Kategorie
Wymagane przepisy i normy

Przepisy i normy – wykaz na egzamin WIOSNA 2022

Wykaz przepisów oraz norm na egzamin na uprawnienia budowlane w sesji wiosna 2022 organizowany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Zestawienie przepisów oraz norm, których znajomość będzie wymagana na egzaminach na uprawnienia budowlane w sesji wiosna 2022. Wykaz przepisów dla 39 sesji egzaminacyjnej obejmuje ustawy i rozporządzenia regulujące proces budowlany. Został udostępniony przez komisję kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zgodnie z regulaminem przeprowadzania egzaminów, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ma obowiązek publikacji wymagań, na co najmniej 3 miesiące przed egzaminem. Najbliższy egzamin na uprawnienia budowlane zaplanowano na 27 maja 2022 roku.

Zestaw przepisów opracowano zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Co zawiera wykaz przepisów na egzamin

W zestawieniu przepisów na egzamin na uprawnienia budowlane w sesji wiosna 2022 zawarto 157 tekstów wymaganych aktów prawnych. Każdej specjalności i rodzajowi uprawnień przyporządkowano indywidualnie wymagania znajomości, tak więc ich rzeczywista liczba do nauki będzie znacznie mniejsza. Zwykle osoby zdające pojedyncze uprawnienia muszą opanować około 100 przepisów.

Wykaz przeznaczony jest dla wszystkich specjalności i rodzajów uprawnień budowlanych jakie zrzesza PIIB, czyli w praktyce wszystkie uprawnienia oprócz specjalności architektonicznej.

specjalności i rodzaje uprawnień budowlanych

Zmiany w wykazie

W wykazie przepisów zaszły istotne zmiany w stosunku do wymagań dla sesji jesień 2021. Usunięto bowiem cały dział przepisów związany z zamówieniami publicznymi. Znajomość następujących przepisów nie będzie już wymagana:

  • Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym.
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych i innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Pobierz wykaz przepisów na egzamin Wiosna 2022 PIIB

Wykaz norm – wiosna 2022 PIIB

Podobnie jak w przypadku przepisów zestawienie wymaganych norm obejmuje normy pogrupowane według specjalności i zakresu uprawnień budowlanych. Przypominamy, iż każdy kandydat, który zarejestruje się w portalu PIIB może otrzymać aktualne teksty norm za darmo.

5 odpowiedzi na “Przepisy i normy – wykaz na egzamin WIOSNA 2022”

Dzień dobry,
Jestem świeżo upieczonym inżynierem budownictwa. Od jakiegoś czasu w biurze w którym pracuję jestem wpisywany w tabelki jako opracowujący. Zastanawiam się jak wygląda kwestia odpowiedzialności, gdyby doszło do błędów projektowych. Jako osoba bez uprawnień, która podpisuje sie pod projektantem i sprawdzającym mogę zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej i finansowej za błędy projektowe jeśli jestem zatrudniony w biurze projektowym na umowę o pracę?

Odpowiedzialność zawodowa w ramach wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dotyczy osób posiadających uprawnienia i podpisujących się jako projektant/sprawdzający.
Na umówię o pracę możesz odpowiadać natomiast finansowo do wys 3 pensji przed pracodawcą. Jednak tutaj bardziej chodzi o umyślne działanie na szkodę firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *