Podsumowanie wyników egzaminów następuje na posiedzeniu niejawnym Zespołu Egzaminacyjnego (bez udziału egzaminowanego) i zostaje odnotowane w protokole, który podpisują wszyscy członkowie Zespołu Egzaminacyjnego. Wzór protokołu egzaminu ustala Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB.

Wyniki egzaminów są podawane zainteresowanym bezpośrednio po niejawnym posiedzeniu Zespołu Egzaminacyjnego.

[tlt_header important=”3″]Pozytywny wynik egzaminu[/tlt_header]

Zespół Egzaminacyjny występuje do Przewodniczącego Komisji Okręgowej z wnioskiem o nadanie uprawnień budowlanych w określonym zakresie osobom, które złożyły egzamin z wynikiem pozytywnym.

Pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez 3 lata od dnia jego uzyskania.

[tlt_header important=”3″]Negatywny wynik egzaminu[/tlt_header]

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu kandydat otrzymuje decyzję zawierającą pouczenie o możliwości ponownego przystąpienia do egzaminu w terminie nie krótszym niż 3 miesiące. Osoba, która uzyskała negatywny wynik części ustnej egzaminu, może ponownie przystąpić tylko do tej części.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here