Kategorie
Wymagane przepisy i normy

Przepisy i normy – wykaz PIIB na egzamin JESIEŃ 2021

Pobierz wykaz aktów prawnych i norm na egzamin PIIB na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2021. Wymagane przepisy i normy dla wszystkich specjalności uprawnień.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa ogłosiła wykaz aktów prawnych oraz norm, których znajomość będzie wymagana od osób przystępujących do egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2021. Przypomnijmy, iż najbliższe egzaminy na uprawnienia budowlane zaplanowano na dzień 19 listopada 2021, kiedy to wszyscy kandydaci przystąpią do testów pisemnych.

Akty prawne na egzamin – wykaz JESIEŃ 2021

W wykazie aktów prawnych dla osób ubiegających się o uprawnienia budowlane w jesiennej sesji znalazło się 161 zróżnicowanych aktów prawnych, z kilkunastu działów związanych z działalnością budowlaną w tym m.in.:

 • PRAWO BUDOWLANE
 • PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE – WARUNKI TECHNICZNE
 • PRAWO BUDOWLANE – ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE
 • SKUTKI DZIAŁANIA ŻYWIOŁU – PRZEPISY SZCZEGÓLNE
 • SAMORZĄD ZAWODOWY W BUDOWNICTWIE
 • WYROBY BUDOWLANE
 • NORMALIZACJA
 • CERTYFIKACJA
 • GEODEZJA
 • BHP – KODEKS PRACY I PRZEPISY WYKONAWCZE
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • PRAWO WODNE
 • OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 • DOZÓR TECHNICZNY
 • DROGI PUBLICZNE
 • KOLEJE
 • ENERGETYKA
 • TELEKOMUNIKACJA
 • PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE
 • ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
 • OCHRONA ZABYTKÓW
 • KODEKS CYWILNY I KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Liczba wymaganych aktów prawnych zmniejszyła się o 1 w stosunku do sesji wiosna 2021 gdzie wymagano znajomości 162 przepisów.

Jaki zakres uprawień

Wykaz obowiązuje dla uprawnień wykonawczych oraz projektowych, bez ograniczeń i w zakresie ograniczonym dla następujących specjalności:

 • Kb – specjalność konstrukcyjno-budowlana
 • IM – specjalność inżynieryjna mostowa
 • ID – specjalność inżynieryjna drogowa
 • IKl – specjalność inżynieryjna kolejowa (kolejowe obiekty budowlane)
 • IKz – specjalność inżynieryjna kolejowa (sterowanie ruchem kolejowym)
 • IH – specjalność inżynieryjna hydrotechniczna
 • IW – specjalność inżynieryjna wyburzeniowa
 • IT – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
 • IS – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • IE – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Dla poszczególnych specjalności uprawnień liczba wymaganych przepisów jest mniejsza. Zwykle wymagana jest znajomość około 100 aktów prawnych.

wykaz przepisów JESIEŃ 2021 PIIB

Wymagany stan prawny

Jak podaje PIIB na egzaminie testowym oraz ustnym obowiązywać będzie znajomość przepisów z wykazu według stanu prawnego na dzień 1 lipca 2021, tak więc już w nieco zdezaktualizowanej formie. Taka praktyka jest jednak stosowana przez Izbę już od wielu lat.

Wykaz norm na egzamin jesień 2021 w PIIB

PIIB opublikowała także wykaz norm, instrukcji i poradników, których znajomość obowiązuje kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2021.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *