Szczegółowy program egzaminów dla osób posiadających wyższe wykształcenie techniczne budowlane w specjalnościach i zakresie należącym do kompetencji Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa określonych w ustawie Prawo Budowlane i na specjalizacje techniczno-budowlane.

Zakres merytoryczny egzaminów

Zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych okręgowa izba inżynierów budownictwa nadaje uprawnienia budowlane w specjalnościach, o których mowa w art.14  ustawy Prawo budowlane z wyłączeniem uprawnień do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych w specjalności architektonicznej, których nadawanie należy do kompetencji izb architektów.

Postępowanie kwalifikacyjne oraz przeprowadzanie egzaminów w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i wydawania decyzji o nadaniu tych uprawnień należy do kompetencji okręgowych komisji kwalifikacyjnych, właściwych według miejsca stałego zamieszkania osób ubiegających się o uprawnienia budowlane.

Organizacja egzaminów

Organizatorem egzaminów na uprawnienia budowlane oraz o określenie w uprawnieniach budowlanych specjalizacji techniczno-budowlanej są Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa, zwane dalej Komisjami.
Postępowanie o nadanie uprawnień budowlanych lub określenie specjalności techniczno-budowlanej prowadzi się w dwóch etapach:

 1. postępowanie kwalifikacyjne
 2. egzamin

Postępowanie kwalifikacyjne i egzaminy Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza w zespołach kwalifikacyjnych i w zespołach egzaminacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają 3-5 osobowe zespoły kwalifikacyjne, wyznaczone każdorazowo przez przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.
Egzaminy przeprowadzają 4-6 osobowe zespoły egzaminacyjne, wyznaczone każdorazowo przez przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.
W skład Zespołu Egzaminacyjnego każdorazowo wchodzą:

 • Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca
 • członkowie Zespołu, w tym 2 osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności odpowiedniej do specjalności, którą reprezentuje zdający

Zespół Kwalifikacyjny oraz Zespół Egzaminacyjny mają prawo żądać przedstawienia przez osobę ubiegające  się o uprawnienia budowlane
opracowań projektowych, wykonanych w ramach udokumentowanej praktyki zawodowej (1-2 opracowania).

Zakres wiedzy i umiejętności

Egzamin składany przez osoby ubiegające się o uprawnienia budowlane oraz o specjalizacje techniczno-budowlane zawiera część pisemną w formie testu oraz część ustną i obejmuje sprawdzenie:

1.) Znajomości przepisów prawa w zakresie niezbędnym do ich właściwego stosowania oraz umiejętności praktycznego posługiwania się tymi przepisami:

*** we wszystkich specjalnościach:

 • ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie
 • warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych
 • postępowania administracyjnego (dział I i II Kodeksu postępowania administracyjnego)
 • zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, dóbr kultury, ochrony przeciwpożarowej, normalizacji i certyfikacji w części związanej z projektowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych

*** w zależności od specjalności i zakresu uprawnień budowlanych oraz specyfiki regionu

(np. budownictwo na terenach górniczych, budownictwo hydrotechniczne) – właściwej części przepisów innych niż wymieniono w pkt 1 oraz praktycznego stosowania Polskich Norm z zakresu projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych.

2.) Umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej, polegającej na wyjaśnieniu określonych przez zespół egzaminacyjny zagadnień technicznych, wchodzących w zakres praktyki zawodowej.

Szczegółowe warunki egzaminów

 1. Szczegółowy wykaz przepisów, których znajomość obowiązuje zdających egzamin, zawarty jest w załączniku  – Wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomości.
 2. Pytania egzaminacyjne tak do egzaminów pisemnych testowych, jak i ustnych przygotowane są odrębnie dla każdego rodzaju uprawnień, każdej specjalności i każdej specjalizacji.
 3. Komisja sporządza listy osób zdających egzamin z podziałem na grupy specjalistyczne i rodzaje uprawnień.
 4. Egzamin pisemny polega na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte w temacie przygotowanym przez Komisję Kwalifikacyjną.
 5. Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego (testu) jest niezbędnym warunkiem przystąpienia (dopuszczenia) do egzaminu ustnego.
 6. Dla osób ubiegających się o uprawnienia budowlane egzamin przeprowadza się:
  • w każdej specjalności odrębnie na uprawnienia budowlane: do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi
  • łącznie na oba rodzaje uprawnień budowlanych w danej specjalności, jeżeli ubiegający się o te uprawnienia spełnia wymagania odnoszące się do obu rodzajów uprawnień
  • łącznie na uprawnienia budowlane bez ograniczeń w danej specjalności i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w innej specjalności, jeżeli ubiegający się o te uprawnienia spełnia wymagania odnoszące się do obu specjalności.
 7. Przyjęto zasadę ilościowego doboru pytań testowych:
  • 50 – 60% z zakresu ustawy Prawo budowlane i przepisów wydanych na jej podstawie
  • 20 – 30% z zakresu specjalności
  • 5 – 10% z zakresu przepisów związanych ( pokrewnych)
  • 5 – 10% z zakresu KPA
 8. Czas trwania egzaminu testowego:
  • przy 90 pytaniach – 3 godziny
  • przy 75 pytaniach – 2,5 godziny
  • przy 60 pytaniach – 2 godziny
  • przy 45 pytaniach  – 1,5 godziny
  • przy 30 pytaniach – 1 godzina
 9. Czas na przygotowanie się do egzaminu ustnego:
  • przy 10 pytaniach – do 75 minut
  • przy 8 pytaniach – do 60 minut
  • przy 6 pytaniach – do 45 minut
  • przy 4 pytaniach – do 30 minut
 10. Zasady oceny z egzaminu ustnego:
  Osoba zdająca odpowiada na pytania zawarte w wylosowanym zastawie pytań. W przypadku trudności w ocenie udzielonej odpowiedzi przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego może zadać egzaminowanemu dodatkowe pytanie nawiązujące do pytania wylosowanego.
  Odpowiedzi na pytania ustne oceniane są przez członków Zespołu Egzaminacyjnego w skali 0-5 pkt. Do zaliczenia egzaminu ustnego wymagane jest uzyskanie minimum 2/3 możliwych do uzyskania punktów. W czasie trwania egzaminu ustnego egzaminowany może posługiwać się tekstami aktów prawnych i Polskich Norm.

Egzamin testowy (pisemny)

Dla osób ubiegających się o uprawnienia budowlane w zależności od rodzaju i zakresu uprawnień test zawiera:

 1. na uprawnienia bez ograniczeń odrębnie: do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi – 75 pytań:
  • 42 pytania z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie
  • 20 pytań z zakresu specjalności
  • 7 pytania z zakresu przepisów związanych
  • 6 pytań z zakresu Kpa
   czas trwania egzaminów – 2,5 godziny
   wymagana ilość poprawnych odpowiedzi – 56
 2. na uprawnienia bez ograniczeń (łącznie na uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi) – 90 pytań testowych:
  • 50 pytań z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie
  • 25 pytań z zakresu specjalności
  • 9 pytań z zakresu przepisów związanych
  • 6 pytań z zakresu Kpa
   czas trwania egzaminów – 3 godziny
   wymagana ilość poprawnych odpowiedzi – 68
 3. łącznie na uprawnienia bez ograniczeń w specjalności i uprawnienia w ograniczonym zakresie w specjalności pokrewnej – 90 pytań testowych:
  • 42 pytania z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie
  • 35 pytań z zakresu obu specjalności
  • 7 pytań z zakresu przepisów związanych
  • 6 pytań z zakresu Kpa
   czas trwania egzaminów – 3 godziny
   wymagana ilość trafnych odpowiedzi – 68
 4. na uprawnienia w ograniczonym zakresie – odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi – 45 pytań testowych:
  • 25 pytań z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie
  • 12 pytań z zakresu specjalności
  • 4 pytania z zakresu przepisów związanych
  • 4 pytania z zakresu Kpa
   czas trwania egzaminów – 1,5 godziny
   wymagana ilość poprawnych odpowiedzi – 34
 5. na uprawnienia w ograniczonym zakresie – łącznie na uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi – 60 pytań testowych:
  • 35 pytań z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie
  • 15 pytań z zakresu specjalności
  • 5 pytań z zakresu przepisów związanych
  • 5 pytań z zakresu Kpa
   czas trwania egzaminów – 2 godziny
   wymagana ilość poprawnych odpowiedzi – 45

Egzamin ustny

W zależności od rodzaju i zakresu uprawnień, zdający podczas egzaminu ustnego odpowiadają na 4-10 pytań przygotowanych przez Komisję Kwalifikacyjną w formie zestawu pytań. Zestawy pytań przygotowuje się odrębnie dla każdego rodzaju uprawnień, każdej specjalności i każdej specjalizacji, z zakresu przepisów ujętych w wykazie. Zdający egzamin losuje zestaw pytań (wybór zestawu następuje poprzez losowanie z przygotowanych zestawów). Prawidłowość odpowiedzi członkowie Zespołu Egzaminacyjnego oceniają punktowo w skali 0-5 punktów.

Ilość pytań ustnych na poszczególne rodzaje uprawnień (dotyczy wszystkich specjalności):

 • uprawnienia bez ograniczeń – odrębne do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi: – 8 pytań; czas na odpowiedzi do 40 min.; wymagana ilość punktów: 27 na 40 możliwych.
 • uprawnienia bez ograniczeń – łącznie na uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi lub łącznie na uprawnienia bez ograniczeń w specjalności i w ograniczonym zakresie w specjalności pokrewnej: 10 pytań; czas na odpowiedź do 50 min.; wymagana ilość punktów: 34 na 50 możliwych.
 • uprawnienia o ograniczonym zakresie (odrębne do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi): 6 pytań; czas na odpowiedź do 30 min.; wymagana ilość punktów: 20 na 30 możliwych.
 • uprawnienia o ograniczonym zakresie (łącznie na uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi): 8 pytań; czas na odpowiedź do 40 min.; wymagana ilość punktów 27 na 40 możliwych.

Ubieganie się o uzyskanie uprawnień innego rodzaju lub w innym zakresie

Przy ubieganiu się o uzyskanie uprawnień budowlanych, innego rodzaju lub w innej specjalności niż posiadane, obowiązuje egzamin w zakresie ograniczonym do zagadnień nie objętych programem egzaminu obowiązującego przy ubieganiu się o już posiadane uprawnienia oraz do znajomości zmian przepisów prawnych objętych zakresem egzaminu.
Zestawy pytań przygotowuje się indywidualnie uwzględniając rodzaj posiadanych uprawnień i termin ich uzyskania. Obowiązujący zakres i formę egzaminu ustala każdorazowo, indywidualnie Komisja w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Zaleca się:

Dla osób ubiegających się dodatkowo o uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania:

 1. egzamin pisemny (test) – 45 pytań testowych dotyczących nowych przepisów oraz rodzaju uprawnień (do projektowania lub kierowania robotami) w tym:
  • 25 pytań z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie
  • 15 pytań z zakresu specjalności
  • 5 pytania z zakresu przepisów związanych
   czas trwania egzaminu 1,5 godz.
   wymagana ilośc poprawnych odpowiedzi – 34
 2. egzamin ustny:
  • 4 pytania dotyczące nowych przepisów związanych z rodzajem uprawnień, o które ubiega się zdający egzamin
   czas na odpowiedź – do 20 min., wymagana ilość punktów 14 na 20 możliwych

Dla osób ubiegających się dodatkowo o uprawnienia w ograniczonym zakresie (do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania):

 1. egzamin pisemny (test) – 30 pytań testowych dotyczących nowych przepisów i rodzaju uprawnień (do kierowania robotami budowlanymi albo do projektowania) w tym:
  • 15 pytań z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie
  • 12 pytań z zakresu specjalności
  • 3 pytania z zakresu przepisów związanych
   czas trwania egzaminu 1 godz., wymagana ilość poprawnych odpowiedzi – 23
 2. egzamin ustny:
  • 4 pytania dotyczące nowych przepisów oraz rodzaju uprawnień, o które ubiega się zdający egzamin
   czas na odpowiedź – do 20 min., wymagana ilość punktów 14 na 20 możliwych

Dla osób posiadających uprawnienia bez ograniczeń, ubiegających się dodatkowo o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie, w specjalności pokrewnej:

 1. egzamin pisemny (test) – 30 pytań testowych dotyczących rodzaju uprawnień, o które ubiega się zdający egzamin (do projektowania lub kierowania robotami) w tym:
  • 15 pytań z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie
  • 12 pytań z zakresu specjalności
  • 3 pytania z zakresu przepisów związanych
   czas trwania egzaminu 1 godz., wymagana ilość poprawnych odpowiedzi – 23
 2. egzamin ustny:
  • 4 pytania dotyczące nowych przepisów związanych z rodzajem uprawnień, o które ubiega się zdający egzamin.
   czas na odpowiedź do 20 min., wymagana ilość punktów 14 na 20 możliwych

Wyniki egzaminów

 • Podsumowanie wyników egzaminów następuje na posiedzeniu niejawnym Zespołu Egzaminacyjnego (bez udziału egzaminowanego) i zostaje odnotowane w protokole, który podpisują wszyscy członkowie Zespołu Egzaminacyjnego.
 • Formę protokołu egzaminu ustala Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB.
 • Wyniki egzaminów są podawane zainteresowanym bezpośrednio po niejawnym posiedzeniu Zespołu Egzaminacyjnego.
 • Zespół Egzaminacyjny występuje do Przewodniczącego Komisji z wnioskiem o nadanie uprawnień budowlanych w określonym zakresie
  osobom, które złożyły egzamin z wynikami pozytywnymi.
 • W przypadku negatywnego wyniku egzaminu Przewodniczący Komisji w decyzji odmawiającej udzielenie uprawnień zobowiązany jest podać zainteresowanemu termin, po upływie którego może on ponownie przystąpić do egzaminu (termin ten nie może być krótszy niż 3 miesiące).

Terminy egzaminów

 • Egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadzane są co najmniej 2 razy w roku.
 • Terminy egzaminów ustala przewodniczący Komisji.
 • Ustalone terminy egzaminów podawane są na tablicy ogłoszeń Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Osoba dopuszczona do egzaminu powinna być zawiadomiona o terminie egzaminu listem poleconym co najmniej na miesiąc przed tym terminem.

6 KOMENTARZE

 1. Czy dobrze rozumiem, że na przygotowanie odpowiedzi na egzaminie ustnym na uprawnienia do wykonawstwa i projektowania bez ograniczeń mam 75 minut, a na odpowiedź 50?
  I czy jest to pewne źródło? Bo na stronie PIIB nie ma podanego czasu, jaki mamy na przygotowanie i na odpowiedź…

 2. Czy jeśli nie zdam części pisemnej egzaminu na uprawnienia budowlane, to muszę ponownie opłacać postępowanie kwalifikacyjne i egzamin? Czy np. tylko egzamin, bo dokumenty są już zakwalifikowane? A może muszę znowu składać od nowa wszystkie papiery do Izby?

  Proszę o odpowiedź.

 3. Czy dobrze rozumiem, że posiadając uprawnienia bez ograniczeń w specjalności sanitarnej można starać się również o nieograniczone uprawnienia budowlano-konstrukcyjne (o ile jest się zarówno inż. mgr budownictwa i inżynierii środowiska)?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here