Kategorie
Wymagania

Uprawnienia budowlane elektryczne a uprawnienia SEP

Co różni uprawnienia budowlane elektryczne oraz uprawnienia SEP? Kto wydaje uprawnienia i jaki zakres czynności można wykonywać? Wymagania i termin ważności.

Wiele osób często używa terminu uprawnienia elektryczne opisując kwalifikacje niezbędne do wykonywania czynności przy instalacjach, sieciach i urządzeniach elektrycznych oraz energetycznych. W szczególności mylone, lub często używane zamiennie są uprawnienia budowlane elektryczne oraz uprawnienia energetyczne SEP. Jest to duży błąd gdyż między nimi są zasadnicze różnice, które postaramy się wyjaśnić w tym artykule.

Kto i na jakiej podstawie wydaje uprawnienia budowlane elektryczne a kto uprawnienia SEP

Uprawnienia budowlane elektryczne wydawane są przez organy samorządów zawodowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, na podstawie zapisów Ustawy Prawo budowlane, która w artykule 14 pozwala nadawać m.in:

uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych

Kwestię nadawania uprawnień budowlanych dodatkowo regulują zapisy rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, gdzie określono między innymi wymagania jakie należy spełnić.

Uprawnienia SEP to tak naprawdę świadectwa kwalifikacyjne nadawane w oparciu o zapisy rozporządzenia MGPiPS w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci. Rozporządzenie wymaga by osoby wykonujące wymienione w nim prace związane posiadały odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Uprawnienia SEP wydawane przez specjalnie powołane do tego celu komisje kwalifikacyjne działające przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich SEP.

Warto tutaj wspomnieć, iż termin „uprawnienia SEP” jest jedynie nazwą zwyczajową, dla świadectwa kwalifikacyjnego opisanego w rozporządzeniu. Świadectwa mogą oprócz SEP-u wydawać inne organizacje i stowarzyszenia zawodowe, a nawet pracodawcy zatrudniający ponad 200 osób oraz jednostki wymienione w ustawie Prawo energetyczne. Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest najbardziej znaną organizacją branżową o rozbudowanym marketingu, prowadzi najwięcej szkoleń i egzaminów w zakresie eksploatacji. Stąd też wynika fakt, iż wiele osób określając świadectwa kwalifikacyjne używa terminu uprawnienia SEP.

Jaki zakres mają uprawnienia budowlane elektryczne a jaki uprawnienia SEP?

Uprawnienia budowlane elektryczne umożliwiają wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi lub projektowania sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane elektryczne, może pełnić zatem funkcję kierownika budowy lub robót, projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego a także sprawować kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych, zgodnie ze specjalnością swoich uprawnień budowlanych.

Uprawnienia budowlane elektryczne mogą zostać wydane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, oddzielnie lub łącznie. Komisje nadają uprawnienia w zakresie bez ograniczeń, lub ograniczonym, co warunkuje później jakie czynności można na ich podstawie wykonywać.

Uprawnienia SEP to uprawnienia kwalifikacyjne umożliwiające samodzielne wykonywanie określonych czynności w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych oraz dozoru nad tymi pracami. Uprawnienia te nazywane są świadectwami kwalifikacyjnymi.

uprawnienia sep

Świadectwo kwalifikacji w zakresie eksploatacji obejmuje prace w zakresie obsługi, konserwacji, montażu i remontów oraz kontrolno-pomiarowe. Uprawnienia w zakresie dozoru umożliwiają kierowanie wykonywaniem czynności eksploatacyjnych oraz nadzoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Świadectwa kwalifikacyjne wydawane są zasadniczo na trzy grupy urządzeń:

  • elektroenergetyczna
  • cieplna
  • gazowa

Uprawnienia budowlane elektryczne a uprawnienia SEP – jakie wymagania należy spełnić

Aby uzyskać uprawnienia budowlane elektryczne należy posiadać odpowiednie wykształcenie. Dla uprawnień elektrycznych w ograniczonym zakresie minimum to wykształcenie średnie techniczne lub dyplom mistrza. Natomiast dla uprawnień nieograniczonych potrzebne będzie już ukończenie studiów I lub II stopnia na odpowiednim kierunku.

Następnie wymagane jest odbycie odpowiedniej praktyki zawodowej przy projektowaniu lub na terenie budowy, której okres może wynosić od 1,5 roku do nawet 4 lat.

Ostatnim etapem do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej elektrycznej jest zdanie egzaminu sprawdzającego wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Aby uzyskać uprawnienia elektryczne SEP czyli świadectwo kwalifikacyjne, nie potrzeba spełniać żadnych wymagań odnośnie wykształcenia czy posiadanego doświadczenia lub praktyki zawodowej. Jedynym warunkiem jest zaliczenie odpowiedniego do rodzaju uprawnień egzaminu zawodowego.

Podsumowanie i wnioski

Pomiędzy uprawnieniami budowlanymi elektrycznymi oraz uprawnieniami SEP istnieją bardzo duże różnice, które zdecydowanie nie pozwalają używać tych terminów zamiennie. Różnią się przede wszystkim zakresy tych uprawnień oraz czynności jakich wykonywanie umożliwiają. Uprawnienia budowlane związane są przede wszystkim z projektowaniem i budową sieci i urządzeń energetycznych, natomiast uprawnienia SEP dotyczą eksploatacji i dozoru.

Posiadanie uprawnień SEP nic nie daje przy ubiegani się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej elektrycznie. Podobnie osoba posiadająca uprawnienia budowlane elektrycznie, chcąc wykonywać określone prace w dziedzinie eksploatacji i dozoru, nadal będzie musiała dodatkowo ubiegać się o odpowiednie świadectwo kwalifikacji ( uprawnienia SEP).

Różnice pomiędzy uprawnieniami budowlanymi elektrycznymi a uprawnieniami elektrycznymi SEP

uprawnienia budowlane elektryczneuprawnienia elektryczne SEP
podstawa prawnaustawa Prawo budowlane oraz rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwierozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci
kto nadajeokręgowe komisje kwalifikacyjne PIIBkomisje kwalifikacyjne SEP
zakresprojektowanie, wykonywanie i kontrola techniczna
umożliwiają projektowanie, kierowanie i sprawowanie kontroli technicznej przy sieciach, instalacjach i urządzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych – pozwalają na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w tych dziedzinach
eksploatacja i dozór
umożliwiają wykonywanie określonych czynności w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych oraz dozoru nad tymi pracami.
wymaganiaodpowiednie wykształcenie, praktyka zawodowa, zaliczenie egzaminuzaliczenie egzaminu
ważnośćuprawnienia ważne bezterminowo5 lat ważności uprawnień
liczbauprawnienia posiada ponad 17000 osób, co roku nadawane jest kilkaset nowychuprawnienia posiada szacunkowo ponad 2 miliony osób, a co roku nadaje się blisko 100 tyś. nowych
Uprawnienia budowlane elektryczne a uprawnienia SEP – podstawowe różnice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.