktyki podpisuje kierownik robót, to musi on być wpisany do dziennika budowy? Jeśli tak, czy izba może zażądać dowodu (np skan dziennika budowy) aby to potwierdzić?

  • Jest to dobrą praktyką aby kierownik robót podpisujący praktykę był wpisany w dziennik budowy, aby w razie wątpliwości łatwo było udowodnić, że pracował na tej budowie.

 5. Witam.
  Czy honorowane są praktyki wykonawcze (na budowie) oraz projektowe pod patronem osób z tytułem technika albo inżyniera które zostały odbyte w latach 2007-2011 i zapisane są w książce praktyk która wtedy obowiązywała i którą nadal posiadam?

 6. Pracuję w firmie X jako asystent projektanta/inżynierbudowy. Czy kierownik robót firmy Y może być moim opiekunem praktyki i czy Izba może wymagać jakieś umowy/dokumentu potwierdzającego powiązanie firmy X i z kierownikiem robót firmy Y?

  • Zwykle wymagana jest umowa lub dokument na podstawie, którego praktyka była odbywana więc należałoby taki zapewnić.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here