Kategorie
Rodzaje

Uprawnienia budowlane – zakres

Zakres uprawnień budowlanych został określony w par. 15a ustawy Prawo budowlane. Wyszczególniono w nim wszystkie czynności przy pracach projektowych lub kierowaniu robotami budowlanymi, które może wykonywać osoba posiadająca uprawnienia budowlane w określonej specjalności i rodzaju. W ustawie zawarto również szczegółowe ograniczenia charakterystycznych parametrów budowli lub jej elementów, związane z uprawnieniami budowlanymi w zakresie ograniczonym.

Uprawnienia architektoniczne zakres

Zakres uprawnień architektonicznych
Zakres uprawnień architektonicznych

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu.

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie

uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze do 1000 m3w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej.

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane zakres

Zakres uprawnień konstrukcyjno budowlanych
Zakres uprawnień konstrukcyjno budowlanych

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie

uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, o kubaturze do 1000 m3 oraz:

 1. o wysokości do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości kondygnacji do 4,8 m
 2. posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym
 3. przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m
 4. niezawierającego elementów wstępnie sprężanych na budowie
 5. niewymagającego uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej

Uprawnienia mostowe zakres

Zakres uprawnień mostowych
Zakres uprawnień mostowych

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

 1. drogowy obiekt inżynierski w rozumieniu przepisów o drogach publicznych
 2. kolejowy obiekt inżynieryjny: most, wiadukt, przepust, ściany oporowe, tunele liniowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej do projektowania bez ograniczeń uprawniają również do obliczania światła mostów i przepustów.

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej w ograniczonym zakresie

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

 1. jednoprzęsłowy obiekt mostowy, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych lub przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, o przęśle wykonanym z zastosowaniem prefabrykatów i rozpiętości do 21 m, posadowiony na stabilnym gruncie
 2. przepust

Uprawnienia drogowe zakres

Zakres uprawnień drogowych
Zakres uprawnień drogowych

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

 1. droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów
 2. droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

 1. droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnętrzna, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów
 2. droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statków powietrznych

Uprawnienia kolejowe obiekty budowlane zakres

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyłączeniem obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przeznaczonych dla kolei, o których mowa w § 14 ust. 5, oraz urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym.

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie sterowania ruchem kolejowym

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

Uprawnienia kolejowe sterowanie ruchem zakres

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie sterowania ruchem kolejowym, w ograniczonym zakresie

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyjątkiem stacji wyposażonych w ponad 50 rozjazdów i linii kolejowych w zakresie blokad samoczynnych.

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w ograniczonym zakresie w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle kolejowe w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyjątkiem linii kolejowych przystosowanych do prędkości większych niż 200 km/h.

Uprawnienia hydrotechniczne zakres

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stałych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w ograniczonym zakresie

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowli hydrotechnicznych IV klasy ważności, a w przypadku budowli morskich IV klasy chronionego obszaru, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Uprawnienia wyburzeniowe zakres

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej bez ograniczeń

uprawniają do projektowania robót rozbiórkowych lub kierowania tymi robotami budowlanymi, związanymi z użyciem materiałów wybuchowych.

Uprawnienia telekomunikacyjne zakres

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak lokalne linie i instalacje.

Uprawnienia sanitarne zakres

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie

uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami i instalowaniem tych urządzeń dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3.

Uprawnienia elektryczne zakres

Zakres uprawnień elektrycznych
Zakres uprawnień elektrycznych

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów.

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w ograniczonym zakresie

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV w obiektach budowlanych o kubaturze do 1000 m3.

Uprawnienia ograniczone mistrza zakres

Uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza

stanowią podstawę do wykonywania czynności wyłącznie w zakresie objętym danym rzemiosłem w odniesieniu do obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3.

52 odpowiedzi na “Uprawnienia budowlane – zakres”

Uprawnienia telekomunikacyjne ograniczone
„uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak lokalne linie i instalacje.”

Jest jakaś interpretacja co dokładnie można rozumieć przez lokalne linie i instalacje? Czy na podstawie takich uprawnień można projektować np. POPC i przyłącza telekomunikacyjne?

Niestety w przepisach nie ma definicji lokalnych linii i instalacji i należy się tutaj kierować jedynie zdrowym rozsądkiem, aczkolwiek przy braku jednoznacznej definicji należy się liczyć z możliwością nie uznania takich uprawnień ograniczonych w niektórych przypadkach przez urzędy.

Czy po zdobyciu uprawnień konstrukcyjno – budowlanych w ograniczonym zakresie mogę sporządzać projekt zagospodarowania terenu?

Projekt zagospodarowania terenu sporządza osoba z uprawnieniami architektonicznymi do projektowania.

Czy mając uprawnienia konstrukcyjno-budowlane projektowe z ograniczeniem mogę robić projekty techniczne nie odnoszące się w ogóle budynku, takie jak np. mury oporowe, konstrukcje ramowe balkonów przystawnych, schody stalowe nie będące częścią budynku mające funkcje pokonania różnicy terenu (skarpy itp)?

Posiadam uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń nadane w 2003 roku kiedy nie było jeszcze uprawnień drogowych, mostowych oraz hydrotechnicznych. Jestem drogowcem oraz mostowcem z wykształcenia. Proszę o informację gdzie znajdę jednoznaczne informacje że mogę pełnić funkcje w podanych prze ze mnie branżach (drogi, mosty, hydrotechnika)

Należało by wystąpić o interpretacje zakresu uprawnień do swojej izby. Mają oni obowiązek takie wydawać.

Czy osoba z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi z ograniczeniem może budować domy dwu lub wielospadowe?

Dziękuję

Liczba połaci dachu nie jest sprecyzowana w rozporządzeniu tak więc nie ma to znaczenia w tym wypadku. Istotne są natomiast pozostałe ograniczenia np. kubatura, wysokość itp.

Witam. Posiadając uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalizacji konstrukcyjno budowlanej mogę być kierownikiem kompleksowej budowy do 1000 M3, czy muszę dodatkowo robić uprawnienia w ograniczonym zakresie w specjalności elektrycznej i sanitarnej?

Teoretycznie dla każdej specjalności powinien być kierownik z odpowiednią specjalnością. Oczywiście dla tak małej budowy nikt tego nie przestrzega.

W ramach budowy budynku usługowo-gastronomicznego jest zaprojektowany zbiornik terenowy otwarty dla retencji wód opadowych z dachu budynku oraz z dróg wewnetrznych – kierownik z jakimi uprawnieniami ma nadzorowac te prace: z uprawnieniami instalacyjnymi wod-kan czy uprawnieniami hydrotechnicznymi?

Witam. Czy posiadając uprawnienia sanitarne w ograniczonym zakresie mogę nadzorować budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obiektach liniowych? np. modernizacje dróg powiatowych, wojewódzkich.

W zakresie uprawnień z ustawy Prawo budowlane jest podane, że obiekty liniowe tylko dla osób z pełnymi uprawnieniami.

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektów budowlanych z wyjątkiem robót obejmujących skomplikowane instalacje i urządzenia sanitarne oraz instalacje i urządzenia elektryczne. Gdzieś się doczytałem że elektryka to jest do 1 kV.Czy mogę być kierownikiem dla elektryka.?.Chodzi o budowę domu jednorodzinnego. Uprawnienia z 1973 roku

Dla budynku jednorodzinnego jest szansa na kierowanie robotami elektrycznymi w tym wypadku ze względu na niewielki zakres i skomplikowanie. Ale ostateczną i formalną weryfikacje może wydać PIIB. Po złożeniu do nich wniosku mają obowiązek wydać interpretacje takich „starych” uprawnień.
ps.
W przypadku domków jednorodzinnych raczej nikt nie ustanawia oddzielnych kierowników robót instalacyjnych z odpowiednimi uprawnieniami. Zwykle pracami kieruje kierownik budowy posiadający uprawnienia KB.

Dzień dobry,
czy posiadając uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w ograniczonym zakresie, mogę nadzorować roboty związane z modernizacją instalacji na danym wycinku budynku. Przykład:
Budynek 6 kondygnacji, każda po ok 250mkw. Modernizowana jest jedna kondygnacja z pozwoleniem na budowę i odbiorami PSP. Kubatura budynku przekracza 1000m3…ale nie jest modernizowany cały budynek, a mały jego wycinek.
Czy w takim przypadku mogę pełnić rolę KR, czy potrzebna jest osoba z uprawnieniami bez ograniczeń?

Wydaje się, iż wymaganie w przypadku uprawnień elektrycznych w ograniczonym zakresie jest jednoznaczne tzn:

w obiektach budowlanych o kubaturze do 1000 m3

Zatem jest duże prawdopodobieństwo, że potrzebna będzie osoba z uprawnieniami bez ograniczeń.

Czy wymagane są uprawnienia instalacyjne do zaprojektowania rurociągu gazu na terenie elektrowni,doprowadzajacego gaz z stacji pomiarowej PSG do projektowanych kotłów gazowych

Witam, chciałabym zapytać czy posiadając uprawnienia bud. bez ograniczeń w spec. instalacji elektrycznych mogę również podbić projekt budowy sieci SN i kanalizacji światłowodowej która będzie służyła do komunikowania się urządzeń elektroenergetycznych z zakładem energetycznym?

A mnie ciekawi jeden temat, mianowicie jestem inwestorem i nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi na pytanie jakiego inspektora powinienem zatrudnić do budowy obiektu o kubaturze powyżej 1000 m3.
Niech to będzie budynek 2000 m3 o wysokości powiedzmy 15 m – czy inspektorem nadzoru może być osoba z uprawnieniami w ograniczonym zakresie czy musi już posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń?
Czy jest to gdzieś określone w przepisach, gdzie indziej niż w Rozp. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie- paragraf 12 pkt 1 i 2.

Inspektora nadzoru ma tylko osoba posiadająca uprawnienia bez ograniczeń. Wynika to opisu uprawnień jaki daje komisja egzaminacyjna na dokumencie.

Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych Jestem po szkole zawodowej mam uprawnienia elektryczne w zakresie Dozoru i Eksploatacji wszystkie punkty od 1 do 10 czyli do 1kv i powyżej i w tym oczywiscie kontrolno pomiarowe wykonuje pomiary pisze protokoły itd.Jestem w wieku 35 lat i 15 lat w zawodzie czy przy obecnych kwalifikacjach moge zdobyć jeszcze jakieś uprawnienia ponad Dozur i Eksploatacje

Niestety nie ma znaczenia czas posiadania uprawnień w tym wypadku. Jedyna szansa to zdobycie uprawnień bez ograniczeń.

Witam. Czy w przypadku rozbudowy budynku jednorodzinnego, ograniczenie projektowe do 1000m3 dotyczy samej rozbudowy czy całości budynku już po rozbudowie?

Pytanie- Czy posiadacz uprawnień budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej może dokonywać przeglądów okresowych melioracyjnych zbiorników wodnych i mostów drogowych?
Na chwilę obecną nie nie mam czasu wystąpić do Izby o interpretację.
Pozdrawiam i proszę o pomoc

Obecnie zbiorniki wodne podlegają pod specjalność hydrotechniczną, natomiast obiekty mostowe pod specjalność mostową.

Czy kierownik z uprawnieniami drogowymi może budować odwodnienie drogi w postaci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie ulicy, sygnalizację świetlną- Uprawnienia takie upoważniają do budowy drogi w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych z wyłączeniem obiektów inżynierskich i przepustów.
A w ustawie jest zapis że:
) droga – budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz
instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do
prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym;

Choć przepisy za tym przemawiają, to w praktyce jeżeli w ramach projektu są oddzielne projekty na sieci kanalizacyjne, elektryczne czy teletechniczne do nadzoru ich wykonania powinno się zatrudnić osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Czy może ktoś wyjaśnić zapis „przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m”
Chodzi tu o odległość od podpory do podpory?
Czy osoba z uprawnieniami konstrukcyjno- budowlanymi ograniczonym zakresie może pełnić samodzielne funkcje do budynków o szerokości makszymalnej 6 metrów bo fundament to element konstrukcyjny jak i dach.
Dziękuję za odpowiedzi.

To bardzo ciekawe pytanie i problem zarazem. Prawo niestety nie jest szczegółowo sformułowanie i pojęcie rozpiętości konstrukcji nie jest jednoznacznie zdefiniowane.
Poniżej interpretacja WSA , który zajmował się podobnym przypadkiem. ( wyrok WSA w Lublinie II SA/Lu 1025/11 )

W języku polskim pojęcie „rozpiętości” oznacza „odległość między najdalszymi krańcami, krawędziami czegoś rozpiętego, całkowicie rozłożonego”, zaś przykładowo „rozpiętość przęsła” rozumie się jako „odległość między dwoma najbliższymi punktami podparcia elementu konstrukcyjnego” (Uniwersalny słownik języka polskiego, pod red. S. Dubisza, t. 3, Warszawa 2003, s. 1032).

Witam. Czy to oznacza że uprawnienia konstrukcyjno budowlane ograniczone nie pozwolą na poprowadzenie budowy standardowego domu jednorodzinnego?

Dom jednorodzinny to bardzo rozległa definicja. Są mniejsze lub standardowe, które się pod uprawnienia ograniczone ” łapią ” ale mogą być też znacznie większe, których rozpiętość elementów jest już większa.

Podam Konkretny projekt domu ELSA V (dobredomy).

Czy taki dom łapie się pod uprawnienia ograniczone?

A jak rozumieć rozpiętość elementów konstrukcyjnych do 6m ? Od podpory do podpory?

Wszelkie inne parametry są jasne dla przykładu ELSA V. Kubatura, wysokość,posadowienie. Wpisuje się w. IE bez problemu. Pytanie co z tym jednym obwarowaniem?

Definicja rozpiętości została wyjaśniona w komentarzu powyżej.

Przykład: Budynek garażowy 7x7m dach dwuspadowy krokwiowo-jętkowy od podpory do podpory rozpiętość elementu konstrukcyjnego jest przekroczona i mamy związane ręce. Nawet takich malutkich prostych budynków nie można zaprojektować…

Witam, mam pewien dylemat. Uprawnienia nieograniczone IK w zakresie kolejowych obiektów budowlanych mają wyłączone obiekty inżynieryjne i urządzenia SRK. Natomiast ograniczone jedyne wyłączenie jakie posiadają to 200km/h. Czyli prosto rozumujac posiadając upr. ogr. dają możliwość pracy na obiektach i przy srk?:) to chyba lepiej robić nieograniczone?

W przypadku Uprawnienień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w ograniczonym zakresie łatwo zdefiniować kubaturę 1000m w odniesieniu np. do instalacji w budynkach ale czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak odnieść to do projektów zewnętrznych, pytam konkretnie o projektowanie i nadzór przy przyłączach kablowych np. dla domku jednorodzinnego ? Pracuję przy projektach właśnie takich instalacji i zastanawiam się czy konieczne jest bym posiadał uprawnienia bez ograniczeń.

W przypadku przyłączy do budynków bardzo łatwo jest określić jego kubaturę – wystarczy odczytać lub obliczyć wg danych z opisu technicznego. Nie ma różnicy czy instalacja wewnątrz, czy przyłącze gdyż budynek cały czas ten sam.

Czy może mi ktoś wyjaśnić, czy posiadając uprawnienia niżej wymienione można projektować most o przęśle wykonanym z belek stalowych z żelbetową płytą pomostową opartą na tych belkach?

3. Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania
obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
1) jednoprzęsłowy obiekt mostowy, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych lub przepisów w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, o przęśle wykonanym z zastosowaniem
prefabrykatów i rozpiętości do 21 m, posadowiony na stabilnym gruncie;
2) przepust.

Czy ktoś może mi wyjaśnić jakie instalacje mogę projektować lub jakie instalacje mogę nadzorować w ramach uprawnień telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie? Nie rozumiem zapisu w rozporządzeniu z dnia 24.09.2014 poz. 1278 w par. 14 ust. 3, mianowicie ” Uprawnienia budowlane (…) w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak lokalne linie i instalacje”. Co to oznacza? Jakie instalacje się w tym zawierają?

Dołączam się do pytania na czym polega ta „lokalność linii i instalacji”? Kolejne pytanie czy z uprawnieniami ograniczonymi w telekomunikacji można projektować instalacje przewodowe i instalacje bezprzewodowe (radiowe)? Do niedawna był jasny podział na uprawnienia w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji radiowej i telekomunikacji przewodowej teraz nie jest to wyraźnie określone. Obecnie tylko uprawnieniach telekomunikacyjnych bez ograniczeń jest jasno powiedziane że uprawnienia dotyczą telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej.

Niestety nie ma oficjalnej interpretacji „lokalności instalacji”, natomiast z logiki wynika ,iż mogą to być instalacje zlokalizowane na terenie niewielkiego obszaru, najczęściej gminy. Wszelkie linie i sieci o zasięgu wojewódzkim, ogólnokrajowym i międzynarodowym będą już z tego zakresu wyłączone. Jeżeli chodzi o komunikację bezprzewodową, co do zasady nie ma ona lokalnego charakteru więc także będzie poza zakresem uprawnień ograniczonych i tak naprawdę nie jest nawet w zakresie wymieniona.
Podsumowując zakres i zastosowanie uprawnień ograniczonych telekomunikacyjnych nie różni się zbytnio od zakresu pozostałych uprawnień ograniczonych – są one w zdecydowanej większości bezużyteczne.

Nie zgodzę się z tym, że komunikacja bezprzewodowa co do zasady nie ma lokalnego charakteru to nieprawda są np dedykowane instalacje radiowe mające działać np tylko na terenie danego budynku. Stacje bazowe operatorów komórkowych również mają ograniczony zasięg na obszarach niezurbanizowanych max do 10km. Ponadto jak pamiętam na egzaminie również dla osób zdających na uprawnienia w ograniczonym zakresie były pytania z radiołączności. W zakresie uprawnień ograniczonych nie jest z nazwy wymieniona ani łączność bezprzewodowa ani łączność przewodowa.

Tak jak wspomniałem to jest tylko nasza interpretacja. Niestety w przypadku uprawnień sytuacja wygląda dokładnie tak samo jak w przepisach skarbowych tzn. mnóstwo niedomówień i luk w prawie … a na końcu decyzja należy do urzędnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *