Kategorie
Promowane Wymagane przepisy i normy

Wykaz aktów i norm PIIB – egzamin na uprawnienia budowlane

Wykaz przepisów i norm PIIB na egzamin na uprawnienia budowlane Wiosna 2024. Te przepisy i normy musisz znać przed egzaminem testowym i ustnym!

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB opublikowała na swej stronie wykaz aktów prawnych i norm, których znajomość będzie wymagana na egzamin na uprawnienia budowlane w sesji Wiosna 2024. Sesja egzaminacyjna numer 44 w PIIB rozpocznie się egzaminem testowym w dniu 24 maja 2024 roku. Zgodnie z przepisami komisja kwalifikacyjna ma obowiązek udostępnić wykaz osobom przygotowującym się do egzaminu, co najmniej na 3 miesiące przed jego wyznaczoną datą.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa ustala wykaz aktów prawnych na zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Co zawiera wykaz aktów prawnych PIIB na egzamin

W wykazie tym razem zawarto listę 155 ustaw i rozporządzeń regulujących proces budowlany, których znajomość będzie sprawdzana na egzaminie na uprawnienia budowlane w sesji wiosna 2024. W poszczególnych kolumnach wykazu znajdziemy listę aktów wraz z wymaganym stanem prawnym oraz zmianami oraz rodzaje specjalności i specjalizacji których znajomość określonego przepisu dotyczy. W porównaniu do wymagań dla sesji Jesień 2023 wymagana liczba przepisów pozostała bez zmian. Zmienił się natomiast wymagany stan prawny przepisów. Stan prawny wykazu PIIB ustalił na 01.01.2024 r.

Program Uprawnienia Budowlane na komputery oraz Aplikacja Uprawnienia Budowlane na telefon zostały już zaktualizowane na sesję Wiosna 2024 zgodnie z wykazem aktów PIIB.

Objaśnienia oznaczeń w wykazie aktów na egzamin

Symbole oznaczające specjalności uprawnień budowlanych w kolumnie wymagania:

 • KB – specjalność konstrukcyjno-budowlana
 • IM – specjalność inżynieryjna mostowa
 • ID – specjalność inżynieryjna drogowa
 • IKl – specjalność inżynieryjna kolejowa (kolejowe obiekty budowlane)
 • IKz – specjalność inżynieryjna kolejowa (sterowanie ruchem kolejowym)
 • IH – specjalność inżynieryjna hydrotechniczna
 • IW – specjalność inżynieryjna wyburzeniowa
 • IT – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
 • IS – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • IE – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Oznaczenia rodzajów uprawnień, których dotyczy znajomość konkretnego aktu prawnego:

 • P – uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
 • W – uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń
 • Po – uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie
 • Wo – uprawnienia do kierowania robotami w ograniczonym zakresie
 • M – uprawnienia do kierowania robotami w ograniczonym zakresie – mistrz

Co zawiera wykaz norm PIIB

Udostępniony przez PIIB wykaz zawiera zestawienie polskich norm oraz wytycznych instrukcji i poradników regulujący proces budowlany. Znajomość dokumentów jest niezbędna do uzyskania uprawnień budowlanych w danej sesji egzaminacyjnej

Każda specjalność i rodzaj uprawnień posiada oddzielną tabelkę, w której podano numer normy PN oraz tytuł normy PN.

Ważne wyjaśnienia do stosowania norm wymienionych wykazie

Zarządzenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) dotyczące oznaczeń numeracji norm nie mają wpływu na ich treść. Zgodnie z zasadą Lex retro non agit, oznaczenia wykazu norm nie zostały zmienione. Na stronie internetowej PKN-u, normy wydane po dacie zarządzenia Prezesa PKN otrzymują literę „P” oraz, począwszy od 2012 roku, dodatkowo oznaczenie miesiąca występujące po myślniku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w przypadku odniesienia do niedatowanej Polskiej Normy, należy stosować jej najnowszą wersję opublikowaną w języku polskim.

Brak znajomości tzw. „wycofanych” Polskich Norm przez PKN ze zbioru norm aktualnych, na podstawie ustawy o normalizacji z dnia 12 kwietnia 2002 r., nie może być uzasadnieniem odwołania. Polskie Normy, jako uznane reguły techniczne, wynikają z zasad wiedzy technicznej. Komisja Kwalifikacyjna Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa (KKK PIIB) na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 2. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, opracowuje zestawy pytań egzaminacyjnych i zgodnie z art. 4 wspomnianej ustawy działa jako organ niezależny, podlegający jedynie przepisom prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *