Kategorie
Wymagania

Jakie studia na uprawnienia budowlane

Jakie studia wybrać, aby zdobyć uprawnienia budowlane? Kluczowe kierunki studiów, które otwierają drzwi do kariery w branży budowlanej.

Aby uzyskać uprawnienia budowlane, konieczne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia zgodnego z zakresem i rodzajem specjalności o jaką będziemy się ubiegali. Zdecydowana większość kandydatów zainteresowana ubieganiem się o uprawnienia bez ograniczeń, które dają największe możliwości powinna skierować swoją ścieżkę edukacji na studia wyższe. Tylko wyższe wykształcenie daje dostęp do wszystkich rodzajów i specjalności uprawnień budowlanych jakie wymieniono w ustawie Prawo budowlane. Sprawdźmy więc jakie studia należy ukończyć aby móc w przyszłości ubiegać się o uprawnienia budowlane.

Jakie studia na uprawnienia budowlane

Aby uzyskać uprawnienia budowlane konieczne jest ukończenie studiów studiów inżynierskich (I stopnia) lub magisterskich (II stopnia) na kierunkach technicznych wymienionych w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Lista akceptowanych kierunków studiów jest ściśle określona i naprawdę długa. Każda specjalności i rodzaj uprawnień budowlanych ma przypisane określone kierunki studiów. Ich ukończenie umożliwi ubieganie się o uprawnienia budowlane.

Najbardziej popularne i wybierane przez studentów to budownictwo oraz architektura i urbanistyka. Osoby zainteresowane uprawnieniami sanitarnymi wybierają najczęściej kierunek inżynieria środowiska, natomiast kandydaci ubiegający się o uprawnienia elektryczne powinni studiować na kierunku elektrotechnika lub elektroenergetyka.

Kierunki studiów na uprawnienia budowlane określono w rozporządzeniu

Aby w łatwy sposób sprawdzić wymagane studia dla specjalności i rodzaju uprawnień budowlanych, które Cię interesują zalecamy użycie kalkulatora wykształcenia i praktyki zawodowej. Wybierz uprawnienia i sprawdź jakie wymagania należy spełnić.

Studia inżynierskie czy magisterskie

Osoby wybierające studia oraz rozważające ubieganie się o uprawnienia budowlane często stoją przed dylematem jakie studia wybrać: inżynierskie czy magisterskie. Studia inżynierskie to duża oszczędność czasu i możliwość wcześniejszego rozpoczęcia kariery zawodowej. Należy jednak pamiętać, że wiążą się z tym pewne ograniczenia w kontekście uprawnień budowlanych:

  • po ukończeniu studiów inżynierskich wymagany okres praktyki zawodowej jest dwukrotnie dłuższy – przykładowo uprawnienia do kierowania bez ograniczeń wymagają 1,5 roku praktyki zawodowej dla osoby po studiach magisterskich oraz 3 lata praktyki dla osoby, która ukończyła jedynie studia inżynierskie;
  • studia inżynierskie nie pozwalają na ubieganie się o uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń – dla kandydatów dostępne są jedynie uprawnienia projektowe ograniczone lub pełne uprawnienia wykonawcze.

Na czym polega weryfikacja studiów na uprawnienia budowlane

Weryfikacja wykształcenia wymaganego dla uzyskania uprawnień budowlanych odbywa się przez stwierdzenie zgodności zakresu ukończonych studiów z wymaganiami dotyczącymi uprawnień budowlanych. Procedura ta została określona w rozporządzeniu i opiera się na dwóch głównych kryteriach:

  1. Zgodność nazwy kierunku ukończonych studiów z zakresem kierunku studiów
    • Komisja sprawdza, czy nazwa kierunku ukończonych studiów wyższych bezpośrednio odpowiada jednemu z kierunków studiów wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Jeśli nazwa kierunku studiów zgadza się z nazwą kierunku określonego w załączniku, wówczas uznaje się, że kierunek studiów jest odpowiedni dla danej specjalności uprawnień budowlanych.
  2. Analiza programu studiów na podstawie suplementu do dyplomu lub zaświadczenia o przebiegu studiów
    • Kryterium odnosi się do sytuacji, gdy nazwa kierunku studiów nie jest dokładnie taka sama, jak wymieniona w załączniku. W takim przypadku analizuje się suplement do dyplomu lub zaświadczenie o przebiegu studiów, aby sprawdzić, czy co najmniej jedna trzecia programu studiów (wyrażona w punktach ECTS lub liczbie godzin zajęć) obejmowała tematykę związaną z zakresem kierunku studiów odpowiedniego dla specjalności uprawnień budowlanych. Oznacza to, że program studiów musiał koncentrować się na kształtowaniu wiedzy i umiejętności, które są bezpośrednio związane z branżą budowlaną.

Co z innymi kierunkami studiów

Kwalifikacja wykształcenia na uprawnienia budowlane odbywa się poprzez porównanie ukończonego przez kandydata kierunku studiów z tym wymienionym w rozporządzeniu. Warto wiedzieć, że istnieje także możliwość zaliczenia jako wykształcenia na uprawnienia budowlane innych kierunków studiów, które w tym rozporządzeniu nie zostały wymienione. Odbywa się to przez indywidualną analizę programu studiów ukończonych przez osobę zainteresowaną. Analizy takiej dokonuje okręgowa komisja kwalifikacyjna po złożeniu odpowiednich dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Dokumenty potwierdzające wykształcenie na uprawnienia budowlane

Wspomniane wcześniej rozporządzenie określa rodzaj i zakres wymaganych dokumentów na uprawnienia budowlane. W przypadku ukończenia studiów wyższych wykształcenie potwierdza:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • suplement do dyplomu albo zaświadczenie o przebiegu studiów

Suplement do dyplomu to dokument, który zawiera szczegółowe informacje o programie studiów, osiągniętych wynikach i zdobytych kompetencjach. Jest to szczególnie ważne w kontekście międzynarodowym, gdzie suplement ułatwia zrozumienie zakresu i poziomu ukończonych studiów.

Zaświadczenie o przebiegu studiów może być wymagane w sytuacji, gdy konieczne jest udokumentowanie określonych aspektów edukacji, na przykład odbytych praktyk zawodowych, szczegółów programu nauczania, czy specjalizacji.

Ważne jest, aby przedłożyć oryginały lub urzędowo poświadczone kopie tych dokumentów w procesie aplikacyjnym na uprawnienia budowlane.

Podsumowanie

Podsumowując wybrany kierunek i studia na uprawnienia budowlane w dużej mierze zależą od zainteresowań kandydata oraz specjalności uprawnień o jaką będzie się starał w przyszłości. Istotne jest aby już przed rozpoczęciem nauki rozważyć wszystkie opcje gdyż wymagane kierunki studiów są ograniczone a komisja ściśle przestrzega obowiązujących przepisów oraz procedur.

Osoby, które oprócz spełnienia wymogów formalnych są zainteresowane także jakością kształcenia, zapraszamy do przeczytania artykułu z rankingiem wyższych uczelni technicznych w Polsce. Ranking zdecydowanie powinien ułatwić wybór kierunku studiów technicznych nie tylko do uzyskania uprawnień budowlanych ale w kontekście przyszłej kariery zawodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *