Kategorie
Rodzaje Specjalności

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej umożliwiają projektowanie konstrukcji obiektu lub kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Uprawnienia konstrukcyjno budowlane do najbardziej rozpowszechniony rodzaj uprawnień budowlanych wśród osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Ich posiadanie umożliwia pracę jako kierownik budowy lub robót, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz projektant konstrukcji. Są wydawane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne PIIB po przejściu procesu kwalifikacyjnego oraz zdania egzaminu. Wcześniej jednak należy zdobyć odpowiednie wykształcenie oraz odbyć praktykę zawodową na budowie i/lub w biurze projektowym.

Rodzaje i zakres

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń umożliwiają projektowanie konstrukcji obiektu lub kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane w ograniczonym zakresie dają możliwość projektowania konstrukcji obiektów budowlanych oraz kierowanie robotami w odniesieniu konstrukcji obiektu, którego kubatura nie przekracza 1000 m3 oraz przy przy jednoczesnym spełnieniu dodatkowych warunków

 • wysokość obiektu nie przekracza 12 m nad poziomem terenu, liczba do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości kondygnacji budynku wynosi maksymalnie 4,8 m
 • posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m
 • obiekt nie zawiera elementów wstępnie sprężanych na budowie
 • przy projektowaniu lub budowie obiektu nie wymaga się uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej

Warunki uzyskania i wymagania

Uzyskanie uprawnień konstrukcyjno-budowlanych wymaga posiadania odpowiedniego wykształcenia oraz odbycia praktyki zawodowej na terenie budowy lub w biurze projektowym.

Aby uzyskać uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń wymagane jest ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku budownictwo. Następnie należy odbyć 1 rok praktyki w biurze projektowym oraz 1 rok praktyki na budowie.

Uprawnienia wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wymagają natomiast także ukończenia studiów na kierunku budownictwo. Tutaj jednak są dwie możliwości:

 • ukończenie studiów drugiego stopnia umożliwia ubieganie się o uprawnienia już po odbyciu 1,5 roku praktyki na terenie budowy
 • ukończenie jedynie studiów pierwszego stopnia będzie wymagało już trzech lat praktyki wykonawczej

W przypadku łączonych rodzajów uprawnień konstrukcyjno-budowlanych oraz zakresu ograniczonego wymagania mogą być nieco inne.

Jak zdobyć uprawnienia konstrukcyjno budowlane

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlane nadawane są przez okręgowe komisje kwalifikacyjne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Oprócz wspomnianego wcześniej odpowiedniego wykształcenia i praktyki zawodowej, każdy ubiegający się o nie kandydat musi przejść proces kwalifikacyjny oraz zdać egzamin na uprawnienia budowlane.

Egzamin PIIB organizuje dwa razy do roku: w maju oraz listopadzie, na terenie okręgowych komisji egzaminacyjnych mających siedziby w miastach wojewódzkich.

Egzaminy złożone są z dwóch części: testowej w formie pisemnej na której sprawdzana jest znajomość przepisów prawa budowlanego, warunków technicznych oraz przepisów BHP oraz części ustnej, w które komisja egzaminuje z zakresu praktycznej wiedzy budowlanej nabytej przez kandydata przy projektowaniu lub na budowie.

Do nauki na egzamin testowy na uprawnienia budowlane polecamy program Uprawnienia Budowlane .

Uprawnienia konstrukcyjno budowlane – koszty

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wiążą się ze znacznymi opłatami na samym początku. W zależności od rodzaju uprawnień ( do projektowania, kierowania lub oddzielne) koszty związane z kwalifikacją oraz egzaminem wynoszą od 1600 zł do 2200 zł.

Należy mieć także świadomość, iż do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako projektant, kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego niezbędne jest coroczne ponoszenie opłat w wysokości blisko 500 zł. Opłata jest przeznaczona na składki członkowskie oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Co dają uprawnienia konstrukcyjno budowlane ?

Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjnej daje wiele możliwości kariery zawodowej w branży budowlanej. Pierwszym i najbardziej oczywistym jest sprawowanie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na terenie budowy. Oczywiście można także pracować jako inspektor nadzoru inwestorskiego i nadzorować roboty konstrukcyjne, natomiast wymaga się do tego już doświadczenia w wykonawstwie.

Drugą drogą jest praca w biurze projektowym jako projektant konstrukcji obiektów budowlanych.

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej umożliwiają:

 • projektowanie, sprawdzanie projektów i wykonywanie nadzoru autorskiego
 • kierowanie robotami budowlanymi
 • kierowanie, nadzorowanie oraz kontrolę techniczną nad wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
 • pracę w organach nadzoru budowlanego

40 odpowiedzi na “Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane”

Dzień dobry,
Czy posiadając uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności kontsrukcyjno-budolwanej bez ograniczeń można wykonywać tzw. adaptację projektów gotowych? Czy musi robić to osoba ze specjalnością architektoniczną?

Można wykonywać adaptację natomiast w zakresie posiadanych przez siebie uprawnień, tzn w tym wypadku w odniesieniu do konstrukcji obiektu. Natomiast pozostałe zmiany z branży architektonicznej w tym w szczególności projekt zagospodarowania powinna zaadaptować osoba z uprawnieniami w specjalności architektonicznej.

Dzień dobry, czy posiadając uprawnienia budowlane w specjalizacji konstrukcyjno-budowlanej, w ograniczonym zakresie, można prowadzić budowę domu jednorodzinnego w którym zaprojektowana została strop prefabrykowany typu Teriva o rozpiętości belek 6m ( całkowite wymiary stropu 6mx7.5m)?? Czy decyduje w tym wypadku schemat statyczny ww. stropu, w celu zdefiniowania uprawnień? Cze ogólne wymiary stropu? 🙂 dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

Pojęcie rozpiętości elementu nie zostało nigdzie zdefiniowane w przepisach budowlanych i jest przedmiotem różnych interpretacji. Polecam zwrócić na to uwagę: https://uprawnieniabudowlane.pl/zakres-uprawnien-budowlanych/#comment-2381
Ostatecznie nawet różne organy mają z tym problem. Natomiast w tym wypadku należałoby przyjąć rozpiętość całego stropu. Podaje wycinek z wyroku sądu, który orzekał w podobnej sprawie:

Sąd zauważa, że przepisy prawa budowlanego nie zawierają definicji legalnej pojęcia „rozpiętość konstrukcji”, czy rozpiętość elementów konstrukcyjnych”. W języku polskim pojęcie „rozpiętość” oznacza „odległość między najdalszymi krańcami, krawędziami czegoś rozpiętego, rozłożonego” (Uniwersalny słownik języka polskiego, pod. Red. S. Dubisza, Warszawa 2003). W ocenie Sądu „rozpiętość elementu konstrukcyjnego” np. dachu powinna być zatem rozumiana jako odległość między skrajnymi punktami podparcia tego elementu konstrukcyjnego, a nie szerokość pojedynczej płyty warstwowej zastosowanej w realizacji pokrycia dachu (jak zdaje się sugerować to skarżący).

Dzień dobry, jakie warunki należy spełnić by uzyskać uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do projektowania bez ograniczeń, w przypadku gdy posiada się już uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej (mgr inż. arch. studia jednolite)?

Posiadanie uprawnień w specjalności architektonicznej nie daje żadnych korzyści w przypadku ubiegania się o uprawnienia konstrukcyjno-budowlane. Tak więc należy spełnić standardowe wymagania odnośnie wykształcenia oraz praktyki zawodowej które można sprawdzić w naszej wyszukiwarce: https://uprawnieniabudowlane.pl/kalkulator-wyksztalcenia-i-praktyki/

ps. w przypadku chęci ubiegania się o uprawnienia bez ograniczeń do projektowania będzie konieczne uzupełnienie wykształcenia – potrzebne będą studia II stopnia na kierunku budownictwo

I oczywiście inżynierskie studia na kierunku budownictwo (tak samo jak inżynierowie muszą zdobyć inż arch. bo nie wystarczy tylko mgr arch.)

Czy w zakres uprawnień w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, nadanych w 1998 r. zaliczana jest specjalizacja geotechnika? Oraz czy w zakres uprawnień w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nadanych w 2012 r. zaliczana jest specjalizacja śródlądowe budowle hydrotechniczne?

Aby dokładnie odpowiedzieć na to pytanie należy znać podstawy prawne, na podstawie których zostały wydane.
Każda decyzja o nadaniu uprawnień w pierwszym akapicie zawiera wymienione ustawy i rozporządzenia oraz ich stan prawny na podstawie, których została wydana. Następnie należy odszukać w archiwalnych aktach prawnych wymienionych w decyzji jaki zakres miały wskazane uprawnienia.

W przypadkach skomplikowanych gdy zakres nie jest wskazany jednoznacznie w decyzji lub w aktach prawnych, do których decyzja się odwołuje należy zwrócić się do okręgowej komisji kwalifikacyjnej PIIB z prośbą o wyjaśnienie zakresu przedmiotowych uprawnień. Do zadań tego organu należy m.in. wyjaśnianie takich wątpliwości.

art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.)

Uprawnienia budowlane do kierowania bez ograniczeń o specjalności konstrukcyjno budowlanej do czego uprawniają? Chodzi mi czy np do projektowania w ograniczonym zakresie?

Uprawnienia konstrukcyjno budowlane projektowe umożliwiają projektowanie konstrukcji obiektu, natomiast wykonawcze – kierowanie robotami konstrukcyjnymi oraz budowlanymi związanymi z architekturą obiektu.

Uprawnienia budowlane do kierowania o specjalności konstrukcyjno budowlanej do czego uprawniają? Chodzi mi czy np do projektowania w ograniczonym zakresie?

Witam, czy posiadając uprawnienia budowlane w specjalizacji konstrukcyjno-budowlanej, w zakresie ograniczonym, można prowadzić budowę domu w którym zaprojektowana została płyta stropowa krzyżowo zbrojona o wymiarach 8m x 5 m. ?? Zaznaczam że pozostałe warunki dot. wysokości kubatury i posadowienia wynikające z uprawnień ograniczonych, są spełnione.

Rozpiętość elementu konstrukcyjnego wynosi 8m tak więc przekracza maksymalną rozpiętość jaką ustawodawca przewidział dla uprawnień w ograniczonym zakresie. Proszę tutaj zwrócić uwagę na zapis „przy jednoczesnym spełnieniu dodatkowych warunków” znajdujący się przed wyliczeniem tych warunków.

Tak więc będą w tym wypadku potrzebne uprawnienia bez ograniczeń.

Witam,
Czy żeby pełnić funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego podczas robot konstrukcyjnych na budowie o kubaturze powyżej 1000m3, wymagane są uprawnienia budowlane bez ograniczeń czy wystarcza ograniczone w specjalności KB do kierowania???

Pozdrawiam.

Jeżeli kubatura obiektu przekracza 1000 m3 do nadzorowania takiej budowy wymagane są uprawnienia budowlane bez ograniczeń.

Czemu zatem technicy budowlani; którzy zdobyli uprawnienia w latach 80-tych są często inspektorami na obiektach dużo większych niż 1000m3, wiadomo przeciez ze ni są to uprawnienia bez ograniczeń /izby wydały tez stosowne interpretacje w tej kwestii/ a PINBy w całej Polsce to akceptują ?

Mówimy o zakresie uprawnień ograniczonych, które są wydawane na podstawie obecnych przepisów.
Wcześniejszy przepisy faktycznie pozwalały na wydawanie uprawnień o znacznie szerszym zakresie, natomiast obecnie taka sytuacja nie występuje.

Witam. Czy jest możliwość odbywania równoczesnej praktyki zawodowej w biurze projektowym jak i na budowie. Firma zajmuje się stolarką aluminiową (fasady szklane i elewacje wentylowane). Praca to równoczesne projektowanie z nadzorem montażu zaprojektowanych konstrukcji (pół dnia w biurze i pół dnia na budowie). Jeśli tak to na co się powołać w uzasadnieniu praktyki aby nie było problemów z uznaniem praktyki.
Reasumując zamiast 1,5 roku na budowie + 1 rok w biurze to 1,5 roku równoczesnej praktyki.

Tak praktykę na budowie można odbywać jednocześnie na budowie i w biurze. Natomiast nie wpływa to na przyspieszenie wymaganego okresu praktyki. Dalej będzie to 2,5 roku w tym przypadku.

Witam .Czy uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń (z 1986r) pozwalają na kierowanie budową drogowych obiektów inżynierskich

W przypadku wykształcenia średniego technicznego można ubiegać się jedynie o uprawnienia w ograniczonym zakresie, które w specjalności konstrukcyjno-budowlanej umożliwiają jedynie nadzorowanie budowli posadowionych bezpośrednio na gruncie.

W przypadku uprawnień wydanych przed rokiem 1994 r- ze średnim wykształceniem można kierować i nadzorować wszystkie roboty budowlane z wyłączeniem fundamentów głębokich i konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

Witam, co trzeba zrobić, by ubiegać się o uprawnienia? Jestem studentem IV roku Budownictwa ale też Inżynierii Środowiska. Jednocześnie pracuję zawodowo. Czy Po trzecim roku liczą się już lata do praktyki i uprawnień?

Witam ,
Czy po ukończeniu kierunku Architektura i urbanistyka I stopnia , można się ubiegać o uprawnienia w ograniczonym zakresie ?

Jeżeli zakładamy, iż chodzi o uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ( bo pod tym artykułem jest to pytanie ) to tak. Po kończeniu I stopnia kierunku architektura i urbanistyka można ubiegać się o uprawnienia ograniczone w specjalności KB.

Dosyć ciężko zdobyć takie pozwolenie – trzeba sporo wysiłku i pasji aby coś takiego dostać. Czy technik może coś takiego otrzymać?

Witam, mam skończone studia II stopnia na kierunku budownictwo na specjalizacji inżynierii przedsiębiorczości budowlanej. Czy po tych studiach ( specjalizacji ) mogę ubiegać się o pełne uprawnienia do kierowania robotami?

Specjalizacja na kierunku ma tutaj drugorzędne znaczenie. Jeżeli kierunkiem studiów jest budownictwo ( bez żadnych dodatków w nazwie ) to wykształcenie powinno zostać zaliczone jako odpowiednie.

Dzień dobry.
Czy osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (uprawnienia z 1998 r.) może projektować drogi? Czy uprawnienia projektowe konstrukcyjno – budowlane bez ograniczeń są tożsame z uprawnieniami projektowymi w specjalności drogowej bez ograniczeń?
Bardzo dziękuję za wszelką pomoc.

Witam serdecznie. Aby odbyć praktykę na uprawnienia konstrukcyjno-budowlane należy praktykę odbyć na budowie np. budynku użyteczności publicznej? Czy można praktykę odbywać na budowie drogi gdzie wykonywany jest element konstrukcyjny + jest również kierownik branży konstrukcyjnej? Czy taka praktyka będzie zaliczona.? Jak to wygląda.?

To już zależy od konkretnego przypadku, ale generalnie jeżeli są wykonywane roboty konstrukcyjno-budowlane i jest powołany kierownik robót z odpowiednimi uprawnieniami to tak.

Witam serdecznie, mam pytanie odnośnie uprawnień w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, ponieważ do kierowania robotami mam już odbytą praktykę 1,5roku (ukończyłam studia II stopnia o specjalności konstrukcje budowlane) teraz chciałabym zdobyć praktykę w biurze projektowym i tu mam pytanie – czy musi być to biuro projektujące konstrukcje budynków i opiekunem musi być osoba posiadająca uprawnienia konstruktora czy może być to też biuro projektowe architektoniczne projektujące samą branżę architektoniczną?

Zakres uprawnień kierownika praktyki a także zakres czynności podczas niej wykonywanych powinien odpowiadać zakresowi uprawnień o jakie się ubiegamy. Tak więc w przypadku uprawnień konstrukcyjno-budowlanych, uprawnienia architektoniczne kierownika praktyki niestety nie wchodzą w grę.

Witam serdecznie mam takie pytanie. Mam skończone technikum budownictwa z dyplomem technika . Zdane w 2009 roku. Przeczytałem teraz że po 2014 roku zmieniła się ustawa, i mogę się ubiegać o uprawnienia budowlane z ograniczeniami. Czy jest to możliwe i co muszę zrobić. Proszę o pomoc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.