Kategorie
Egzamin

Polskie normy na egzamin na uprawnienia budowlane

Zestawienie polskich norm, których znajomość i umiejętność praktycznego stosowania obowiązuje zdających egzamin na uprawnienia budowlane i specjalizacje techniczno-budowlane w specjalnościach:

A- architektonicznej
B – konstrukcyjno-budowlanej

Dostępny jest także wykaz dla wszystkich specjalności:
Normy na egzamin – kompletny wykaz

SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

do projektowania w ograniczonym zakresie

 • PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.
 • PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie.
 • PN-89/B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
 • PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
 • PN-EN 1990| PN-EN 1990:2004/Ap1| PN-EN 1990:2004/A1:2008 | PN-EN 1990:2004/AC:2008 (uwaga: bez załączników) Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
 • PN-B-01027 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu.
 • PN-B-03150:2000 | Az1:2001, Az2:2003 | Az3:2004 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie

 • PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.
 • PN-EN 206-1:2003; Ap1:2004; A1:2005; A2:2006 Beton.Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 • PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie.
 • PN-B- 06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
 • PN-89/B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
 • PN-EN 13139:2003 ; Ac:2004 Kruszywa do zaprawy.
 • PN-EN 12620:2004; Ac:2004; Kruszywa do betonu.
 • PN-B-01027 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu.

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANA

do projektowania bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie

 • PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.
 • PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości.
 • PN-87/B-02151/01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem.
 • PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.
 • PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie
 • PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
 • PN-B-03150:2000; Az1:2001, Az2:2003, Az3:2004 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
 • PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
 • PN-B-03264:2002, Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
 • PN-83/B-03430, Az3:2000; Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania
 • PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynnik wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda
  obliczania.
 • PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
 • PN-80/B-02010/Az 1 :2006 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem.
 • PN-EN 1990; PN-EN 1990:2004/Ap1; PN-EN 1990:2004/A1:2008; PN-EN 1990:2004/AC:2008; (uwaga: bez załączników) Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
 • PN-B-01027 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu.

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie

 • PN-EN 206-1:2003; Ap1:2004, A1:2005; A2:2006 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 • PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie.
 • PN-B-03264:2002; Rozdział 8 Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
 • PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
 • PN-B- 06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
 • PN-B- 06200:2002; Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
 • PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
 • PN-EN 13139:2003; Ac:2004 Kruszywa do zaprawy.
 • PN-EN 12620:2004; Ac:2004 Kruszywa do betonu.
 • PN-EN 13055-1:2003; Ac:2004 Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.
 • PN-82/B-02003 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.
 • PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
 • PN-EN 1990; PN-EN 1990:2004/Ap1; PN-EN 1990:2004/A1:2008; PN-EN 1990:2004/AC:2008; (uwaga: bez załączników) Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
 • PN-B-01027 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu.

W odpowiedzi na “Polskie normy na egzamin na uprawnienia budowlane”

Czy uprawnienia budowlane dotyczą tylko branży budowlanej? Może to być śmiesznie zadane pytanie, ale chciałbym jednoznacznego wyjaśnienia, bo wielu kolegów o to pyta. Czy projektant projektujący aparaty chemiczne: zbiorniki, wymienniki, rurociągi, również aparaty podlegające UDT i podlegające ocenie zgodności z Dyrektywą ciśnieniową, itp. projekty z inżynierii chemicznej, które nic nie mają wspólnego z branżą budowlaną, też musi mieć takie uprawnienia?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *