Kategorie
Egzamin

Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, na które nałożony został obowiązek złożenia egzaminu podchodzą do niego według następujących zasad:

Osoby z uprawnieniami uzyskanymi w oparciu o ustawę Prawo Budowlane z 7 lipca 1994

Egzamin przeprowadza się według zasad obowiązujących dla osób przystępujących do egzaminu po raz pierwszy, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Osoby z uprawnieniami uzyskanymi w oparciu o przepisy obowiązujące przed wejściem w życie ustawy Prawo Budowlane ( tj. wydane do 31.12.1994)

Egzamin ten przeprowadza się w obrębie jednej ze specjalności wymienionych w art. 14 ustawy, która swym zasięgiem jest najbardziej zbliżona do zakresu uprawnień posiadanych przez ukaranego. Pytania z zakresu specjalności budowlanej w części pisemnej i ustnej egzaminu dostosowuje się indywidualnie do zakresu specjalności stosowanej dla konkretnego egzaminowanego.

Wyniki egzaminu

  1. pozytywny wynik egzaminu pisemnego i ustnego stanowi podstawę do utrzymania posiadanych uprawnień
  2. w przypadku uzyskania wyniku negatywnego z egzaminu, izba określa termin, po upływie którego osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane może ponownie przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane – termin ten nie może być krótszy niż 3 miesiące
  3. w przypadku dwukrotnego negatywnego wyniku egzaminu stwierdza się w drodze decyzji administracyjnej utratę posiadanych uprawnień.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *