Skip to main content

Polskie normy na egzamin na uprawnienia budowlane

normy-budowlaneZestawienie polskich norm, których znajomość i umiejętność praktycznego stosowania obowiązuje zdających egzamin na uprawnienia budowlane i specjalizacje techniczno-budowlane w specjalnościach:

A- architektonicznej
B – konstrukcyjno-budowlanej

Dostępny jest także wykaz dla wszystkich specjalności:
Normy na egzamin – kompletny wykaz

SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

do projektowania w ograniczonym zakresie

 • PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.
 • PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie.
 • PN-89/B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
 • PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
 • PN-EN 1990| PN-EN 1990:2004/Ap1| PN-EN 1990:2004/A1:2008 | PN-EN 1990:2004/AC:2008 (uwaga: bez załączników) Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
 • PN-B-01027 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu.
 • PN-B-03150:2000 | Az1:2001, Az2:2003 | Az3:2004 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie

 • PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.
 • PN-EN 206-1:2003; Ap1:2004; A1:2005; A2:2006 Beton.Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 • PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie.
 • PN-B- 06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
 • PN-89/B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
 • PN-EN 13139:2003 ; Ac:2004 Kruszywa do zaprawy.
 • PN-EN 12620:2004; Ac:2004; Kruszywa do betonu.
 • PN-B-01027 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu.

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANA

do projektowania bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie

 • PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.
 • PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości.
 • PN-87/B-02151/01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem.
 • PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.
 • PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie
 • PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
 • PN-B-03150:2000; Az1:2001, Az2:2003, Az3:2004 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
 • PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
 • PN-B-03264:2002, Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
 • PN-83/B-03430, Az3:2000; Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania
 • PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynnik wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda
  obliczania.
 • PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
 • PN-80/B-02010/Az 1 :2006 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem.
 • PN-EN 1990; PN-EN 1990:2004/Ap1; PN-EN 1990:2004/A1:2008; PN-EN 1990:2004/AC:2008; (uwaga: bez załączników) Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
 • PN-B-01027 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu.

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie

 • PN-EN 206-1:2003; Ap1:2004, A1:2005; A2:2006 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 • PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie.
 • PN-B-03264:2002; Rozdział 8 Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
 • PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
 • PN-B- 06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
 • PN-B- 06200:2002; Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
 • PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
 • PN-EN 13139:2003; Ac:2004 Kruszywa do zaprawy.
 • PN-EN 12620:2004; Ac:2004 Kruszywa do betonu.
 • PN-EN 13055-1:2003; Ac:2004 Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.
 • PN-82/B-02003 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.
 • PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
 • PN-EN 1990; PN-EN 1990:2004/Ap1; PN-EN 1990:2004/A1:2008; PN-EN 1990:2004/AC:2008; (uwaga: bez załączników) Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
 • PN-B-01027 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu.

Jedna myśl na temat “Polskie normy na egzamin na uprawnienia budowlane

 1. Czy uprawnienia budowlane dotyczą tylko branży budowlanej? Może to być śmiesznie zadane pytanie, ale chciałbym jednoznacznego wyjaśnienia, bo wielu kolegów o to pyta. Czy projektant projektujący aparaty chemiczne: zbiorniki, wymienniki, rurociągi, również aparaty podlegające UDT i podlegające ocenie zgodności z Dyrektywą ciśnieniową, itp. projekty z inżynierii chemicznej, które nic nie mają wspólnego z branżą budowlaną, też musi mieć takie uprawnienia?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *