Kategorie
Egzamin

Egzamin na uprawnienia budowlane

Jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane w PIIB i IARP. Wymagania formalne, termin i zakres egzaminu oraz zdawalność. Jak przygotować się to egzaminu?

Egzamin na uprawnienia budowlane jest ostatnim etapem procesu kwalifikacyjnego, w którym sprawdzane jest przygotowanie teoretyczne oraz wiedza praktyczna kandydatów. Składa się on z dwóch części teoretycznej, w formie testu wyboru oraz części ustnej, gdzie pytania mają charakter opisowy. Pozytywny wynik egzaminu skutkuje wydaniem decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych we wnioskowanej specjalności, oraz daje możliwość pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu na uprawnienia budowlane jest przejście pierwszego etapu kwalifikacji, podczas którego weryfikowane jest wykształcenie wnioskodawcy oraz odbyta praktyka zawodowa.

Kto organizuje egzamin na uprawnienia budowlane?

Organizacja i przeprowadzanie egzaminu na uprawnienia budowlane należy do kompetencji specjalnie powołanych do tego celu komisji kwalifikacyjnych. W zależności od wnioskowanego rodzaju i zakresu uprawnień egzaminy przeprowadzają organy samorządu zawodowego architektów lub inżynierów budownictwa.

Egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności:

 • konstrukcyjno-budowlanej;
 • inżynieryjnej drogowej, mostowej, kolejowej, hydrotechnicznej i wyburzeniowej;
 • instalacyjnej sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej

przeprowadzają okręgowe komisje kwalifikacyjne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Osoby ubiegające się o uprawnienia w specjalności architektonicznej zdają natomiast egzamin przez właściwą okręgową komisją Izby Architektów RP.

Gdzie złożyć wniosek o egzamin na uprawnienia budowlane. Jakie należy spełnić wymagania?

Wybór odpowiedniej komisji kwalifikacyjnej zgodnie z regulaminem zależy od Twojego miejsca zamieszkania. Okręgi samorządów zawodowych powołane zostały w każdym województwie, co jest dużym ułatwieniem organizacyjnym dla zdających.

W praktyce nie ma natomiast obowiązku ścisłego przestrzegania tej zasady. Często łatwiejszym rozwiązaniem np. ze względu na pracę w delegacji będzie złożenie i zdawanie egzaminu w miejscu aktualnego pobytu. Komisja kwalifikacyjna nie ma weryfikuje tego zbyt rygorystycznie, gdyż każdy nowy członek generuje dodatkowe przychody do kasy lokalnego samorządu zawodowego. W dzisiejszych czasach w zasadzie wszystkie formalności możemy załatwić zdalnie, przez internet lub za pomocą poczty czy usług kurierskich.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu na uprawnienia budowlane jest przejście pierwszego etapu kwalifikacji, w którym weryfikowane jest wykształcenie oraz praktyka zawodowa odbyta przez kandydata. Komisja na podstawie złożonych dokumentów sprawdza czy ukończony kierunek studiów lub posiadany tytuł zawodowy wnioskodawcy, odpowiada wykształceniu odpowiedniemu lub pokrewnemu wymienionym w rozporządzeniu. Sprawdzany jest także zakres praktyki zawodowej i jej zgodność ze specjalnością wnioskowanych uprawnień budowlanych.

Wymagane wykształcenie oraz długość praktyki zawodowej możesz sprawdzić za pomocą specjalnie przygotowanego kalkulatora.

Data i miejsce egzaminu

data i miejsce egzaminu na uprawnienia budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane standardowo odbywa się dwa razy w roku w terminach wyznaczonych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną. Polska Izba Inżynierów Budownictwa przeprowadza egzamin w sesji wiosennej, którego termin przypada na koniec maja, oraz w sesji jesiennej na koniec listopada. Izba Architektów RP organizuje natomiast egzaminy w sesji letniej, na początek czerwca, a także w sesji zimowej z początkiem grudnia.

Egzamin testowy odbywa się we wszystkich okręgowych izbach w tym samym terminie. Następnie odbywają się egzaminy ustne, których harmonogram ustala przewodniczący komisji, w zależności od specjalności oraz liczby zdających.

Konkretne daty egzaminów podawane są do publicznej wiadomości przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej na 90 dni wcześniej. Odpowiednio wcześniej izby podają także ostateczne terminy składania wniosków kwalifikacyjnych.

Osoby dopuszczone do egzaminu na uprawnienia budowlane są informowane o miejscu i terminie egzaminu testowego i ustnego listem poleconym, co najmniej miesiąc wcześniej.

Egzamin na uprawnienia budowlane – zakres, liczba pytań i czas trwania

Zakres egzaminu na uprawnienia budowlane, liczba pytań, czas trwania oraz wymagana liczba poprawnych odpowiedzi ustalana jest w zależności od rodzaju i specjalności uprawnień budowlanych o jakie ubiega się zdający. Podstawowe wytyczne zawarte są w szczegółowym programie przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane oraz architektoniczne.

uprawnienia bez ograniczeń – łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi

egzamin pisemny – 90 pytań testowych w tym:

 • 63 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalnościuprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie
 • 18 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
 • 9 pytań z postępowania administracyjnego

Łączny czas trwania egzaminu – 135 minut
Wymagana liczba pozytywnych odpowiedzi – 68

egzamin ustny – 10 pytań w tym:

 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa
 • 4 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej
 • 4 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadania projektowego albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy

Wymagana liczba punktów aby zaliczyć egzamin ustny – 34 na 50 możliwych

uprawnienia bez ograniczeń – odrębnie do projektowania albo kierowania robotami budowlanymi

egzamin pisemny – 75 pytań testowych w tym:

 • 53 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie
 • 15 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
 • 7 pytań z postępowania administracyjnego

Łączny czas trwania egzaminu – 115 minut
Wymagana liczba pozytywnych odpowiedzi – 57

egzamin ustny – 8 pytań w tym:

 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa
 • 3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej
 • 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadania projektowego albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy

Wymagana liczba punktów aby zaliczyć egzamin ustny  – 27 na 40 możliwych

uprawnienia w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

egzamin pisemny – 60 pytań testowych w tym:

 • 42 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie
 • 12 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
 • 6 pytań z postępowania administracyjnego.

Łączny czas trwania egzaminu – 90 minut
Wymagana liczba pozytywnych odpowiedzi – 45

egzamin ustny – 8 pytań w tym:

 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa
 • 3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej
 • 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadania projektowego albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy

Wymagana liczba punktów aby zaliczyć egzamin ustny  – 27 na 40 możliwych

uprawnienia w ograniczonym zakresie odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi

egzamin pisemny – 45 pytań testowych w tym:

 • 32 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie
 • 9 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
 • 4 pytania z postępowania administracyjnego

Łączny czas trwania egzaminu – 70 minut
Wymagana liczba pozytywnych odpowiedzi – 34

egzamin ustny – 6 pytań w tym:

 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa
 • 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej
 • 2 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadania projektowego albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy

Wymagana liczba punktów aby zaliczyć egzamin ustny  – 20 na 30 możliwych

uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza

egzamin pisemny – 45 pytań testowych w tym:

 • 32 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalnościuprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie
 • 9 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
 • 4 pytania z postępowania administracyjnego

Łączny czas trwania egzaminu – 70 minut
Wymagana liczba pozytywnych odpowiedzi – 34

egzamin ustny – 6 pytań w tym:

 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa
 • 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej
 • 2 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadania projektowego albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy

Wymagana liczba punktów aby zaliczyć egzamin ustny  – 20 na 30 możliwych

Uprawnienia budowlane egzamin pisemny

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane

Jak przebiega testowy egzamin na uprawnienia budowlane? Czas egzaminu, liczba i zakres pytań. Stopień trudności oraz zdawalność egzaminów. Jak prawidłowo przygotować się do egzaminu pisemnego? Jak wygląda test dla osób rozszerzających swoje uprawnienia?

Ustny egzamin na uprawnienia budowlane

Przebieg i forma ustnego egzaminu na uprawnienia budowlane. Od czego zależy liczba pytań i czas na odpowiedź. Porady związane z przygotowaniem do egzaminu ustnego. Jakie materiały należy zgromadzić w czasie przygotowań? Jak odpowiadać by zaliczyć egzamin?

Wymagane przepisy na egzamin na uprawnienia budowlane

Przed każdym egzaminem krajowa komisja kwalifikacyjna publikuje wykaz przepisów i norm, których znajomość będzie na danym egzaminie wymagana – wraz z ich obowiązującym stanem prawnym. Wykaz obowiązuje zarówno na egzamin testowy jak i ustny. W przypadku egzaminów w PIIB całe zestawienie liczy ponad 160 pozycji, natomiast dla poszczególnych specjalności i rodzajów uprawnień to liczba około 100 przepisów. Zestawienie aktów prawnych na uprawnienia architektoniczne zwykle składa się z ponad 50 elementów.

Czy egzamin na uprawnienia budowlane jest trudny – statystyki i zdawalność

statystyki i zdawalność egzamin na uprawnienia budowlane

Pierwszy etap egzaminu, czyli test egzaminacyjny jest powszechnie traktowany jako łatwiejszy. Pomimo szerokiego zakresu wymaganych przepisów i dużej liczbie pytań egzaminacyjnych, praktycznie każdy może go zaliczyć. Większość pytań egzaminacyjnych jest powszechnie znana, a naukę znacznie przyspiesza program uprawnienia budowlane. Istotną kwestią jest tutaj jedynie czas jaki możemy poświęcić na naukę. Średnia zdawalność egzaminów testowych w latach poprzednich wynosiła około 85%.

Egzamin ustny sprawdza praktyczne przygotowanie kandydata do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Pomimo tego, iż część pytań dotyczy znajomości przepisów to jednak większy zakres komisja kładzie na sprawdzenie praktycznej wiedzy technicznej. Trudność jest tutaj kwestią indywidualną, i zależy w dużym stopniu od zakresu i jakości odbytej praktyki zawodowej. Faktem jest, iż trudniej się do niego przygotować, gdyż pytania mają bardziej losowy charakter, a czasem komisja kwalifikacyjna potrafi zaskoczyć pytaniami dodatkowymi ( ratunkowymi ), które mogą całkowicie przekreślić szanse na jego zaliczenie. Ostatecznie ta część egzaminu jest uważana za trudniejszą. Jak wskazują statystyki zdawalności z lat poprzednich pozytywny wynik osiąga tutaj około 75-80% osób do niego przystępujących.

Egzamin na uprawnienia budowlane może sprawiać trudności osobom nieodpowiednio przygotowanym, natomiast większość osób, które do niego przystępują osiągają wynik pozytywny. Statystyki zdawalności dla całego egzaminu w latach poprzednich, wskazują iż około 80% osiąga ostatecznie wynik pozytywny.

Co po zdanym egzaminie?

Osiągnięcie pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane to nie koniec formalności, które należy dopełnić by móc pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Osobom, które zdały egzamin komisja kwalifikacyjna wydaje decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych we wnioskowanej specjalności. Następnie decyzja ta, po uprawomocnieniu jest wysyłana do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który dokonuje wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane – zgodnie z art. 88a pkt 3 lit. a Ustawy Prawo budowlane. Całość formalności może zająć nawet do kilku miesięcy.

Ostatnim etapem na drodze do uzyskania prawa do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, jest wniosek o wpis na listę członków samorządu zawodowego oraz uregulowanie opłat członkowskich.

Egzamin na uprawnienia budowlany niezaliczony – co dalej?

Niezaliczenie egzaminu testowego na uprawnienia budowlane, skutkuje automatycznie brakiem dopuszczenia do części ustnej, na podstawie wydanej decyzji administracyjnej. Złożone dokumenty kwalifikacyjne zachowują ważność i do egzaminu można przystąpić w następnej sesji egzaminacyjnej po złożeniu odpowiedniego wniosku. Niestety całość opłaty egzaminacyjnej przepada, a z kolejnym wnioskiem należy ponieść takie same koszty.

Odmowa dopuszczenia do części ustnej - egzamin na uprawnienia budowlane
Decyzja o odmowie dopuszczenia do części ustnej egzaminu na uprawnienia budowlane

W przypadku niepowodzenia na części ustnej, należy powtórzyć jedynie tę część egzaminu. W takim wypadku komisja kwalifikacyjna wydaje decyzję o odmowie nadania uprawnień budowlanych.

Decyzja o odmowie nadania uprawnień budowlanych

Zgodnie z regulaminem do ponownego egzaminu ustnego można przystąpić najwcześniej po upływie 3 miesięcy. W praktyce można będzie ponownie przystąpić do części ustnej w ramach kolejnej sesji egzaminacyjnej. Wystarczy w tym celu złożyć odpowiedni wniosek oraz uregulować opłatę za przeprowadzenie egzaminu ustnego. Pozytywny wynik egzaminu testowego zachowuje ważność przez 3 lata od jego uzyskania. Po tym czasie należy cały egzamin powtórzyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *