Kategorie
Miejsca Praktyka

Praktyka zawodowa na terenach zamkniętych

Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dopuszcza odbywanie praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych przy projektowaniu oraz budowie obiektów usytuowanych za terenach zamkniętych w jednostkach organizacyjnych podległych MON, ministrowi d/s wewnętrznych lub szefowi ABW. Ze względu jednak na obowiązujące procedury bezpieczeństwa procedura dokumentowania praktyki jest nieco inna.

Informacje wstępne

Definicja terenów zamkniętych zawarta została w Ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z art.2 pkt 9 ustawy rozumie się przez to: tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych. Przykładowo takimi terenami mogą być: niektóre jednostki i obiekty wojskowe, niektóre tereny oraz linie kolejowe, tereny pozostające w zarządzie MSZ itp.

O statusie takiego terenu, kandydat ubiegający się o odbycie praktyki dowie się od kierownika danej instytucji.

Dokumentowanie praktyki

Praktykę zawodową przy projektowaniu lub budowie obiektów na terenach zamkniętych potwierdza właściwy wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, wydając zainteresowanemu kandydatowi zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki, które zawiera okres odbywania praktyki z zakresu danej specjalności.
Właściwość miejscowa wojewódzkiego inspektora ustalana jest w oparciu o to w jakim województwie dany obiekt na terenie zamkniętym się znajduje.
Zaświadczenie wydawane jest na pisemny wniosek kandydata, do którego należy dołączyć wymagane następujące dokumenty:

  • kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie (przykładowo kserokopia dyplomu ukończenia studiów)
    zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu w okresie odbywania praktyki z określeniem zajmowanego stanowiska, miejsca praktyki oraz wskazaniem opiekuna praktyki zawodowej
  • oświadczenie kierownika praktyki o odbyciu praktyki wraz z ogólną oceną z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności.
  • kopię decyzji o nadaniu uprawnień i zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego kierownika praktyki
    zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej według obiektów
    potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł

Pobierz przykładowy wniosek

Dodatkowe informacje

Uwaga! Wnioski w poszczególnych wojewódzkich inspektoratach mogą nieznacznie się różnić. Polecamy przed wypełnianiem odwiedzić stronę właściwego urzędu w celu pobrania obowiązujących wzorów.

Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej wydawane jest po złożeniu kompletnego wniosku wraz z załącznikami oraz ich przeanalizowaniu przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Uwaga! WINB może również odmówić wydania zaświadczenia w przypadku uzasadnionych wątpliwości lub braków w dokumentach będących załącznikami do wniosku.

5 odpowiedzi na “Praktyka zawodowa na terenach zamkniętych”

W rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (paragraf 3) jest mowa o konieczności dwukrotnego wydłużenia praktyki w organach administracji rządowej do, której też liczone są okręgi wojskowe . Tak więc jest duża szansa na taką właśnie interpretację Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Czy rok pracy na budowie na takim terenie liczony jest jako pol roku praktyki ? Bo taka informacje otrzymalem od osoby ktora robila praktyke na terenie jednostki wojskowej w woj mazowieckim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *