Kategorie
Egzamin

Szczegółowy program egzaminów

Jak przebiega egzamin na uprawnienia budowlane. Egzamin pisemny i ustny. Obowiązujące procedury, zakres pytań i warunki zaliczenia.

Szczegółowy program egzaminów dla osób posiadających wyższe wykształcenie techniczne budowlane w specjalnościach i zakresie należącym do kompetencji Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa określonych w ustawie Prawo Budowlane i na specjalizacje techniczno-budowlane.

Uwaga artykuł zdezaktualizowany. Aktualne informacje: Uprawnienia budowlane Egzamin – podstawowe informacje

Zakres merytoryczny

Zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych okręgowa izba inżynierów budownictwa nadaje uprawnienia budowlane w specjalnościach, o których mowa w art.14  ustawy Prawo budowlane z wyłączeniem uprawnień do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych w specjalności architektonicznej, których nadawanie należy do kompetencji izb architektów.

Postępowanie kwalifikacyjne oraz przeprowadzanie egzaminów w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i wydawania decyzji o nadaniu tych uprawnień należy do kompetencji okręgowych komisji kwalifikacyjnych, właściwych według miejsca stałego zamieszkania osób ubiegających się o uprawnienia budowlane.

Organizacja egzaminów

Organizatorem egzaminów na uprawnienia budowlane oraz o określenie w uprawnieniach budowlanych specjalizacji techniczno-budowlanej są Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa, zwane dalej Komisjami.
Postępowanie o nadanie uprawnień budowlanych lub określenie specjalności techniczno-budowlanej prowadzi się w dwóch etapach:

 • postępowanie kwalifikacyjne
 • egzamin

Postępowanie kwalifikacyjne i egzaminy Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza w zespołach kwalifikacyjnych i w zespołach egzaminacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają 3-5 osobowe zespoły kwalifikacyjne, wyznaczone każdorazowo przez przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.
Egzaminy przeprowadzają 4-6 osobowe zespoły egzaminacyjne, wyznaczone każdorazowo przez przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.
W skład Zespołu Egzaminacyjnego każdorazowo wchodzą:

 • Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca
 • członkowie Zespołu, w tym 2 osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności odpowiedniej do specjalności, którą reprezentuje zdający

Zespół Kwalifikacyjny oraz Zespół Egzaminacyjny mają prawo żądać przedstawienia przez osobę ubiegające  się o uprawnienia budowlane
opracowań projektowych, wykonanych w ramach udokumentowanej praktyki zawodowej (1-2 opracowania).

Zakres wiedzy i umiejętności

Egzamin składany przez osoby ubiegające się o uprawnienia budowlane oraz o specjalizacje techniczno-budowlane zawiera część pisemną w formie testu oraz część ustną i obejmuje sprawdzenie:

1.) Znajomości przepisów prawa w zakresie niezbędnym do ich właściwego stosowania oraz umiejętności praktycznego posługiwania się tymi przepisami:

*** we wszystkich specjalnościach:

 • ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie
 • warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych
 • postępowania administracyjnego (dział I i II Kodeksu postępowania administracyjnego)
 • zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, dóbr kultury, ochrony przeciwpożarowej, normalizacji i certyfikacji w części związanej z projektowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych

*** w zależności od specjalności i zakresu uprawnień budowlanych oraz specyfiki regionu

(np. budownictwo na terenach górniczych, budownictwo hydrotechniczne) – właściwej części przepisów innych niż wymieniono w pkt 1 oraz praktycznego stosowania Polskich Norm z zakresu projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych.

2.) Umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej, polegającej na wyjaśnieniu określonych przez zespół egzaminacyjny zagadnień technicznych, wchodzących w zakres praktyki zawodowej.

Szczegółowe warunki egzaminów

 1. Szczegółowy wykaz przepisów, których znajomość obowiązuje zdających egzamin, zawarty jest w załączniku  – Wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomości.
 2. Pytania egzaminacyjne tak do egzaminów pisemnych testowych, jak i ustnych przygotowane są odrębnie dla każdego rodzaju uprawnień, każdej specjalności i każdej specjalizacji.
 3. Komisja sporządza listy osób zdających egzamin z podziałem na grupy specjalistyczne i rodzaje uprawnień.
 4. Egzamin pisemny polega na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte w temacie przygotowanym przez Komisję Kwalifikacyjną.
 5. Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego (testu) jest niezbędnym warunkiem przystąpienia (dopuszczenia) do egzaminu ustnego.
 6. Dla osób ubiegających się o uprawnienia budowlane egzamin przeprowadza się:
  • w każdej specjalności odrębnie na uprawnienia budowlane: do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi
  • łącznie na oba rodzaje uprawnień budowlanych w danej specjalności, jeżeli ubiegający się o te uprawnienia spełnia wymagania odnoszące się do obu rodzajów uprawnień
  • łącznie na uprawnienia budowlane bez ograniczeń w danej specjalności i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w innej specjalności, jeżeli ubiegający się o te uprawnienia spełnia wymagania odnoszące się do obu specjalności.
 7. Przyjęto zasadę ilościowego doboru pytań testowych:
  • 50 – 60% z zakresu ustawy Prawo budowlane i przepisów wydanych na jej podstawie
  • 20 – 30% z zakresu specjalności
  • 5 – 10% z zakresu przepisów związanych ( pokrewnych)
  • 5 – 10% z zakresu KPA
 8. Czas trwania egzaminu testowego:
  • przy 90 pytaniach – 3 godziny
  • przy 75 pytaniach – 2,5 godziny
  • przy 60 pytaniach – 2 godziny
  • przy 45 pytaniach  – 1,5 godziny
  • przy 30 pytaniach – 1 godzina
 9. Czas na przygotowanie się do egzaminu ustnego:
  • przy 10 pytaniach – do 75 minut
  • przy 8 pytaniach – do 60 minut
  • przy 6 pytaniach – do 45 minut
  • przy 4 pytaniach – do 30 minut
 10. Zasady oceny z egzaminu ustnego:
  Osoba zdająca odpowiada na pytania zawarte w wylosowanym zastawie pytań. W przypadku trudności w ocenie udzielonej odpowiedzi przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego może zadać egzaminowanemu dodatkowe pytanie nawiązujące do pytania wylosowanego.
  Odpowiedzi na pytania ustne oceniane są przez członków Zespołu Egzaminacyjnego w skali 0-5 pkt. Do zaliczenia egzaminu ustnego wymagane jest uzyskanie minimum 2/3 możliwych do uzyskania punktów. W czasie trwania egzaminu ustnego egzaminowany może posługiwać się tekstami aktów prawnych i Polskich Norm.

Ubieganie się o uzyskanie uprawnień innego rodzaju lub w innym zakresie

Przy ubieganiu się o uzyskanie uprawnień budowlanych, innego rodzaju lub w innej specjalności niż posiadane, obowiązuje egzamin w zakresie ograniczonym do zagadnień nie objętych programem egzaminu obowiązującego przy ubieganiu się o już posiadane uprawnienia oraz do znajomości zmian przepisów prawnych objętych zakresem egzaminu.
Zestawy pytań przygotowuje się indywidualnie uwzględniając rodzaj posiadanych uprawnień i termin ich uzyskania. Obowiązujący zakres i formę egzaminu ustala każdorazowo, indywidualnie Komisja w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Zaleca się:

Dla osób ubiegających się dodatkowo o uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania:

 1. egzamin pisemny (test) – 45 pytań testowych dotyczących nowych przepisów oraz rodzaju uprawnień (do projektowania lub kierowania robotami) w tym:
  • 25 pytań z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie
  • 15 pytań z zakresu specjalności
  • 5 pytania z zakresu przepisów związanych
   czas trwania egzaminu 1,5 godz.
   wymagana ilośc poprawnych odpowiedzi – 34
 2. egzamin ustny:
  • 4 pytania dotyczące nowych przepisów związanych z rodzajem uprawnień, o które ubiega się zdający egzamin
   czas na odpowiedź – do 20 min., wymagana ilość punktów 14 na 20 możliwych

Dla osób ubiegających się dodatkowo o uprawnienia w ograniczonym zakresie (do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania):

 1. egzamin pisemny (test) – 30 pytań testowych dotyczących nowych przepisów i rodzaju uprawnień (do kierowania robotami budowlanymi albo do projektowania) w tym:
  • 15 pytań z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie
  • 12 pytań z zakresu specjalności
  • 3 pytania z zakresu przepisów związanych
   czas trwania egzaminu 1 godz., wymagana ilość poprawnych odpowiedzi – 23
 2. egzamin ustny:
  • 4 pytania dotyczące nowych przepisów oraz rodzaju uprawnień, o które ubiega się zdający egzamin
   czas na odpowiedź – do 20 min., wymagana ilość punktów 14 na 20 możliwych

Dla osób posiadających uprawnienia bez ograniczeń, ubiegających się dodatkowo o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie, w specjalności pokrewnej:

 1. egzamin pisemny (test) – 30 pytań testowych dotyczących rodzaju uprawnień, o które ubiega się zdający egzamin (do projektowania lub kierowania robotami) w tym:
  • 15 pytań z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie
  • 12 pytań z zakresu specjalności
  • 3 pytania z zakresu przepisów związanych
   czas trwania egzaminu 1 godz., wymagana ilość poprawnych odpowiedzi – 23
 2. egzamin ustny:
  • 4 pytania dotyczące nowych przepisów związanych z rodzajem uprawnień, o które ubiega się zdający egzamin.
   czas na odpowiedź do 20 min., wymagana ilość punktów 14 na 20 możliwych

Wyniki egzaminów

 • Podsumowanie wyników egzaminów następuje na posiedzeniu niejawnym Zespołu Egzaminacyjnego (bez udziału egzaminowanego) i zostaje odnotowane w protokole, który podpisują wszyscy członkowie Zespołu Egzaminacyjnego.
 • Formę protokołu egzaminu ustala Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB.
 • Wyniki egzaminów są podawane zainteresowanym bezpośrednio po niejawnym posiedzeniu Zespołu Egzaminacyjnego.
 • Zespół Egzaminacyjny występuje do Przewodniczącego Komisji z wnioskiem o nadanie uprawnień budowlanych w określonym zakresie
  osobom, które złożyły egzamin z wynikami pozytywnymi.
 • W przypadku negatywnego wyniku egzaminu Przewodniczący Komisji w decyzji odmawiającej udzielenie uprawnień zobowiązany jest podać zainteresowanemu termin, po upływie którego może on ponownie przystąpić do egzaminu (termin ten nie może być krótszy niż 3 miesiące).

Terminy egzaminów

 • Egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadzane są co najmniej 2 razy w roku.
 • Terminy egzaminów ustala przewodniczący Komisji.
 • Ustalone terminy egzaminów podawane są na tablicy ogłoszeń Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Osoba dopuszczona do egzaminu powinna być zawiadomiona o terminie egzaminu listem poleconym co najmniej na miesiąc przed tym terminem.

7 odpowiedzi na “Szczegółowy program egzaminów”

Czy dobrze rozumiem, że na przygotowanie odpowiedzi na egzaminie ustnym na uprawnienia do wykonawstwa i projektowania bez ograniczeń mam 75 minut, a na odpowiedź 50?
I czy jest to pewne źródło? Bo na stronie PIIB nie ma podanego czasu, jaki mamy na przygotowanie i na odpowiedź…

Czy jeśli nie zdam części pisemnej egzaminu na uprawnienia budowlane, to muszę ponownie opłacać postępowanie kwalifikacyjne i egzamin? Czy np. tylko egzamin, bo dokumenty są już zakwalifikowane? A może muszę znowu składać od nowa wszystkie papiery do Izby?

Proszę o odpowiedź.

Kiedy po egzaminie testowym są ogłaszane wyniki? Czy wszyscy idą na egzamin ustny , ale np. i tak nie zdadzą bo test poszedł źle?

Wyniki zwykle ogłaszane są do godziny, dwóch po egzaminie. Wówczas ogłaszana jest lista terminów egzaminu ustnego. Idą tylko Ci, którzy zaliczyli test.

Czy dobrze rozumiem, że posiadając uprawnienia bez ograniczeń w specjalności sanitarnej można starać się również o nieograniczone uprawnienia budowlano-konstrukcyjne (o ile jest się zarówno inż. mgr budownictwa i inżynierii środowiska)?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *