Kategorie
Egzamin

Ogólne zasady przeprowadzania egzaminu

Poniżej przedstawiamy zasady i warunki przeprowadzania pisemnego i ustnego egzaminu na uprawnienia budowlane w każdej specjalności określone w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
[tlt_header important=”3″]Egzamin pisemny[/tlt_header]
Część pisemna egzaminu przeprowadzana w formie testu składa się z 30 do 90 pytań w zależności od rodzaju uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, z czego 75% prawidłowo udzielonych odpowiedzi stanowi wynik pozytywny części pisemnej egzaminu.
Test dotyczy znajomości:
 1. ustawy oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie (70% pytań)
 2. warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (20% pytań)
 3. postępowania administracyjnego (10% pytań)
Czas trwania części pisemnej wynika z pomnożenia liczby pytań przez 1,5 minuty i liczy się od wskazanego przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcę momentu przystąpienia do rozwiązywania zestawu pytań testowych.
Wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi jednej z trzech propozycji odpowiedzi (A albo B, albo C).
Część pisemna egzaminu odbywa się we wszystkich okręgowych izbach w tym samym terminie i czasie, na podstawie tych samych zestawów pytań.
[tlt_header important=”3″]Egzamin ustny[/tlt_header]
Część ustna egzaminu polega na odpowiedzi na pytania z wylosowanego zestawu składającego się z 5 do 10 pytań dostosowanych do rodzaju uprawnień, o które kandydat się ubiega, w tym:

 1. z pytań dotyczących:
  1. umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa
  2. umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej
  3. zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega
 2. z jednego pytania obejmującego część praktyczną polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy w zakresie specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega

Członkowie komisji kwalifikacyjnej mogą zadawać pytania dodatkowe, których zakres wiąże się z pytaniami z wylosowanego zestawu.

Czas trwania części ustnej egzaminu wynosi 60 minut, w tym nie więcej niż 25 minut przeznaczone jest na przygotowanie się kandydata do odpowiedzi.
Podczas przygotowywania się do odpowiedzi dopuszczalne jest posługiwanie się tekstami aktów prawnych, Polskimi Normami oraz Eurokodami, posiadanymi przez kandydata lub udostępnionymi przez komisję kwalifikacyjną.
Pytania egzaminacyjne części pisemnej oraz części ustnej przygotowuje się odrębnie dla każdego rodzaju uprawnień budowlanych w ramach danej specjalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *